Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT về việc cho phép triển khai công tác thiết kế qui hoạch thuộc kế hoạch 1996 của Kiến trúc sư trưởng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2541/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 1996 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP TRI N KHAI CÔNG TÁC THI T K QUI HO CH THU C K HO CH 1996 C A KI N TRÚC SƯ TRƯ NG THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Ngh nh s 177/CP ngày 20/10/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; - Căn c Quy t nh s 1084/Q -UB-KT ngày 11/3/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch chính th c 1996 cho Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph ; - Xét văn b n 4527/KTST-KH ngày 24/4/1996 c a Ki n trúc sư trư ng thành ph v vi c xin ban hành quy t nh cho phép tri n khai công tác thi t k qui ho ch thu c k ho ch công tác 1996 ; - Theo ngh c a Ch nhi m y ban K ho ch thành ph t trình s 148/KH-XD ngày 18/5/1996; QUY T NNH i u 1. - Cho phép Ki n trúc sư trư ng thành ph ư c tri n khai công tác thi t k qui ho ch thu c k ho ch công tác 1996 (theo quy t nh giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1996 s 1084/Q -UB-KT ngày 11/3/1996 c a y ban nhân dân thành ph ) v i danh m c theo ph l c ính kèm. T ng kinh phí : 14 t ng. Trong ó : - Qui ho ch t ng m t b ng 4,6 t ng. - Qui ho ch chi ti t qu n, huy n 9,4 t ng. i u 2.- Ki n trúc sư trư ng thành ph có nhi m v l p d án cho công tác thi t k qui ho ch theo i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP ngày 20/10/1994 c a Chính ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban K ho ch thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , S Tài chánh, C c u tư phát tri n thành ph có trách nhi m thi hành quy t nh này .-
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản