Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT về việc quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2557/2002/QĐ-BGTVT: Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2002 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG S N XU T, L P RÁP CÁC LO I MÔ TÔ, XE G N MÁY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 22/CP, ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c quy t đ nh s 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý s n xu t, l p ráp và nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy; Căn c quy t đ nh 75/TTg ngày 03/02/1997 c a Th tư ng Chính ph qui đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Đăng ki m Vi t Nam; Xét đ ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam. QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng trong s n xu t, l p ráp các lo i mô tô, xe g n máy". Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Bãi b các Quy đ nh liên quan đ n vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho đ i tư ng s n ph m là mô tô, xe g n máy nêu trong các quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2069/2000/QĐ-BGTVT và Quy t đ nh 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/07/2000 c a B trư ng B Giao thông V n t i. Đi u 4: Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam và Th trư ng các đơn v có liên quan căn c ch c năng nhi m v c a mình hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 4; - VP Chính ph (đ báo cáo); B Công an, C c CSGTĐBĐS; B Tài chính; B Thương m i; B Công nghi p; - B Khoa h c và Công ngh ; - TC H i quan; Tr n Doãn Th - UBND các T nh, Tp. tr c thu c TW; - Công báo; Lưu KHCN, HC. FIE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy nh Phuluc1 Phuluc 2&4 Phuluc3
Đồng bộ tài khoản