Quyết định số 257/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 257/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 257/2000/QĐ-BTS về việc điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 257/2000/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 257/2000/Q /BTS Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH V VI C I U CHUY N NHI M V TH NG KÊ T V K HO CH VÀ U TƯ SANG TRUNG TÂM THÔNG TIN KHKT VÀ KINH T TH Y S N B TRƯ NG B TH Y S N Căn c ngh nh s 50-CP, ngày 21/6/1994, c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Th y s n; Căn c Quy t nh s 192 TS/Q , ngày 27/6/1991, v/v ban hành B n quy nh ch c năng, nhi m v c a các V , Văn phòng và Thanh tra B ; Căn c quy t nh s 662 TS/Q , ngày 24/11/1983, v vi c thành l p Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n; Căn c k t lu n c a B trư ng B Th y s n t i phiên h p v i Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n, Văn phòng B và các V có liên quan ngày 04/4/2000; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c Cán b Lao ng; QUY T NNH: i u 1: Nay i u chuy n nhi m v th ng nh t qu n lý và t ch c th c hi n công tác th ng kê xây d ng niên giám th ng kê c a Ngành, ch o th c hi n ch báo cáo th ng kê, ch trì m t s cu c i u tra th ng kê ngành, khai thác k t qu các cu c i u tra th ng kê khác t V K ho ch & u tư sang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n qu n lý. i u 2: Ông V trư ng V K ho ch & u tư có trách nhi m chuy n giao cho ông Giám c Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n toàn b n i dung công vi c ã làm và ang làm d dang, h sơ, tài li u, văn b n có liên quan và m t s công ch c tr c ti p làm các nhi m v ghi t i i u 1 nói trên. Các ông : V trư ng V T ch c Cán b Lao ng, V Tài chính K toán, V trư ng V K ho ch & u tư, Giám c Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n có trách nhi m t ch c th c hi n vi c giao, nh n b o m công vi c th ng kê ư c th c hi n t t, hoàn thành nhi m v B giao. i u 3:- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 4:- Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Giám c Trung tâm thông tin KHKT và Kinh t th y s n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. B THU S N B TRƯ NG T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản