Quyết định số 259/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
69
lượt xem
6
download

Quyết định số 259/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 259/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quốc gia đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 259/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 259/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN TĂNG CƯ NG B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA N NĂM 2010 Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v m ts gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Tăng cư ng m b o tr t t an toàn giao thông Qu c gia n năm 2010 (sau ây g i t t là án) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu a) Nâng cao hi u bi t, t o ý th c t giác ch p hành lu t c a ngư i tham gia giao thông, trư c h t là c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông; b) Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng phương ti n v n t i; nâng cao năng l c cho l c lư ng th c hi n thi pháp lu t b o m tr t t an toàn giao thông; x lý các y u t gây m t an toàn trong k t c u h t ng giao thông; hoàn thi n công tác t ch c giao thông; c) Hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; ti p t c hoàn thi n cơ ch , t ch c b máy qu n lý an toàn giao thông t trung ương n a phương; d) Ph n u hàng năm gi m s ngư i ch t do tai n n giao thông t 5-7%, s ngư i ch t trên 10.000 phương ti n cơ gi i ư ng b gi m t 6,5 xu ng 4,5 vào năm 2010. 2. Nguyên t c ch o a) Công tác tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, liên t c, có tr ng tâm, tr ng i m phù h p v i tình hình th c t và ho t ng giao thông c a các ngành, các a phương; b) Công tác b o m an toàn giao thông ph i ư c th c hi n ng b , th c hi n t ng bư c, liên t c, kiên quy t, kiên trì và lâu dài, hư ng vào con ngư i s nghi p b o m tr t t an toàn giao thông mang tính b n v ng;
  2. c) Công tác b o m an toàn giao thông là trách nhi m c a toàn dân, toàn xã h i, trư c h t là c a các cơ quan ch c năng nhà nư c và c a ngư i tham gia giao thông. 3. Nhi m v a) Các nhi m v c a án ư c chia thành các nhóm, bao g m: - Hoàn thi n pháp lu t, cơ ch , chính sách tăng cư ng công tác b o m tr t t an toàn giao thông; - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông; - Qu n lý k t c u h t ng giao thông; - Qu n lý phương ti n giao thông; - ào t o, qu n lý ngư i i u khi n phương ti n; - Khai thác và t ch c giao thông v n t i; - Bi n pháp cư ng ch thi hành lu t v an toàn giao thông; - Công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t tr t t an toàn giao thông; - Giáo d c an toàn giao thông trong trư ng h c; - Các bi n pháp gi m thi u thi t h i tai n n giao thông. b) Danh m c các d án, cơ quan ch trì, d ki n kinh phí, th i gian th c hi n, th t ưu tiên c a t ng d án ư c ghi trong Danh m c các nhi m v c a “ án tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông n năm 2010” ban hành theo Quy t nh này; c) T ng kinh phí d ki n th c hi n “ án tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông n năm 2010” là 6.952.985 tri u ng t ngu n ngân sách nhà nư c và các ngu n khác. Kinh phí th c hi n c a t ng d án s ư c xác nh trên cơ s phê duy t t ng d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các gi i pháp chính th c hi n án a) Nâng cao nh n th c v tr t t an toàn giao thông; hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn giao thông; huy ng các l c lư ng chuyên các B , ngành, các vi n nghiên c u xây d ng k ho ch c th ; úng ti n , tri n khai th c hi n án; b) Ki n toàn t ch c, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông c a B Giao thông v n t i và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính; ki n toàn y ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông a phương theo hư ng nâng cao trách nhi m, quy n h n trong t ch c ph i h p và tính chuyên nghi p c a t ch c này;
  3. c) B o m ngu n l c tài chính th c hi n án t ngân sách nhà nư c, v n vay nư c ngoài ang th c hi n và óng góp khác c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c thu c m i thành ph n kinh t ; d) B o m công tác ki m tra, thanh tra, giám sát và ánh giá nh kỳ m c hoàn thành m c tiêu, nhi m v c a án. i u 2. T ch c th c hi n y ban An toàn giao thông Qu c gia là cơ quan ch u trách nhi m ôn c, ki m tra th c hi n án này. Các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là u m i th c hi n các nhi m v liên quan. C th nh ng nhi m v chính như sau: 1. y ban An toàn giao thông Qu c gia Ph i h p v i B N i v xây d ng phương án ki n toàn y ban An toàn giao thông Qu c gia và ban An toàn giao thông a phương theo hư ng nâng cao trách nhi m, quy n h n trong t ch c ph i h p và tính chuyên nghi p c a t ch c này, th c hi n quý II năm 2008. 2. B N i v Ch trì, Ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia trình Chính ph phê duy t phương án ki n toàn y ban an toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông a phương, th c hi n quý III năm 2008. 3 B Giao thông v n t i a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tư pháp và các cơ quan liên quan xây d ng m i, b sung s a i các văn b n quy ph m pháp lu t, trình Chính ph phê duy t t năm 2008; b) Xây d ng và trình Chính ph phương án ki n toàn t ch c, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông c a B và S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong năm 2008; c) Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i B Công an nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe, Ch ng ch chuyên môn; d) Xây d ng và th c hi n án “Tăng cư ng biên ch , trang thi t b cho l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i”. Trình Chính ph trong quý I năm 2008. ) Th c hi n tuyên truy n nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v an toàn hàng h i; th c hi n các v n v tr giúp hàng h i, m b o an toàn giao thông hàng h i; ti n hành thư ng xuyên hàng năm. e) Th c hi n 03 án v tăng cư ng qu n lý công tác ăng ki m nâng cao ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b , ư ng th y và ư ng s t t năm 2008 n 2010.
  4. 4. B Công an a) Xây d ng và trình Chính ph án tăng cư ng và hi n i hóa công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông trong quý I năm 2008; b) Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tư pháp quy nh vi c ăng ký, c p bi n s cho phương ti n cơ gi i ư ng b c a thương binh và ngư i khuy t t t; thu h i bi n s ăng ký c a phương ti n giao thông ã h t niên h n s d ng. 5. B Giáo d c và ào t o a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Công an nghiên c u vi c tăng th i lư ng và a d ng hóa hình th c gi ng d y pháp lu t v tr t t an toàn giao thông t t c các c p h c; b) Cung c p trang thi t b h tr gi ng d y: Th c hi n năm 2008; c) Nâng cao năng l c cán b qu n lý, giáo viên gi ng d y an toàn giao thông t i các trư ng: Th c hi n t năm 2008; d) Xây d ng, s a i, b sung các tài li u gi ng d y: Th c hi n t năm 2008. 6. B Thông tin và Truy n thông a) Ch trì, xây d ng và th c hi n án “Tuyên truy n v an toàn giao thông qua các phương ti n thông tin i chúng và thi t ch thông tin cơ s n năm 2010; b) Ch trì, ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia, B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan Ny m ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t tr t t an toàn giao thông: Th c hi n t năm 2008. 7. B Y t a) Xây d ng quy nh h th ng các tr m c u tai n n giao thông trên các tuy n qu c l : th c hi n năm 2008. b) T ch c ào t o v c p c u ban u cho các cán b y t t i các tr m c p c u tai n n giao thông: th c hi n t năm 2008; c) Nâng cao năng l c cho h th ng các tr m c p c u: th c hi n t năm 2008; d) B sung, s a i quy nh v tiêu chuNn s c kh e i v i ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i: th c hi n năm 2008; ) Ph bi n, tuyên truy n v nh ng h u qu s c kh e, gánh n ng b nh t t, di ch ng do tai n n giao thông trong c ng ng: Th c hi n t năm 2008. 8. B Tài chính a) B o m kinh phí cho th c hi n các gi i pháp c a án;
  5. b) Nghiên c u s a i, b sung các quy nh m c phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i và xây d ng chính sách h tr phát tri n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt, hư ng d n kinh phí thNm nh an toàn giao thông. 9. B K ho ch và u tư Ph i h p v i B Tài chính hư ng d n trình t , th t c l p, trình duy t và tri n khai các d án c a án này. 10. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th c hi n các n i dung c a án có liên quan: T năm 2008. 11. Các T ch c Chính tr - Xã h i M t tr n T qu c Vi t Nam, H i liên hi p Ph n Vi t Nam, H i c u chi n binh Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, … tích c c tham gia tuyên truy n, giáo d c h i viên, oàn viên vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Hoàng Trung H i DANH M C CÁC D ÁN (ban hành kèm theo Quy t nh s 259/2008/Q -TTg ngày 04 tháng 03 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v tính: tri u ng TT Các danh m c Cơ quan D ki n ch trì nhu c u kinh phí
  6. I Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t tr t t ATGT 1 Tuyên truy n v an toàn giao thông qua các phương B TT-TT 7.000 ti n thông tin i chúng và thi t ch văn hóa thông tin cơ s n năm 2010. 2 Tuyên truy n, giáo d c nâng cao trách nhi m, o c B GTVT 5.000 ngh nghi p c a i ngũ i u khi n phương ti n, trư c h t là i ngũ lái xe khách ư ng b . 3 Ph bi n tuyên truy n pháp lu t trong ngành GTVT B GTVT 2.500 4 Ph bi n, tuyên truy n v nh ng h u qu s c kh e, B Yt (Có d án gánh n ng b nh t t, di ch ng do tai n n giao thông trình riêng) trong c ng ng 5 Tăng cư ng công tác giáo d c ATGT trong nhà B 62.185 trư ng. GD& T II Cư ng ch thi hành pháp lu t b o m TTATGT và nâng cao năng l c cho l c lư ng c nh sát, thanh tra giao thông 1 Trang b phương ti n giao thông, thi t b k thu t, vũ B Công an 1.500.000 khí, công c h tr cho l c lư ng C nh sát làm nhi m v tu n tra, ki m soát tr t t giao thông ư ng th y. 2 Xây d ng các tr s tu n tra, ki m soát tr t t giao B Công an 150.000 thông công c ng cho C nh sát ư ng th y. 3 B sung phương ti n giao thông, công c h tr và B Công an 800.000 thi t b k thu t cho l c lư ng CSGT làm nhi m v tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m TTATGT ư ng b – giai o n 2 4 C i t o, xây d ng tr s tu n tra, ki m soát, x lý vi B Công an 250.000 ph m TTATGT c a l c lư ng CSGT ư ng b 5 Tăng cư ng và hi n i hóa trung tâm thông tin ch B Công an 100.000 huy CSGT ư ng b C c CSGT B- S và TP. Hà N i, TP. H Chí Minh. 6 Trang b H th ng giám sát, x lý vi ph m TTATGT B Công an 500.000 ư ng b trên các tuy n qu c l tr ng i m. 7 T ch c công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m B Công an 10.000 TTATGT trên tuy n Qu c l 1A, o n Hà N i – L ng Sơn. 8 Trang b phương ti n giao thông, thi t b k thu t, vũ B Công an 550.000 khí, công c h tr cho l c lư ng C nh sát tr t t làm nhi m v tu n tra, ki m soát tr t t giao thông công c ng 9 Xây d ng các tr s tu n tra, ki m soát tr t t giao B Công an 140.000 thông công c ng cho C nh sát tr t t .
  7. 11 Tăng cư ng biên ch , trang thi t b cho l c lư ng B GTVT 1.000.000 Thanh tra giao thông v n t i 12 Xây d ng trư ng Trung h c chuyên ngành C nh sát B Công an 350.000 giao thông (cho c ư ng b và ư ng th y). III Nâng cao hi u qu an toàn c a k t c u h t ng giao thông v n t i 1 D án nâng cao an toàn b n khách ngang sông B GTVT 900.000 2 D án l p l i tr t t hành lang ATGT ư ng th y n i B GTVT 500.000 a 3 Tăng cư ng an toàn KCHT hàng h i; Thông tin hàng B GTVT 5.000 h i IV Nâng cao ch t lư ng an toàn k thu t c a phương ti n GTVT 1 M t s gi i pháp tăng cư ng qu n lý công tác ăng B GTVT 12.100 ki m nâng cao ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n th y 2 M t s gi i pháp tăng cư ng qu n lý công tác ki m B GTVT 80.000 nh nâng cao ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i ư ng b tham gia giao thông 3 M t s gi i pháp tăng cư ng công tác qu n lý ki m B GTVT 2.200 nh nâng cao ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t khi tham gia giao thông V Ngư i i u khi n phương ti n 1 D án nâng cao năng l c cơ s ào t o Gi y phép lái B GTVT 20.000 xe cơ gi i ư ng b VI Qu n lý khai thác và t ch c giao thông v n t i 1 Nâng cao an toàn ho t ng phương ti n h tr lai d t B GTVT 500 hàng h i 2 Nâng cao an toàn ho t ng khai thác, ánh b t h i B GTVT 5.000 s n &B NNPTNT VII Gi m thi t h i do TNGT x y ra 1 Xây d ng quy nh h th ng các tr m c p c u tai n n B Yt (Có d án giao thông trên các tuy n qu c l trình riêng) 2 Nâng cao năng l c cho h th ng các tr m c p c u tai B Yt (Có d án n n giao thông trình riêng) 3 ào t o v c p c u ban u cho các cán b y t t i các B Yt (Có d án tr m c p c u tai n n giao thông trình riêng) 4 Tăng cư ng năng l c tìm ki m c u n n hàng h i B GTVT 1.500
  8. T ng c ng 6.952.985
Đồng bộ tài khoản