Quyết định số 255/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 255/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 255/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm cán bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 255/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 255/Q -VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M CÁN B B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph , Căn c ý ki n c a Lãnh o Văn phòng Chính ph t i cu c h p ngày 20 tháng 3 năm 2008 và Ngh quy t c a Ban Thư ng v ng y Văn phòng Chính ph t i phiên h p ngày 24 tháng 3 năm 2008; Căn c yêu c u công tác, xét ph m ch t và năng l c cán b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Nguy n ình Hoàn, Phó V trư ng V Quan h qu c t , gi ch c V trư ng V Quan h qu c t . i u 2. Ông Nguy n ình Hoàn ư c hư ng ph c p ch c v h s 1,0 theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . i u 3. Các ông V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Quan h qu c t , C c trư ng C c Qu n tr -Tài v và ông Nguy n ình Hoàn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3; - BTCN, các PCN VPCP; - Các V , C c, ơn v tr c thu c; - Website Chính ph ; - Phòng Tài v ; - Văn phòng ng y; Nguy n Xuân Phúc - Lưu: VT, TCCB (6)
Đồng bộ tài khoản