Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2001/QĐ-TTG Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C CHUY N CÔNG TY XU T NH P KH U KHÁNH H I THÀNH CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U KHÁNH H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; Theo đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c: Công ty Xu t nh p kh u Khánh H i thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh theo đ ngh t i công văn s 610/UB-CN ngày 23 tháng 02 năm 2001 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh: 1. V n Đi u l c a Công ty c ph n : 19.000.000.000 đ ng. Trong đó: - T l c ph n Nhà nư c : 29% v n Đi u l . - T l c ph n bán cho ngư i lao đ ng trong Công ty và các đ i tư ng ngoài Công ty : 71% v n Đi u l . 2. Giá tr th c t c a Công ty Xu t nh p kh u Khánh H i đ n ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 58.682.348.831 đ ng, trong đó giá tr th c t v n Nhà nư c t i doanh nghi p là 18.686.825.328 đ ng. 3. Ưu đãi c ph n cho ngư i lao đ ng : T ng s c ph n bán theo giá ưu đãi cho ngư i lao đ ng : 122.415 c ph n; ph n giá tr đư c ưu đãi : 3.672.450.000 đ ng. Đi u 2. Chuy n Công ty Xu t nh p kh u Khánh H i thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh thành Công ty c ph n: - Tên g i đ y đ b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n xu t nh p kh u Khánh H i.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tên giao d ch qu c t : khanh hoi import export joint stock company. - Tên vi t t t : khahomex Tr s chính : 2 - 4 - 6 đư ng Đoàn Như Hài, phư ng 12, qu n 4, thành ph H Chí Minh. Đi u 3. Công ty c ph n Xu t nh p kh u Khánh H i kinh doanh các ngành ngh sau : - Xu t nh p kh u hàng hoá tiêu dùng và v t tư s n xu t; - S n xu t, kinh doanh th c ph m, bánh k o, rư u, bia, đ u ng... ; ch bi n lâm s n, - S n xu t, gia công hàng may m c, da và gi da, giày dép...; - Đư c phép kinh doanh đa ngành ngh theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Công ty c ph n Xu t nh p kh u Khánh H i : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày đư c c p đăng ký kinh doanh, th c hi n ch đ h ch toán kinh t đ c l p, có con d u riêng, đư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t, ho t đ ng theo Đi u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám đ c và k toán trư ng Công ty Xu t nh p kh u Khánh H i có trách nhi m đi u hành công vi c qu n lý doanh nghi p đ n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i đ ng qu n tr và Giám đ c Công ty c ph n Xu t nh p kh u Khánh H i. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy t đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Giám đ c Công ty Xu t nh p kh u Khánh H i, H i đ ng qu n tr Công ty c ph n Xu t nh p kh u Khánh H i ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Như Đi u 5, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Ban T ch c Trung ương, - Ban Kinh t Trung ương - Các B : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, - T ng Liên đoàn Lao đ ng VN, Nguy n T n Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, - Lưu : ĐMDN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản