Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế do Bộ Y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 25/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2007 QU Y T Đ N H V VI C BAN HÀNH M U TH KI M D CH VIÊN Y T B TR Ư NG B Y T Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 c a Chính ph ban hành Đi u l ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QU Y T Đ N H : Đ i u 1 . Ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u th ki m d ch viên y t . Đ i u 2 . Bãi b Ph n IV v m u th ki m d ch viên y t c a Quy đ nh phù hi u, trang ph c, c , th ki m d ch viên y t và 11 m u gi y dùng trong h th ng ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 171/2003/QĐ-BYT c a B trư ng B Y t ngày 13/01/2003. Đ i u 3 . Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đ i u 4 . Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. M U TH KI M D CH VIÊN Y T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 25/2007/QĐ-BYTngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) I. HÌNH TH C TH 1. Kích thư c c a th : Hình ch nh t, dài 8 cm, r ng 5,5 cm. 2. Màu c a th : Màu vàng đ m và vàng nh t. II. N I DUNG TH : 1. Th g m hai m t, chính gi a m t trư c và sau c a th có bi u tư ng ki m d ch y t in chìm. 2. N i dung m t trư c c a th bao g m các thông tin v a. S th ; b. nh c 3 cm x 4 cm c a ki m d ch viên trong trang ph c ki m d ch y t có đóng d u c a C c Y t d phòng Vi t Nam ; c. H và tên c a ki m d ch viên; d. Ch c v c a ki m d ch viên; đ. Cơ quan công tác c a ki m d ch viên B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C Y T D PHÒNG Đ cl p-T do - H nh phúc VI T NAM S :........./DP-KD TH KI M D CH VIÊN Y T 55mm H và tên:.............................................. nh Ch c v :................................................ 3x4 Cơ quan:................................................ ................................................. 80mm
  3. 3. N i dung m t sau c a th bao g m các thông tin v : a. S , ngày c p, cơ quan c p ch ng minh thư nhân dân c a ki m d ch viên; b. Ngày, tháng, năm c p th ; c. Ch ký, h tên c a ngư i c p th ; d. D u c a cơ quan c p th ; đ. Th i gian có giá tr c a th Gi y CMND s :............................... C p ngày:.................... T i:............................ Ngày...... tháng...... năm 20....... C C TRƯ NG 55mm Có giá tr đ n:................ 80mm
Đồng bộ tài khoản