Quyết định số 2535/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 2535/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2535/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit thành Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2535/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2535/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C XÍ NGHI P S N XU T PH TÙNG XE HƠI XE MÁY LIDOVIT THÀNH CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P VÀ THƯƠNG M I LIDOVIT CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23/10/2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s /Q -UB ngày /7/2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa ; Xét T trình s 186/ MDN ngày 23/6/2003 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit là ơn v h ch toán ph thu c T ng Công ty B n Thành như sau : 1. V n i u l c a Công ty c ph n : 15.000.000.000 ng. - T l c ph n Nhà nư c : 30% v n i u l . - T l c ph n bán cho cán b -công nhân viên trong doanh nghi p : 40% v n i u l (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 11,15% v n i u l ).
  2. - T l c ph n bán cho c ông ngoài doanh nghi p theo hình th c u giá : 30% v n i ul . 2. Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa 31/12/2001: - Giá tr th c t c a doanh nghi p Nhà nư c : 33.509.249.969 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i DN : 5.076.037.769 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (theo phương án ư c duy t) : 16.730 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 501.900.000 ng. Trong ó : T ng s c ph n bán cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p ư c tr d n trong 10 năm : 3.340 c ph n. Ph n giá tr ư c tr d n : 233.800.000 ng. i u 2. Giao cho Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit h p ng v i Công ty ch ng khoán t ch c bán 45.000 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 30% v n i u l c a Công ty c ph n). Các ơn v : Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Công ty B n Thành, Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit và Công ty ch ng khoán có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n theo tinh th n công văn s 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 c a y ban nhân dân thành ph ; danh sách g i v Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit. i u 3. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit thành Công ty C ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty C ph n Công nghi p và Thương m i Lidovit ; - Tên ti ng Anh : Lidovit Trading & Industrial Joint-Stock Company ; - Tên giao d ch : Lidovit Joint-Stock Co. ; - Văn phòng chính (tr s chính) t t i : Lô D khu công nghi p Bình Chi u, phư ng Bình Chi u, qu n Th c, thành ph H Chí Minh.
  3. i u 4. Công ty C ph n Công nghi p và Thương m i Lidovit kinh doanh các ngành ngh sau : S n xu t và kinh doanh các lo i ph tùng : c vít, bulong, soket, xích t i, xích cam, buzi, suppap các lo i phù tùng xe hơi, xe máy, xe p và l p ráp các lo i xe máy, d ng c cơ khí,... i u 5. Công ty C ph n Công nghi p và Thương m i Lidovit : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t doanh nghi p. - Giám c và k toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c- Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit- có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty C ph n Công nghi p và Thương m i Lidovit. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chính-V t giá thành ph , Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Giám c T ng Công ty B n Thành, Giám c Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M&PTDN Trung ương PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - B Tài chính - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB - VP/TU, Ban TC Thành y - Thư ng tr c B M QLDN/TP - S L TB&XH, C c Thu TP Mai Qu c Bình - Kho b c NN TP, CATP - Chi nhánh ngân hàng NN TP - VPH -UB : các PVP - T CNN, TH - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản