Quyết định số 255-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 255-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 255-QĐ về việc ban hành năm tiêu chuẩn nhà nước do Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 255-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 255-Q Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 1985 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 255-Q NGÀY 24- 6-1985 BAN HÀNH NĂM TIÊU CHU N NHÀ NƯ C. CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng bàn hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B Giao thông v n t i trong Công văn s 226-KT ngày 22-6-1984; QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: - TCVN 4022 - 85. H tr c chân v t t u thu . ư ng kính c tr c. - TCVN 4023 - 85. H th ng tr c tàu thu . Các lo i tr c. Yêu c u k thu t chung. - TCVN 4024 - 85. u n i ren có vai tỳ và u n i ren thông thư ng. Kích thư c cơ b n và yêu c u k thu t. - TCVN 4025 - 85. Ph tùng ư ng ng tàu thu . Bơm ly tâm dùng chung. Ki u và các thông s cơ b n. - TCVN 4026 - 85. Thi t b tàu thu . N i hơi ph ng l a, ki u ng. i u 2. - Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1- 1-1987 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản