Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 610/UB-CN ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 19.000.000.000 đồng. Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 29% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty và các đối tượng ngoài Công ty : 71% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 58.682.348.831 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 18.686.825.328 đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động : Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động : 122.415 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 3.672.450.000 đồng.
  2. Điều 2. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần: - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội. - Tên giao dịch quốc tế : khanh hoi import export joint stock company. - Tên viết tắt : khahomex Trụ sở chính : 2 - 4 - 6 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội kinh doanh các ngành nghề sau : - Xuất nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng và vật tư sản xuất; - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, đồ uống... ; chế biến lâm sản, - Sản xuất, gia công hàng may mặc, da và giả da, giày dép...; - Được phép kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động VN, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : KTTH, TH,
  3. - Lưu : ĐMDN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản