Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh Phúc ------- S : 25/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N VÀ S D NG QU NG Á QUÝ, T HI M VÀ URANI GIAI O N N 2015, CÓ XÉT N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp x lý vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính i v i doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Th c hi n Thông báo s 5487/VPCP-CN ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c u quy n cho B trư ng B Công nghi p (nay là B Công Thương) phê duy t quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng á quý, t hi m và urani giai o n n 2015, có xét n năm 2025; Xét T trình s 221/TTr-NCPT ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Chi n lư c, Chính sách công nghi p; Xét ngh c a các V trư ng: V K ho ch và V Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phân vùng thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng qu ng á quý, t hi m và urani giai o n n 2015, có xét n năm 2025 v i các n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M PHÁT TRI N - Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n qu ng á quý, t hi m và urani phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p Vi t Nam, quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a các a phương, b o m hài hoà l i ích qu c gia và a phương, phù h p v i yêu c u c ng c an ninh qu c phòng, b o v các công trình văn hoá có giá tr và b o v môi trư ng sinh thái t i các a bàn có khoáng s n; - Phát tri n ngành công nghi p khai thác, ch bi n qu ng á quý, t hi m và urani n nh và b n v ng, v i công ngh tiên ti n, b o m an toàn, có hi u qu kinh t trên cơ s khai thác h p lý, ti t ki m ngu n tài nguyên c a t nư c; - Th c hi n trư c m t bư c các ho t ng thăm dò nh m t o cơ s tài nguyên qu ng á quý, t hi m và urani tin c y cho ho t ng khai thác và ch bi n khoáng s n trong giai o n quy ho ch; - Phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n qu ng á quý, t hi m và urani trên cơ s l i th v tài nguyên, chi m lĩnh th trư ng n i a s n có và i u ki n kinh t xã h i, cơ s h t ng c a t ng khu v c có khoáng s n; - Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n qu ng t hi m g n li n v i h p tác, liên k t v i các t p oàn, công ty nư c ngoài tranh th công ngh và c bi t là th trư ng tiêu th s n phNm; - Khai thác, ch bi n và s d ng qu ng urani vì m c ích hoà bình. Nhà nư c c quy n trong khai thác, ch bi n và s d ng qu ng urani cũng như các ch phNm phóng x . Trong giai o n n năm 2025, nghiên c u khai thác và ch bi n qu ng urani ch y u ph c v cho nhu c u phát tri n i n h t nhân trong nư c. II. M C TIÊU PHÁT TRI N - T p trung thăm dò các m , i m m qu ng á quý, t hi m và urani ã ư c i u tra, ánh giá áp ng tr lư ng tin c y cho nhu c u khai thác và ch bi n trong giai o n quy ho ch; - Khai thác tri t và ti t ki m tài nguyên k t h p ch bi n sâu v i công ngh tiên ti n các lo i khoáng s n á quý, t hi m và urani. m b o hi u qu kinh t trong khai thác, ch bi n và b o v môi trư ng sinh thái t i t i các a bàn ho t ng khoáng s n; - Ph n u s n lư ng khai thác, ch bi n sâu các lo i s n phNm như sau: + á quý: n năm 2015 khai thác quy mô công nghi p 6 m t i Ngh An và Yên Bái. T ng công su t khai thác 200-300 ngàn m3 t qu ng/năm. S n lư ng ch tác mài cabachon ~ 500.000 cts/năm, hàng faset ~ 150.000- 200.000 cts/năm. Giai o n sau 2015, kêu g i u tư thăm dò khai thác thêm 3 m Yên Bái và 4 m t i Ngh An; ti p t c u tư phát tri n gia công, ch tác á quý áp ng nhu c u trong nư c và gia công cho các i tác nư c ngoài;
 2. + t hi m: n năm 2015 khai thác và ch bi n ư c các s n phNm ôxyt t hi m riêng r v i t ng s n lư ng t 10 ngàn t n REO, s n xu t ư c m t s kim lo i t hi m v i quy mô nh . n năm 2025 s nâng s n lư ng lên g p ôi, t 20 ngàn t n/năm REO, ph n u s n xu t ư c m t s s n phNm ng d ng c a t hi m; + Urani: n năm 2025, t ng bư c th c hi n m t s khâu c a chu trình nhiên li u h t nhân, ti n t i s n xu t nhiên li u h t nhân t ngu n tài nguyên urani khai thác trong nư c. Giai o n u s n xu t urani k thu t (yellowcake) t qu ng cát k t khu v c Nông Sơn, ti p ó th c hi n t ng bư c các giai o n ch t o viên g m và thanh nhiên li u urani thiên nhiên và urani giàu (theo phương án thuê gia công ho c nh p nguyên li u giàu) ph c v cho các nhà máy i n h t nhân trong nư c. III. D BÁO NHU C U Á QUÝ, T HI M VÀ URANI Nhu c u v á quý, t hi m, urani d báo như sau: TT Ch ng lo i ơn v tính Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 á quý không k kim 1 Tri u USD cương 15-16 21-23 28-34 38-50 2 t hi m Ngàn t n REO 0,8-1 1,5-1,8 3-3,5 4-5 3 Urani T nU - - 170 680 IV. QUY HO CH THĂM DÒ 1. Thăm dò qu ng á quý - n 2015 ch y u t p trung thăm dò các khu v c tri n v ng c p A. Trong ó t p trung các khu v c i T , Bãi Tri u, B n Gié và B n Kh m- B n Kên, Pom Lâu (Ngh An); Các m Trúc Lâu, Nư c L nh, Vĩnh ng và vùng lân c n thu c Yên Bái; - Tri n khai vi c i u tra nghiên c u phát hi n và tìm ki m các khu v c tri n v ng c p B và C. Trong trư ng h p có k t qu kh quan, s chuy n ti p sang thăm dò vào giai o n sau 2015. 2. Thăm dò qu ng t hi m - Giai o n 2008-2015: thăm dò m ông Pao; Yên Phú; - Giai o n 2016-2020: thăm dò m Nam N m Xe. 3. Thăm dò qu ng urani Giai o n 2008 - 2015: thăm dò m Pà L a t 4.000 t n U3O8; m Pà R ng t 4.000 t n U3O8; m Khe Cao và các di n tích khác ã ư c ánh giá kho ng 6.000 t n U3O8. V. QUY HO CH KHAI THÁC, CH BI N 1. Khai thác, ch bi n qu ng á quý - Giai o n n 2015: Khai thác quy mô công nghi p 6 m : i T , Bãi Tri u, B n Gié (Quỳ Châu, Ngh An) và khu v c Trúc Lâu (Km51), Nư c L nh, Vĩnh ng (L c Yên, Yên Bái) v i quy mô 20.000-50.000 m3 qu ng/năm m i m . u tư chi u sâu các cơ s ch tác và x lý nhi t á quý hi n có. Kêu g i u tư nư c ngoài vào lĩnh v c gia công, ch tác á quý, bán quý, trang s c trên cơ s l i th v ngu n nhân công r , khéo tay c a nư c ta t i 2 Trung tâm l n Hà N i và Thành ph H Chí Minh g n v i tham quan, du l ch; - Giai o n 2016 n 2025: Phát tri n khai thác các m : B n Kh m- B n kên, Pom Lâu, Chà Lim- ng Xư ng (Ngh An), á ng c Jade Cò Phương (Sơn la) và các khu v c khác trên cơ s phát hi n, tìm ki m ánh giá có tri n v ng t t giai o n trư c. Ti p t c u tư nâng c p các cơ s ch tác ã có, k t h p kêu g i u tư có th s n xu t các s n phNm cao c p s d ng nguyên li u khai thác trong nư c và nh p khNu. 2. Khai thác, ch bi n qu ng t hi m T ng tr lư ng ti m năng t hi m c a Vi t Nam d báo có trên 22 tri u t n REO. Trong ó, tr lư ng c p B + C1 + C2 là 9.783 ngàn t n, còn l i là c p P1 và P2. - Giai o n 2008- 2015: T p trung khai thác m ông Pao. Công su t khai thác, ch bi n thô kho ng 200.000 t n qu ng m t năm. Tinh qu ng t hi m sau tuy n 45% RE2O3 và s n phNm ph i kèm là tinh qu ng barit 95% BaSO4 và fluorit 97% CaF2. T tinh qu ng ti p t c thu luy n ra s n phNm ôxyt Ce, La, Pr, Nd riêng r và REO2 nhóm n ng. T ng s n phNm các ôxyt t hi m riêng r t kho ng 10.000 t n/năm. Các s n phNm ch y u xu t khNu, m t ph n nh tiêu dùng trong nư c. H p tác u tư ưa m Yên Phú vào khai thác do có nhi u nguyên t nhóm n ng v i công su t t 3-5 ngàn t n REO/năm. Xây d ng cơ s s n xu t kim lo i t hi m quy mô nh , ban u nh p khNu nguyên li u t nư c ngoài, sau ó s s d ng s n phNm ôxyt t hi m riêng r s n xu t t qu ng ông Pao.
 3. - Giai o n 2016-2025: Tuỳ theo kh năng th trư ng, có th huy ng thêm m Nam N m Xe vào khai thác. Kêu g i u tư vào các d án công ngh cao s n xu t các kim lo i t hi m và các s n phNm ng d ng t hi m như: c quy, nam châm vĩnh c u, b t mài cao c p, phân bón, ch t xúc tác. 3. Quy ho ch khai thác, ch bi n qu ng urani T ng tr lư ng tài nguyên urani c a Vi t Nam d báo kho ng 218 ngàn t n U3O8, trong ó c p C1 và C2 kho ng 17 ngàn t n; c p P kho ng 201 ngàn t n. - Giai o n 2008-2015: k t h p v i công tác thăm dò, tri n khai nghiên c u công ngh quy mô bán công nghi p. Trên cơ s k t qu thăm dò và nghiên c u công ngh , l p báo cáo kh thi khai thác m Pà L a ho c Pà R ng. - Giai o n sau 2015: khai thác v i quy mô nh (công su t kho ng 50-100 ngàn t n qu ng nguyên khai/năm) khu v c Nông Sơn. Giai o n u s n xu t urani k thu t (yellowcake) t qu ng, ti p ó th c hi n t ng bư c các giai o n ch t o viên g m và thanh nhiên li u urani thiên nhiên và urani giàu (theo phương án thuê gia công ho c nh p nguyên li u giàu). VI. V N U TƯ Ư c tính v n u tư cho công tác thăm dò, khai thác và ch bi n qu ng á quý, t hi m và urani trong giai o n quy ho ch kho ng 3.330-4.060 t ng Trong ó: giai o n 2008-2015 kho ng 1.460-1.660 t ng, giai o n 2016-2025 kho ng 1.870-2.400 t ng. Ngu n v n u tư: G m v n t thu x p c a doanh nghi p, v n vay u tư phát tri n c a Nhà nư c và vay thương m i, v n u tư tr c ti p nư c ngoài. V n ngân sách nhà nư c cho thăm dò, nghiên c u công ngh các m urani kho ng 245-300 t ng. VII. CÁC GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH CH Y U 1. Nhóm gi i pháp, chính sách t ng th - Khuy n khích ch bi n sâu qu ng á quý, t hi m và urani ch t lư ng cao ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu; - Tăng cư ng phân c p qu n lý tài nguyên, hoàn thi n quy ch và tăng cư ng u th u ho t ng khoáng s n, c bi t là khai thác ch bi n qu ng á quý; thành l p các Công ty c ph n v i s tham gia c a các t ch c, cá nhân u tư ng b t thăm dò, khai thác n ch bi n. Khuy n khích a d ng lo i hình s h u, thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c tham gia phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n qu ng á quý, t hi m theo nh hư ng ưu tiên các doanh nghi p có năng l c trong nư c; liên doanh liên k t v i nư c ngoài trong lĩnh v c ch bi n òi h i k thu t, công ngh cao như ch bi n t hi m; - Nâng cao trách nhi m xã h i c a doanh nghi p trong ho t ng khoáng s n á quý, t hi m và urani như óng góp xây d ng cơ s h t ng; thu hút, ào t o và s d ng lao ng a phương; có bi n pháp ch ng b o v môi trư ng sinh thái và tích c c tham gia c i thi n môi trư ng xã h i. 2. Nhóm gi i pháp, chính sách c th , c thù cho t ng lo i khoáng s n 2.1. i v i á quý Cho phép t ch c khai thác t n thu các khu v c m ã b ào ãi trư c ây trên cơ s xây d ng các bi n pháp khai thác hàng năm. T o i u ki n thu n l i cho vi c nh p khNu nguyên li u á quý và bán quý t nư c ngoài gia công t i Vi t Nam. Khuy n khích các t ch c và cá nhân tham gia vào vi c gia công và ch tác hàng xu t khNu trên cơ s nguyên li u nh p khNu thông qua chính sách i u ch nh gi m thu VAT i v i gia công ch tác á quý và thu nh p khNu á quý (k c kim cương) thô ph c v gia công xu t khNu.. - i m i các th t c c p phép ho t ng thăm dò, khai thác á quý nh m g n li n thăm dò v i khai thác và ch bi n sâu khoáng s n; tăng cư ng công tác u th u các di n tích ch a á quý. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, qu ng bá các s n phNm á quý c a Vi t Nam thông qua vi c tham gia tích c c và thư ng xuyên các h i ch qu c t v á quý. Xây d ng tiêu chuNn k thu t và các tiêu chí, thông s phân lo i á quý d a trên thông l qu c t . Tăng cư ng công tác h p tác qu c t , tìm ki m s h tr c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c á quý nh m ào t o ngu n nhân l c, ti p nh n chuy n giao công ngh , kinh nghi m giám nh, x lý nhi t á quý, c p nh t nh ng thông tin m i v khoa h c công ngh c a ngành á quý. Thu hút và khuy n khích các Vi n qu c t như GAA, GA, thành l p văn phòng i di n t i Vi t Nam h tr cho vi c s n xu t, kinh doanh á quý. Tham gia tích c c vào các t ch c hi p h i qu c t v á quý. C ng c ho t ng c a Hi p h i á quý Vi t Nam theo hư ng nâng cao vai trò làm u m i th c s cho các doanh nghi p á quý. 2.2. iv i t hi m T p trung tháo g v n th trư ng phát tri n ngành thông qua vi c h p tác v i các t p oàn tiêu th l n trên th gi i tranh th công ngh và bao tiêu s n phNm. Trư c m t có th là các t p oàn c a Nh t B n.
 4. T o i u ki n c p phép khai thác nhanh cho doanh nghi p tri n khai d án. Cho phép các doanh nghi p ng d ng t hi m trong s n xu t phân bón, ph gia d u iêzen, s n xu t ferô t hi m, h p kim trung gian và kim lo i t hi m ư c hư ng chính sách ưu ãi c a Chính ph như i v i doanh nghi p ng d ng công ngh cao khuy n khích phát tri n s n xu t quy mô công nghi p. 2.3. i v i urani Urani là lo i khoáng s n c bi t, Nhà nư c c quy n qu n lý, vì v y, trư c m t, c n ưu tiên c p v n ngân sách cho chương trình thăm dò và i u tra tài nguyên; nghiên c u công ngh ; ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao có th ti p thu công ngh nư c ngoài trong quá trình h p tác nghiên c u, khai thác và ch bi n urani theo n i dung c a Quy t nh s 114/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch t ng th th c hi n Chi n lư c ng d ng năng lư ng nguyên t vì m c ích hoà bình n năm 2020. VIII. T CH C TH C HI N 1. B Công Thương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n, có trách nhi m công b và ch trì t ch c th c hi n Quy ho ch. nh kỳ c p nh t, th i s hoá tình hình th c hi n và i u ch nh quy ho ch, m b o ng b và phù h p v i tình hình phát tri n kinh t -xã h i c a t nư c và l trình h i nh p qu c t . Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xu t cơ ch , chính sách phát tri n n nh và b n v ng ngành công nghi p khai thác và ch bi n qu ng á quý, t hi m, urani. 2. Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Thông tin và Truy n thông theo ch c năng nhi m v c a mình ch trì và ph i h p v i B Công Thương tri n khai c th hoá các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t nh này. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T ch c qu n lý và b o v tài nguyên qu ng á quý, t hi m và urani trên a bàn; ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khNu trái phép khoáng s n; - T ch c l p và trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n qu ng á quý, t hi m và urani thu c thNm quy n c p phép c a a phương và phù h p v i Quy ho ch này. Khoanh nh và phê duy t các khu v c c m, t m th i c m và h n ch ho t ng khoáng s n á quý, t hi m và urani; - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án nêu Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT Qu c h i; - UBNS Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph ; - Công báo; - Website B Công Thương; - Lưu: VT, KH, PC, CNNg. PH L C DANH M C CÁC ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N VÀ S D NG QU NG Á QUÝ, T HI M VÀ URANI N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2025 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2008/Q -BCT ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a B Công Thương ) Ph l c 1. Danh m c m , i m qu ng á quý n 30/6/2007 và quy ho ch thăm dò, khai thác
 5. Tên m , V trí-To M c i u Tr lư ng và Quy ho ch phát STT i m T nh a lý tra TNDB tri n qu ng á ng c TCT á quý i u tra ánh giá Jade Cò và vàng i u n 2015; kêu g i 1 Phương, Sơn La Có tri n v ng tra (1993, thăm dò khai thác h. Sông 1999) sau 2015 Mã i m khoáng s n Xã Trúc Lâu, cozindon ã khai thác trư c Công ty á huy n L c ây, nay ã d ng. quý và vàng Tr lư ng c p C1 = á quý Yên 2 Yên Bái Yên Bái ã 129,0kg; C2 = Quy ho ch ti p t c Trúc Lâu 22o 03’ 30”; i u tra ánh 1328,0 kg, thăm dò và khai giá. thác n năm 2015 104o 39’ 45" C1+C2+P= 1.516 kg. Xã Li u ô, Xí nghi p M khoáng. Tr huy n L c á quý 183 tìm ki m lư ng corindon = Quy ho ch thăm dò Yên 3 Nư c Yên Bái ánh giá t l 3,6 t n, trong ó và khai thác n L nh 22o 04’ 40”; 1/25.000 năm qu ng thương năm 2015 1989- 1992. phNm là 717 kg. 104o 48’ 38" Xã Minh Ti n, Công ty Xí nghi p á T ng tài nguyên huy n L c MENAGEMs ã quý 183 tìm cozindon là 2770 á quý Yên khai thác trư c ây, 4 Yên Bái ki m ánh kg, trong ó rubi Hin Om dân ào b i nhi u 22o 03’ 25”; giá t l t thương phNm là l n. Quy ho ch cho 1/25.000. 118,0kg. 104o 49’ 43" khai thác t n thu Xã Li u ô, Công ty Vi t Thái Xí nghi p á Tài nguyên á quý huy n L c ã khai thác trư c quý 183 tìm cozindon là 3,382 Phai Yên ây, dân ào b i 5 Yên Bái ki m t l t n, trong ó á Ch p- Bãi nhi u l n. Quy 22o 03’ 56”; 1/25.000 năm thương phNm là C n ho ch cho khai thác 1993. 81,2 kg. 104o 48’ 13" t n thu Xã An Phú, Công ty Xí nghi p á huy n L c Tài nguyên thương MENAGEMs ã quý 183 tìm á quý Yên phNm c a 4 thân khai thác trư c ây, 6 Yên Bái ki m t l Vàng Sáo qu ng là 62,0 kg dân ào b i nhi u 22o 02’ 19”; 1/25.000 năm corindon. l n. Quy ho ch cho 1993. 104o 48’ 34" khai thác t n thu Xã Li u ô, Công ty Vi t Thái Xí nghi p á Tài nguyên huy n L c ã khai thác trư c á quý quý 183 tìm corindon là 2245 Yên ây, dân ào b i 7 Lũng C n Yên Bái ki m t l kg, trong ó á nhi u l n. Quy B 22o 04’ 06”; 1/25.000 năm thương phNm là 69 ho ch cho khai thác 1993. kg. 104o 48’ 54" t n thu Xã Li u ô, Xí nghi p á Tài nguyên huy n L c á quý quý 183 tìm corindon là 187 kg, Yên QH thăm dò, khai 8 Vĩnh Yên Bái ki m t l trong ó á quý t o ’ ” thác 2011-2015 ng 22 05 00 ; 1/25.000 năm thương phNm là 15 1993. kg. 104o 49’ 17" Xã Tân Công ty á quý và Hương, huy n T ng Công ty Chưa có báo cáo vàng Yên Bái ã á quý Yên Bình á quý và n p Lưu tr a khai thác và óng 9 Tân Yên Bái 21o48’ 34”; vàng i u tra ch t, vùng có tri n c a m , quy ho ch Hương khai thác v ng cho khai thác t n 104o 53’ 45" thu i m á Nam Cư ng - Tài nguyên Chưa có cơ s và ít 10 quý Nam B cK n Ch n corindon c p P1: tri n v ng, không Cư ng 9759 kg xem xét quy ho ch 105°36' 58" -
 6. Tên m , V trí-To M c i u Tr lư ng và Quy ho ch phát STT i m T nh a lý tra TNDB tri n qu ng 22°23' 12" Trong ó lo i B=0.33kg, C=75kg Tài nguyên i m á Qu ng Khê - corindon c p P1: Ba B Chưa có cơ s và ít quý 639 kg Trong ó 11 B cK n tri n v ng, không Qu ng 105°40' 52" - lo i B=1.02kg, xem xét quy ho ch Khê 22°20' 45" lo i C=75.4kg Xuân L - M á Chưa có cơ s và ít Thanh Thư ng Xuân 12 quý Xuân 12926 kg tri n v ng, không Hoá 105° 10' 20" - L xem xét quy ho ch 19° 49' 55" i m khoáng s n. TNDB c p P1: Xã Châu Bình, Công ty Kh o á quý corindon lo i A+B: huy n Quỳ sát Thăm dò B n 10.600g , lo i Quy ho ch thăm dò, 13 Ngh An Châu m tìm ki m Kh m - C+D: 149.300g + khai thác sau 2015 19°41'34" ánh giá năm B n Kên Spinel lo i A+B: 105°05'00" 1997 2.300g C+D: 1.321.800g Xã Châu Bình, Công ty á C p C2: 1088kg Quy ho ch thăm dò á quý H. Quỳ Châu quý và vàng 14 Ngh An corindon ( á quý là khai thác 2008- Bãi Tri u 19° 30' 08" Ngh An i u 148kg) 2010 105°13'06" tra năm 2000 Công ty kh o sát thăm dò Xã Châu Bình, m ti n hành huy n Quỳ kh o sát, C p C2: 90.250g á quý Châu Quy ho ch thăm dò 15 Ngh An khoanh vùng TNDB c p P2: Pom Lâu khai thác sau 2015 19o29'43'' tri n v ng và 563.410g chi ti t hoá t 105o12'50'' l 1:10.000 năm 2000. Xã Châu Bình, Công ty á á quý H. Quỳ Châu quý và vàng Quy ho ch khai 16 Ngh An i m khoáng s n. iT 19°29'16" Ngh An i u thác 2008-2010 105°13'09" tra năm 2000 Xã Châu Bình, Công ty á C p C2: 1358kg Quy ho ch thăm dò á quý H. Quỳ Châu quý và vàng 17 Ngh An corindon. Trong ó khai thác 2011- B n Gié 19° 29' 06" Ngh An i u á quý là 455kg 2015 105°13'58" tra năm 2000 Xã Châu Công ty kh o H ng, Châu sát thăm dò Bi u hi n khoáng Ti n, huy n m kh o sát, s n á quý Ít tri n v ng, không 18 Ngh An Quỳ H p khoanh vùng TNDB: corindon B n Ng c xem xét quy ho ch tri n v ng t lo i B: 5.070g; lo i 19o24'45'' l 1:25.000 C+D: 57.640g 105o06'39'' năm 1998. Xã Châu L c, ng H p, Công ty Kh o i m khoáng s n. á quý huy n Quỳ sát Thăm dò TNDB c p P1: Chà Lim - Quy ho ch thăm dò 19 Ngh An H p m tìm ki m corindon lo i A+B: ng khai thác sau 2015 ánh giá năm 7.570g, lo i C+D: Xư ng 19° 23' 55" 1997 1.366.500g 105°14'28" á quý ăk Su i ăk Tôn, L a ch t C1:119,53kg; Chưa có cơ s và ít 20 xã Trư ng 6 i u tra tri n v ng, không ăk Tôn Nông C2:303,04 kg; Xuân, huy n (1994). Công xem xét quy ho ch.
