Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
90
lượt xem
6
download

Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** C L P - T DO - H NH PHÚC ******* S : 253/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH MI N TÂY T NH THANH HÓA N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c B n năm 2010; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thanh Hóa t i T trình s 3287/TTr-UB ngày 16 tháng 8 năm 2005 v vi c xin phê duy t án phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh mi n Tây t nh Thanh Hóa n năm 2010; ngh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 6914 BKH/KT P&LT ngày 07 tháng 10 năm 2005, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh mi n Tây t nh Thanh Hóa n năm 2010 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu phát tri n n năm 2010. ưa mi n Tây t nh Thanh Hóa thoát kh i tình tr ng kém phát tri n; nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a ng bào các dân t c, c bi t là ng bào dân t c vùng sâu, vùng biên gi i; Ny lùi các t n n xã h i, b o v t t qu c phòng, an ninh biên gi i và m b o môi trư ng b n v ng. 2. Phương hư ng phát tri n n năm 2010. - Tăng t c phát tri n kinh t b n v ng trên cơ s Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , khai thác ti m năng l i th so sánh c a vùng t o ra t phá v s n xu t hàng hoá nông, lâm nghi p, công nghi p, m r ng các ho t ng d ch v . - V a Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , v a gi i quy t t t các v n xã h i, xóa ói, gi m nghèo, nâng cao i s ng nhân dân, t ng bư c thu h p kho ng cách v m c s ng c a nhân dân vùng cao, biên gi i v i vùng núi th p, gi a mi n núi v i mi n xuôi. Gi gìn và phát huy b n s c văn hóa dân t c, Ny lùi t n n xã h i. - T p trung các ngu n l c cho u tư xây d ng k t c u h t ng kinh t , xã h i, giao thông, thu l i, i n, thông tin liên l c, trư ng h c, tr m y t , b nh vi n, các công trình văn hoá, th d c th thao và h t ng ô th mi n núi, trong ó ưu tiên phát tri n giao thông, thu l i, t o ng l c thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n. - Phát tri n kinh t - xã h i i ôi v i tăng cư ng hơn n a công tác c ng c qu c phòng, an ninh, phát huy tình oàn k t gi a ng bào các dân t c, gi v ng n nh chính tr , h p tác xây d ng tuy n biên gi i v i nư c b n Lào n nh và phát tri n toàn di n. 3. M t s ch tiêu ch y u n năm 2010. a) V kinh t :
 2. 2 - Nh p phát tri n kinh t hàng năm tăng t 15% tr lên, trong ó: nông, lâm, thu s n tăng 9,0%; công nghi p - xây d ng tăng 26,3%; d ch v tăng 15,1%. - Cơ c u các ngành nông nghi p - công nghi p - d ch v trong GDP năm 2010 là 37,7% - 31,5% - 30,8%. - Thu nh p bình quân u ngư i: 9,3 tri u ng. - Lương th c bình quân u ngư i: 348 kg/năm (c t nh: 420kg/năm). - Giá tr hàng hóa xu t khNu: 50 tri u USD. b) V văn hoá - xã h i: - Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng còn 1%/năm. Quy mô dân s n năm 2010 kho ng 1.105.000 ngư i. - Gi m t l h nghèo xu ng còn dư i 25%. - 100% s huy n t chuNn ph c p giáo d c trung h c cơ s . - 100% s xã có tr m y t , 60% s tr m y t có bác sĩ. - Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng còn kho ng 28%. - H t su t ch t tr em dư i 1 tu i xu ng còn 23%. - T l ph sóng truy n hình t 95% dân s và ph sóng phát thanh t 100% dân s . - 70% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá. - T l lao ng ư c ào t o 25%. c) V k t c u h t ng: - 100% các xã có ư ng ô tô vào n trung tâm xã, 90% ư ng giao thông nông thôn i l i ư c quanh năm. - 100% kênh mương n i ng và kênh liên huy n, liên xã ư c kiên c hóa. - 100% s xã có i n, 90% s h ư c dùng i n. - 100% s xã có i n tho i, t t l 5,6 máy i n tho i/100 dân. - Xóa phòng h c tranh tre t m b , 80% s phòng h c ư c kiên c hoá. - 80% dân s ư c dùng nư c h p v sinh. