Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 25/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T GIAI O N T NĂM 2008 N NĂM 2012 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTG ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Xét ngh c a Ông V trư ng V Pháp ch , B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n t năm 2008 n năm 2012 kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 3238/2004/Q - BYT ngày 16 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n t năm 2004 n năm 2007. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , các V trư ng, C c trư ng, T ng c c trư ng, Chánh thanh tra B Y t và Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
 2. CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T GIAI O N T NĂM 2008 N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 25 /2008/Q - BYT ngày 14/7/2008 c a B trư ng B Yt ) I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung Quán tri t y , sâu s c v ý nghĩa, m c ích và t m quan tr ng c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c y t , t o s chuy n bi n m nh m v ý th c t n tr ng và ch p hành pháp lu t c a c n b , c ng ch c trong ngành y t và các i tư ng có trách nhi m th c hi n nh m b o m hi u l c th c thi c a các văn b n quy ph m pháp lu t, góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c b ng pháp lu t trong lĩnh v c y t . 2. M c tiêu c th a) Ph bi n k p th i, y các văn b n quy ph m pháp lu t c n thi t t i cán b , công ch c, viên ch c trong ngành y t , b o m t 90% cán b , công ch c, viên ch c trong ngành y t tr lên ư c c p nh t các ki n th c pháp lu t phù h p áp d ng, tri n khai t t công vi c chuyên môn theo quy nh. b) ưa pháp lu t v y t n v i các t ng l p nhân dân trong xã h i c bi t chú tr ng t i các i tư ng có trách nhi m th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t b o m tính th c thi c a pháp lu t, góp ph n h n ch và ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t . c) T o kênh h tr pháp lý hi u qu cho doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c y t theo quy nh t i Ngh nh s 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 v h tr pháp lý cho doanh nghi p. d) B sung v s lư ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t Trung ương và a phương. ) Xây d ng k ho ch, cơ ch ph i h p ho t ng gi a các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra c a B Y t , gi a B Y t v i các B , cơ quan có liên quan và gi a S Y t v i các ban, ngành có liên quan c a a phương trong ch o, t ch c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t . e) Xây d ng, b sung h th ng tài li u, thi t b ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong Ngành. g) a d ng hoá và nâng cao hi u qu các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t trong và ngoài Ngành. II. YÊU C U.
 3. 1. K th a k t qu , b o m tính liên t c và phát tri n trong vi c th c hi n các n i dung, hình th c, bi n pháp tuyên truy n cho các i tư ng ã ư c ra trong chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c y t t năm 2004 n năm 2007. 2. Ti p t c a d ng hoá các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o m s k t h p hài hoà gi a hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t truy n th ng và nh ng hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t m i ang ư c áp d ng có hi u qu trong th c ti n; l a ch n n i dung pháp lu t phù h p v i t ng i tư ng, a bàn. Chú tr ng ho t ng h tr cho các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c y t . 3. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i m b o tính ng b , toàn di n, phù h p, hi u qu . Chương trình không ch cung c p thông tin, ph bi n, giáo d c pháp lu t mà còn bao g m c v n ng cán b , nhân dân ch p hành pháp lu t nh m m c ích nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong cán b , nhân dân, h n ch vi ph m pháp lu t. 4. G n giáo d c pháp lu t v i giáo d c o c, giáo d c văn hoá truy n th ng và b i dư ng, rèn luy n ý th c t nguy n, t giác tìm hi u, ch p hành pháp lu t trong cán b , công ch c, nhân dân. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i ư c ti n hành ng b v i vi c t ch c th c hi n pháp lu t và cu c v n ng “h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” trong toàn ng, toàn dân, toàn quân. 5. u tư h p lý, hi u qu các phương ti n, i u ki n ph c v và các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t, c bi t là nh ng a bàn x y ra nhi u vi ph m pháp lu t và nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. Huy ng các ngu n l c c a c ng ng và s h tr c a các t ch c nư c ngoài tham gia vào công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t. III. I TƯ NG VÀ N I DUNG PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T . 1. Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c, viên ch c trong ngành y t . a) i v i cán b , công ch c c a B Y t . - Ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m, h i nh p kinh t qu c t ; Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . - Ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành theo thNm quy n ho c ph i h p v i các B , cơ quan ngang B ban hành theo thNm quy n và k ho ch tri n khai th c hi n các văn b n này. - Ph bi n, quán tri t, tri n khai các Lu t, Pháp l nh, Ngh nh, Ngh quy t c a Chính ph , Quy t nh và Ch th c a Th tư ng Chính ph v y t ho c có liên quan nyt . - T ch c gi i thi u các Lu t, Pháp l nh m i ư c Qu c H i, U ban Thư ng v Qu c H i ban hành.
