Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 257/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C H TR U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG THI T Y U CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BI N VÀ H I O TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Thu s n, QUY T NH: i u 1. Nhà nư c h tr các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o (sau ây g i t t là các xã bãi ngang) u tư xây d ng các cơ s h t ng thi t y u nh m t o i u ki n phát tri n s n xu t, khai thác ti m năng, l i th c a vùng t ven bi n và h i o, t ng bư c nâng cao và n nh i s ng, góp ph n th c hi n thành công chương trình xoá ói gi m nghèo trên a bàn và gi v ng an ninh qu c phòng vùng bi n. i u 2. Ph m vi, i tư ng và cơ ch chính sách h tr . 1. Các xã c bi t khó khăn bãi ngang là các xã có v trí vùng bãi ngang ven bi n, ho c là các xã c n bãi, m phá, bán o, h i o và có các i u ki n sau ây: a) Là các xã nghèo theo tiêu chí xã nghèo do B lao ng- Thương binh và Xã h i quy nh t i Quy t nh s 587/2002/Q -L TBXH ngày 22 tháng 5 năm 2002 và không ph i là các xã thu c Chương trình phát tri n kinh t -xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào mi n núi, biên gi i, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135). b) Còn thi u cơ s h t ng thi t y u ph c v s n xu t, tuỳ theo i u ki n c th t ng xã, bao g m: b bao ch ng tri u cư ng, kè, công trình thu l i; tr m bơm c p nư c bi n cho nuôi tr ng thu s n, làm mu i; ư ng ra b n cá; ch cá; 2. Cơ ch chính sách h tr . a) Ngân sách nhà nư c h tr u tư theo d án xây d ng cơ s h t ng thi t y u ph c v dân sinh và phát tri n s n xu t các xã bãi ngang quy nh t i Kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này.
  2. Căn c tình hình th c t c a t ng xã, U ban nhân dân các c p s d ng ngu n v n t ngân sách Trung ương h tr , ngân sách a phương, các ngu n v n l ng ghép t các chương trình, d án khác trên a bàn và huy ng các ngu n l c trong dân quy t nh u tư xây d ng các h ng m c công trình c p thi t. b) Cơ ch u tư và m c h tr u tư ư c th c hi n theo cơ ch và m c u tư cho các xã thu c Chương trình 135. i u 3. T ch c th c hi n a) B Lao ng- Thương binh và Xã h i là cơ quan u m i, ch trì, ph i h p v i B Thu s n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: xây d ng tiêu chí c th l a ch n các xã c bi t khó khăn bãi ngang; hư ng d n U ban nhân dân các t nh ven bi n xét duy t các xã theo tiêu chí; t ng h p danh sách các xã trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c các a phương th c hi n theo úng quy nh hi n hành và s d ng có hi u qu ngu n h tr này. b) B K ho ch và u tư, B Tài chính hàng năm b trí ngân sách Trung ương và ghi thành danh m c riêng h tr cho các a phương th c hi n d án. c) B Thu s n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các a phương ch o tăng cư ng công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n diêm nông dân, ngư dân và diêm dân ti p thu ư c k thu t m i, s n xu t có hi u qu ; xây d ng mô hình xoá ói gi m nghèo vùng bãi ngang và h i o. d) U ban nhân dân các t nh ven bi n ch o l p, phê duy t và t ch c th c hi n các d án u tư úng m c tiêu, úng i tư ng, n i dung h tr và theo quy nh hi n hành; t ng k t và nhân r ng các mô hình ti n ti n trong vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ni nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph ven bi n, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, Nguy n T n Dũng - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu: NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản