Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
19
download

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 25/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c Thu Thành ph Hà N i t i Công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 53/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí Các t ch c, cá nhân ư c cung ng d ch v trông gi xe p, xe máy, ô tô. i u 2. M c thu phí
  2. 1. Phí trông gi xe p, xe máy (1 lư t xe: là m t l n xe vào và ra trên i m trông gi ; Th i gian ban ngày: t 6 gi n 18 gi , th i gian ban êm: t 18 gi n 6 gi ngày hôm sau). N i dung thu phí ơn v tính M c thu - Phí trông gi xe p ban ngày ng/xe/lư t 1.000 - Phí trông gi xe máy ban ngày ng/xe/lư t 2.000 - Phí trông gi xe p ban êm ng/xe/lư t 2.000 - Phí trông gi xe máy ban êm ng/xe/lư t 3.000 - Phí trông gi xe p theo tháng ng/xe/tháng 25.000 - Phí trông gi xe máy theo tháng ng/xe/tháng 45.000 Riêng i v i các Huy n ngo i thành (tr trư ng h p trông gi xe t i các khu văn hoá, th d c th thao, vui chơi gi i trí và trung tâm tri n lãm áp d ng theo các m c thu trên); ch , trư ng h c, b nh vi n áp d ng theo m c thu sau: N i dung thu phí ơn v tính M c thu - Phí trông gi xe p ban ngày ng/xe/lư t 500 - Phí trông gi xe máy ban ngày ng/xe/lư t 1.000 - Phí trông gi xe p ban êm ng/xe/lư t 1.000 - Phí trông gi xe máy ban êm ng/xe/lư t 2.000 - Phí trông gi xe p theo tháng ng/xe/tháng 25.000 - Phí trông gi xe máy theo tháng ng/xe/tháng 45.000 2. Phí trông gi xe ôtô a) Phí trông gi xe ôtô theo t ng lư t: + Xe có 9 gh ng i tr xu ng và xe t i t 1,5 t n tr xu ng: 10.000 /xe/lư t + Xe có 10 gh ng i tr lên và xe t i trên 1,5 t n tr lên: 20.000 /xe/lư t - i v i các qu n: 1 lư t t i a không quá 120 phút, quá th i gian 120 phút thì thu thêm các lư t ti p theo, trư ng h p g i xe qua êm tính b ng 3 lư t. i v i Hà ông, Sơn Tây và các huy n không quy nh th i gian cho 1 lư t Riêng các trung tâm văn hoá, th d c th thao, khu vui chơi gi i trí, khu danh lam th ng c nh thu c các a bàn này thì m c thu ban ngày không quá 2 lư t (1 lư t t i a không quá 240 phút); trư ng h p g i xe qua êm tính b ng 2 lư t b) Phí ph c v t m d ng, xe ôtô tháng t i các i m xe công c ng
  3. + Xe có 9 gh ng i tr xu ng: 60.000 /xe/tháng + Xe có 10 gh ng i tr lên: 80.000 /xe/tháng + Xe Taxi: 80.000 /xe/tháng c) Phí trông gi ôtô h p ng theo tháng * M c thu i v i lo i xe tính theo gh ng i (xe con, xe du l ch, xe khách) (1) T i 4 Qu n n i thành: Hoàn Ki m, Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a: - i v i xe g i t i nơi không có mái che (Bi u 1): ơn v tính: ng M c thu Phương th c nh n trông Th i gian T 10 gh T 17 gh gi ôtô trông gi n9 T 30 gh n 16 n 29 gh gh ng i ng i tr lên gh ng i ng i Trông gi ban ngày 1 Tháng 300.000 400.000 500.000 600.000 Trông gi ban êm nt 400.000 500.000 600.000 700.000 Trông gi ngày, êm nt 500.000 600.000 700.000 800.000 Riêng xe có dung tích máy t 1.750 cm3 tr lên và có th i gian s d ng trong vòng 3 năm k t năm s n xu t xe n th i i m ký h p ng trông gi xe áp d ng m c thu b ng (=) m c thu quy nh t i Bi u 1 nhân (x) v i h s : K1=1,2 - i v i xe g i t i nơi có mái che: + Xe có dung tích máy t 1.750 cm3 tr lên và có th i gian s d ng trong vòng 3 năm k t năm s n xu t xe n th i i m ký h p ng trông gi xe áp d ng m c thu b ng (=) m c thu quy nh t i Bi u 1 nhân (x) v i h s : K2 = 1,8 + Các lo i xe còn l i áp d ng m c thu b ng (=) m c thu quy nh t i Bi u 1 nhân (x) v i h s : K3 = 1,5 (2) T i các qu n khác và Hà ông, Sơn Tây: M c thu phí: b ng (=) m c thu quy nh tương ng v i các trư ng h p trên c a 4 qu n n i thành (Hoàn Ki m, Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a) nhân (x) v i h s : K4 = 0,8 (3) T i các huy n ngo i thành: M c thu phí: b ng (=) m c thu quy nh tương ng v i các trư ng h p trên c a 4 qu n n i thành (Hoàn Ki m, Ba ình, Hai Bà Trưng, ng a) nhân (x) v i h s : K5 = 0,7
  4. * M c thu i v i xe tính theo t i tr ng (xe t i): (1) T i t t c các qu n trong Thành ph Hà N i và Hà ông, Sơn Tây (Bi u 2): ơn v tính: ng M c thu Phương th c nh n trông Th i gian T 1,6 t n gi ôtô trông gi n 1,5 T 3,6 t n n 3,5 Trên 7 t n t n n7t n t n Trông gi ban ngày 1 Tháng 250.000 300.000 400.000 600.000 Trông gi ban êm nt 300.000 350.000 4500.000 700.000 Trông gi ngày, êm nt 350.000 400.000 550.000 800.000 (2) T i các huy n ngo i thành: M c thu phí b ng (=) m c thu quy nh t i các qu n trong thành ph như nêu Bi u 2 nhân (x) v i h s : K = 0,8 (T t c m c thu trên u ã bao g m thu GTGT) i u 3. ơn v thu phí (th c hi n theo phân c p qu n lý) - Các t ch c, cá nhân ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép trông gi xe p, xe máy, ô tô trên a bàn Thành ph Hà N i. - Riêng i v i các cơ quan B , cơ quan ngang b ; cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân các c p, các s , ngành trên a bàn Thành ph Hà N i có trách nhi m b trí khu v c phương ti n giao thông c a cán b , công ch c, viên ch c và c a ngư i n giao d ch, làm vi c; không ư c thu phí g i phương ti n giao thông c a ngư i n giao d ch, làm vi c (theo quy nh t i Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02/08/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Quy ch văn hoá công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c). Trách nhi m c a ơn v thu phí: niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 ( i m D m c III), Công văn s 5963/BTC-NSNN ngày 08/05/2007 và Công văn s 12602/BTC-NSNN ngày 12/10/2006 c a B Tài chính, c th như sau: - i v i các ơn v ư c t ch c theo lo i hình doanh nghi p, các h kinh doanh: S phí trông gi ô tô, xe máy, xe p do các doanh nghi p, h kinh doanh thu theo nhi m v ư c c p có thNm quy n giao ư c tính là doanh thu c a doanh nghi p, h kinh doanh. Các doanh nghi p, h kinh doanh có trách nhi m qu n lý, s d ng s phí trông
  5. gi ô tô, xe máy, xe p theo ch quy nh v phí, l phí và th c hi n nghĩa v v thu v i nhà nư c theo các quy nh hi n hành. - i v i các ơn v s nghi p th c hi n cơ ch t ch tài chính: s phí trông gi xe ô tô, xe máy, xe p thu theo nhi m v ư c c p có thNm quy n giao, sau khi ư c s d ng th c hi n các nhi m v chi theo quy nh c a Nhà nư c; ph n còn l i ph i n p ngân sách nhà nư c và ư c h ch toán vào M c l c ngân sách nhà nư c theo lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng theo quy nh. - i v i các a phương không t ch c b máy qu n lý riêng: s phí trông gi xe ô tô, xe máy, xe p thu ư c sau khi tr ph n chi phí t ch c thu, ph n còn l i n p ngân sách nhà nư c và ư c h ch toán vào M c l c ngân sách nhà nư c theo lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng theo quy nh. i u 5. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí; hoá ơn GTGT ho c vé in s n do Cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 149/2007/Q -UBND ngày 28/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí trông gi xe p, xe máy, ô tô trên a bàn thành ph Hà N i, Quy t nh s 2262/2006/Q -UBND ngày 19/12/2006, Quy t nh s 2403/2007/Q -UBND ngày 11/12/2007 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Giao thông v n t i; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản