Quyết định số 254/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 254/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 254/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 254/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 254/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU I U CH NH, B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4950/KH T-TH ngày 06 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : + Các d án th c hi n theo phương th c thi công ng v n và hoàn tr b ng ngu n ti n n bù gi i t a còn gi l i c a các h dân có nhu c u tái nh cư (32 d án) : 502,455 t (năm trăm l hai t , b n trăm năm mươi lăm tri u) ng ; + Các d án s d ng ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c (98 d án) : 297,519 t (hai trăm chín mươi b y t , năm trăm mư i chín tri u) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c, các s , cơ quan ngang s và các T ng Công ty (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- i v i các d án th c hi n theo phương th c thi công ng v n, ch u tư có trách nhi m thu h i ti n n bù gi i t a còn gi l i c a các h dân có nhu c u tái nh cư chi tr cho các ơn v thi công ; các kho n chênh l ch thi u do y ban nhân dân thành ph cho thanh toán tr ch m, ngân sách thành ph s xem xét gi i quy t chi b sung sau.
  2. Giao S Tài chính hư ng d n vi c c p phát và thanh toán v n u tư cho các d án th c hi n theo phương th c thi công ng v n và hoàn tr b ng ngu n ti n n bù gi i t a còn gi l i c a các h dân có nhu c u tái nh cư. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s , T ng Giám c các T ng Công ty và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph CH TNCH - VPH -UB : Các PVP - T T, T- B, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản