Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
109
lượt xem
11
download

Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 255/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C QU C GIA Y T D PHÒNG VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Phê duy t Chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m a) D phòng tích c c, ch ng là nhi m v tr ng tâm b o m công b ng, hi u qu trong s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. b) D phòng toàn di n và có tr ng i m, trong ó ưu tiên phòng, ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m, c bi t là các b nh m i phát sinh, HIV/AIDS, suy dinh dư ng tr em; phòng, ch ng tai n n thương tích, b nh ngh nghi p. Ch ng phòng, ch ng các b nh không lây nhi m, các b nh do l i s ng có h i cho s c kho . c) Nhà nư c b o m ngu n tài chính ch y u cho lĩnh v c y t d phòng nh m Ny m nh s phát tri n b n v ng c a t nư c, mang l i hi u qu kinh t , xã h i. d) Th c hi n công tác y t d phòng là trách nhi m c a chính quy n các c p, các B , ngành, oàn th , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và c a m i ngư i dân, Ny m nh xã h i hóa công tác y t d phòng trong ó ngành y t gi vai trò nòng c t v chuyên môn k thu t. ) Tăng cư ng và m r ng h p tác qu c t v y t d phòng. 2. M c tiêu Chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 a) M c tiêu chung
  2. Gi m các y u t nguy cơ nh hư ng t i s c kho c ng ng; phát hi n s m, kh ng ch k p th i d ch b nh, không d ch l n x y ra; gi m t l m c và t vong do b nh, t t; góp ph n phát tri n th ch t, tinh th n, nâng cao tu i th , nâng cao ch t lư ng cu c s ng và c i thi n ch t lư ng gi ng nòi. b) M c tiêu c th - i m i nh n th c, nâng cao trách nhi m c a các c p u ng, chính quy n, t ch c oàn th xã h i, c ng ng và c a m i ngư i dân v phòng b nh và b o v s c kho . - H n ch , ti n t i lo i tr các y u t nguy cơ liên quan n các b nh truy n nhi m. - Hàng năm gi m 10% s m c và t vong do b nh truy n nhi m gây d ch so v i s m c và t vong trung bình giai o n 2001 - 2005. Không d ch l n x y ra; gi v ng thành qu thanh toán b nh b i li t, lo i tr b nh u n ván tr sơ sinh, gi m t l m c xu ng 0,04/100.000 dân. Ph n u lo i tr b nh s i, b nh b ch h u, gi m t l m c các b nh này xu ng 0,1/100.000 dân; gi m t l m c b nh ho gà xu ng 0,05/100.000 dân. - Ch ng i phó và kh ng ch k p th i các b nh d ch nguy hi m m i xu t hi n; kh ng ch t l nhi m HIV/AIDS dư i 0,3% dân s và gi m d n s ngư i nhi m m i trong c ng ng dân cư. - H n ch , ti n t i ki m soát các y u t nguy cơ liên quan n dinh dư ng, s c kho môi trư ng, b nh t t h c ư ng, b nh ngh nghi p, tai n n thương tích, các b nh không lây nhi m, các b nh do hành vi, l i s ng nh hư ng có h i cho s c kho . 3. nh hư ng n năm 2020 a) Ti p t c tri n khai các ho t ng nh m kh ng ch , lo i tr ti n t i thanh toán các b nh truy n nhi m gây d ch lưu hành như các b nh lây truy n theo ư ng tiêu hoá (t , l , thương hàn, giun, sán...); các b nh do côn trùng truy n (s t xu t huy t, s t rét, viêm não Nh t B n...); b nh d i. ng th i áp d ng các bi n pháp tích c c ngăn ch n có hi u qu các b nh d ch nguy hi m và các b nh m i xu t hi n (HIV/AIDS, SARS, cúm A(H5N1),...); s n sàng ch ng i phó v i nguy cơ kh ng b sinh h c, hoá h c. b) Gi v ng thành qu thanh toán b nh b i li t và lo i tr b nh u n ván tr sơ sinh. Ti p t c Ny m nh ho t ng c a chương trình tiêm ch ng m r ng nh m lo i tr và thanh toán các b nh truy n nhi m hay g p tr em như s i, b ch h u, ho gà, viêm não Nh t B n, viêm gan vi rút..., ng th i m r ng vi c s d ng v c-xin phòng ng a các b nh khác. c) Ch ng phòng, ch ng các b nh không lây nhi m, các b nh liên quan t i môi trư ng, ngh nghi p, h c ư ng, ch dinh dư ng, l i s ng có h i, tai n n và thương tích. d) Nâng cao năng l c m ng lư i y t d phòng theo hư ng hi n i hoá. Xây d ng và c ng c trung tâm y t d phòng tuy n t nh, tuy n huy n.
  3. 4. Các gi i pháp a) Nhóm gi i pháp v chính sách và xã h i - Kh ng nh và tăng cư ng s lãnh o c a các c p u ng i v i công tác y t d phòng, ưa công tác y t d phòng tr thành m c tiêu quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i. - Nâng cao trách nhi m c a các c p chính quy n trong vi c ch o, ôn c, theo dõi, ki m tra công tác y t d phòng; t ch c, khuy n khích s tham gia tích c c, ch ng c a các oàn th qu n chúng, t ch c xã h i và c ng ng trong công tác y t d phòng. - Xây d ng, s a i, b sung hoàn ch nh h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t d phòng. Xây d ng d th o Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m trình Qu c h i. Xây d ng ch ưu ãi c thù cho cán b công tác trong h y t d phòng như ph c p phòng, ch ng d ch, ph c p làm vi c trong môi trư ng c h i, vùng sâu, vùng xa; có chính sách khen thư ng, tôn vinh i v i nh ng ngư i có thành tích xu t s c, h tr k p th i i v i ngư i b b nh, t t ho c hy sinh khi tham gia công tác phòng, ch ng b nh d ch nguy hi m và kh c ph c h u qu thiên tai, th m h a. - Phát huy vai trò ph i h p và ch o liên ngành trong lĩnh v c y t d phòng c a Ban Ch o chăm sóc s c kho thu c y ban nhân dân các c p. Nâng cao hi u qu trong ho t ng ph i h p liên ngành nh m huy ng m i ngu n l c và các thành ph n xã h i cùng tham gia th c hi n vi c phòng b nh, chăm sóc s c kho nhân dân. - Tri n khai hi u qu chương trình k t h p quân dân y trong lĩnh v c y t d phòng các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o. - Phát ng phong trào toàn dân tham gia t p th d c, th thao, rèn luy n thân th nâng cao s c kho th ch t và tinh th n. L ng ghép ho t ng y t d phòng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa". - Ny m nh công tác truy n thông, giáo d c nh m i m i nh n th c v t m quan tr ng và l i ích c a công tác y t d phòng. B i dư ng ki n th c, k năng m i ngư i, m i gia ình, c ng ng có th ch ng trong phòng, ch ng b nh t t và nâng cao s c kh e; phòng, ch ng các b nh liên quan n l i s ng; chuy n i hành vi nh m xây d ng l i s ng lành m nh trong c ng ng. V n ng ngư i dân không hút thu c lá, gi m t l hút thu c lá, c bi t l a tu i thanh, thi u niên. b) Nhóm gi i pháp chuyên môn k thu t - u tư phát tri n khoa h c k thu t và công ngh hi n i cho y t d phòng. Nâng c p các vi n nghiên c u trong h y t d phòng áp ng t t nhi m v nghiên c u khoa h c, ào t o, áp d ng khoa h c công ngh m i. Xây d ng h th ng phòng xét nghi m tiên ti n, hi n i phù h p v i nhu c u phòng b nh theo vùng, mi n. Chú tr ng u tư phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III, c p IV; phòng xét nghi m nh lư ng ch t c và các ch t t n dư trong th c phNm, trong cơ th ngư i và môi trư ng s ng; u tư công ngh s n xu t v c-xin và sinh phNm y t ; u tư các trang thi t b nghiên c u hi n i v sinh h c phân t trong lĩnh v c y t d phòng.
  4. - Ny m nh các ho t ng giám sát phát hi n s m các b nh d ch m i phát sinh, t ch c d p d ch k p th i. ng d ng công ngh thông tin c ng c h th ng báo cáo, giám sát và hi n i hoá h th ng qu n lý s li u th ng kê, d báo d ch, b nh. Ưu tiên nghiên c u các y u t nguy cơ ph c v công tác giám sát, d báo và can thi p nh m kh ng ch , bao vây d p d ch. Cung c p trang thi t b giám sát và phát hi n s m d ch b nh cho trung tâm y t d phòng tuy n huy n, tuy n t nh. - Ti p t c th c hi n có hi u qu các d án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. Tri n khai th c hi n các chương trình phòng, ch ng các b nh không lây nhi m như: tim m ch, ung thư, ái tháo ư ng.... - Duy trì thư ng xuyên các ho t ng phòng, ch ng d ch gi m t l m c và t vong do các b nh truy n nhi m gây d ch như: t , s t xu t huy t, s t rét, thương hàn, viêm não do vi rút, d i. Lo i tr b nh m t h t gây mù c p huy n, gi m t l m t h t ho t tính và gi m t l qu m do m t h t. - Th c hi n các chương trình chăm sóc s c kho tr em như: phòng, ch ng suy dinh dư ng, phòng, ch ng tiêu ch y, nhi m khuNn hô h p c p, th p tim và phòng, ch ng giun sán; chương trình s c kho v thành niên và y t h c ư ng. Tri n khai các ho t ng phòng, ch ng suy dinh dư ng t i c ng ng, cung c p vitamin A gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. Duy trì công tác phòng, ch ng bư u c nh m thanh toán các r i lo n do thi u i t. Gi m t l ph n mang thai b thi u máu do thi u s t. - Tăng cư ng ho t ng vì s c kho môi trư ng và s c kho ngh nghi p. Tri n khai các ho t ng giám sát môi trư ng lao ng; phòng, ch ng b nh ngh nghi p. Ưu tiên giám sát và xu t các bi n pháp x lý các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng và gây h i cho s c kho ngư i dân như ch t th i b nh vi n, ch t th i công nghi p, hoá ch t b o v th c v t, v.v…. - Ny m nh các ho t ng và ki n toàn m ng lư i y t trong các trư ng h c; khám s c kho nh kỳ hàng năm cho h c sinh. Gi m t l m c các b nh răng, mi ng, cong v o c t s ng và c n th tu i h c sinh. - Xây d ng các phương án phòng và kh c ph c h u qu c a th m ho , thiên tai; phòng, ch ng tai n n và thương tích, nh t là tai n n giao thông, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. Ti p t c Ny m nh công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích. - Tri n khai các ho t ng phòng, ch ng b nh ung thư; làm gi m s tác ng c a y u t môi trư ng c h i t i s c kho con ngư i. c) Nhóm gi i pháp v h th ng t ch c, u tư và h p tác qu c t - Hoàn thi n h th ng t ch c; nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c và chuyên môn k thu t c a h th ng y t d phòng t trung ương n a phương. Thi t l p, hoàn ch nh h th ng giám sát và c nh báo s m d ch b nh, ng d ng có hi u qu công ngh tin h c trong qu n lý, giám sát d ch, b nh.
  5. - Xây d ng quy ho ch, k ho ch và ưu tiên th c hi n nhi m v ào t o bác sĩ y t d phòng trong các trư ng i h c Y, ng th i chú tr ng th c hi n vi c ào t o l i và b i dư ng v chuyên môn k thu t cho cán b làm công tác y t d phòng nh m áp ng và t ng bư c phát tri n ngu n nhân l c cho h th ng y t d phòng c v s lư ng và ch t lư ng. - Xây d ng các vi n qu c gia chuyên ngành y t d phòng. Xây d ng trình Th tư ng Chính ph án thành l p Trung tâm nghiên c u y sinh h c qu c t b o m áp ng nhu c u phòng, ch ng d ch b nh c a Vi t Nam. - Quy ho ch l i h th ng s n xu t v c-xin và sinh phNm y t . Xây d ng chính sách phù h p v s n xu t v c-xin và sinh phNm y t trong nư c. u tư phát tri n công ngh sinh h c nghiên c u, s n xu t, th nghi m v c-xin m i b o m nhu c u s d ng trong nư c, ti n t i xu t khNu. - Tri n khai th c hi n hoàn ch nh quy ho ch h th ng y t d phòng c p t nh nh m áp ng k p th i và hi u qu công tác phòng, ch ng d ch b nh. - Xây d ng án h tr phát tri n Trung tâm y t d phòng tuy n huy n. Tăng cư ng ho t ng y t d phòng tuy n cơ s . - Tăng u tư t ngân sách nhà nư c cho công tác y t d phòng phù h p v i t c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Ưu tiên u tư cho nh ng thành ph , vùng có m t dân s cao, có nhi u nguy cơ lây nhi m m t s b nh, d ch như Hà N i, thành ph H Chí Minh và nh ng vùng mà h th ng y t d phòng còn kém phát tri n như vùng Tây Nguyên, vùng duyên h i mi n Trung, vùng ng b ng sông C u Long và mi n núi phía B c. - Tăng cư ng huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác, c bi t t ngu n c a tư nhân và các t ch c qu c t . - Tăng cư ng h p tác qu c t toàn di n v y t d phòng. Chú tr ng m c ích chia s thông tin, kinh nghi m, ào t o cán b , h p tác nghiên c u khoa h c, u tư phát tri n công ngh k thu t cao. i u 2. Các chương trình hành ng 1. Ti p t c tri n khai có hi u qu các Chương trình hành ng v y t d phòng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t a) Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. b) Chương trình hành ng qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. c) Chương trình phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em và phòng, ch ng các r i lo n do thi u i t. 2. Xây d ng các chương trình hành ng m i trình Th tư ng Chính ph
  6. a) Chương trình tăng cư ng năng l c trung tâm y t d phòng tuy n t nh, tuy n huy n. b) Chương trình tăng cư ng h th ng giám sát và áp ng nhanh nh m ngăn ch n k p th i các d ch b nh truy n nhi m. c) Chương trình phòng, ch ng m t s b nh không lây nhi m như b nh tim m ch, ung thư, ái tháo ư ng .... d) Chương trình phòng, ch ng tai n n và thương tích. ) Chương trình phòng, ch ng b nh, t t h c ư ng. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương, oàn th , t ch c xã h i tri n khai th c hi n Chi n lư c; xây d ng các chương trình hành ng, d án ư c quy nh trong n i dung chi n lư c trình Th tư ng Chính ph . L p k ho ch hàng năm và dài h n th c hi n Chi n lư c, ng th i ch u trách nhi m i u ph i, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n Chi n lư c, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n Chi n lư c theo ph m vi, thNm quy n ư c giao. Tăng cư ng u tư ngu n l c cho y t d phòng. Ch o ngành y t và các ngành khác t i a phương ph i h p ch t ch trong nhi m v phòng, ch ng d ch b nh, b o v môi trư ng, xây d ng l i s ng lành m nh. Phát ng và ch o Chương trình ph i h p ho t ng Ny m nh chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n th c hi n Chi n lư c này theo k ho ch hàng năm và dài h n. Huy ng các ngu n vi n tr , ngu n v n vay, ngu n h tr phát tri n chính th c cho công tác y t d phòng. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng các chính sách b o v và phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nh m ngăn ch n các nguy cơ gây b nh, t t; ph i h p ch t ch v i B Y t trong vi c t ch c th c hi n Chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 và Chi n lư c B o v môi trư ng qu c gia n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. 5. B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t theo ch c năng, nhi m v ư c giao ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p t c tăng cư ng ch o th c hi n công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm nh m h n ch tác h i và s gia tăng c a d ch HIV/AIDS. 6. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Y t , B Công an và các B , ngành liên quan tăng cư ng xây d ng và th c hi n các gi i pháp b o m an toàn giao thông nh m kh ng ch và gi m thi u tai n n, thương tích.
  7. 7. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Y t , B Tài chính và các B , ngành liên quan tăng cư ng xây d ng và th c hi n các chính sách v vi c làm, b o m an sinh xã h i và các gi i pháp qu n lý an toàn v sinh lao ng; b o m chăm sóc s c kho h c sinh, sinh viên trong các cơ s d y ngh . 8. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Y t , B Tài nguyên và Môi trư ng Ny m nh vi c th c hi n chương trình nư c s ch, v sinh môi trư ng; qu n lý, giám sát s d ng hoá ch t trong nông nghi p. 9. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan ch o, th c hi n công tác truy n thông, giáo d c s c kh e phòng, ch ng d ch, b nh. 10. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng các tiêu chuNn qu c gia thu c lĩnh v c y t d phòng. 11. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng, th c hi n chương trình ào t o cán b h y t d phòng; ki n toàn m ng lư i y t trong các trư ng h c; tích c c tri n khai các gi i pháp phòng, ch ng b nh, t t liên quan n h c ư ng, ưa chương trình giáo d c s c kh e vào nhà trư ng phù h p v i t ng c p h c. 12. B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan qu n lý, ngăn ch n vi c nh p khNu, lưu thông hàng hoá, th c phNm là hàng gi , hàng kém ch t lư ng gây h i t i s c kho ngư i s d ng và môi trư ng. 13. B N i v ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan ti p t c ki n toàn b máy t ch c và xây d ng các chính sách, ch phù h p i v i ngư i làm công tác y t d phòng. 14. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Y t b o m công tác phòng, ch ng d ch b nh trong quân i; th c hi n t t chương trình k t h p quân - dân y và s n sàng tham gia kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho ngăn ng a d ch b nh. 15. y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th xã h i khác ph i h p v i B Y t tri n khai th c hi n Chi n lư c thu c các lĩnh v c liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  8. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản