Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2564/Q -UB-QLDA TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 1999 QUY T NNH V VI C DUY T CÔNG TÁC QUI HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I NGÀNH Y T THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ; Xét t trình s 658/SYT-BQLDA ngày 10/4/1999 c a S Y t thành ph ; Theo ngh c a S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 845/TT-KH T-VX ngày 24/4/1999 ; QUY T NNH i u 1. Duy t công tác qui ho ch phát tri n m ng lư i ngành y t thành ph H Chí Minh v i n i dung sau: 1- Tên công tác nghiên c u: Qui ho ch phát tri n ngành y t thành ph H Chí Minh n năm 2020. Ch u tư: S Y t thành ph . 2- M c tiêu và nhi m v u tư: Xác nh các ch tiêu kinh t k thu t-phân vùng ch c năng và qui ho ch s d ng t, b c c ki n trúc và không gian ô th , nh hư ng phát tri n m ng lư i ngành Y t . 3- a i m công trình: thành ph H Chí Minh. 4- N i dung công tác h sơ qui ho ch chung: - L p nhi m v qui ho ch. - Thi t k qui ho ch: ánh giá hi n tr ng và t ng h p m ng lư i ngành y t ; nh hư ng phát tri n m ng lư i ngành y t n năm 2010 ; qui ho ch phát tri n m ng lư i ngành y t 5-10 năm. - Qu n lý, thNm tra, phê duy t qui ho ch.
  2. 5- T ng kinh phí u tư: 400 tri u ng (b n trăm tri u ng). Ngu n v n: Ngân sách thành ph . Th i gian th c hi n: Năm 1999. 6- Các trách nhi m c a ch u tư b o m th c hi n: - Th c hi n úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c ; - Nghi m thu, thanh quy t toán theo quy nh. i u 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c S Xây d ng thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Giám c S Y t thành ph và các ngành liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: K/T CH TNCH - Như i u 2 - TTUB: CT, PCT/QL T,VX PHÓ CH TNCH - C c Th ng kê TP - VPUB: PVP/QLDA, VX - T QLDA, VX - Lưu. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản