Quyết định số 2577/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 2577/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2577/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2577/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2577/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B Y T S 2577/2002/QĐ-BYT NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách Qu c gia phòng, ch ng tai n n, thương tích giai đo n 2002-2010; Căn c Quy t đ nh s 195/2001/QĐ-TTG ngày 26/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch nhi m chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích; Căn c Quy t đ nh s 993/QĐ-BYT ngày 27/3/2002 v vi c thành l p Ban Đi u hành giúp vi c cho Ban Ch đ o Qu c gia Phòng ch ng tai n n, thương tích; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V Y t d phòng- B Y t . QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch làm vi c c a Ban ch nhi m Chương trình Phòng ch ng tai n n, thương tích. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V Y t d phòng - B Y t , Ch nhi m Chương trình, Th trư ng các B , ngành, cơ quan, đơn v có liên quan và các thành viên c a Ban ch nhi m chương trình phòng ch ng tai n n, thương tích ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ Nguyên Phương (Đã ký) QUY CH LÀM VI C C A BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG, CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2577/2002/QĐ-BYT ngày 5 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ban ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích đư c thành l p theo Quy t đ nh s 195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . Tên ti ng Anh: The Managing Board of the Programme on Accident and Injury Prevention and Fight. Đi u 2. Ban ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích đư c s d ng con d u c a B Y t trong giao d ch, qu n lý, đi u hành Chương trình. Đi u 3. 1. T ch c c a Ban ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích đư c quy đ nh trong Quy t đ nh s 195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001 c a Th tư ng Chính ph ;
  2. 2 2. Thành viên c a Ban Ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích đông th i là thành viên c a Ban Ch đ o Qu c gia Phòng, ch ng tai n n, thương tích. 3. Chương trình Qu c gia Phòng ch ng tai n n, thương tích (PCTNTT) đư c th c hi n theo K ho ch hành đ ng qu c gia Phòng ch ng tai n n, thương tích và trư c m t chia thành 4 ti u ban sau đ th c hi n: - Ti u ban PCTNTT trong giao thông v n t i do Th trư ng B Giao thông v n t i làm Trư ng Ti u ban (Ti u ban 1) và ph i h p ch t ch v i U ban An toàn giao thông Qu c gia. - Ti u ban PCTNTT trong lao đ ng s n xu t do Th trư ng B Lao đ ng Thương binh xã h i làm Trư ng Ti u ban (Ti u ban 2). - Ti u ban PCTNTT trong nhà trư ng do Th trư ng B Giáo d c và Đào t o làm Trư ng Ti u ban (Ti u ban 3). - Ti u ban PCTNTT trong gia đình và c ng đ ng do Th trư ng B Y t làm Trư ng Ti u ban (Ti u ban 4). 4. B ph n giúp vi c cho ban ch nhi m là Ban đi u hành và Văn phòng thư ng tr c Phòng ch ng tai n n, thương tích đư c thành l p theo Quy t đ nh s 993/QĐ-BYT ngày 27/3/2002 c a B trư ng B Y t . 5. Các ho t đ ng chung c a Chương trình do Văn phòng thư ng tr c ch u trách nhi m. Các lĩnh v c chuyên sâu do Trư ng các Ti u ban ch u trách nhi m. 6. M i Ti u ban c a Chương trình có m t T Thư ký giúp vi c do Trư ng Ti u ban quy t đ nh. 7. M i Ti u ban có th có nhi u D án do Trư ng ti u ban quy t đ nh. Đi u 4. Nhân l c c a Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích g m: Các công ch c làm vi c kiêm nhi m, cán b do Chương trình thuê làm vi c theo ch đ h p đ ng. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A BAN CH NHI M VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH Đi u 5. Ban ch nhi m có nhi m v sau: 1. Ch đ o và t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng tai n n, thương tích trong toàn qu c; 2. Xây d ng K ho ch hành đ ng phòng, ch ng tai n n, thương tích c a các B , ngành; 3. T ch c th c hi n và đôn đ c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch hành đ ng qu c gia phòng ch ng tai n n, thương tích c a các B , ngành, đ a phương. Đi u 6. B trư ng B Y t , Ch nhi m Chươnh trình phòng, ch ng tai n n, thương tích th c hi n ch c trách, nhi m v c th sau đây: 1. Ban hành quy ch làm vi c c a Ban ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích. 2. Ch đ o xây d ng và th c hi n K ho ch hành đ ng Qu c gia Phòng, ch ng tai n n, thương tích. 3. Tri u t p và ch t a các phiên h p thư ng kỳ và b t thư ng c a Ban ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích. 4. Báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình phòng, ch ng tai n n, thương tích đ nh kỳ và đ t xu t, nh ng v n đ vư t th m quy n c a Ban ch nhi m. 5. Phê duy t t ng th k ho ch ho t đ ng, tài chính và s d ng kinh phí c a chương trình do ngân sách phân b theo quy đ nh c a B Tài chính. 6. Duy t các k ho ch đoàn ra, đoàn vào, k ho ch h p tác v i nư c ngoài. 7. Ch đ o tr c ti p các công vi c n y sinh trong quá trình th c hi n Chương trình. 8. Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b các ho t đ ng th c hi n Chính sách Qu c gia phòng ch ng tai n n, thương tích.
  3. 3 Đi u 7. 1. Phó ch nhi m thư ng tr c thay m t Ch nhi m gi i quy t toàn b công vi c c a Chương trình khi Ch nhi m v ng m t và tr c ti p ch đ o và đi u hành Văn phòng Thư ng tr c Phòng ch ng tai n n, thương tích. 2. Các Phó ch nhi m đi u hành thư ng xuyên m t s ph n công tác theo s phân công c a ch nhi m Chuương trình. Đi u 8. Các U viên Ban ch nhi m Chương trình có nhi m v , trách nhi m sau: 1. Tham gia và ho ch đ nh các chính sách phòng, ch ng tai n n, thương tích c a Qu c gia và trong lĩnh v c do B , ngành qu n lý. 2. Tham gia Xây d ng K ho ch hành đ ng Qu c gia Phòng ch ng tai n n, thương tích giai đo n 2002-2010. 3. Ch đ o xây d ng k ho ch phòng, ch ng tai n n, thương tích do B , ngành qu n lý. 4. Đ xu t nh ng bi n pháp c n s ph i h p liên ngành đ th c hi n Chính sách Qu c gia phòng, ch ng tai n n, thương tích. 5. Ch đ o tri n khai th c hi n k ho ch đã đư c phê duy t. 6. Ki m tra đôn đ c ch đ o các cơ quan B , ngành th c hi n các bi n pháp liên ngành đã đư c th ng nh t trong Ban ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích theo s phân công c a Ch nhi m Chương trình. Đi u 9. Trư ng các Ti u ban có nhi m v : 1. Ban hành quy ch làm vi c c a Ti u ban. 2. Ch đ o xây d ng K ho ch hành đ ng Phòng ch ng tai n n, thương tích trong lĩnh v c c a Ti u Ban và t ch c th c hi n sau khi đã đư c phê duy t. 3. Báo cáo Ban Ch nhi m chương trình v tình hình phòng, ch ng tai n n, thương tích đ nh kỳ và đ t xu t. 4. Qu n lý s d ng kinh phí đư c phân b cho Ti u ban theo quy đ nh c a B Tài chính. 5. Ch u trách nhi m trư c Ban Ch nhi m chương trình v toàn b các ho t đ ng th c hi n Chính sách Qu c gia phòng ch ng tai n n, thương tích trong lĩnh v c ph trách. Đi u 10. Ch nhi m các D án thành viên c a Chương trình có nhi m v : 1. L p k ho ch các ho t đ ng c th trình các c p có th m quy n phê duy t và t ch c th c hi n các ho t đ ng phòng ch ng tai n n thương tích theo k ho ch. 2. Ki m tra, giám sát, đánh giá vi c th c hi n các ho t đ ng c a D án. 3. Báo cáo vi c th c hi n v i Trư ng các ti u ban và Ban Ch nhi m Chương trình Qu c gia và các t ch c, cơ quan khác theo quy đ nh. Đi u 11. Ban Đi u hành và Văn phòng thư ng tr c Phòng ch ng tai n n, thương tích có nhi m v c th sau: 1. Làm đ u m i c a Ban ch nhi m làm vi c v i các cơ quan ch c năng khác t ch c xây d ng chương trình k ho ch ho t đ ng v phòng, ch ng tai n n, thương tích và t ng h p đ trình các c p có th m quy n phê duy t. 2. Chu n b tài li u, n i dung cho cu c h p c a Ban Ch nhi m Chương trình, làm thư ký ghi chép biên b n và d th o báo cáo. a. T ch c các h i ngh t ng k t, sơ k t, các h i th o, l p t p hu n v phòng, ch ng tai n n, thương tích. b. G i báo cáo t ng k t d th o các năm cho các thành viên Ban ch nhi m chương trình tham gia n i dung, t ng h p ý ki n b sung đ hoàn thi n, trình Ch nhi m chương trình. 3. T ch c th c hi n và theo dõi ti n đ th c hi n các ho t đ ng phòng, ch ng tai n n, thương tích theo các n i dung c a K ho ch hành đ ng Qu c gia. 4. Chu n b n i dung, phương ti n, tài chính và tham gia các đoàn ki m tra, giám sát, đánh giá đ ng th i thông báo cho các đơn v ho c đ a phương có liên quan bi t v k ho ch và n i dung ki m tra, giám sát và đánh giá c a đoàn.
  4. 4 5. Là đ u m i quan h và h p tác trong và ngoài nư c v phòng, ch ng tai n n, thương tích và thư ng tr c gi i quy t các công vi c thư ng xuyên c a Chương trình. 6. Qu n lý ngu n l c. 7. Th c hi n công tác văn thư, hành chính và lưu tr . 8. T ch c bàn giao v t tư, tài s n cho các cơ quan ch c năng theo quy đ nh. Chương 3: CH Đ LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC C A BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH Đi u 12. 1. Ban ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích làm vi c theo ch đ t p th k t h p v i đ cao quy n h n, trách nhi m c a Ch nhi m và t ng thành viên c a Ban ch nhi m. Các u viên c a Ban ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích làm vi c theo ch đ kiêm ch c kiêm nhi m. 2. Hình th c ho t đ ng c a Ban ch nhi m là các phiên h p đ nh kỳ (3 tháng, 6 tháng m t l n) và các cu c h p b t thư ng khác. Ch nhi m Chương trình tri u t p phiên h p b t thư ng khi th y c n thi t ho c theo yêu c u c a ít nh t m t ph n ba t ng s u viên Ban ch nhi m. Các phiên h p ph i đư c Văn phòng thư ng tr c thông báo b ng văn b n và g i tài li u cho các thành viên v n i dung, th i gian và đ a đi m v i th i h n trư c khi h p ít nh t 5 ngày. Thành ph n tham d h p ph i có m t ít nh t 2/3 s thành viên. Trong trư ng h p v ng m t, thành viên chính th c đư c phép u quy n cán b khác thay m t d h p; ngư i đư c u quy n ph i ch u trách nhi m trư c ngư i u quy n v nh ng ý ki n tham gia. Các thành viên có trách nhi m chu n b tài li u, b trí th i gian tham d đ y đ . 3. Ch trì cu c h p là Ch nhi m ho c Phó Ch nhi m chương trình. Tham gia cu c h p g m có: U viên Ban ch nhi m, Ch nhi m các D án, cán b chương trình và khách m i. 4. Ph m vi gi i quy t trong các cu c h p c a Ban ch nhi m. a. Ki m đi m tình hình th c hi n Chương trình trong quý, 6 tháng, 9 tháng, năm ho c gi i quy t các v n đ phát sinh đ t xu t. b. T ng k t, đánh giá k t qu th c hi n Chương trình trong kỳ k ho ch, thông qua k ho ch quý, 6 tháng, năm ti p theo. c. Tình hình l ng ghép, ph i h p v i các Chương trình d án có liên quan đ n Chương trình Phòng ch ng tai n n, thương tích; đ xu t và ki n ngh cơ ch chính sách v qu n lý, đi u hành và th c hi n chương trình. d. T ng k t đánh giá hi u qu các m c tiêu c a Chương trình. đ. Ch đ o vi c xây d ng, th c hi n m t s ho t đ ng d án c th n m trong trương trình. e. Nh ng v n đ khác (n u có) do Ch nhi m quy t đ nh. 5. Nh ng v n đ c n bi u quy t c a các U viên Ban ch nhi m đư c thông qua theo nguyên t c đa s . N u có ý ki n ngang nhau thì v n đ đư c th c hi n theo phía có ý ki n c a Ch nhi m chương trình. Đi u 13. 1. Gi a hai phiên h p thư ng kỳ c a Ban ch nhi m, Phó Ch nhi m thư ng tr c t ch c h p Ban Đi u hành ít nh t m t l n đ xem xét các ho t đ ng và chu n b n i dung cho cu c h p c a Ban ch nhi m. 2. Trong quá trình đi u hành công tác c a Ban ch nhi m, Phó Ch nhi m thư ng tr c s tri u t p các thành viên có liên quan gi i quy t t ng m t công tác c th . Đi u 14. Các thành viên trong Ban ch nhi m Chương trình Qu c gia có nhi m v : - Báo cáo Chương trình và k t qu th c hi n công tác c th t ng quý, 6 tháng, năm ho c đ t xu t cho Ch nhi m Chương trình. - Th o lu n và bi u quy t các công vi c c a Ban ch nhi m.
  5. 5 - Tham gia vi c ki m tra, đánh giá, giám sát các ho t đ ng c a chương trình t i các đ a phương và B , ngành đoàn th theo đ nh kỳ phân công c a ban ch nhi m. Đi u 15. 1. Ban ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích đôn đ c, ki m tra tình hình th c hi n các ngành, các đ a phương thông qua các đoàn ki m tra do Ch nhi m Chương trình quy t đ nh thành l p. 2. Các đoàn ki m tra có nhi m v n m tình hình, phát hi n nh ng trư ng h p vi ph m quy đ nh liên quan đ n phòng, ch ng tai n n, thương tích, đ xu t các gi i pháp đ tham mưu cho Ban ch nhi m ki n ngh các cơ quan có liên quan gi i quy t. Đi u 16. Ph trách văn phòng thư ng tr c phòng ch ng tai n n, thương tích ch u s lãnh đ o và ch đ o c a Ch nhi m, Phó Ch nhi m thư ng tr c Chương trình và Trư ng ban đi u hành. - Ph trách Văn phòng ch u trách nhi m qu n lý đi u hành các ho t đ ng c a Văn phòng và thư ng xuyên báo cáo công vi c v i Ch nhi m, phó Ch nhi m thư ng tr c và trư ng ban đi u hành. - Thư ng tr c Văn phòng giúp vi c Ph trách Văn phòng tr c ti p qu n lý, đi u hành m t s công vi c c th do Ph trách Văn phòng phân công, đi u ph i các ho t đ ng c a Văn phòng khi Ph trách Văn phòng v ng m t. Chương 4: QUY Đ NH V TÀI CHÍNH Đi u 17. Vi c l p d toán, quy t toán, qu n lý, s d ng kinh phí chương trình, kinh phí ho t đ ng c a Ban ch nhi m chương trình Qu c gia phòng ch ng tai n n, thương tích đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 18. Các thành viên Ban ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tai n n, thương tích căn c vào Quy ch này đ t ch c th c hi n theo ch c năng, nhi m v đư c phân công. Đi u 19. Trư ng Ban đi u hành, ph trách Văn phòng thư ng tr c Phòng ch ng tai n n, thương tích có trách nhi m t ch c th c hi n và t ng h p tình hình th c hi n Quy ch này báo cáo v i Ch nhi m Chương trình Phòng, ch ng tai n n, thương tích.
  6. T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH BAN CH Đ O QU C GIA PHÒNG CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CH NG TAI N N, THƯƠNG TÍCH Ban Đi u hành và Văn phũng thư ng tr c phòng ch ng tai n n, thương tích Th ng tin tuyên Xây d ng h H th ng c p Các gi i pháp k Các mô hình Th ng kê, báo truy n - giáo d c th ng pháp lu t c u và ph c h i thu t can thi p trình di n và các cáo và qu n lý, và đào t o và thanh ki m tra ch c năng ho t đ ng NCKH giám sát Ti u ban Ti u ban Ti u ban Ti u ban Ti u ban PCTNTT trong PCTNTT trong PCTNTT trong PCTNTT trong PCTNTT trong giao thông v n gia đình và c ng lao đ ng s n trư ng h c các lĩnh v c khác t i đ ng xu t Các B khác B GTVT B Yt B LĐ-TBXH B GD-ĐT D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án D án
Đồng bộ tài khoản