Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
9
download

Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 250/1998/qđ-ttg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 250/1998/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 250/1998/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1998 V ĐI U HÀNH XU T KH U G O VÀ NH P KH U PHÂN BÓN NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a B trư ng B Thương m i, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH I. XU T KH U G O Đi u 1. Phê duy t h n ng ch xu t kh u g o trong năm 1999 m c 3,9 tri u t n và phân b như sau: a) Các t nh phía Nam: 2,7 tri u t n (bao g m các doanh nghi p nhà nư c, k c các doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o là thành viên tr c thu c T ng công ty Lương th c Trung ương, doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trên đ a bàn t nh, thành ph ). b) Các Công ty c a Trung ương: 1,0 tri u t n. c) Các Công ty có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, ch bi n g o xu t kh u: 50.000 t n. d) Các doanh nghi p ngoài đ u m i xu t kh u g o tìm ki m đư c khách hàng, th trư ng m i: 50.000 t n. đ) Các t nh phía B c: 100.000 t n. Giao h n ng ch đ t 1 là 3,24 tri u t n cho các đ i tư ng nêu trên đ tri n khai th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 1999 (t i ph l c s 1 kèm theo Quy t đ nh này). Vi c giao ti p h n ng ch xu t kh u g o năm 1999 s đư c xem xét vào cu i tháng 9 năm 1999, trên cơ s tình hình c th v s n xu t nông nghi p, v th trư ng trong, ngoài nư c và k t qu th c hi n h n ng ch đã giao trong đ t 1.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giao B Thương m i ph i h p v i Ban Đi u hành, đi u hành t ng lư ng g o xu t kh u c a các t nh, doanh nghi p (t i ph l c s 1) trong quý I năm 1999 m c kho ng 1 tri u t n. Căn c nhu c u th trư ng, tình hình ký h p đ ng xu t kh u g o c a các doanh nghi p, B Thương m i và Ban Đi u hành báo cáo Th tư ng Chính ph đ k p th i đi u ch nh m c xu t kh u g o trong quý I năm 1999 nêu trên. Đi u 2. V vi c giao h n ng ch cho các doanh nghi p: a) Vi c phân b và đi u ch nh h n ng ch xu t kh u g o (trong t ng h n ng ch đã đư c giao cho t nh) cho các doanh nghi p đ u m i trên đ a bàn t nh, thành ph , k c các doanh nghi p xu t kh u g o là thành viên c a các T ng công ty Lương th c Trung ương, do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, quy t đ nh c th . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch giao h n ng ch cho các doanh nghi p đ u m i đư c phép xu t kh u g o, không đư c giao cho các doanh nghi p khác. b) Vi c phân b và đi u ch nh h n ng ch cho các Công ty có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, ch bi n lúa, g o do B trư ng B Thương m i xem xét, quy t đ nh c th trên cơ s các nguyên t c ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1182/CP-KTTH ngày 6 tháng 10 năm 1998 và văn b n s 304/VPCP-QHQT-m ngày 6 tháng 11 năm 1998. c) Vi c giao h n ng ch xu t kh u g o cho các đ i tư ng nêu m c d Đi u 1 Quy t đ nh này do B Thương m i xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. d) Căn c tình hình s n xu t lúa g o các t nh phía B c, B Thương m i và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, trình Th tư ng Chính ph cho phép các doanh nghi p tham gia xu t kh u g o phía B c trong h n m c nêu t i m c đ, Đi u 1 Quy t đ nh này. Đi u 3. Đ i v i nh ng nư c có cơ ch ch giao m t t ch c c a nư c đó đ c quy n nh p g o, B Thương m i l p phương án trình Th tư ng Chính ph đ đàm phán, ký th a thu n Chính ph và giao cho m t ho c m t s doanh nghi p đ u m i ký h p đ ng c th ; B Thương m i và Ban Đi u hành ch u trách nhi m vi c phân giao ch tiêu th c hi n các h p đ ng này cho các doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o m t cách công khai, công b ng. Đ i v i các nư c cho phép đư c t do nh p g o thì các doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o c a ta đư c ch đ ng ký h p đ ng bán hàng tr c ti p ho c bán qua các công ty nư c th ba, theo h n ng ch đư c giao và khung giá ch đ o c a B Thương m i. Đi u 4. Đ i v i g o xu t kh u theo k ho ch tr n và thanh toán hàng nh p kh u c a Chính ph , th c hi n theo cơ ch đ u th u c a Chính ph ; trư ng h p không đ đi u ki n đ u th u, giao B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i B Tài chính b trí c th và thông báo cho B Thương m i bi t đ giao cho các doanh nghi p đ u m i th c hi n trong t ng h n ng ch đã giao cho các đ a phương, doanh nghi p.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. NH P KH U PHÂN BÓN Đi u 5. Phê duy t h n m c nh p kh u phân bón các lo i trong k ho ch năm 1999 như sau: - Phân URê : 1.650 nghìn t n. - Phân SA : 270 nghìn t n. - Phân DAP : 300 nghìn t n. - Phân Kali : 310 nghìn t n. H n m c nh p kh u phân bón các lo i nêu trên đư c giao cho các đ a phương và các doanh nghi p Trung ương ghi trong ph l c s 2 kèm theo Quy t đ nh này đ tri n khai th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các doanh nghi p nh p kh u phân bón t ch u trách nhi m v hi u qu kinh doanh phân bón c a mình; Nhà nư c không bù l . Đi u 6. B Công nghi p ch u trách nhi m ch đ o các doanh nghi p s n xu t phân bón NPK b o đ m đ , k p th i cho nhu c u s n xu t nông nghi p, v i giá bán không cao hơn giá phân NPK nh p kh u. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các ngành liên quan theo dõi tình hình s n xu t, cung ng phân NPK c a các cơ s s n xu t trong nư c, trư ng h p s n xu t phân bón trong nư c không đáp ng yêu c u trên, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng B Thương m i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph bi n pháp b sung nh p kh u, b o đ m cung, c u và n đ nh giá phân bón trong nư c. Đi u 7. Đ i v i các lo i phân bón đ c ch ng (phân vi sinh, phân bón qua lá) trong nư c chưa s n xu t và đã đư c phép s d ng t i Vi t Nam, các doanh nghi p có đăng ký ngành ngh kinh doanh phù h p đư c nh p kh u theo nhu c u s n xu t và kinh doanh. Đ i v i phân hóa h c là nguyên li u đ s n xu t phân bón t ng h p, các doanh nghi p đã có gi y phép s n xu t, gi y ch ng nh n v đăng ký ch t lư ng và nhãn mác s n ph m đúng theo quy đ nh hi n hành, đư c phép nh p tr c ti p đ ph c v s n xu t. V ch ng lo i, s lư ng c th do B Thương m i xem xét, quy t đ nh theo nhu c u s n xu t c a doanh nghi p. Đi u 8. Cho m r ng hình th c l p Kho d tr phân bón v i các nhà s n xu t phân bón nư c ngoài đ cung ng thư ng xuyên cho s n xu t. Vi c l p Kho ph i có đ án c th , B Thương m i và T ng c c H i quan xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. III. T CH C TH C HI N
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 9. Vi c đi u ch nh và b sung doanh nghi p đ u m i kinh doanh xu t kh u g o, nh p kh u phân bón do Th tư ng Chính ph quy t đ nh trên cơ s đ ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph và th m đ nh c a B Thương m i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 10. Căn c Quy t đ nh này và danh sách các doanh nghi p đ u m i đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép tr c ti p kinh doanh xu t kh u g o và nh p kh u phân bón, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph có Quy t đ nh giao h n m c c th xu t kh u g o, nh p kh u phân bón cho các doanh nghi p đ u m i kinh doanh xu t kh u g o, nh p kh u phân bón trên đ a bàn t nh, thành ph và thông báo cho B Thương m i, T ng c c H i quan, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư