Quyết định số 257-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 257-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 257-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn nhà nước do Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 257-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 257-Q Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 1985 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 257-Q NGÀY 24- 6-1985 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B Qu c phòng trong công văn s 2194-KT ngày 3-12-1983; QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: - TCVN 4027 - 85. Tranzito ST 351; ST 353 - TCVN 4028 - 85. iôt n n i n bán d n SD 261A-267A SD 264B-267B i u 2. - Các tiêu chuNn trên bàn hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1- 1-1987 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản