Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawttyt9

Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg về một số chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg

Server Error in '/' Application.


Showing a modal dialog box or form when the application
is not running in UserInteractive mode is not a valid
operation. Specify the ServiceNotification or
DefaultDesktopOnly style to display a notification from a
service application.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please
review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the
application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or
DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the
current web request. Information regarding the origin and location of
the exception can be identified using the exception stack trace
below.

Stack Trace:[InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the
application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation.
Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a
notification from a service application.]
System.Windows.Forms.MessageBox.ShowCore(IWin32Window owner, String text,
String caption, MessageBoxButtons buttons, MessageBoxIcon icon,
MessageBoxDefaultButton defaultButton, MessageBoxOptions options, Boolean
showHelp) +2662442
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(String text, String caption,
MessageBoxButtons buttons, MessageBoxIcon icon) +23
VNReview.TVPLDN.BLL.MSG.Error(String msg) +38
VNReview.TVPLDN.BLL.Utils.WriteStatus(String Function, String Message)
+566
VNReview.TVPLDN.BLL.FullText2007.TVPL.ReadContent(Int32 BlockID, Int32
OffsetBin, Boolean IsDoc, String& fileCache, Boolean& Success) +2229
LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.GetDownload() +107
LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.GetData() +6846
LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
+1158
System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) +0
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean
includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4200; ASP.NET
Version:2.0.50727.4016
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản