Quyết định số 2535/2004/QĐ-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 2535/2004/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2535/2004/QĐ-BNG về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan lãnh sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2535/2004/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2535/2004/Q -BNG Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NGO I GIAO S 2535/2004/Q -BNG NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A CƠ QUAN LÃNH S NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Pháp l nh Lãnh s ngày 13/11/1990 và Ngh nh s 189/H BT ngày 04/6/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh lãnh s ; Căn c Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ngày 02/12/1993 và Ngh nh s 183/CP ngày 18/11/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10/03/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Theo ngh c a C c trư ng C c Lãnh s ; QUY T NNH i u 1. Ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a Cơ quan lãnh s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (tr Cơ quan lãnh s do Lãnh s danh d ng u s ban hành Quy ch riêng). i u 2. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy ch v t ch c và ho t ng c a Cơ quan lãnh s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài ã ban hành trư c ây. Quy ch này không áp d ng i v i Lãnh s quán Vi t Nam t i Th y Sĩ. i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Lãnh s , V trư ng V Qu n tr - Tài v , ngư i ng u Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Công Ph ng ( ã ký)
  2. QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A CƠ QUAN LÃNH S NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Ngo i giao s 2535/2004/Q - BNG, ngày 01 tháng 12 năm 2004) I- CH C NĂNG, NHI M V C A CƠ QUAN LÃNH S i u1 Cơ quan lãnh s ho t ng theo các quy nh c a Pháp l nh Lãnh s , Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam, phù h p v i pháp lu t nư c ti p nh n và i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c ti p nh n ký k t ho c gia nh p và phù h p v i t p quán qu c t . Cơ quan lãnh s (g m T ng Lãnh s quán, Lãnh s quán) là Cơ quan i di n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, ho t ng trong ph m vi khu v c lãnh s . Khu v c lãnh s ư c quy nh trong Hi p nh, Th a thu n gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Chính ph nư c ti p nh n và ư c ghi trong Gi y y nhi m lãnh s c p cho ngư i ng u Cơ quan lãnh s . i u 2. Cơ quan lãnh s có ch c năng, nhi m v sau: 1. Th c hi n m i bi n pháp, phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ti p nh n, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam và nư c ti p nh n ký k t ho c gia nh p và t p quán qu c t , b o v các quy n và l i ích c a Nhà nư c, pháp nhân và công dân Vi t Nam trong khu v c lãnh s và khôi ph c quy n và l i ích chính áng c a pháp nhân và công dân Vi t Nam khi các quy n và l i ích ó b vi ph m. 2. Nghiên c u, tìm hi u tình hình c ng ng ngư i Vi t Nam trong khu v c lãnh s ; giáo d c công dân Vi t Nam ch p hành pháp lu t, tôn tr ng phong t c t p quán c a nư c ti p nh n, giúp c n thi t h hòa nh p v i cu c s ng t i nư c s t i; h tr và giúp các ho t ng thương m i, kinh t , văn hóa, xã h i c a công dân Vi t Nam và t o i u ki n thu n l i công dân Vi t Nam thư ng xuyên gi quan h g n bó v i gia ình, v i quê hương, t nư c; tuyên truy n và v n ng c ng ng ngư i Vi t Nam t i khu v c lãnh s óng góp thi t th c cho công cu c xây d ng t nư c. 3. B ng m i bi n pháp h p pháp phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c ti p nh n thư ng xuyên tìm hi u, báo cáo ho c cung c p thông tin cho B Ngo i giao và i s quán Vi t Nam nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m v tình hình pháp lu t, kinh t , u tư, thương m i, văn hóa, khoa h c k thu t, du l ch v.v... t i khu v c lãnh s , góp ph n thúc Ny và tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a Vi t Nam và nư c ti p nh n. 4. Nghiên c u kh năng phát tri n quan h lãnh s gi a Vi t Nam và nư c ti p nh n, tìm hi u quan h lãnh s gi a nư c ti p nh n v i các nư c khác; báo cáo i s Vi t
  3. Nam nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m xu t ki n ngh B Ngo i giao vi c ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t liên quan n quan h lãnh s . 5. Th c hi n các ch c năng lãnh s trong khu v c lãnh s : ăng ký và th ng kê công dân; c p, gia h n, b sung, s a i h chi u, gi y t i l i cho công dân Vi t Nam; c p, gia h n, b sung, s a i th th c cho ngư i nư c ngoài; th c hi n vi c b o h và giúp công dân Vi t Nam trong trư ng h p b b t, t m gi , t m giam, b tù, b ch t, ho c tai n n; h tr và giúp công dân Vi t Nam trong trư ng h p h g p ho n n n, khó khăn; i di n ho c b o m vi c i di n cho pháp nhân và công dân Vi t Nam; gi i quy t các yêu c u c a công dân v qu c t ch, th c hi n các công tác v h t ch; công ch ng, h p pháp hóa các gi y t tài li u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c ti p nh n; th c hi n các ch c năng lãnh s v th a k , y thác tư pháp; x lý các v vi c liên quan n tàu bi n, máy bay và các phương ti n giao thông v n t i khác c a Vi t Nam trong khu v c lãnh s ; th c hi n các ch c năng liên quan n phòng d ch, b o v th c v t, ng v t và th c hi n các ch c năng khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và không trái v i pháp lu t nư c ti p nh n. 6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Ngo i giao y nhi m ho c i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m y quy n phù h p v i pháp lu t nư c ti p nh n. II. T CH C VÀ HO T NG C A CƠ QUAN LÃNH S i u 3. Cơ quan lãnh s ho t ng dư i s qu n lý và th ng nh t ch o c a B trư ng B Ngo i giao, ng th i ch u s lãnh o c a i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m. i u 4. Ngư i ng u Cơ quan lãnh s có nh ng quy n h n và trách nhi m sau: 1. Ch o ho t ng c a cơ quan theo ch th trư ng, ch u trách nhi m v m i m t ho t ng c a cơ quan trư c B trư ng B Ngo i giao và trư c i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m; nh kỳ hàng quý, sáu tháng u năm và hàng năm có trách nhi m báo cáo B trư ng B Ngo i giao và i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m v tình hình và k t qu ho t ng c a cơ quan lãnh s . 2. T ch c vi c th c hi n các Quy t nh, Ch th c a Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph , B trư ng B Ngo i giao v ho t ng i ngo i, ph c v các oàn i bi u c p cao Vi t Nam sang thăm h u ngh và làm vi c t i khu v c lãnh s ; ng th i qu n lý, ch o và t ch c th c hi n các ho t ng i ngo i khác mang danh nghĩa Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam trong khu v c lãnh s . 3. Qu n lý và ch o cán b , nhân viên trong cơ quan th c hi n toàn b công tác c a cơ quan lãnh s và th c hi n y chính sách, ư ng l i c a ng và Nhà nư c và quy nh hi n hành c a pháp lu t, t o m i i u ki n thu n l i h hoàn thành nhi m v ; th c hi n y chính sách c a Nhà nư c và c a B Ngo i giao i v i cán b , nhân viên. i u 5. Viên ch c và nhân viên lãnh s có nhi m v và trách nhi m sau:
  4. 1. Th c hi n các nhi m v chuyên môn theo s phân công c a ngư i ng u cơ quan lãnh s ; ch p hành nghiêm ch nh ch th nh th báo cáo ngư i ng u cơ quan lãnh s v các v n thu c ph m vi công vi c c a mình. 2. Trung thành v i T qu c; gi gìn và b o v danh d , uy tính và l i ích c a Nhà nư c và cơ quan; th c hi n y chính sách ư ng l i c a ng, Nhà nư c và quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Tích c c góp ph n tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a Vi t Nam v i nư c ti p nh n, tôn tr ng pháp lu t, phong t c t p quán c a nư c ti p nh n và pháp lu t, t p quán qu c t . 4. Nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v b o v bí m t qu c gia; 5. Tăng cư ng oàn k t n i b ; gi gìn tư cách i di n c a Nhà nư c và dân t c Vi t Nam. i u 6. 1. Trong khi th c hi n các ch c năng lãnh s , cơ quan lãnh s ư c quy n liên h tr c ti p v i chính quy n, t ch c và nhân dân a phương, v i cơ quan i di n các nư c khác trong khu v c lãnh s . Khi c n liên h v i cơ quan Trung ương c a nư c ti p nh n, Cơ quan lãnh s ph i thông qua i s quán Vi t Nam t i nư c ó. Trư ng h p nư c ti p nh n không có i s quán Vi t Nam, Cơ quan lãnh s có th liên h tr c ti p v i cơ quan Trung ương c a nư c ó n u ư c B trư ng B Ngo i giao y nhi m và ư c nư c ti p nh n ch p thu n. Ngoài ra, Cơ quan lãnh s có th th c hi n ch c năng lãnh s nư c th ba n u ư c B trư ng B Ngo i giao y nhi m và ư c nư c th ba ó ch p nh n ho c th c hi n ch c năng lãnh s do nư c th ba y quy n n u ư c B trư ng B Ngo i giao và nư c ti p nh n ng ý. 2. Cơ quan lãnh s thông qua i s quán Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m liên h v i các cơ quan, t ch c trong nư c gi i quy t các công vi c lãnh s , các công vi c liên quan t i quan h song phương gi a Vi t Nam v i nư c ti p nh n. Trong trư ng h p ư c y quy n ho c trư ng h p c p bách, cơ quan lãnh s có th liên h tr c ti p v i các cơ quan trong nư c nhưng ph i ng th i báo cáo B Ngo i giao và i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m. 3. Quan h gi a cơ quan lãnh s v i các b ph n chuyên trách khác c a i s quán Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m (như b ph n thương m i, quân s v.v....), v i các cơ quan, t ch c khác c a Vi t Nam không thu c cơ c u t ch c c a cơ quan lãnh s (như i di n Thông t n xã, i di n Hàng không Vi t Nam v.v...) và v i Phái oàn i di n thư ng tr c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i T ch c qu c t liên Chính ph t i nư c ti p nh n (n u có) là quan h h p tác, ph i h p dư i s ch o chung c a B trư ng B Ngo i giao và i s Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m. 4. Quan h gi a C c lãnh s B Ngo i giao và cơ quan lãnh s là quan h ch o, hư ng d n v chuyên môn và nghi p v lãnh s c a C c Lãnh s .
  5. i u 7. Các ơn v liên quan c a B Ngo i giao và i s quán Vi t Nam t i nư c ti p nh n ho c nư c kiêm nhi m có nhi m v thư ng xuyên, k p th i thông báo cho cơ quan lãnh s tình hình trong nư c, ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và c a B Ngo i giao; cung c p thông tin, tài li u c n thi t khác cho ho t ng c a cơ quan lãnh s và t o i u ki n thu n l i, h tr , giúp cho các ho t ng c a cơ quan lãnh s . i u 8. Cơ quan lãnh s có nhi m v lưu tr và b o m t h sơ lưu tr c a cơ quan lãnh s theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. V tài chính và ch chính sách 1. Cơ quan lãnh s ư c c p kinh phí riêng và chi tiêu trên cơ s d trù kinh phí hàng năm c a cơ quan ư c B Ngo i giao duy t. Ngư i ng u cơ quan lãnh s căn c vào ho t ng c a các b ph n công tác trong cơ quan ch u trách nhi m l p k ho ch thu, chi ngân sách hàng năm g i B Ngo i giao; qu n lý s d ng kinh phí, tài s n c a cơ quan theo úng ch hi n hành c a Nhà nư c; nh kỳ hàng tháng báo cáo quy t toán v B Ngo i giao theo quy nh hi n hành. 2. Cơ quan lãnh s có tr s và con d u riêng. Tr s , nhà c a ngư i ng u cơ quan lãnh s và c a cán b , nhân viên Cơ quan lãnh s ư c gi i quy t theo ch chung và phù h p v i i u ki n th c t .
Đồng bộ tài khoản