 7. Tên m , V trí-To M c i u Tr lư ng và Quy ho ch phát STT i m T nh a lý tra TNDB tri n qu ng ăk Song. 12o ty á quý và P1:211,42kg Th tư ng CP ã 07’ 30”; Vàng Tây cho phép khai thác T ng C1+C2: Nguyên thăm t n thu 107o 42’ 00 422,58kg dò khai thác (1996). C1:254kg; Liên m - Di M á C2:0 kg; Chưa có cơ s và ít Lâm Linh 21 qúy Tiên P1:21,20kg tri n v ng, không ng 108°00' 18" - Kô xem xét quy ho ch 11°32' 47" T ng C1+C2: 367,86kg C1:41,3kg; H ng Liêm - M á Hàm Thu n C2:14,6 kg; Chưa có cơ s và ít Bình B c 22 quý á P1:0kg tri n v ng, không Thu n Bàn 108°14' 43" - xem xét quy ho ch T ng C1+C2: 11°06' 30" 55,81kg Ph l c 2. Danh m c m , i m qu ng t hi m n 30/6/2007 và quy ho ch thăm dò, khai thác. S M , i m hi u V trí Quy mô, Quy ho ch TT M c i u tra qu ng trên a lý tri n v ng phát tri n B Lai Châu M khoáng l n t hi m - x (barit- T 1968 - 1979 oàn T.lư ng fluorit) 0 151 (Liên oàn 10) 22 31’09” thăm dò sơ b qu ng TR2O3: 7 tri u t n Chưa xem xét B cN m 0 t hi m, phóng x . trong giai 1 19 103 27’50” Pb : 400.000 t n Xe. o n quy Năm 1993 Liên oàn Zn : 51.000 t n ho ch X. N m Xe Intergeo i u tra chi H. Phong ti t hoá Pb-Zn. CaF2 : 1 tri u t n Th BaSO4 : 1,6 tri u t n t hi m Nam N m Quy ho ch Xe 22030’10’’ M l n thăm dò Liên oàn 10 tìm T.L TR2O3 c p B + C 2016-2020; 2 X.N m Xe 21 103028’19’’ ki m thăm dò 1968- = 199.100 t n ; P1 = 3 khai thác H. Phong 1979. tri u t n công nghi p Th sau 2020 oàn 35 thăm dò. Liên t hi m M khoáng Tr lư ng Quy ho ch oàn C 10 tìm ki m ông Pao 22016’54” qu ng: thăm dò ánh giá barit t hi m 2008-2015; 3 X. B n Hon 49 103034’58” B n Hon; Tcty KS TR2O3: C1 + C2 + P1 = khai thác H. Phong và NUTSUTOMO 694.800 t n; P2 = công nghi p Th thăm dò b sung trên 9.682.000 t n. t 2010 di n tích nhoe Lào Cai 22031'00'' M khoáng t hi m 103042'39'' Liên oàn a ch t X Tr lư ng c p C2: QH khu v c 4 Mư ng 37 Hi m tìm ki m ánh TR2O3 = 44.075 t n; Xã Mư ng d tr Hum giá (1983). ThO2 = 3.300 t n và Hum, huy n Bát Xát. U3O8 = 225 t n.
 8. S M , i m hi u V trí Quy mô, Quy ho ch TT M c i u tra qu ng trên a lý tri n v ng phát tri n B Yên Bái M khoáng. Tr Quy ho ch Xã Yên Phú, lư ng c p C1+C2 +P1 thăm dò oàn 150 Liên oàn = 17.847 t n TR2O3, t hi m huy n Văn 2008-2015; 5 49 10 tìm ki m ánh giá trong ó c p C1 : Yên Phú Yên. khai thác (1986-1990) 6.409 C2: 10.438 công nghi p 21o 49’ 30”; P1 : 524 2010-2015 104o 40’ 05" Châu Qu H - i m t Văn Yên Chưa i u 6 hi m Làng 747.6 t n ki n xem xét Nh o 104° 28' 00" - quy ho ch 22° 02' 40" Ph l c 3. Danh m c m , i m qu ng urani n 30/6/2007 và quy ho ch thăm dò, khai thác. M , i m Tên Quy ho ch TT V trí a lý M c i u tra Quy mô, tri n v ng qu ng t nh phát tri n 21016’55’’ Uran -thori 104030’22’’ Liên oàn C X i m qu ng, tài Chưa nên u 1 Su i Háng A Sơn La Hi m, oàn 153 Xã Tà Sùa, nguyên P1:1,332 t n tư ánh giá tìm ki m chi ti t huy n B c Yên M urani - Tr lư ng U3O8+ThO2 thori Mư ng Mư ng Hum VL.144: tìm ki m - Bát Xát ThO2: C2:3569,99t n, Hum (Qu ng t l 1: 25000, Chưa xem xét 2 Lào Cai P1:5996,17t n i kèm trong 103° 42' 10" 1:2000. Lê Văn quy ho ch m t hi m - 22° 30' 35" Tơ - 1983 U3O8: C2:204,943t n, Mư ng Hum) P1:612,44t n 23o03'41" Liên oàn X Uran Su i Hà 105o55'11"X. Chưa nên u 4 Hi m tìm ki m i m khoáng s n Vui Giang Tòng Vài H. tư ánh giá sơ b Qu n B Xã Phan Thanh H. Nguyên i m khoáng s n. tr Uran Bình Cao Chưa nên u 5 Bình Thăm dò sơ b lư ng c p C1+C2+P1 = ư ng B ng tư ánh giá 21 t n U3O8 22037’40” 106049’0” M trung bình Tr lư ng c p C2 + P1 = 5.420t n, hàm lư ng trung bình t 0,0194% Quy ho ch n 0,1702%. C p C2= thăm dò Uran Pà L a Liên oàn a 1.160t n 2008- 2015 Qu ng 150 40’ 35”; ch t X Hi m 6 Xã Tabhinh, U3O8, trong ó hàm Nam ánh giá năm Khai thác huy n Nam 1070 40’ 58” lư ng U3O8 >0,6% 1999. trong giai Giang (qu ng lo i I) là 886 o n 2016- t n qu ng; hàm lư ng 2020 >0,04% (qu ng lo i II) là 272 t n. C p P1 = 4.260 t n U 3O 8.
 9. M , i m Tên Quy ho ch TT V trí a lý M c i u tra Quy mô, tri n v ng qu ng t nh phát tri n Uran An M nh . Qu ng urani i m C p C2 ã xác nh phân b phân Các xã Kà Liên oàn a tán, b dày ư c 418,12t n cho Dăng, huy n Qu ng 150 51’ 43”; ch t X Hi m tìm l p qu ng 7 các l p 6, 6/3 cho khu ông Giang; Nam ki m ánh giá m ng, không 1070 53’ 20” Sư n Gi a. Xã i Lãnh, năm 2001. nên u tư i Sơn, C p C2 +P1 = 2.266,38 nghiên c u huy n i ti p theo. t n U 3O 8. L c Uran ông M nh . Nam B n C p C2 + P1 = 1.834,8 Hàm lư ng Gi ng. Liên oàn a t n U3O8, trong ó c p tương i Xã Cà Dy, Qu ng 150 40’ 00”; ch t X Hi m C2 = 397,5 t n; c p P1 nghèo, quy 8 huy n Nam = 1.437,3 t n U3O8 ( Nam 1070 51’ 10” ánh giá năm mô không l n Giang; xã 2004. qu ng lo i I t 733,1 chưa xem xét Qu Phư c, t n; qu ng lo i II t quy ho ch. huy n Qu 1.101,7 t n. C p P2 = Sơn. 4.631 t n. M nh . C p C2+P1= 4.560,8 t n, trong ó U3O8 c p Uran Pà Liên oàn a C2 t 1.415,4 t n R ng. Quy ho ch Qu ng 150 39’ 03”; ch t X Hi m (g m 1.398,8 t n 9 Xã Tabhinh, qu ng lo i I và 16,6 thăm dò Nam 1070 43’ 48” ánh giá năm huy n Nam t n qu ng lo i II). C p 2008-2015 2004. Giang P1= 3.145,4 t n U3O8 (v i 2.892,4 t n qu ng lo i I và 253 t n qu ng lo i II) M nh . Uran Khe Cao Liên oàn a C2 + P1 = 6.845 t n Quy ho ch Qu ng 150 47’ 30” ch t 10 tìm kiém 10 Xã i H ng, U3O8, trong ó c p C2 thăm dò huy n i Nam 1070 55’ 11” t l 1:10.000 = 1.328 t n U3O8; c p 2008-2015 L c. năm 1995. P1 = 67.000 n 70.000 t n U3O8. Ph l c 4. Danh m c các d án u tư 2008-2015 V n u TT Tên d án Quy mô tư (t Ghi chú ng) I Các d án á quý* 235-320 3 1 Thăm dò, khai thác á quý Trúc Công su t 20-50 m t qu ng 1 10-15 ã hoàn thành Lâu năm; thăm dò, ang làm th t c xin phép khai thác 2 Thăm dò, khai thác á quý Nư c Công su t 20-50 m3 t qu ng 1 10-15 L nh năm; 3 Thăm dò, khai thác á quý Vĩnh Công su t 20-50 m3 t qu ng 1 15-20 ng năm; 4 Thăm dò, khai thác á quý Bãi Công su t 20-50 m3 t qu ng 1 10-15 Tri u năm;
 10. V n u TT Tên d án Quy mô tư (t Ghi chú ng) 5 Thăm dò. khai thác á quý i Công su t 20-50 m3 t qu ng 1 10-15 ã hoàn thành T năm; thăm dò, ang làm th t c xin phép khai thác 6 Thăm dò, khai thác á quý B n Công su t 20-50 m3 t qu ng 1 15-20 Gié năm; 7 Nâng c p các cơ s ch bi n hi n K c c t, mài và x lý nhi t 15-20 có 8 u tư m i 2 cơ s ch tác (kêu Mài cabachon ~500.000 cts/năm, 150-200 g i u tư trong và ngoài nư c) hàng faset ~ 150.000-200.000 cts/năm II Các d án t hi m 980-1100 1 Thăm dò m t hi m ông Pao 10 2008-2010 2 Khai thác, ch bi n t hi m Công su t 200 ngàn t n t qu ng 480-500 ông Pao (Liên doanh v i nư c 1 năm; 10.000 t n REO riêng r ngoài) 3 Thăm dò m t hi m Yên Phú 10 2008-2012 4 Khai thác, ch bi n t hi m Yên N u tìm ư c i tác tiêu th s n 400-500 2008-2015 Phú phNm có th tri n khai s m v i công su t 3-5 ngàn t n REO/năm 5 Gia công nguyên li u và tinh ch Công ty TNHH INTEGRAL 80 ang thi công, t hi m t i KCN Vi t Hưng - MATERIALS INVESTMENT tháng 8/2008 s n Qu ng Ninh công su t 1.200 t n ng.li u/năm xu t III Các d án urani 245 1 Thăm dò m Uran Pà L a Xác nh tr lư ng c p 122 và 70 121 t 4.000 t n U3O8 2 Thăm dò m Uran Pà R ng Xác nh tr lư ng c p 122 và 75 121 t 4.000 t n U3O8. 3 Thăm dò m Uran Khe Cao và Xác nh tr lư ng c p 122 và 100 vùng ph c n 121 t 6.000 t n U3O8. Ph l c 5. Danh m c các d án u tư 2016-2025 TT Tên d án Quy mô V n T Ghi chú (t ng) I Các d án á quý* 305-435 3 1 Thăm dò, khai thác á quý B n Công su t 50-70 m t qu ng 1 25-30 Kh m- B n kên năm;
 11. 2 Thăm dò, khai thác á quý Pom Công su t 30-50 m3 t qu ng 1 20-25 Lâu năm; 3 Thăm dò, khai thác á quý Chà Công su t 100-150 m3 t qu ng 30-40 Lim- ng Xư ng 1 năm; 4 Thăm dò, khai thác á quý á Công su t 100-150 m3 t qu ng 30-40 ng c Jade Cò Phương (Sơn la) 1 năm; 5 u tư nâng công su t các cơ s Mài cabachon ~1-1.5 tri u 200-300 ch tác và gia công ã có cts/năm, hàng faset ~ 400-500 ngàn cts/năm II Các d án t hi m 1465- 1865 1 Thăm dò m t hi m Nam N m 15 Xe 2 M r ng, nâng công su t khai Công su t 400 ngàn t n t qu ng 350-400 Liên doanh v i thác, ch bi n t hi m ông Pao 1 năm; 12-14 ngàn t n REO riêng nư c ngoài (Liên doanh v i nư c ngoài) r 3 M r ng, nâng công su t khai N u tìm ư c i tác tiêu th s n 200-250 Liên doanh v i thác, ch bi n t hi m Yên Phú phNm có th nâng công su t lên 6- nư c ngoài 10 ngàn t n REO/năm 4 Khai thác, ch bi n t hi m N u tìm ư c i tác tiêu th s n 400-500 Liên doanh v i N m Xe phNm có th tri n v i công su t 5- nư c ngoài 10 ngàn t n REO/năm 5 Các nhà máy s n xu t kim lo i N u tìm ư c i tác u tư và 500-700 Kêu g i u tư t hi m, các s n phNm ng d ng tiêu th s n phNm t t hi m như: nam châm vĩnh c u, b t mài, ho t ch t, fero t hi m... III Các d án urani 100 1 Khai thác, ch bi n sơ b m Công su t kho ng 50-100 ngàn 2015-2020 Uran Pà L a ho c Pà R ng t n qu ng nguyên khai/năm 2 Thăm dò m m t vài m khác có 100 tri n v ng sau khi i u tra, tìm ki m giai o n trư c
Đồng bộ tài khoản