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c. a) Phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i. - Giao thông: T p trung các ngu n l c phát tri n các tuy n giao thông k t h p phát tri n kinh t v i qu c phòng: + Nâng c p các qu c l 45, 47, 217 v i t ng chi u dài là 192 km. + Xây d ng tuy n ư ng n i các huy n mi n núi phía Tây t nh Thanh Hóa: tuy n chính dài 183 km i qua các huy n Quan Hoá, Mư ng Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thư ng Xuân và 8 tuy n ư ng ngang dài 227 km, g m: . Mư ng Lát - Chi ng Nưa, . V n Mai - Tà B c, . Tén T n - C a khNu Cang,
 3. 3 . Lang Chánh - Yên Khương, . Yên Khương - C a khNu Méng, . Thư ng Xuân - Bát M t, . Bát M t - c a khNu Kh o, . Yên Cát - Thanh Quân - Bù CNm. + u tư nâng c p qu c l 15A o n Ng c L c - V n Mai (86 km) phát tri n giao lưu kinh t v i các t nh Tây B c và n i v i c ng nư c sâu Nghi Sơn. + Xây d ng tuy n hành lang giao thông ông Tây: Thanh Hóa - H a Phăn - Mi n i n ( i qua c a khNu Tén T n, huy n Mư ng Lát). + Nâng c p, hoàn ch nh các tuy n t nh l t tiêu chuNn ư ng c p IV, c p V, c p VI, o n qua các th tr n, th t m r ng theo quy ho ch; nâng c p 8 tuy n t nh l dài 520 km. + u tư xây d ng các tuy n ư ng vào 14 xã chưa có ư ng ô tô, t ng chi u dài 306 km. m b o 100% ư ng giao thông nông thôn có m t ư ng t r i c p ph i á tr lên, 90% i l i ư c quanh năm. + u tư xây d ng ư ng hành lang biên gi i, tu n tra biên gi i k t h p v i phát tri n kinh t - xã h i dài kho ng 650 km trên a bàn 5 huy n có ư ng biên gi i là Mư ng Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thư ng Xuân, Lang Chánh. + T ng bư c u tư h th ng b n xe thu c các huy n mi n núi. - Thu l i: + Ny nhanh ti n th c hi n công trình thu l i - thu i nh C a t (bao g m c h th ng kênh tư i). + u tư m i và nâng c p m t s công trình th y l i tr ng i m như: . u tư c i t o, nâng c p 600 h , p cung c p nư c tư i cho các vùng khó khăn. . H th ng tư i 3 huy n Quan Sơn, Quan Hoá và Bá Thư c. . Công trình phân lũ, ch m lũ và s ng chung v i lũ vùng sông Bư i huy n Th ch Thành. . Công trình u m i h sông M c. . u tư các công trình th y l i tư i mía huy n Th ch Thành, Như Thanh. + Kiên c 605 km kênh mương n i ng và kênh liên huy n, liên xã. - C p nư c s ch, c p i n và vi n thông: + u tư 8 h th ng c p nư c sinh ho t cho 8 th tr n huy n l và 590 công trình c p nư c s ch cho các b n làng. Ph n u n năm 2010 có 80% dân cư trong vùng ư c s d ng nư c h p v sinh. + Hoàn ch nh quy ho ch phát tri n lư i i n trên a bàn mi n núi, nâng công su t các tr m bi n th ; phát tri n lư i i n 35KV, 22KV sau tr m 110 KV n các xã có i u ki n; y nhanh u tư lư i i n theo phương châm “ ư ng n âu, lư i i n qu c gia n ó”. Ph n u n năm 2010 có 100% s xã có i n ph c v i s ng và s n xu t. + Xây d ng xong nhà máy thu i n b n Uôn (huy n Quan Hóa), sông Lò (huy n Quan Sơn), th y i n sông Chàng (Như Xuân) và các d án th y i n v a và nh khác. + u tư tuy n cáp quang lên huy n vùng cao Mư ng Lát, ph sóng i n tho i di ng t t c các th tr n huy n l , các khu v c tr ng i m phát tri n kinh t , các khu, c m công nghi p - thương m i, d ch v .
 4. 4 - Phát tri n h th ng ô th và các khu công nghi p: + Xây d ng ô th Ng c L c s m tr thành Trung tâm c a mi n Tây Thanh Hóa ng th i là c a ngõ giao lưu kinh t v i các t nh b n (thông qua ư ng H Chí Minh). u tư h th ng giao thông và h th ng thoát nư c khu v c trung tâm ô th Ng c L c. + n năm 2010 hình thành thêm 01 ô th trung tâm c a khu v c mi n núi cao t i ng Tâm (Bá Thư c) và phát tri n thêm m t s ô th m i d c ư ng H Chí Minh như: . ô th Bãi Trành (Như Xuân) là ô th u m i giao lưu kinh t n i c ng Nghi Sơn v i vùng Tây B c và ti u vùng sông Mê Kông. . ô th Th ch Qu ng (Th ch Thành) là ô th công nghi p - du l ch. + Phát tri n thêm m t s th tr n như: Vân Du (Th ch Thành); CNm Thành (CNm Th y); Tén T n (Mư ng Lát); Na Mèo (Quan Sơn); Hi n Ki t (Quan Hóa); Ph oàn, i n Lư (Bá Thư c); Yên Khương (Lang Chánh); Ph Châu (Ng c L c); Khe H , C a t (Thư ng Xuân); Xuân Quỳ (Như Xuân); Cán Khê, B n En (Như Thanh)… Phát tri n các th t d c ư ng H Chí Minh và các i m dân cư g n v i ch nông thôn t i các huy n mi n núi. + T p trung các i u ki n cho phát tri n các khu công nghi p g n v i phát tri n ô th t i Th ch Qu ng - Th ch Thành, Bãi Trành - Như Xuân, Ph C ng - Ng c L c. + Hình thành và phát tri n các khu, c m công nghi p các huy n Như Thanh, Bá Thư c, CNm Th y, Thư ng Xuân và m t s c m công nghi p nh các huy n thu hút lao ng trong nông thôn, th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. b) Phát tri n nông, lâm, ngư nghi p. - Nông nghi p: Ny m nh chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p, áp d ng ti n b k thu t tăng năng su t các lo i cây công nghi p và phát tri n m nh chăn nuôi i gia súc theo quy mô trang tr i, tăng t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n xu t nông nghi p. T ng giá tr s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n n năm 2010 t 3.630 t ng (giá so sánh 1994), tăng bình quân hàng năm 9,2%. + S n xu t lương th c: th c hi n thâm canh, áp d ng gi ng lúa ti n b k thu t nh ng nơi có i u ki n tư i tiêu ch ng nâng cao năng su t lúa i v i các huy n vùng núi th p. i v i các huy n vùng núi cao: ch tăng di n tích cây lương th c nh ng nơi i u ki n xây d ng h ch a nư c nh , chuy n d n di n tích thi u nư c, t lúa nương r y sang tr ng ngô, u tương, cây ăn qu , gi m t i a vi c phá r ng làm nương r y. n năm 2010, ph n u năng su t lúa c năm t 45 t /ha, s n lư ng lương th c t trên 380.000 t n. + Cây công nghi p: n nh di n tích các vùng cây nguyên li u, t p trung thâm canh, tăng năng su t, áp ng nguyên li u ph c v công nghi p ch bi n. C th là: . Cây mía: 26.150 ha, t p trung thâm canh, áp d ng gi ng m i, tăng năng su t cung c p nguyên li u cho nhà máy ư ng, trong ó: . Vùng mía Lam Sơn (t p trung các huy n Ng c L c, Thư ng Xuân): 10.800 ha, s n lư ng 724.000 t n. . Vùng mía phía B c (t p trung các huy n Th ch Thành, CNm Thu ): 10.600 ha, s n lư ng 682.000 t n. . Vùng mía Tây - Nam (t p trung các huy n Như Xuân, Như Thanh): 4.750 ha, s n lư ng 295.000 t n. . Cây s n (t p trung các huy n Bá Thư c, Như Xuân): 7.000 ha, s n lư ng 175.000 t n.
 5. 5 . Cây d a (t p trung huy n Như Thanh): di n tích d a ng hàng năm là 1.000 ha, s n lư ng 25.000 - 30.000 t n. . Cây l c: tăng di n tích t 3.250 ha lên 4.000 ha, s n lư ng 6.600 t n. . Cây u tương: phát tri n n năm 2010 t 3.400 ha, s n lư ng 5.220 t n. . Cây công nghi p dài ngày: t p trung phát tri n cây cao su, di n tích cao su n năm 2010 là 10.000 ha tr lên, trong ó di n tích cao su tr ng m i là 2.600 ha tr lên, t p trung các huy n Như Xuân, Ng c L c, Th ch Thành, CNm Th y. S n lư ng m khô t 5.000 - 6.000 t n. + Chăn nuôi: Phát tri n m nh chăn nuôi i gia súc, t p trung các gi i pháp tăng nhanh àn trâu, àn bò, t o ra bư c t phá c v s lư ng và ch t lư ng; khuy n khích phát tri n chăn nuôi trang tr i, hình thành các vùng chăn nuôi t p trung, có s n phNm hàng hoá, nâng t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n xu t nông nghi p t 35% tr lên. n năm 2010, àn bò t: 170.000 con, tăng bình quân 14,8%/năm, trong ó bò lai 68.000 con, chi m 40% t ng àn; àn trâu: 200.000 con, tăng bình quân 4,5%/năm; àn l n: 490.000 con, tăng bình quân 6%/năm. Phát tri n m nh àn bò s a trong nhân dân. - Lâm nghi p: . Ti p t c i m i cơ ch qu n lý lâm nghi p, khuy n khích phát tri n các lo i r ng, c bi t là r ng s n xu t, vùng nguyên li u gi y và các vùng nguyên li u ph c v ch bi n lâm s n khác. Th c hi n t t vi c khoán r ng phù h p v i t ng a bàn dân cư, b o v có hi u qu di n tích r ng hi n có, t o vi c làm và t ng bư c n nh i s ng nhân dân, góp ph n xóa ói gi m nghèo. . Rà soát và i u ch nh l i quy ho ch 3 lo i r ng, trong ó xác nh di n tích r ng c d ng, r ng phòng h v i quy mô phù h p, b o v nghiêm ng t r ng phòng h xung y u; m r ng và tăng di n tích r ng s n xu t. n năm 2010 di n tích r ng t 527.856 ha, trong ó: r ng phòng h : 201.718 ha; r ng c d ng: 72.157 ha; r ng s n xu t: 253.963 ha, che ph r ng t 61,5% (toàn t nh là 53%). S n phNm khai thác t r ng d ki n kho ng 45.000 - 50.000 m3 g , 18 - 20 tri u cây lu ng, nguyên li u gi y 250.000 t n. . Quy ho ch và xây d ng vùng nguyên li u gi y v i quy mô 173.000 ha trên a bàn 7 huy n (Mư ng Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thư c, Lang Chánh, Ng c L c và CNm Th y) ph c v nhà máy gi y Châu L c công su t 6 v n t n b t gi y/năm. . Xây d ng án phát tri n r ng phòng h u ngu n sông Mã v i cơ ch nhà nư c m b o lương th c cho ngư i dân ngư i dân b o v và phát tri n r ng. - Th y s n: t n d ng ao, h nuôi cá truy n th ng, nuôi l ng bè và chuy n i m t s di n tích lúa năng su t th p sang nuôi cá k t h p; ph n u di n tích nuôi tr ng t 3.500 ha, s n lư ng 7.770 t n cá các lo i. c) Phát tri n công nghi p - xây d ng. Ph n u n năm 2010, giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng t 5.870 t ng, tăng bình quân 27%/năm. T p trung phát tri n các ngành công nghi p có l i th như s n xu t v t li u xây d ng, khai thác và ch bi n khoáng s n, ch bi n nông - lâm s n g n v i phát tri n vùng nguyên li u; phát tri n các c m công nghi p g n v i phát tri n ô th d c ư ng H Chí Minh t i Th ch Qu ng (Th ch Thành), Bãi Trành (Như Xuân) và Ph C ng (Ng c L c). C th là: - Công nghi p ch bi n nông, lâm s n:
 6. 6 + C ng c các cơ s s n xu t hi n có, u tư dây chuy n nư c d a cô c nhà máy ch bi n d a Như Thanh và phát huy công su t c a nhà máy ư ng Vi t ài t 90.000 t n s n phNm/năm, các nhà máy ch bi n s n. + Xây d ng m i nhà máy ch bi n m cao su công su t 3.000 t n m khô/năm. + Xây d ng nhà máy ván sàn t lu ng Thư ng Xuân 100.000 m2/năm. + Phát tri n các cơ s ch bi n nông s n ph c v tr c ti p cho ng bào các dân t c như xay xát g o, ngô, ch bi n u ph , ch bi n th c ăn gia súc... - Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: + Xây d ng m i nhà máy xi măng Ng c L c công su t 1,4 tri u t n/năm. + Xây d ng nhà máy g ch tuy nen Ng c L c công su t 25 tri u viên/năm; nhà máy g ch không nung 20 tri u viên/năm t i Bá Thư c, nhà máy t m l p fibroximăng 1 tri u m2/năm t i Ng c L c (lưu ý: th c hi n theo Quy t nh s 133/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ); nhà máy á p lát xu t khNu 500.000 m2/năm t i Lang Chánh, Ng c L c. - Công nghi p i n - th y i n: ti n hành nghiên c u quy ho ch phát tri n th y i n b c thang các sông thu c h th ng sông Mã, sông Chu và các sông khác. + Hoàn thành xây d ng nhà máy th y i n C a t công su t 97 MW. + Xây d ng nhà máy thu i n B n Uôn công su t 280 MW. + Xây d ng nhà máy th y i n Sông Lò công su t 92 MW. + Xây d ng m t s nhà máy th y i n nh như Su i Bom (4,5 MW), Sao Luông (3,5 MW), Sông Chàng (3 MW), Tam Lư (7 MW)…. - Công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n: + Xây d ng nhà máy khai thác và ch bi n qu ng s t t i Như Xuân - Như Thanh 72.000 t n/năm; nhà máy tuy n cao lanh Lang Chánh 200.000 t n/năm, nhà máy s n xu t b t nh CNm Th y 40.000 t n/năm, nhà máy phân bón vi sinh t i Ng c L c, Th ch Thành 20.000 t n/năm. - Xây d ng xí nghi p may xu t khNu Vân Du (Th ch Thành) công su t 500.000 s n phNm/năm; xí nghi p may xu t khNu Ng c L c công su t 1 tri u s n phNm/năm. - Phát tri n m nh ngành ngh ti u - th công nghi p nông thôn như d t th cNm, các t h p cơ khí nh s n xu t công c , nông c , cơ khí s a ch a và s n xu t ph tùng thay th cho các phương ti n giao thông v n t i; ng th i du nh p m t s ngành ngh khác. d) Phát tri n các ngành d ch v . n năm 2010 giá tr s n xu t các ngành d ch v t 2.410 t ng, tăng bình quân 15,7%/năm. - Giá tr hàng hóa xu t khNu t 50 tri u USD. Các nhóm m t hàng xu t khNu ch y u là: + Nông - lâm s n: t 27 tri u USD ( ư ng, tinh b t s n, cao su, chè, ván sàn, các s n phNm t g , ũa tre, lâm c s n khác, th t gia súc…).
 7. 7 + Khoáng s n và v t li u xây d ng: t 13 tri u USD ( á p lát, xi măng, qu ng các lo i…). + Công nghi p và ti u th công nghi p: t 10 tri u USD (may m c, hàng mây tre an, th công m ngh …). - Thương m i: t ch c khai thác có hi u qu m ng lư i ch nông thôn, xây d ng m i và kiên c hoá m t s ch theo quy ho ch c a các chương trình, d án. Khuy n khích phát tri n và tăng cư ng qu n lý thương m i tư nhân, hình thành m ng lư i tiêu th t i các c a hàng, i m mua bán, m b o các m t hàng chính sách cho ng bào dân t c thi u s , t ng bư c t o ra s chuy n bi n trong lưu thông, áp ng yêu c u giao d ch hàng hoá trên a bàn mi n núi. + Ti p t c chuy n i và nâng cao hi u qu các h p tác xã d ch v , m b o cung ng u vào có ch t lư ng và tiêu th t t s n phNm cho nông dân. - Du l ch: u tư phát tri n k t c u h t ng, khai thác th m nh v tài nguyên du l ch v i các danh th ng như vư n qu c gia B n En, su i cá CNm Lương, h C a t, các khu b o t n thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông k t h p v i b o t n và phát tri n các ho t ng văn hóa, l h i mang nét c trưng c a ng bào các dân t c mi n núi Thanh Hóa phát tri n du l ch sinh thái, du l ch văn hoá. - Ny nhanh vi c u tư xây d ng khu kinh t c a khNu Na Mèo (huy n Quan Sơn) tương x ng v i c a khNu qu c t . Nâng c p c a khNu Tén T n (huy n Mư ng Lát) thành c a khNu chính qu c gia, m tuy n giao lưu kinh t - văn hóa v i vùng B c Lào. - Ny m nh các d ch v v n t i hành khách và hàng hóa, d ch v thông tin liên l c và tín d ng ngân hàng; phát tri n m nh các t ch c tín d ng nhân dân, t o i u ki n ưa v n tín d ng n t n a bàn dân cư, giúp các thành ph n kinh t và nhân dân vay v n phát tri n s n xu t, xóa ói gi m nghèo. ) Phát tri n các lĩnh v c văn hóa - xã h i. - Giáo d c - ào t o: + C ng c v ng ch c k t qu ph c p giáo d c ti u h c úng tu i, Ny m nh th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s các huy n mi n núi, ph n u n năm 2010 có 100% s xã mi n núi t chuNn ph c p giáo d c trung h c cơ s . + mb o v s lư ng và cơ c u giáo viên các c p h c, ngành h c; 100% giáo viên t chuNn, trong ó có 20% trên chuNn, 80% giáo viên là ngư i các huy n mi n núi. + Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t, xây d ng các trư ng m m non và ph thông theo hư ng trư ng chuNn qu c gia, n năm 2010 trên a bàn 11 huy n mi n núi có 30% s trư ng t chuNn qu c gia, 80% s phòng h c ư c kiên c hóa. u tư nhà giáo viên t i các xã vùng cao c bi t khó khăn. + Ti p t c u tư hoàn ch nh cơ s v t ch t, thi t b d y h c cho các trư ng dân t c n i trú huy n, t nh áp ng yêu c u v a d y văn hóa, v a d y ngh cho con em ng bào dân t c. + T p trung xây d ng hoàn thành trư ng k thu t Ng c L c. + u tư nâng c p trung tâm giáo d c thư ng xuyên c a các huy n mi n núi; m r ng m ng lư i trung tâm h c t p c ng ng các xã, xây d ng m t s trư ng/trung tâm d y ngh c p huy n. - Y t - chăm sóc s c kh e nhân dân:
 8. 8 + Hoàn thành vi c u tư B nh vi n a khoa khu v c t i Ng c L c v i quy mô 400 giư ng. + Tăng cư ng u tư cơ s v t ch t cho các trung tâm y t tuy n huy n, nâng c p b nh vi n các huy n vùng cao biên gi i Mư ng Lát, Quan Sơn và 10 phòng khám a khoa khu v c, 157 tr m y t xã. . m b o 100% s xã có tr m y t , có 60% tr m y t có bác sĩ ho t ng; 70% s xã t chuNn qu c gia v y t , 100% thôn b n có nhân viên y t ho t ng. Xây d ng các trung tâm y t d phòng c p huy n. . Th c hi n t t các chương trình qu c gia v y t gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng còn 28%; t l m c b nh s t rét gi m 10%/năm, t l m c b nh bư u c gi m 1,5%/năm, nâng cao s c kh e, tăng tu i th c a nhân dân. - Lao ng - vi c làm và các v n xã h i: + Ny m nh vi c nhân c y ngh nông thôn, nâng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn lên 85%; chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng gi m t tr ng lao ng nông nghi p, tăng lao ng tham gia các ngành công nghi p và d ch v . Ph n u t l lao ng ư c ào t o t 25%. + Ti p t c u tư tăng cư ng các công trình h t ng thi t y u cho các xã, phát tri n s n xu t và t o thêm nhi u vi c làm, nâng cao m c s ng dân cư, xóa ói gi m nghèo, ph n u n năm 2010 t l h nghèo gi m xu ng dư i 25% (theo tiêu chí m i). + Xây d ng trung tâm giáo d c - lao ng xã h i (5 - 6) t i khu v c mi n núi. - Văn hóa - thông tin, phát thanh truy n hình: + m b o ch t lư ng và th i lư ng phát sóng phát thanh và truy n hình, m r ng vùng ph sóng n các vùng cao, vùng biên gi i; tăng cư ng phát thanh b ng ti ng dân t c; t l ph sóng truy n hình t 95% dân s và ph sóng phát thanh 100% dân s . . Xây d ng ài phát sóng phát thanh, truy n hình t i Kỳ Tân - Bá Thư c m r ng vùng ph sóng khu v c mi n núi và xây d ng m t s tr m phát sóng phát thanh, truy n hình các huy n Mư ng Lát, Quan Hoá, Quan Sơn ph c v ng bào vùng núi cao. + Hàng năm khai trương xây d ng m i 100 làng văn hoá. + n năm 2010 có 70% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá; 100% s xã u có t sách pháp lu t, sách ph bi n k thu t s n xu t nông, lâm, th y s n. 100% s xã có i m bưu i n văn hóa. . Xây d ng m i 6 trung tâm văn hoá th thao c p huy n, nâng c p 5 trung tâm th thao hi n có, ưa ho t ng th thao vào n n n p sinh ho t thư ng xuyên trong các công s , trư ng h c. 5. m b o v ng ch c qu c phòng, an ninh. - K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i tăng cư ng qu c phòng, an ninh nh t là an ninh biên gi i. Tri n khai xây d ng khu kinh t - qu c phòng Mư ng Lát, ng th i nghiên c u xây d ng m t s khu kinh t - qu c phòng các huy n giáp biên khác m b o gi v ng biên gi i qu c gia. - Ny nhanh vi c u tư xây d ng khu kinh t c a khNu Na Mèo thành c a khNu giao lưu kinh t v i t nh H a Phăn (nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào) và u tư nâng c p c a khNu Tén T n. - Xây d ng các tuy n ư ng tu n tra biên gi i m b o cơ ng khi có tình hu ng x y ra và k t h p phát tri n kinh t - xã h i.
 9. 9 - Nâng c p cơ s v t ch t cho các n biên phòng hi n có và tăng cư ng thêm các n biên phòng d c tuy n biên gi i, xây d ng thêm các c t m c biên gi i nh m gi v ng an ninh vùng biên gi i. - Làm t t công tác nh canh, nh cư, n nh dân di cư t do, t o i u ki n cho nhân dân n nh i s ng lâu dài; quy ho ch và l p d án s p x p l i dân cư 15 xã giáp biên, th c hi n vi c di d i m t s b n, làng ra vùng biên gi i nh m gi v ng ư ng biên, phát tri n kinh t và xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh . - Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c c nh giác, ch ng phòng ng a, v n ng nhân dân u tranh ngăn ch n m i th o n c a các th l c thù ch và truy n o trái phép trong ng bào dân t c ít ngư i. 6. Xây d ng h th ng chính tr và i ngũ cán b các c p áp ng yêu c u nhi m v . - Chú tr ng công tác xây d ng, c ng c h th ng chính tr các c p trong s ch, v ng m nh, coi ây là nhân t quy t nh vi c th c hi n thành công các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và m b o an ninh, qu c phòng trên a bàn khu v c mi n núi. - ào t o nâng cao trình , năng l c cho i ngũ cán b t i ch , n năm 2010 m b o 100% cán b ch ch t các huy n mi n núi ư c chuNn hóa, 100% cán b chuyên môn có trình t trung c p tr lên. - Ny m nh ào t o nâng cao trình cán b cơ s khu v c mi n núi, m b o các ch c danh cán b chuyên trách (Bí thư, Phó Bí thư, Thư ng tr c ng y, Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và y ban nhân dân xã, th tr n) có trình h c v n t t nghi p trung h c ph thông, có trình chuyên môn nghi p v trung c p tr lên, ư c ào t o b i dư ng v lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c; cán b , công ch c c p xã, th tr n có trình h c v n t t nghi p trung h c cơ s và có trình chuyên môn nghi p v trung c p tr lên. + ào t o t trình t t nghi p trung h c ph thông cho 1.149 cán b . + ào t o nâng cao trình chuyên môn: Trình trung c p: 2.396 cán b . Trình i h c: 100 cán b . + ào t o v lý lu n chính tr : Trình trung c p: 641 cán b . Trình c nhân: 107 cán b . + ào t o, b i dư ng v qu n lý nhà nư c: 1.878 cán b . 7. Ngu n v n cho u tư phát tri n: th c hi n ư c các m c tiêu, nhi m v c a án, t ng nhu c u ngu n v n u tư cho các công trình, d án tr ng i m trong 5 năm (2005 - 2010) là 22.480 t ng, trong ó: - V n h tr c a trung ương (bao g m c v n ODA): 10.090 t ng. - V n huy ng ngân sách a phương: 1.030 t ng. - V n doanh nghi p (c FDI) và c a khu v c dân cư: 11.360 t ng. (Có Ph l c danh m c các d án c th kèm theo). 8. Các gi i pháp ch y u. a) Rà soát, i u ch nh, b sung và xây d ng các quy ho ch làm cơ s cho phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh mi n Tây t nh Thanh Hóa:
 10. 10 - T p trung ch o hoàn thành và trình duy t các quy ho ch: + Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i mi n núi t nh Thanh Hóa n năm 2015, nh hư ng n năm 2020. + Quy ho ch xây d ng ô th Ng c L c và quy ho ch phát tri n h th ng ô th c a khu v c mi n Tây. b) Rà soát, b sung và xây d ng các chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t, kinh doanh khu v c mi n Tây: Rà soát, b sung và xây d ng m t s cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t, kinh doanh khu v c mi n Tây, t p trung vào m t s lĩnh v c ch y u sau: - Chính sách khuy n khích thu hút u tư vào khu v c mi n Tây Thanh Hóa. - Chính sách khuy n khích phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p. - Chính sách khuy n khích phát tri n các vùng cây công nghi p t p trung. - Chính sách khuy n khích phát tri n chăn nuôi và kinh t trang tr i. - Cơ ch , chính sách khuy n khích tr ng m i, khoanh nuôi, b o v r ng. - Cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n k t c u h t ng nông thôn mi n núi. - Chính sách v ào t o, s d ng ngu n nhân l c. - Cơ ch , chính sách Ny m nh xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao. c) i m i quan h s n xu t, huy ng m nh m ngu n l c t các thành ph n kinh t cho u tư phát tri n: - Th c hi n t t ch trương giao t, giao r ng phù h p v i yêu c u th c t c a t nh, m b o t có ch ích th c, nâng cao hi u qu s d ng t. - Phát tri n m nh m kinh t h , kinh t trang tr i, kinh t h p tác, ng th i tăng cư ng vai trò kinh t nhà nư c; phát tri n các doanh nghi p công ích m b o cung ng y , k p th i v t tư, hàng hóa và tiêu th s n phNm cho nông dân. T ch c th c hi n có hi u qu vi c s p x p l i các nông, lâm trư ng qu c doanh theo Ngh quy t s 28-NQ/TW ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr , th c s tr thành trung tâm hư ng d n khoa h c, k thu t, thúc Ny phát tri n kinh t trung du, mi n núi. - T o môi trư ng, i u ki n thu n l i ti p nh n các d án u tư b ng ngu n v n h tr c a trung ương (bao g m c v n ODA). - Rà soát, b sung cơ ch , chính sách khuy n khích, huy ng m i ngu n l c xây d ng k t c u h t ng giao thông, thu l i, cơ s trư ng h c, b nh xá theo phương châm “nhà nư c và nhân dân cùng làm”. Khuy n khích các hình th c u tư, liên doanh, liên k t v i các t ch c trong và ngoài nư c phát tri n s n xu t, kinh doanh, c bi t là các doanh nghi p u tư trong lĩnh v c ch bi n nông, lâm s n. - Ưu tiên u tư h t ng các vùng tr ng i m, vùng biên gi i, vùng cây nguyên li u, vùng có ti m năng phát tri n thu hút các nhà u tư. Nâng cao hi u qu s d ng v n u tư, cao trách nhi m c a ch u tư, xây d ng cơ c u u tư h p lý t o ra kh năng chuy n d ch cơ c u kinh t nhanh, b n v ng. d) T p trung ào t o nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c:
 11. 11 - Tăng cư ng công tác tuy n ch n, ào t o cán b cho khu v c mi n Tây, nh t là cán b chuyên môn c p huy n, cán b xã và cán b thôn, b n vùng cao, chú tr ng ào t o i ngũ cán b là ngư i dân t c thi u s . Có k ho ch d y ti ng dân t c cho cán b công tác vùng dân t c. - Ny m nh hình th c ào t o t i ch , thông qua các l p h c b túc văn hóa, các chương trình b i dư ng qu n lý nhà nư c, b i dư ng lý lu n chính tr Ny nhanh vi c ào t o cho cán b cơ s mi n núi. - Th c hi n t t ch d b , c tuy n ào t o và tăng nhanh s cán b có trình chuyên môn mi n núi, nh t là cán b chuyên môn bi t ti ng dân t c; chú ý i ngũ cán b làm vi c trong các lĩnh v c khuy n nông, khuy n lâm, giáo d c - ào t o và y t . - Xây d ng chính sách, ch thu hút, s d ng cán b v ph c v phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây, nh t là cán b cơ s . ) Xây d ng h th ng chính tr các c p, xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh: - Ti p t c th c hi n cu c v n ng xây d ng ch nh n ng, c ng c , nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr các c p, nh t là c p cơ s xã, thôn, b n g n v i xây d ng xã, phư ng, thôn, b n v ng m nh toàn di n, an toàn và làm ch . T p trung ch o không còn b n tr ng v ng viên khu v c mi n núi. - Tăng cư ng vi c phân công, phân c p cho chính quy n a phương các c p i ôi v i tăng cư ng k lu t, k cương trong ch o i u hành. cao trách nhi m cá nhân, ý th c ch p hành k lu t c a cán b , công ch c, x lý nghiêm minh nh ng cán b , công ch c thoái hóa, bi n ch t, vi ph m k lu t. - Ny m nh công tác giáo d c pháp lu t trong nhân dân, các t ng l p nhân dân hi u rõ quy n và nghĩa v công dân, tích c c tham gia công tác xây d ng chính quy n, b o v ch . - Phát huy t t vai trò c a các già làng, trư ng b n, có chính sách ph c p cho các già làng, trư ng b n khuy n khích làm t t công tác v n ng ngư i dân th c hi n t t các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, b o m an ninh khu v c biên gi i. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Thanh Hóa 1. Thành l p Ban Ch o th c hi n án do m t ng chí lãnh o y ban nhân dân t nh làm Trư ng ban ch o th c hi n. 2. Ti p t c c th hóa các m c tiêu và phương hư ng phát tri n các ngành, các lĩnh v c thành các chương trình, d án c th tri n khai th c hi n án, m b o t ư c các m c tiêu ã ra. 3. Ph i h p v i các B , ngành Trung ương nghiên c u và ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách c thù h tr t nh Ny m nh vi c phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i vùng mi n Tây Thanh Hóa, t o i u ki n thu n l i và khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn mi n Tây Thanh Hóa. 4. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích các thành ph n kinh t , các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào khu v c mi n Tây t nh Thanh Hóa. T p trung ch o b trí ngu n v n u tư t ngân sách m t cách t p trung, theo th t ưu tiên tri n khai th c hi n ng b , m b o hi u qu v n u tư.
 12. 12 5. Ny m nh vi c ào t o ngu n nhân l c cho khu v c mi n Tây, coi ây là khâu tr ng y u, có ý nghĩa chi n lư c lâu dài cho s phát tri n c a vùng. T p trung ch o nâng cao hi u qu ho t ng c a chính quy n a phương các c p. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thanh Hóa c th hóa án Phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh mi n Tây t nh Thanh Hóa n năm 2010 b ng các chương trình, d án u tư phát tri n trên a bàn t nh Thanh Hóa. B K ho ch và u tư, B Tài chính ph i h p v i y ban nhân dân t nh Thanh Hóa nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách c thù h tr t nh Thanh Hóa Ny m nh u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i mi n Tây Thanh Hóa, m b o mi n Tây Thanh Hóa có i u ki n phát tri n ngang b ng v i các vùng mi n khác trong c nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND t nh Thanh Hóa; Phan Văn Kh i - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b). HL. FILE ÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc kem theo
Đồng bộ tài khoản