đ ph i h p trong ch đ o th c hi n. Đi u 11. Căn c Quy t đ nh này, Quy t đ nh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph (giao h n ng ch xu t kh u g o, h n m c nh p phân bón cho các doanh nghi p đ u m i đư c phép xu t kh u g o, nh p phân bón trên đ a bàn t nh) và hư ng d n c a B Thương m i v ti n đ xu t kh u g o, T ng c c H i quan hư ng d n h i quan c a kh u làm th t c xu t, nh p hàng hóa. Đi u 12. H n ng ch xu t kh u g o và h n m c nh p phân bón đã giao trong năm 1998 có hi u l c đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 1998. Đ i v i các h p đ ng đang giao d ch trong h n ng ch 1998 đư c phép ti p t c th c hi n và tính vào h n ng ch đư c giao trong năm 1999. Đi u 13. B Thương m i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban đi u hành ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph ch đ o ch t ch trong đi u hành, hư ng d n ti n đ xu t kh u phù h p v i lư ng lúa hàng hóa trong t ng th i v , b o đ m tiêu th h t và k p th i lúa hàng hóa cho nông dân, b o đ m an toàn lương th c, không gây bi n đ ng giá c th trư ng n i đ a, xu t kh u có hi u qu và cung ng k p th i các v t tư, d ch v cho s n xu t nông nghi p. Đi u 14. Ngân hàng Nhà nư c ch đ o các Ngân hàng Thương m i b trí các ngu n v n, b o đ m cho các doanh nghi p vay đ v n và k p th i đ mua lúa g o và nh p phân bón theo Quy t đ nh này. Cho phép các doanh nghi p nhà nư c là đ u m i xu t kh u g o, nh p kh u phân bón, k c doanh nghi p là thành viên tr c thu c T ng công ty Lương th c, đư c s d ng tài s n hình thành t v n vay đ làm tài s n b o đ m n vay Ngân hàng. Các Ngân hàng thương m i khi xem xét cho vay đ i v i t ng doanh nghi p thành viên tr c thu c T ng công ty Lương th c, đư c áp d ng gi i h n cho vay theo đi m a kho n 1 Đi u 79 Lu t Các t ch c tín d ng. Đi u 15. Áp d ng bi n pháp sau đây đ h tr ho t đ ng kinh doanh lúa g o trong 6 tháng đ u năm 1999: - B Tài chính đi u ch nh thu su t thu xu t kh u g o các lo i m c 0% đ th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 1999.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Giao cho m t s doanh nghi p đ u m i xu t kh u g o ch y u các t nh có s n lư ng lúa hàng hóa l n và các T ng công ty Lương th c (nêu t i ph l c 3 kèm theo Quy t đ nh này) mua kho ng m t tri u t n quy lúa vào th i đi m thu ho ch r v Đông Xuân, đ t m tr ch xu t kh u, nh m b o đ m mua k p lúa hàng hóa và gi đư c m c giá sàn mua lúa v Đông - Xuân không dư i m c 1650đ/kg. Ban V t giá Chính ph cùng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, bàn th ng nh t v i Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph đ hư ng d n c th vi c mua lúa theo m c giá sàn nêu trên. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph ch đ o các doanh nghi p th c hi n vi c mua m t tri u t n quy lúa nêu trên trong th i gian t 01 tháng 02 đ n 31 tháng 3 năm 1999. Các Ngân hàng thương m i cho các doanh nghi p vay theo lãi su t thông thư ng. Cho phép s d ng qu bình n giá h tr 100% lãi su t cho vay trong th i gian 2 tháng đ các doanh nghi p th c hi n vi c t m tr trên; vi c c p bù lãi su t đư c th c hi n tr c ti p cho doanh nghi p, trên cơ s s n vay Ngân hàng cho m c tiêu mua m t tri u t n quy lúa nêu trên. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ban V t giá Chính ph hư ng d n c th vi c c p bù lãi su t này. Đi u 16. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n và thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 250/1998/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) GIAO H N NG CH XU T KH U G O Đ T I NĂM 1999 Đơn v : 1.000 t n TT T nh, doanh nghi p Đ t 1 năm 1999: A Đ a phương 2.200 1 Long An 170 2 Ti n Giang 290 3 Đ ng Tháp 270 4 Vĩnh Long 280
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Trà Vinh 100 6 C n Thơ 340 7 Sóc Trăng 100 8 An Giang 340 9 Kiên Giang 100 10 B c Liêu 60 11 Cà Mau 50 12 B n Tre 10 13 Thành ph H Chí Minh 90 B Doanh nghi p Trung ương 840 1 T ng công ty Lương th c mi n B c 300 2 T ng công ty Lương th c mi n Nam 500 3 Gedosico (B Thương m i) 20 4 T ng công ty V t tư nông nghi p 20 C Các doanh nghi p khác 200 1 Các Công ty có v n đ u tư nư c ngoài 50 2 Các doanh nghi p có th trư ng m i 50 3 Các t nh phía B c 100 T ng c ng 3.240 CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 250/1998/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) GIAO H N M C NH P KH U PHÂN BÓN NĂM 1999 Đơn v : 1.000 t n TT T nh Doanh nghi p Các lo i phân bón
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. URE DAP SA KALI C nư c 1.650 300 270 310 A. Mi n Nam 900 300 120 140 1 Long An 70 30 10 10 2 Đ ng Tháp 80 30 10 10 3 An Giang 80 30 10 10 4 Vĩnh Long 80 30 10 10 5 Ti n Giang 70 30 10 10 6 C n Thơ 80 30 10 10 7 Sóc Trăng 30 10 - - 8 B c Liêu 30 10 - 10 9 Cà Mau 20 10 - - 10 Đ ng Nai 30 20 10 20 11 Kiên Giang 20 10 - - 12 CT.XNK Khoáng s n 20 - - - 13 T ng công ty Lương th c mi n 50 30 10 - Nam 14 T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam 20 - 10 10 15 T ng công ty V t tư nông nghi p 220 30 10 20 16 T ng công ty Cao su Vi t Nam - - 10 10 17 T ng công ty Cà phê Vi t Nam - - 10 10 B Mi n B c 510 - 80 120 1 H i Phòng 90 - 20 20 2 Hà N i 80 - 20 30 3 Ngh An 70 - 20 40 4 Thanh Hóa 40 - 20 10 5 Nam Đ nh 30 - - 10 6 Hà Tĩnh 20 - - - 7 T ng công ty Lương th c mi n B c 30 - - - 8 T ng công ty V t tư nông nghi p 150 - - 10 C Mi n Trung 240 - 70 50
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 Phú Yên 40 - 20 10 2 Qu ng Nam 40 - 10 10 3 Bình Đ nh 30 - 10 10 4 Đ cL c 20 - 10 - 5 Gia Lai 20 - 10 -- 6 T ng công ty V t tư nông nghi p 40 - - 10 7 Công ty Xu t nh p kh u t ng h p 3 30 - 10 10 8 T ng công ty Lưong th c mi n 20 - - - Nam CĂN C GIAO H N NG CH XU T KH U G O NĂM 1999 Đơn v : t n S T nh, Doanh nghi p Xu t kh u 1998 1999 TT 1997 S lư ng lúa Xu t S lư ng hàng hóa kh u (11 lúa hàng tháng) hóa dư 1 Long An 158.371 920.000 177.967 1.384 2 Ti n Giang 368.686 790.000 309.564 9.000 3 Đ ng Tháp 351.648 1.410.000 225.797 1.832 4 Vĩnh Long 380.849 600.000 295.155 635 5 Trà Vinh 159.744 270.000 66.124 1.649 6 C n Thơ 216.355 1.230.000 341.548 1.302 7 Sóc Trăng 61.874 660.000 86.000 1.175 8 An Giang 496.324 1.560.000 247.376 534 9 Kiên Giang 181.446 1.170.000 34.430 1.042 10 B c Liêu 12.597 130.000 68.071 487 11 Cà Mau 2.000 40.000 37.100 2.010 12 B n Tre 2.240 2.500 1.256 13 Thành ph H Chí Minh 140.972 103.155 1.324
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 14 Thái Bình 38.186 10.000 894 C ng Đ a phương 2.557.569 2.180 Doanh nghi p Trung 1.353 ương 15 T ng công ty Lương th c 732.119 1.027.230 1.504 mi n Nam 16 T ng công ty Lương th c 309.057 361.000 1.206 mi n B c 17 Gedosico 71.112 43.317 694 18 T ng công ty V t tư nông - 16.100 408 nghi p. 19 Công ty Ch n Hưng 16.100 36.000 917 20 Công ty ASC - 10.000 519 C ng Trung ương 1.124.388 372 T ng c ng 3.681.957 12 CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 250/1998/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) GIAO CH TIÊU MUA 1 TRI U T N LÚA HÀNG HÒA T M TR CH XU T KH U Đơn v : 1.000 t n S TT T nh, doanh nghi p S lư ng 1 Long An 90 2 Ti n Giang 70 3 Đ ng Tháp 120 4 Vĩnh Long 60 5 Trà Vinh 40
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 C n Thơ 130 7 Sóc Trăng 50 8 An Giang 170 9 Kiên Giang 40 10 B c Liêu 20 11 Cà Mau 30 12 T ng công ty Lương th c mi n Nam 120 13 T ng công ty Lương th c mi n B c 60 T ng c ng: 1.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản