Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
9
download

Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường về địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 255/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 255/2003/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C BÀN GIAO Ư NG GIAO THÔNG, H TH NG I N, CÔNG TRÌNH TH Y L I, TRƯ NG H C, TR M XÁ C A CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG V NA PHƯƠNG QU N LÝ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Bàn giao các tài s n bao g m: ư ng giao thông, công trình th y l i, trư ng h c, tr m xá do các nông, lâm trư ng u tư xây d ng, hi n ang qu n lý và s d ng ph c v nhu c u chung trên a bàn v cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c các ơn v ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương y quy n qu n lý, s d ng. Bàn giao h th ng i n do nông, lâm trư ng u tư và ang qu n lý s d ng cho T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý, s d ng. - H th ng ư ng giao thông bao g m: ư ng giao thông ph c v chung cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn; - Công trình th y l i bao g m: p nư c, h nư c, h th ng kênh mương ph c v chung cho ho t ng c a nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn; - Trư ng h c bao g m: trư ng m m non, l p m u giáo, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông ư c nhà nư c h tr v kinh phí ho t ng theo ch hi n hành (không bao g m các trư ng ào t o chuyên môn nghi p v chuyên ngành); - Tr m xá là ơn v y t ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p và ư c h tr kinh phí ho t ng ph c v cán b , công nhân viên nông, lâm trư ng và dân cư trên a bàn.
  2. - H th ng i n bao g m ư ng i n trung, h th và tr m bi n áp do nông, lâm trư ng u tư trư c ây ph c v chung cho s n xu t kinh doanh c a nông, lâm trư ng và ph c v chung cho dân cư trên a bàn; i u 2. Các tài s n bàn giao quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c th c hi n bàn giao nguyên tr ng c v tài s n và v n theo s li u ghi trên s sách k toán t i th i i m bàn giao c a các nông, lâm trư ng, ư c x lý như sau: 1. i v i tài s n u tư b ng ngu n v n nhà nư c th c hi n gi m v n i v i ơn v bàn giao và tăng v n i v i ơn v nh n bàn giao tài s n; 2. i v i tài s n ư c u tư b ng ngu n v n vay (vay ngân hàng, vay qu h tr phát tri n, vay cán b , công nhân viên, t ngu n khác): a/ Trư ng h p bên bàn giao n th i i m bàn giao tài s n ã hoàn thành vi c tr n v n vay th c hi n gi m v n i v i ơn v bàn giao và tăng v n i v i ơn v nh n bàn giao tài s n; b/ Trư ng h p bên bàn giao g p khó khăn n th i i m bàn giao tài s n chưa hoàn thành h t n vay u tư thì ư c ngân sách nhà nư c xem xét h tr m t ph n kinh phí thanh toán s n vay còn l i. Doanh nghi p nh n bàn giao tài s n th c hi n ghi tăng v n ngân sách i v i tài s n này. 3. X lý ngu n v n vay u tư n th i i m bàn giao tài s n bên bàn giao còn n : a/ i v i doanh nghi p thu c a phương qu n lý do ngân sách a phương b trí ngu n v n h tr x lý. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí ngu n v n x lý n vay u tư cho các nông, lâm trư ng thu c t nh qu n lý. Trư ng h p các a phương có khó khăn v ngu n x lý n vay u tư tài s n t i th i i m bàn giao, căn c báo cáo k t qu th c hi n bàn giao c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và kh năng ngân sách Nhà nư c, B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh h tr m t ph n t ngân sách Trung ương cho ngân sách a phương. b/ i v i các doanh nghi p Trung ương do ngân sách Trung ương b trí ngu n v n h tr x lý. Trong i u hành ngân sách nhà nư c, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính ch ng tìm ngu n b trí v n h tr t ngân sách Trung ương x lý n vay u tư cho các nông, lâm trư ng thu c Trung ương qu n lý. c/ Vi c h tr x lý thanh toán v n vay u tư còn n t i th i i m bàn giao tài s n c a bên bàn giao ch áp d ng cho nh ng kho n n vay có y h sơ úng quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n và th hi n trong quy t toán c a doanh nghi p bàn giao.
  3. i u 3. i v i các nông, lâm trư ng ư c duy trì, xây d ng vùng c bi t khó khăn do yêu c u an ninh - qu c phòng, làm nhi m v công ích ư c ngân sách b trí k ho ch u tư, duy tu b o dư ng, s a ch a cơ s h t ng kinh t - xã h i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B ngành có liên quan, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh c th các nông, lâm trư ng thu c di n quy nh t i i u này trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n bàn giao và x lý ngu n v n vay u tư tài s n. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có nông, lâm trư ng qu c doanh, T ng công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n, ch o và giám sát th c hi n vi c bàn giao, ti p nh n tài s n. Th i gian hoàn thành vi c bàn giao tài s n nói trên trong năm 2004. Các B , ngành, và a phương báo cáo k t qu bàn giao cho B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 6. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Công nghi p, Y t , Giáo d c và ào t o, Giao thông v n t i, Công an, T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản