Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 254/1998/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 254/1998/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1998 V ĐI U HÀNH XU T NH P KH U HÀNG HÓA NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 ''Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v h at đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài''; Theo đ ngh c a B trư ng B Thương m i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u năm 1999: - Danh m c hàng hóa c m xu t kh u, c m nh p kh u (Ph l c 1). - Danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n (Ph l c 2). Đi u 2. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u qu n lý b ng h n ng ch. 1. Hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch năm 1999, th c hi n theo các nguyên t c ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1126/CP-KTTH ngày 21 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph , v vi c giao h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có h n ng ch và văn b n hư ng d n c a Liên b Thương m i - Công nghi p - K h ach và Đ u tư và B Tài chính. 2.Vi c đi u hành xu t kh u g o năm 1999 th c hi n theo Quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Hàng hóa xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n: 1. Xăng d u (tr d u nh n): - B Thương m i đi u hành, b o đ m nh p kh u năm 1999 kho ng 7,0 tri u t n s n ph m xăng d u ; giao m t l n t đ u năm toàn b ch tiêu xăng d u nh p kh u cho các doanh nghi p chuyên doanh nh p kh u xăng d u, trong đó T ng công ty Xăng d u nh p kho ng 60% ch tiêu năm 1999.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trư ng h p c n đi u ch nh h n m c nh p kh u, B K h ach và Đ u tư trao đ i v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - Giao Ban V t giá Chính ph ch trì cùng các B , ngành liên quan theo dõi sát tình hình giá c , th trư ng xăng d u và trình Th tư ng Chính ph xem xét, đi u ch nh giá tr n bán l xăng d u trong trư ng h p c n thi t đ n đ nh giá c xăng d u trên th trư ng. 2.Vi c đi u hành nh p kh u phân bón năm 1999 th c hi n theo quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 3. Vi c nh p kh u ô tô và xe 2 bánh g n máy các lo i: a) Không nh p kh u ô tô nguyên chi c t 15 ch ng i tr xu ng; xe hai, ba bánh g n máy nguyên chi c; linh ki n CKD l p ráp xe 2 bánh g n máy các lo i, tr trư ng h p nh p kh u theo phương th c đ i hàng quy đ nh t i Đi u 7 Quy t đ nh này. b) Các doanh nghi p l p ráp, s n xu t ô tô các lo i và xe 2 bánh g n máy d ng IKD có v n đ u tư nư c ngoài đư c nh p kh u (theo quy đ nh v phân c p qu n lý xu t nh p kh u hi n hành) linh ki n đ s n xu t, l p ráp theo đúng gi y phép đ u tư đã c p, phù h p v i quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Công nghi p, B Giao thông v n t i và B Tài chính v tiêu chu n phương ti n và chính sách n i đ a hóa hi n hành c a nhà nư c đ i v i các s n ph m này. c) Các doanh nghi p trong nư c có đ u tư s n xu t l p ráp xe 2 bánh g n máy d ng IKD đã đư c B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Giao thông v n t i công nh n đ tiêu chu n k thu t và b o đ m an toàn cho ngư i tiêu dùng, đư c nh p kh u linh ki n IKD đ l p ráp theo năng l c s n xu t. Vi c l p ráp xe hai bánh g n máy d ng IKD t i đi m b, c nêu trên ph i có b n quy n v nhãn mác s n ph m. 4. Hàng hóa xu t nh p kh u theo qu n lý chuyên ngành: Giao cho các B , ngành ti p t c rà soát đ lư c b hơn n a nh ng m t hàng xét th y không c n h n ch ; xây d ng Quy ch qu n lý xu t nh p kh u rõ ràng, gi m thi u các th t c phi n hà đ trình Th tư ng Chính ph phê duy t trư c tháng 02 năm 1999. Đi u 4. Căn c kh năng cán cân thương m i, giao B K h ach và Đ u tư ch trì cùng B Thương m i và các B qu n lý ngành liên quan đi u hành c th vi c nh p kh u m t s các nhóm, m t hàng có đi u ki n (nêu t i Ph l c s II Ngh đ nh s 57/1998-NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 và đư c c th hóa t i Ph l c s 2 Quy t đ nh này) và m t s nhóm, m t hàng dư i đây: 1. Qu t đi n dân d ng. 2. G ch lát Ceramíc và Granít. 3. Hàng tiêudùng b ng sành s (k c s v sinh), th y tinh và g m. 4. Bao bì b ng nh a thành ph m.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. ng thép các lo i t 20 mm đ n 114 mm; ng gang c u. 6. Máy, khung xe 2 bánh, 3 bánh g n máy các lo i không đ ng b . 7. Xút l ng NaOH. 8. Xe đ p. 9. D u th c v t tinh ch . 10. Ch t hóa d o DOP. 11. Xe t i dư i 5 t n. 12. Xe ch khách t 15 ch ng i đ n 50 ch ng i. 13. Xe ô tô v a ch hàng v a ch ngư i. 14. Xe c u thương đã qua s d ng. 15. Clinker. Đi u 5. Hàng tiêu dùng và m t s v t tư nh p kh u (phôi thép, PVC nguyên li u, thanh nhôm và c u ki n b ng nhôm) đư c đi u ti t ch y u b ng thu , ph thu và các phương th c thanh toán c a ngân hàng. Doanh nghi p nh p kh u hàng tiêu dùng ph i t cân đ i ngo i t đ nh p kh u và ph i thanh toán theo phương th c tr ti n ngay. Đi u 6. Vi c xu t kh u s n ph m g và nh p kh u g nguyên li u th c hi n theo Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 và Quy t đ nh s 136/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i m t s quy đ nh t i Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg. Đi u 7. Đ đ y m nh xu t kh u hàng hóa s n xu t ch y u t ngu n nguyên li u trong nư c, khuy n khích các doanh nghi p xu t kh u thông qua h p đ ng hàng đ i hàng trong đó bao g m c m t s m t hàng nh p kh u có đi u ki n. B Thương m i th ng nh t v i B K h ach và Đ u tư, Ngân hàng Nhà nư c và T ng c c H i quan xây d ng danh m c hàng hóa xu t đ i hàng nói trên, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 01 năm 1999, trư c khi ban hành th c hi n. Đi u 8. Đ i v i các nư c, có nhu c u bán hàng hóa vào Vi t Nam v i kh i lư ng l n và đư c hư ng thu su t thu nh p kh u ưu đãi c a Vi t Nam, B Thương m i đàm phán tho thu n vi c cân đ i m t cách h p lý v kim ng ch buôn bán hai chi u, nh m đ y m nh xu t kh u hàng hóa Vi t Nam sang các nư c này. Đi u 9. Các m t hàng Nhà nư c b o đ m cân đ i ngo i t cho nhu c u nh p kh u như: xăng d u, phân bón, s t thép ch đư c phép tái xu t khi khách hàng nư c ngoài b o đ m thanh toán l i b ng ngo i t t do chuy n đ i; trư ng h p các nư c có chung đư ng biên có yêu c u chính th c v vi c mua các v t tư nói trên nhưng không có kh
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. năng thanh toán b ng ngo i t t do chuy n đ i, thì B Thương m i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 10. Đ i v i các lo i v t tư hàng hóa khác ngoài danh m c hàng hóa và quy đ nh nêu t i Quy t đ nh này, các doanh nghi p có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, ngành ngh phù h p, có mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u, đư c xu t kh u, nh p kh u theo nhu c u và hư ng d n c a B thương m i. Đi u 11. B trư ng B thương m i hư ng d n thi hành Quy t đ nh này; ch u trách nhi m ph i h p v i các B , ngành liên quan đi u hành đ y m nh xu t kh u; qu n lý ch t ch nh p kh u đ b o đ m m c nh p siêu c a các doanh nghi p Vi t Nam dư i m c Qu c h i cho phép trong k h ach năm 1999. Đi u 12. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999 đ n ngày 31 tháng 3 năm 2000. Trong quá trình thi hành, B Thương m i theo dõi t ng h p ý ki n các B , ngành, đ a phương, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph x lý các v n đ vư ng m c n y sinh vư t th m quy n các B , ngành. Đi u 13. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n M nh C m (Đã ký) PH L C I HÀNG HÓA C M XU T KH U, C M NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) I. HÀNG C M XU T KH U: 1. Vũ khí, đ n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s 2. Đ c 3. Các lo i ma tuý 4. Hóa ch t đ c 5. G tròn, g x , g bóc tr g r ng t nhiên trong nư c; c i, than t g ho c c i; các s n ph m bán s n ph m làm t g r ng t nhiên trong nư c quy đ nh c m xu t kh u t i Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . 6. Các lo i đ ng v t hoang và đ ng v t, th c v t quý hi m t nhiên
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. HÀNG C M NH P KH U: 1. Vũ khí, đ n đư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph ) trang thi t b k thu t quân s . 2. Các lo i ma tuý 3. Hóa ch t đ c 4. Các lo i văn hóa ph m đ i tru , ph n đ ng 5. Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn hàng h i và nhu c u khác theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph ). Đ chơi tr em có nh hư ng x uđ n giáo d c nhân cách, đ n tr t t , an toàn xã h i. 6. Thu c lá đi u (tr hành lý cá nhân theo đ nh lư ng). 7. Hàng tiêu dùng đã qua s d ng (tr tài s n di chuy n bao g m c hàng hóa ph c v nhu c u c a các cá nhân thu c thân ph n ngo i giao c a các nư c, các t ch c qu c t và hành lý cá nhân theo đ nh lư ng). 8. Ô tô có tay lái ngh ch (k c d ng tháo r i và d ng đã chuy n đ i tay lái trư c khi nh p vào Vi t Nam). Riêng đ i v i các phương ti n t hành chuyên dùng có tay lái ngh ch h at đ ng ph m vi h p, như: xe c n c u, máy đào kênh rãnh, xe ch rác, xe quét đư ng, xe thi công m t đư ng, xe ch khách sân bay, xe nâng hàng trong kho, c ng ... đư c phép nh p và do B trư ng B Thương m i gi i quy t khi có nhu c u. 9. Ph tùng đã qua s d ng c a các lo i ô tô, xe hai bánh và ba bánh g n máy, k c khung g m có g n đ ng cơ ô tô các lo i đã qua s d ng. 10. S n ph m v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. 11. Đ ng cơ đ t trong đã qua s d ng, có công su t dư i 30 CV. PH L C II HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U CÓ ĐI U KI N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTgngày 30 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) I. HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U CÓ H N NG CH 1. G o 2. Hàng hóa theo h n ng ch do các t ch c kinh t và nư c ngoài n đ nh đ i v i Vi t Nam. II. HÀNG HÓA XU T NH P KH U CÓ GI Y PHÉP
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A. HÀNG HÓA NH P KH U: 1. Xăng d u 2. Phân bón 3. Xe 2 bánh, 3 bánh g n máy và linh ki n l p ráp đ ng b 4. Ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng 5. M t s ch ng lo i thép. 6. Xi măng đen 7. Đư ng tinh luy n, đư ng thô nguyên li u 8.Gi y vi t, gi y in các lo i 9. M t s ch ng lo i kính. 10. Rư u 11. Hàng hóa qu n lý chuyên ngành theo Danh m c đư c Chính ph phê duy t. B. HÀNG HÓA XU T KH U Hàng hóa qu n lý chuyên ngành theo Danh m c đư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
Đồng bộ tài khoản