Quyết định số 2529/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2529/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2529/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của bộ trưởng bộ tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2529/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 2529/QĐ- BTC Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 2007. QUY T Đ NH V VI C ĐÍNH CHÍNH QUY T Đ NH S 35/2007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đính chính sai sót v s th t trình bày Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 c a B trư ng B Tài chính, bao g m: Đi u 5, kho n 1 Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Đi u 14 Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Đi u 33, kho n 2 Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Ph l c 9 ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Ph l c 10 ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Ph l c 14 ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu ; Ph l c 20 ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu . (Chi ti t c th theo ph l c đính kèm). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B Tài chính và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TUQ. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, HĐND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; Đinh Văn Nhã Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Ki m toán Nhà nư c; C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Các Trung tâm giao d ch ch ng khoán; Công báo; Website Chính ph ; Các đơn v thu c B Tài chính; Website B Tài chính;
  2. Lưu: VT, UBCKNN. PH L C ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG QUY T Đ NH S 35/2007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2007 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH (Kèm theo Quy t đ nh s 2529 /QĐ-BTC ngày 27/7/2007 c a B trư ng B Tài chính) I. Đính chính v s th th 1. Đính chính chung S th t các đi m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k… t i các đi u c a Quy ch t ch c và ho t đ ng c a công ty qu n lý qu và Ph l c s 20 M u Đi u l công ty qu n lý qu đư c đính chính thành a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k… 2. Đính chính c th ST Ph n c n S th t trong S th T ch nh s a N i dung QĐ s t đính 35/2007/QĐ-BTC chính 1 Quy ch t Đi u 5, Đ i v i c đông, thành G ch đ u ch c và viên góp v n, là cá i. kho n 1, dòng (-) ho t đ ng nhân: ..... đi m e c a công ty qu n lý Đ i v i c đông, thành G ch đ u qu viên góp v n, là t ii. dòng (-) ch c: ...... Đi u 14 3, 4, 5, 6, (Đánh nh m kho n: 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, s th t 9, 10, 11, 12 10, 11 kho n) Đi u 33, Đ i thành kho n 2, các g ch i, ii, iii, iv, v đi m a đ u dòng (-) 2 Ph l c s 1, 2, 3, 9 a, b,c, d.... 4.... 3 Ph l c s 1, 2, 3, 10 a, b,c, d.... 4.... 4 Ph l c s 14 10 III 11 IV
  3. 5 Ph l c s 20 Đi u 11 Mua l i c ph n kho n 1 Mua l i c ph n theo g ch đ u dòng (-) a, b yêu c u c a c đông kho n 2 Mua l i c ph n theo 1 a quy t đ nh c a Công ty 2 b Đi u 28 Quy n và nghĩa v c a thành viên kho n 4, Các g ch i, ii, iii đ u dòng đi m d (-) Đi u 37 Quy n và nhi m v c a Giám đ c ho c T ng Giám đ c 1, 2, 3, a, b, c, d.... 4.... Đi u 82 Thành viên, Trư ng Ban ki m soát Tiêu chu n và đi u ki n làm thành viên Ban Không đánh s th ki m soát 1 t 1 a G ch đ u a dòng (-) G ch đ u b dòng (-) 2 b
  4. Nghĩa v c a thành Không đánh s th 2 viên Ban ki m soát t a, b, c, d, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đ, e Mi n nhi m, bãi nhi m Không đánh s th 3 Ban ki m soát t 1 a Các g ch a, b, c, d đ u dòng (-) 2 b 3 c Trư ng Ban ki m soát Không đánh s th có các quy n và nhi m 4 t v sau 1, 2, 3 a, b, c Đi u 86 H n ch đ i v i ho t đ ng c a công ty và nhân viên làm vi c t i công ty kho n 13 c a d b II. Đính chính d n chi u đi u N i dung Ph n c n ch nh s a Đính chính
  5. Quy ch Đi u t ch c 14, Không kh c ph c tình đi m b tr ng quy đ nh t i Đi m b Không kh c ph c tình tr ng quy và ho t kho n đ ng 10 Kho n 6 Đi u này trong đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u này công ty th i h n sáu (6) tháng, k trong th i h n sáu (6) tháng, k qu n lý t ngày b đình ch ho t t ngày b đình ch ho t đ ng; qu đ ng; Không kh c ph c đư c đi m c các vi ph m quy đ nh t i Không kh c ph c đư c các vi Đi m a, c, d, e Kho n 6 ph m quy đ nh t i đi m a, c, d, e Đi u này trong th i h n kho n 5 Đi u này trong th i h n sáu mươi (60) ngày, k t sáu mươi (60) ngày, k t ngày ngày b đình ch ho t b đình ch ho t đ ng; đ ng; Đi u Trư ng h p Công ty qu n 14, lý qu b thu h i Gi y kho n phép thành l p và ho t Trư ng h p Công ty qu n lý qu 11 đ ng theo quy đ nh t i b thu h i Gi y phép thành l p và Đi m b, c Kho n 10 Đi u ho t đ ng theo quy đ nh t i Đi m này, Công ty qu n lý qu b, c Kho n 9 Đi u này, Công ty ph i hoàn t t các giao qu n lý qu ph i hoàn t t các d ch theo các h p đ ng giao d ch theo các h p đ ng đã đã cam k t trư c đó. cam k t trư c đó. Trư ng h p Trư ng h p Công ty qu n Công ty qu n lý qu b thu h i lý qu b thu h i Gi y Gi y phép thành l p và ho t phép thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh t i Đi m d, e đ ng theo quy đ nh t i Kho n 9 Đi u này, Công ty qu n Đi m d, e Kho n 10 Đi u lý qu ph i .... này, Công ty qu n lý qu ph i ....
Đồng bộ tài khoản