Quyết định số 2549/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 2549/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2549/QĐ-UB về việc ban hành Quy định quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bến, cảng sông thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2549/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 2549/Q -UB Tp. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 1992 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N “QUY NNH QU N LÝ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA VÀ B N, C NG SÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Ngh nh s 141/H BT ngày 25 tháng 4 năm 1991 c a H i ng B trư ng v vi c x ph t vi ph m hành chánh trong lãnh v c an ninh, tr t t ; Căn c quy t nh s 1286/Q -QLGTTB ngày 17 tháng 7 năm 1989 c a B Giao thông V n t i v vi c ban hành i u l b o v ư ng th y n i a; quy t nh s 1035/Q -VT ngày 12 tháng 6 năm 1990 c a B Giao thông V n t i v vi c ban hành th l v n chuy n và x p d hàng hoá trên ư ng th y n i a và quy t nh s 672/Q -VT ngày 27 tháng 4 năm 1992 c a B Giao thông V n t i v vi c ban hành quy ch qu n lý c ng, b n sông. Xét ngh c a ông Giám c S Giao thông Công chánh thành ph t i văn b n s 101/CV.QLGT ngày 31 tháng 7 năm 1991 và văn b n s 109/CV.QLGT ngày 29 tháng 7 năm 1992; quan ý ki n c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh t i văn b n s 50/VP ngày 13 tháng 8 năm 1991 v d th o quy nh qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành b n “Quy nh qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a và b n, c ng sông thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh kèm theo b n quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a các cơ quan, t ch c trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. Giám c S Giao thông Công chánh thành ph , Giám c Công an thành ph H Chí Minh và Giám c S Xây d ng thành ph có trách nhi m t ng h p ý ki n óng góp, ph n nh trong quá trình t ch c thi hành qui nh này; nghiên c u, xu t trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung c n thi t. i u 4. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh thành ph , Giám c Công an thành ph H Chí Minh, Giám c S Xây d ng thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, các t ch c và cá nhân có s d ng, khai thác ho c liên
  2. quan n khai thác ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh có trách nhi m và nghĩa v thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/ THƯ NG TR C Nguy n Văn Hu n QUY NNH V QU N LÝ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA VÀ C NG SÔNG, B N TRÊN SÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 2549/Q -UB ngày 26 tháng 10 năm 1992 c a UBND thành ph ) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T t c sông, kinh r ch (sau ây g i chung là sông) trên a bàn thành ph H Chí Minh ư c s d ng vào m c ích giao thông v n t i (theo danh b công b ) là ư ng th y n i a thp, do thành ph H Chí Minh tr c ti p qu n lý (theo i u l b o v ư ng th y n i a” c a B Giao thông V n t i và Bưu i n, tr lu ng tàu bi n và lu ng tàu sông thu c B Giao thông V n t i và Bưu i n qu n lý. i u 2. a) Toàn b h th ng kinh: kinh T , Kinh ôi (tr lu ng tàu ư c xác nh theo văn b n s 1060/CV.TK ngày 3/11/1991 c a Liên hi p các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng th y), r ch B n Nghé, kinh Tàu Hũ, kinh Lò g m và các kinh ngang s 1, 2, 3 bao g m c vàng t ven b n sát mép ư ng b (nhưng không vào quá 30m so v i biên nư c lúc cao nh t, i v i nh ng ch có kho ng cách l n hơn 30m gi a mép b kinh và mép ư ng b ) là khu v c c ng sông tr ng i m c a thành ph H Chí Minh; t m th i giao cho c ng Bình ông tr c ti p i u hành và ph i h p ch t ch v i S Xây d ng thành ph th ng nh t qu n lý theo quy ho ch. b) Ph m vi các b n sông, c ng sông khác trên ư ng th y n i a thành ph ư c xác nh theo quy nh c a “Th l v n chuy n và x p d hàng hoá th y n i a”, “Quy ch qu n lý c ng và b n sông” hi n hành và quy ho ch chung c a thành ph .
  3. i u 3. Giao cho S Giao thông Công chánh thành ph qu n lý Nhà nư c v h th ng ư ng th y n i a, b n sông và c ng sông thành ph trong ph m vi trách nhi m, quy n h n ư c quy nh t i quy t nh s 1286/Q -GTTB ngày 17/7/1989, quy t nh s 1035/Q -VT ngày 12/6/1990 và quy t nh s 672/Q -VT ngày 27/4/1992 c a B Giao thông V n t i và Bưu i n. Vi c phân c p qu n lý b n sông, c ng sông thành ph ư c quy nh c th t i chương II c a b ng quy nh này. i u 4. Nh ng công trình (bao g m nhà c a, b n bãi, ch , c a hàng, nhà hàng n i, ăng áy cá…) ã và s ư c xây d ng trong ph m vi quy nh t i i u 1, i u 2 trong b ng quy nh này ph i phù h p v i quy ho ch thành ph và ph i ư c y ban nhân dân thành ph cho phép. S Giao thông Công chánh ph i h p ch t ch v i S Xây d ng thành ph giúp UBND thành ph xem xét các yêu c u s d ng, rà soát các công trình hi n h u trong ph m vi ư ng th y n i a thành ph . Nghiên c u, xu t vi c tháo d , gi i t a nh ng công trình xây d ng trái phép ho c nh ng công trình xét th y làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông ư ng th y và b n c ng sông thành ph . i u 5. B ng quy nh này áp d ng i v i các lo i phương ti n giao thông v n t i th y và các i tư ng khác có nhu c u s d ng, ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v trên ư ng th y n i a và b n c ng sông thành ph H Chí Minh. Chương II. PHÂN C P QU N LÝ B N SÔNG VÀ C NG SÔNG THÀNH PH i u 6. S Giao thông Công chánh thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ư ng th y n i a, b n sông và c ng sông thành ph ; có trách nhi m và quy n h n: Xây d ng quy ho ch, k ho ch và t ch c qu n lý, m b o tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a và b n, c ng sông thành ph . Th c hi n m i bi n pháp m b o an toàn giao thông cho các phương ti n th y như: n o vét lu ng l ch, thanh th i chư ng ng i v t, th phao tiêu, bi n báo v.v… th c hi n các bi n pháp b o v vùng t ven sông m b o m quan và an toàn giao thông ư ng th y n i a thành ph . Ph i h p v i các cơ quan ch c năng tuyên truy n, hư ng d n vi c ch p hành lu t l giao thông ư ng th y. Giám sát, ki m tra vi c ch p hành và x lý các trư ng h p vi ph m lu t l giao thông ư ng th y và quy ch qu n lý b n c ng sông. Ph i h p v i S Xây d ng thành ph xem xét vi c c p, gia h n ho c thu h i gi y phép s d ng t m th i ư ng th y n i a và vùng t ven sông, gi y phép kinh doanh x p d hàng hoá trên ư ng th y n i a.
  4. Ph i h p ch t ch v i S Xây d ng thành ph x lý nghiêm minh vi c xây d ng các công trình trên ư ng th y n i a và vùng t ven sông không úng các i u kho n ư c quy nh trong b n quy nh này. C m ho c h n ch giao thông trên ư ng th y n i a thành ph khi c n thi t. i u 7. Các b n sông, c ng sông c a các ngành thu c Trung ương óng trên a bàn thành ph ã có y gi y phép h p l thì ư c ti p t c ho t ng trong ph m vi hi n h u; ph i th c hi n úng quy nh trong “Th l v n chuy n và x p d hàng hóa th y n i a, quy ch qu n lý c ng, b n sông” và nh ng i u kho n ư c quy nh trong b n quy nh này. i u 8. C ng Bình ông là ơn v ư c t m giao qu n lý, i u hành khu v c c ng sông tr ng i m thành ph nói kho n a, i u 2 c a b n quy nh này. Ngoài vi c th c hi n ch c năng nhi m v kinh doanh x p d , b o qu n hàng hóa, khai thác kho hàng, b n bãi theo úng các quy nh hi n hành; còn có trách nhi m: Ph i h p ch t ch v i các ngành ch c năng qu n lý hành chánh Nhà nư c th c hi n các bi n pháp nh m m b o tr t t an toàn giao thông ư ng th y, qu n lý vùng t ven b , các b n bãi và l c lư ng x p d hàng hoá trong khu v c do c ng qu n lý. Xem xét xu t v i S Giao thông Công chánh và S Xây d ng gi i quy t các nhu c u v xây d ng công trình, b n bãi và t ch c l c lư ng x p d hàng hoá c a m i thành ph n kinh t thu c vùng t và vùng nư c do c ng qu n lý. Hư ng d n, ki m tra và giám sát ho t ng d ch v x p d hàng hoá t i các b n bãi n m trong khu v c c ng. Phát hi n, l p biên b n t m ình ch và ki n ngh S Giao thông Công chánh và các ngành liên quan x lý i v i các trư ng h p chi m d ng ư ng th y và vùng t ven b ; khai thác b n bãi, t ch c x p d hàng hoá không h p pháp trong khu v c c ng. i u 9. Phòng Giao thông v n t i qu n, huy n là cơ quan ch c năng qu n lý giao thông Công chánh trên a bàn qu n, huy n;p ch u s ch o chuyên ngành c a S Giao thông Công chánh trong vi c th c hi n nhi m v qu n lý b n bãi, kinh doanh d ch v x p d , b o qu n hàng hoá và khai thác kho hàng trên ư ng th y n i a thành ph thu c a bàn qu n, huy n (tr khu v c do c ng Bình ông qu n lý) và có trách nhi m: Xem xét xu t v i S Giao thông Công chánh gi i quy t các nhu c u v xây d ng công trình, b n bãi và t ch c l c lư ng x p d hàng hoá c a m i thành ph n kinh t trong qu n, huy n. Ki m tra, giám sát ho t ng c a các l c lư ng x p d hàng hóa t i các b n bãi thu c qu n, huy n qu n lý. Phát hi n, l p biên b n t m ình ch và ki n ngh v i S Giao thông Công chánh và các ngành liên quan x lý các trư ng h p l n chi m ư ng th y n i a và vùng t ven b ; khai thác b n bãi và t ch c x p d hàng hóa không h p pháp trong a bàn qu n, huy n.
  5. i u 10. Các i tư ng thu c các thành ph n kinh t mu n khai thác kinh doanh kho hàng, b n bãi, x p d hàng hóa, k c ho t ng d ch v c a các l c lư ng b c x p không thu c biên ch thư ng xuyên c a các ơn v kinh t nói i u 7 và i u 8 trong b n quy nh này u ph i làm th t c ăng ký kinh doanh d ch v t i S Giao thông Công chánh và ph i th c hi n y nghĩa v v i Nhà nư c theo pháp lu t hi n hành. i u 11. Các phương ti n ra vào b n, c ng sông thành ph (tr khi lưu thông theo ph m vi lu ng tàu ch y) ph i n p phí c p b n c ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Phương ti n vào c p c ng sông thì n p phí cho ơn v qu n lý c ng; phương ti n vào c p các b n thì n p phí cho Ban qu n lý b n. i u 12. Vi c thu phí nói i u 11 ư c qu n lý th ng nh t theo quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng và th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính t i thông tư s 48/TC/TCT ngày 28/9/1992. Chương III. M B O TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG i u 13. Nh ng phương ti n giao thông, neo u trên ư ng th y n i a, ra vào các b n sông và c ng sông thành ph ph i nghiêm ch nh ch p hành lu t l v tr t t , an toàn giao thông ư ng th y. Nghiêm c m các phương ti n: i hàng ngang, lai kéo ôi, ba theo hàng ngang chi m lu ng. Neo u, lên xu ng hàng hóa không úng nơi quy nh. Neo u hàng hai trong các kinh: Lò g m, Tàu hũ, B n Nghé và các kinh ngang s 1, 2, 3; hàng ba trên các kinh: kinh ôi, kinh T . Neo u không xuôi theo dòng nư c ch y; chân v t máy ghe – xu ng ho c các chư ng ng i v t khác gây c n tr giao thông và gây nguy hi m cho các phương ti n th y khác lưu thông trên ư ng th y. Bu c dây neo phương ti n th y vào cây xanh trên b ho c vào v t th không dùng vào m c ích neo bu c. i u 14. Nh ng phương ti n th y ra vào các b n sông, c ng sông ph i nghiêm ch nh ch p hành quy ch qu n lý b n, c ng sông hi n hành c a B Giao thông V n t i. i u 15. Các b n sông, c ng sông ph i t ch c qu n lý ch t ch trong ph m vi vùng nư c, vùng t thu c b n, c ng sông; ph i có n i quy v x p d hàng hóa, v tr t t b n bãi, v tr t t an ninh, v tr t t an toàn giao thông trong ph m vi qu n lý và i u hành c a mình.
  6. i u 16. Khi x y ra tai n n giao thông th y, ngư i i u khi n phương ti n ph i trình báo cho c nh sát giao thông ư ng th y ho c cho cơ quan chánh quy n a phương g n nh t. N u tai n n gây chìm m phương ti n thì ngư i i u khi n ho c ch phương ti n ph i t ngay báo hi u t m th i t i ch x y ra và khNn c p trình báo cho cơ quan qu n lý ư ng th y s t i bi t; có trách nhi m trông coi và tr c v t thai th i k p th i theo hư ng d n c a ngành Giao thông Công chánh m b o an toàn giao thông. i u 17. B o v sông và môi trư ng nư c sông thành ph . Ngoài các quy nh ã nói trong i u l b o v ư ng th y n i a. Nghiêm c m các hành vi sau: Làm c n, h p lòng sông và gây ô nhi m môi trư ng nư c như: san l p m t b ng, rác, v t xác súc v t và các lo i ph th i khác xu ng sông. Dùng b sông vào m c ích thi t b , phương ti n hư h ng, g -c i, ph li u, v t tư xây d ng ( t, cát, á, s i…) mà chưa ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n cho phép. M i hành vi gây hư h i các công trình b o v b sông, c a ư ng bi n và c a công thoát nư c. i v i trư ng h p x y ra s c rò r ho c phương ti n v n t i chuyên ch hàng hóa, hóa ch t, nhiên li u bì chìm m có nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng nư c thì ph i khNn c p th c hi n các bi n pháp ngăn ch n k p th i và nhanh chóng gi i quy t h u qu x y ra. i u 18. Nh ng công trình ư c phép xây d ng trong ph m vi vùng t, vùng nư c thu c ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh ph i th c hi n nghiêm ng t nh ng i u kho n quy nh ã ư c ban hành trong i u l b o v ư ng th y n i a và các văn b n hi n hành có liên quan khác. Chương IV. KHEN THƯ NG – X LÝ VI PH M i u 19. T ch c ho c cá nhân có thành tích trong vi c b o v ư ng th y n i a thành ph ho c có công phát hi n, ngăn ch n nh ng hành vi vi ph m làm phương h i n tr t t an toàn ư ng th y, k p th i báo cho cơ quan ch c năng qu n lý th a hành s ư c khen thư ng v v t ch t và tinh th n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 20. T ch c ho c cá nhân có hành vi vi ph m làm phương h i n tr t t an toàn ư ng th y n i a thành ph , tùy theo m c vi ph m s b x lý theo các hình th c sau: 1. B x ph t theo pháp l nh x ph t vi ph m hành chính v i các m c ã ư c quy nh t i Ngh nh s 141/H BT ngày 25/4/1991 c a H i ng B trư ng và các quy nh hi n hành c a B Giao thông V n t i và Bưu i n, y ban nhân dân thành ph .
  7. 2. N u vi ph m có nhi u tình ti t tăng n ng gây ra h u qu nghiêm tr ng, ngoài b x ph t như quy nh t i i m 1 i u 20, còn b bu c b i thư ng thi t h i h u qu vi ph m gây ra. 3. B t m gi ho c thu h i gi y phép lưu hành c a phương ti n, b ng lái c a thuy n trư ng, gi y phép kinh doanh hành ngh . 4. B t m gi , k c vi c t ch thu phương ti n, d ng c , thi t b , tang v t mà ngư i vi ph m s d ng th c hi n hành vi vi ph m có tính ch t nghiêm tr ng. Ngư i b t m gi phương ti n ph i t trông coi phương ti n c a mình, ph i ch u phí t n d n gi i phương ti n và chi phí b o v khu v c t m gi phương ti n. 5. B truy t trư c pháp lu t nh ng trư ng h p vi ph m có tính ch t c bi t nghiêm tr ng, gây h u qu n tính m ng con ngư i ho c thi t h i l n v v t ch t. i u 21. ThNm quy n quy t nh x ph t. L c lư ng c nh sát giao thông ư ng th y, c nh sát tr t t ô th th c hi n quy n h n theo quy nh t i i u 17 và 18 chương II, ngh nh s 141/H BT và các quy nh có liên quan c a B Giao thông v n t i và bưu i n và c a y ban nhân dân thành ph . L c lư ng thanh tra giao thông công chánh ti n hành vi c x lý ph t v m t chuyên môn các vi ph m thu c ch c năng qu n lý c a ngành mình, nhưng ph i th c hi n úng các quy nh c a i u 17 và 18 pháp l nh x ph t vi ph m hành chánh và các i u kho n quy nh có liên quan cua B Giao thông v n t i và Bưu i n và c a y ban nhân dân thành ph v ư ng th y n i a. Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 22. M i t ch c và công dân có quy n khi u n i quy t nh x ph t và t cáo các hành vi l m quy n ho c trái pháp lu t khác c a cơ quan Nhà nư c, c a ngư i có thNm quy n x ph t, lên cơ quan c p trên tr c ti p c a t ch c và ngư i quy t nh x ph t ho c Vi n ki m sát nhân dân qu n hay thành ph . Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nh n ư c khi u n i, t cáo có trách nhi m xem xét gi i quy t và tr l i cho ương s trong th i h n 15 ngày; n u trư ng h p ph c t p thì vi c gi i quy t và tr l i trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i, t cáo. i u 23. B n quy nh này có hi u l c t ngày ký và ư c áp d ng trên toàn b ư ng th y n i a thu c thành ph H Chí Minh. i u 24. S Giao thông Công chánh t ch c b ph n qu n lý h th ng ư ng th y n i a, b n, c ng sông thành ph theo i u 1 b n quy nh này. Ph i h p v i ngành công an thành ph hư ng d n và t ch c th c hi n.-
  8. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản