Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Thể thao Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/1999/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 26/1999/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 1999 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CÔNG TY TH THAO VI T NAM B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Căn c Quy t nh s 224/Q /TCTDTT ngày 23/6/1993 c a T ng c c Th d c th thao (nay là U ban Th d c th thao) v vi c thành l p l i doanh nghi p Công ty Th thao Vi t Nam; Theo ngh c a Giám c Công ty Th thao Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - ào t o; QUY T NNH: i u 1: Công ty Th thao Vi t Nam là Doanh nghi p Nhà nư c, tr c thu c U ban Th d c th thao, có ch c năng s n xu t, kinh doanh hàng hoá th d c th thao và làm d ch v tư v n, xây d ng công trình th thao, ph c v nhi m v phát tri n s nghi p th d c th thao. i u 2: Công ty Th thao Vi t Nam có nhi m v và quy n h n : 2.1 S n xu t và t ch c s n xu t các lo i hàng hoá, trang thi t b , d ng c th d c th thao. 2.2 T ch c kinh doanh trong nư c và xu t - nh p khNu hàng hoá, trang thi t b , d ng c th d c th thao. 2.3 Tư v n thi t k công trình th thao. 2.4 Kinh doanh v t tư s n xu t hàng hoá, trang thi t b , d ng c TDTT. 2.5 Xây d ng công trình Th d c th thao. 2.6 Tư v n v giá c , ch t lư ng, nh m c, tiêu chuNn k thu t hàng hoá, trang - thi t b , d ng c TDTT, các công trình thu c lĩnh v c TDTT.
  2. i u 3: T ch c b máy c a Công ty Th thao Vi t Nam: 3.1 Công ty Th thao Vi t Nam có - Giám c, các Phó Giám c -H i ng tư v n Công ty - Các phòng ch c năng: + Phòng Kinh doanh; + Phòng K toán - Tài v ; + Phòng T ch c hành chính. - Các ơn v thành viên. + Xí nghi p s n xu t d ng c TDTT; + Xí nghi p xây d ng công trình TDTT; + Xí nghi p s n xu t d ng c TDTT s 2 + Xí nghi p kinh doanh d ch v TDTT + Trung tâm tư v n Th d c th thao. 3.2 Công ty Th thao Vi t Nam có tr s chính t t i s 4 Hàng Cháo - ng a - Hà N i. Công ty Th thao Vi t Nam là ơn v h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng và có tài kho n t i Ngân hàng. i u 4: Giám c công ty ch u trách nhi m trư c lu t pháp và B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v toàn b ho t ng c a Công ty Th thao Vi t Nam. Giám c Công ty Th thao Vi t Nam căn c Lu t Doanh nghi p và quy nh hi n hành c a Nhà nư c quy t nh phân c p và u quy n v ch c năng, nhi m v , tr s , con d u, phương th c h ch toán kinh t và tài kho n c a các ơn v thành viên thu c Công ty Th thao Vi t Nam. Giám c Công ty Th thao Vi t Nam có trách nhi m ào t o, b i dư ng trình chuyên môn, chính tr , nâng cao i s ng cho công nhân viên ch c, b o m an toàn lao ng, an ninh xã h i, b o v tài s n xã h i ch nghĩa, b o toàn và phát tri n v n. Giám c Công ty Th thao Vi t Nam có trách nhi m xây d ng i u l t ch c, ho t ng s n xu t kinh doanh - d ch v th d c th thao và Quy ch làm vi c c a Công ty trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao duy t và i u hành công vi c c a công ty theo Lu t Doanh nghi p, i u l , Quy ch ư c duy t.
  3. - Các Phó Giám c giúp vi c Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c Giám c phân công. - H i ng Công ty có nhi m v tư v n cho Giám c Công ty v các m t ho t ng s n xu t kinh doanh, t ch c qu n lý và phương hư ng phát tri n c a Công ty. - Các Trư ng phòng, Giám c ơn v thành viên ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty v vi c th c hi n toàn b ch c năng nhi m v c a phòng, ơn v . - Công nhân, viên ch c ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Giám c ơn v và Giám c Công ty v công vi c ư c giao. i u 5: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 6: Giám c Công ty Th thao Vi t Nam, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - ào t o, V trư ng V K ho ch- Tài chính, th trư ng các v , ơn v có liên quan thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U Nơi nh n: BAN TH D C TH THAO - Như i u 6 - Các /c lãnh o U ban - Lưu VT, TC, TK B trư ng HÀ QUANG D
Đồng bộ tài khoản