 4. Chú tr ng tuyên truy n, ph bi n quy nh pháp lu t liên quan n h i nh p kinh t qu c t ; phòng, ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng các t n n xã h i; an toàn giao thông; v sinh an toàn th c phNm; th c hi n quy ch dân ch cơ s ... b) i v i công ch c, viên ch c trong các ơn v tr c thu c B Y t . - Ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m; Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan ơn v . - Ph bi n, quán tri t, h c t p k t h p v i ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách, Quy ch , Quy trình chuyên môn k thu t y t g n v i ch c trách, ch c năng nhi m v ư c giao. - Ph bi n các văn b n Lu t, Pháp l nh, Ngh nh, Ngh quy t c a Chính ph , Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph v y t ho c có liên quan n y t và các văn b n khác theo s ch o c a B Y t . c) i v i công ch c, viên ch c c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các ơn v tr c thu c S . - Ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m, h i nh p kinh t qu c t ; Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . - Ph bi n, quán tri t g n v i vi c tri n khai k ho ch th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ho c có liên quan n y t mà a phương có trách nhi m th c hi n theo quy nh t i các văn b n ó. - Ph bi n các Lu t, Pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t khác theo yêu c u c a S Tư pháp a phương. 2. Ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t cho nhân dân. a) N i dung chung cho nhân dân: T p trung ph bi n sâu r ng các văn b n quy ph m pháp lu t v y t g n tr c ti p v i cu c s ng c a nhân dân, các ch , chính sách, các quy nh trong lĩnh v c y t g n li n v i quy n l i, nghĩa v , trách nhi m c a ngư i dân; quy nh v nư c s ch và v sinh môi trư ng; các quy nh v phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng tai n n thương tích, v sinh an toàn th c phNm... b) N i dung riêng cho m t s i tư ng c th . - i v i nông dân: Ngoài n i dung chung, c n c bi t chú tr ng n vi c ph bi n, giáo d c các quy nh v nư c s ch, v v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, làng văn hoá - s c kho , v sinh phòng ch ng d ch b nh theo t ng mùa... - i v i ngư i nghèo, ng bào các dân t c thi u s : Ngoài n i dung chung và n i dung i v i nông dân, c n chú tr ng n vi c ph bi n các ch chính sách trong
 5. khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và các chính sách c thù khác trong chăm sóc s c kh e v i các i tư ng này. - i v i ph n : Ngoài n i dung chung và các n i dung nêu trên, c n t p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v chăm sóc s c kho sinh s n, v nuôi con b ng s a m , v chăm sóc s c kho cho tr em, bình ng gi i.... 3. Ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t cho h c sinh, sinh viên c a các trư ng i h c, cao ng, trung h c y, dư c. - Th c hi n chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t chung theo Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ngành Giáo d c th c hi n Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph và Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph (ban hành kèm theo Quy t nh s 2412/Q -BGD T ngày 25/4/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o). - Ph bi n, giáo d c các văn b n Lu t, Pháp l nh v y t và các văn b n hưóng d n th c hi n; các quy nh v o c ngh nghi p, v y t h c ư ng. 4. Ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t cho các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c y t t i Vi t Nam. T p trung ph bi n, giáo d c các văn b n quy ph m pháp lu t v y t g n li n v i nghĩa v , trách nhi m h ph i th c hi n, c th : - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c khám, ch a b nh, y, dư c c truy n: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v khám ch a, b nh, y, dư c c truy n, các quy nh v hành ngh y t tư nhân, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n, bà m , tr em: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v chăm sóc s c kho sinh s n, bà m , tr em và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c dư c, m phNm: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v dư c, m phNm, các quy nh v hành ngh dư c tư nhân và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v v sinh an toàn th c phNm và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v y t d phòng và môi trư ng g n tr c ti p v i ho t ng c a h , quy ch hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t : T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v trang thi t b y t , các quy nh v hành ngh trang thi t b y t tư nhân và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 6. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS g n tr c ti p v i ho t ng c a h , các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c Dân s -K ho ch hoá gia ình: T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v Dân s -K ho ch hoá gia ình, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - i v i t ch c, cá nhân ho t ng trong các lĩnh v c khác c a y t : T p trung ph bi n, giáo d c các quy nh c a pháp lu t v y t g n v i ho t ng tr c ti p c a t ch c, cá nhân ó và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. IV. HÌNH TH C, BI N PHÁP PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T a d ng hoá các hình th c ph bi n giáo d c pháp lu t trong ó chú tr ng t p trung vào m t s hình th c chính sau: 1.T ch c các l p t p hu n, h i ngh , h i th o ph bi n, quán tri t các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , gi i thi u các văn b n lu t, pháp l nh m i, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan theo t ng chuyên và phù h p v i t ng i tư ng. Thư ng xuyên t ch c các H i th o gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan trong lĩnh v c y t trong các H i ch tri n lãm thư ng niên v y, dư c, m phNm, trang thi t b y t .... nh m cung c p cho các t ch c, cá nhân, các doanh nghi p trong và ngoài nư c tham gia h i ch tri n lãm cơ h i tìm hi u và n m b t y , chính xác các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Vi t Nam v ho t ng s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c y t . Báo cáo viên là lãnh o, chuyên viên c a các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra B Y t , lãnh o và chuyên viên c a các S Y t , lãnh o và công ch c, viên ch c c a các ơn v . Trong trư ng h p c n thi t thì m i báo cáo viên c a B Tư pháp, S Tư pháp ho c c a các B , Ngành, cơ quan có liên quan. 2. Xây d ng và duy trì vi c xu t b n B n tin "Thông tin, ph bi n giáo d c pháp lu t v y t " t i Nhà xu t b n y h c làm di n àn quan tr ng trong vi c trao i, cung c p thông tin pháp lu t và ho t ng v y t nh m giúp cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Y t n m b t k p th i nh ng n i dung cơ b n và chuyên sâu các văn b n quy ph m pháp lu t ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y t , ng th i ưa pháp lu t v y t n v i các t ng l p nhân dân trong xã h i, góp ph n h n ch và ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t , thi t l p ư c m i quan h gi a c ng ng v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v y t trong vi c xây d ng và th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 3. V Pháp ch và các ơn v ph i ti p t c t ch c và duy trì "T sách pháp lý", kinh phí mua sách ư c trích t kinh phí thư ng xuyên c a ơn v . 4. Các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ph i ư c in phát hành n S Y t , các ơn v tr c thu c B Y t , Y t ngành. S Y t , ơn v tr c thu c B Y t , Y t ngành có trách nhi m in phát hành n các ơn v tr c thu c mình và cá nhân có liên quan th c hi n.
 7. 5. Tuỳ theo kh năng và yêu c u c a t ng cơ quan, ơn v , có th t ch c các cu c thi tìm hi u v pháp lu t nâng cao nh n th c c a các thành viên trong cơ quan, ơn v mình. 6. Văn phòng B Y t làm u m i, ph i h p v i V Pháp ch và các ơn v có liên quan trong cơ quan B Y t cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c y t và có liên quan thông qua trang website c a B Y t giúp các a phương, ơn v khai thác, th c hi n. 7. T ch c các bu i t a àm, chương trình gi i thi u v pháp lu t y t trên các phương ti n thông tin i chúng: Truy n hình, ài phát thanh. 8. T ch c hình th c gi i áp pháp lu t v y t trên các báo, t p chí ... c bi t là các báo, t p chí và B n tin ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ngành y t . 9. Báo S c kho và i s ng, Gia ình và Xã h i xây d ng và tri n khai chuyên m c gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t m i v y t ho c chuyên m c gi i áp pháp lu t y t , b n c v i pháp lu t y t ... phù h p v i n i dung trang báo. 10. T ch c ư ng dây gi i áp pháp lu t y t thông qua i n tho i ho c b ng văn b n; t ch c hình th c tư v n pháp lu t y t tuỳ theo yêu c u c a t ng i tư ng và kh năng c a ơn v . 11. Xây d ng và ưa chương trình giáo d c pháp lu t y t vào trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c y, dư c. 12. Biên so n các cu n sách "H i và áp" ph bi n sâu r ng v nh ng lĩnh v c ư c ông o ngư i dân quan tâm, ví d "H i và áp" v x ph t vi ph m hành chính, v hành ngh y, dư c tư nhân, v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i, v nh p khNu thu c, v c xin - sinh phNm y t , trang thi t b y t , phòng, ch ng HIV/AIDS, Khám, ch a b nh, s n xu t, kinh doanh thu c .... V. GI I PHÁP: 1. Quán tri t các văn b n ch o, các quy nh v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: Quán tri t và ti p t c tuyên truy n, ph bi n Ch th s 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Thông báo k t lu n s 74-TB/TW ngày 11/5/2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá X) v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32 - CT/TW; Ch th s 17- CT/TW ngày 15/10/2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá X) v vi c ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác tuyên truy n mi ng trong tình hình m i, nh t là nh ng n i dung có liên quan n ho t ng c a báo cáo viên, tuyên truy n viên c a các b , ngành, oàn th Trung ương và các a phương; Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX); Quy t nh s 35/2001/Q -TTG ngày 19/3/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010 và Quy t nh s
 8. 37/2008/Q -TTG ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t b ph n c a công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, là nhi m v c a toàn b h th ng chính tr t dư i s lãnh o c a ng, ch o tr c ti p c a ngư i ng u cơ quan qu n lý v y t , m i cán b , công ch c, viên ch c trong ngành y t ph i xác nh rõ vi c h c t p, nghiên c u hi u bi t và n m v ng pháp lu t, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t là trách nhi m c a mình. 2. Ki n toàn t ch c, cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t a) Thành l p và ki n toàn h i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a b , ơn v tr c thu c B và các S Y t (quý III/2008); b) C ng c , ki n toàn i ngũ cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t trung ương n a phương là các cán b pháp ch , cán b , công ch c kiêm nghi m làm công tác pháp ch . Các ơn v tr c thu c B , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c cán b ph trách công tác pháp ch , m t trong nh ng nhi m v ch y u c a cán b pháp ch là giúp cho th trư ng ơn v t ch c công tác ph bi n giáo d c pháp lu t. Ki n toàn và phát huy vai trò c a i ngũ làm công tác ph bi n giáo d c pháp lu t t b n c p s , nh kỳ t ch c các l p b i dư ng, t p hu n ki n th c, nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t... nh m ng viên, khuy n khích, t o i u ki n cho cán b , công ch c thư ng xuyên trau d i ki n th c chuyên môn nghi p v , nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c. c) Xây d ng, ào t o, b i dư ng, cung c p tài li u pháp lu t và các i u ki n h tr c n thi t khác nâng cao ch t lư ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên v s lư ng, có phNm ch t o c t t, có trình , năng l c chuyên môn nghi p v và kinh nghi m th c ti n. d) Phát huy vai trò c a các lu t gia, cán b công oàn, cán b oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3. i m i, nâng cao ch t lư ng, hi u qu các hình th c, bi n pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t Tuỳ t ng i tư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t, i u ki n c th c a ơn v , vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c th c hi n b ng các hình th c, bi n pháp ch y u sau ây: a) Tăng cư ng gi i thi u các quy nh pháp lu t thông qua hình th c tuyên truy n mi ng; b) Phát huy hi u qu tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng;
 9. c) a d ng hoá các lo i tài li u tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, bao g m: B n tin, sách, t g p, băng, ĩa hình, ĩa ti ng, l ch, pa nô, áp phích.... chú tr ng tài li u song ng dành cho ng bào dân t c thi u s , ngư i nư c ngoài Vi t Nam; d) Nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác, s d ng tài li u t t sách pháp lu t c a ơn v , doanh nghi p, trư ng h c... , a d ng hoá các lo i hình t sách pháp lu t. Ti n t i k t h p mô hình t sách pháp lu t truy n th ng v i t sách pháp lu t i n t ; ) i m i và a d ng hoá các hình th c thi tìm hi u pháp lu t, giao lưu, sinh ho t văn hoá, văn ngh có l ng ghép n i dung pháp lu t; e) Phát tri n các lo i hình tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, cung c p văn b n pháp lu t, ng d ng công ngh thông tin trong ph bi n, giáo d c pháp lu t, d c bi t chú tr ng vi c t ch c gi i áp pháp lu t thông qua các hình th c: Gi i áp b ng văn b n, gi i áp thông qua m ng i n t , gi i áp tr c tiép ho c thông qua i n th ai; g) Xây d ng các trang thông tin i n t (website) cung c p văn b n pháp lu t mi n phí; h) Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua ho t ng ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ; i) T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thông qua vi c xây d ng quy ch c a cơ quan, i u l c a các t ch c oàn th xã h i; th c hi n l ng ghép v i các chương trình kinh t - xã h i khác ang ư c tri n khai; phát ng các t cao i m, tháng cao i m trong vi c th c hi n, ch p hành pháp lu t. 4. u tư kinh phí, cơ s v t ch t cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t - Ưu tiên kinh phí u tư và nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b , ng d ng khoa h c k thu t u tư trang b máy tính, máy chi u, máy quay phim, máy nh, máy ghi âm... nâng cao hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t - Huy ng s tham gia, óng góp t nguy n c a các cơ quan, t ch c, doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c y t . VI. T CH C TH C HI N. 1. Trách nhi m c a các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra B Y t . a) V Pháp ch có trách nhi m là u m i ph i h p v i các V , C c, T ng C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t tri n khai th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t y t trong toàn ngành. - Ch trì và ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra trong vi c xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t c th t ng năm trình B trư ng phê duy t làm cơ s cho các a phương, ơn v tri n khai th c hi n.
 10. - Ph i h p v i các ơn v có liên quan ki m tra vi c tri n khai th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t y t trong toàn ngành. - Xây d ng phương án thành l p H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a B Y t . - u m i ph i h p v i các V , C c có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n vi c h tr pháp lý cho doanh nghi p trong và ngoài nư c ho t ng trong lĩnh v c y t . - nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t y t ; xu t khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t y t theo quy nh. b) Các V , C c, T ng c c, Văn phòng, Thanh tra B Y t có trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch trong vi c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v y t . - Văn b n quy ph m pháp lu t do ơn v nào ư c lãnh o B phân công ch trì so n th o trình B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph ho c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ban hành thì ơn v ó ch ng ph i h p v i V Pháp ch th c hi n vi c ph bi n văn b n sau khi ã ư c c p có thNm quy n ký, ban hành. - Các V , C c, T ng c c có ch c năng qu n lý, theo dõi các doanh nghi p trong ph m vi ch c năng c a mình có trách nhi m ch ng, ph i h p v i V Pháp ch tri n khai ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p trong và ngoài nư c ho t ng trong lĩnh v cyt . c) V K ho ch - Tài chính: Trên cơ s k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t ã ư c phê duy t, V K ho ch - Tài chính có trách nhi m xây d ng d toán, cân i kinh phí trong d toán hàng năm c a B Y t b trí ngân sách b o m cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t . ng th i nghiên c u ưa vào Chương trình h p tác c a T ch c Y t th gi i tài khoá 2008 - 2012 và tìm ki m ngu n vi n tr c a các T ch c qu c t khác h tr cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t ; hư ng d n các ơn v th c hi n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ph bi n, giáo d c pháp lu t theo úng quy nh. d) V Khoa h c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch và các V , C c, T ng c c có liên quan và B Giáo d c và ào t o xây d ng chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c y, dư c trình B trư ng phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n. 2. Trách nhi m c a các ơn v tr c thu c B Y t , Y t ngành. - Th trư ng các ơn v tr c thu c B , th trư ng Y t ngành có trách nhi m tri n khai th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ơn v mình theo chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n 2008-2012 và k ho ch hàng năm c aB Yt . - B trí ngân sách và cán b làm công tác pháp ch m trách công tác ph bi n giáo d c pháp lu t nh m b o m cho công ch c, viên ch c c a ơn v n m v ng và
 11. hi u ư c các quy nh v chuyên môn k thu t y t , các ch , chính sách trong lĩnh v c y t ho c liên quan n y t mà h ư c hư ng ho c h ph i th c hi n. - nh kỳ hàng năm ti n hành sơ k t, t ng k t ho t ng và có báo cáo B Y t (V Pháp ch ) trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm v k t qu th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ơn v trên a bàn. 3. Trách nhi m c a các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a) Giám c S Y t có trách nhi m. - Căn c vào chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n 2008 - 2012 và k ho ch hàng năm do B Y t ban hành và thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 c a B Tài chính xây d ng k ho ch, d toán chi hàng năm c a S Y t báo cáo y ban nhân dân t nh, S Tài chính b o m kinh phí t ngu n ngân sách hàng năm c a a phương th c hi n có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ch tài chính hi n hành, trong ó có ch h tr cho i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, hoà gi i viên và nh ng ngư i làm công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. ng th i b trí cán b làm công tác pháp ch t ch c th c hi n t t k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t trong ph m vi a phương. - Th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t i v i công ch c, viên ch c y t trong ph m vi a phương; m b o cho công ch c, viên ch c y t c a a phương n m v ng và hi u ư c các quy nh v chuyên môn k thu t y t , các ch , chính sách trong lĩnh v c y t mà h ư c hư ng ho c h ph i th c hi n. - Ph i h p v i S Tư pháp, ài truy n hình, ài phát thanh và các ban, ngành có liên quan c a t nh th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t y t cho các doanh nghi p, nhân dân và các i tư ng khác có liên quan trong t nh, m b o cho nhân dân và các i tư ng có liên quan hi u ư c quy nh c a pháp lu t, ch , chính sách trong lĩnh v c y t mà h ph i th c hi n ho c ư c th hư ng. - nh kỳ hàng năm ti n hành sơ k t, t ng k t ho t ng và có báo cáo B Y t (V Pháp ch ) trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm v k t qu th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trên a bàn. b) Giám c Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: - Th c hi n vi c tuyên truy n pháp lu t, ch , chính sách trong lĩnh v c y t n các doanh nghi p, nhân dân trong ph m vi a phương. - Th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t y t theo s ch o c a Giám c S Yt . 4. Trách nhi m c a Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho , Báo S c kho và i s ng, các T p chí c a các ơn v tr c thu c B .
 12. - B o m kinh phí th c hi n có hi u qu chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ơn v và b trí cán b chuyên trách làm công tác pháp ch ơn v th c hi n chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t y t giai o n 2008-2012 và k ho ch hàng năm do B Y t ban hành; ch u s ch o tr c ti p c a V Pháp ch - B Y t v công tác này. - Th c hi n vi c tuyên truy n pháp lu t, ch , chính sách y t trên các phương ti n thông tin i chúng n nhân dân trong ph m vi c nư c. - nh kỳ hàng năm ti n hành sơ k t, t ng k t ho t ng và có báo cáo B Y t (V Pháp ch ) trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm v k t qu th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ơn v . VII. KINH PHÍ 1. B Y t , các ơn v tr c thu c B , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí ngân sách riêng b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo ch c năng nhi m v ư c giao. Vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t ư c th c hi n theo Thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t và các văn b n khác có liên quan. 2. Các chương trình, d án y t qu c gia ưu tiên kinh phí th c hi n chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n 2008-2012. Tăng cư ng vi c huy ng kinh phí t các ngu n vi n tr c a các t ch c cá nhân trong nư c và ngoài nư c, c a các d án, án và các ngu n kinh phí khác ph c v cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t. Khi xây d ng các d án, án c a B , các ơn v c n b sung các ho t ng và b trí kinh phí riêng cho vi c xây d ng th ch và tri n khai công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t cho các i tư ng th hư ng và có liên quan. VIII. KI M TRA, SƠ K T, T NG K T 1. H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a B , H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a các ơn v tr c thu c B , c a S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thư ng xuyên t ch c ki m tra n m tình hình tri n khai chương trình, k ho ch, k p th i phát hi n nh ng v n b t c p, n y sinh i u ch nh phù h p. 2. Ti n hành sơ k t chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t v y t vào năm 2010 và t ng k t vào năm 2012 ng th i có xu t phương án khen thư ng, k lu t hàng năm phù h p theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản