Quyết định số 2548/2005/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC Ngày 19/7/2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 2548/2005/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC Ngày 19/7/2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2548/2005/qđ-btc về việc đính chính quyết định số 50/2005/qđ-btc ngày 19/7/2005 do bộ trưởng bộ tài chính ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2548/2005/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC Ngày 19/7/2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2548/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2005/QĐ-BTC NGÀY 19/7/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 149/2005/QĐ ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ căn cứ thứ hai: “- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005” tại Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: . KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 2 THỨ TRƯỞNG - VP TƯ Đảng, VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ - Tòa án NDTC, Viện Kiểm tra NDTC - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - Công báo Trương Chí Trung - Cục Hải quan tỉnh, thành phố - Lưu VT, TCHQ (5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản