Quyết định số 26/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hội Dược học Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 26/2003/Q -BNV Hà N i , Ngày 10 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L S A I C A H I DƯ C H C VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/15/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i Dư c h c Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l (s a i) c a H i Dư c h c Vi t Nam dã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th IX ngày 22 tháng 02 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Dư c h c Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I DƯ C H C VI T NAM Chương 1
  2. TÊN H I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i l y tên là H i Dư c h c Vi t Nam Tên giao d ch qu c t : Vietnamese Pharmaceu - tical Association vi t t t là VPA. i u 2. H i Dư c h c Vi t Nam là m t t ch c xã h i ngh nghi p t nguy n c a dư c sĩ Vi t Nam và cán b khoa h c k thu t ho t ng trong các lĩnh v c dư c Vi t Nam. Nh m cùng nhau oàn k t, h c t p, trau d i kinh nghi m, o c và nghiên c u phát huy tác d ng ngh nghi p, góp ph n vào vi c xây d ng và phát tri n ngành dư c trên cơ s m t n n y h c Vi t Nam. i u 3. H i Dư c h c Vi t Nam t ch c theo nguyên t c dân ch , t p trung, ho t ng dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam và qu n lý c a Nhà nư c. H i là thành viên Liên hi p các H i khoa h c k thu t Vi t Nam. i u 4. H i Dư c h c Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c, H i có tư cách pháp nhân, có bi u tư ng, con d u, cơ quan ngôn lu n riêng và tài kho n t i ngân hàng, H i t tr s t i Th ô Hà N i. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N C A H I i u 5. H i Dư c h c Vi t Nam có nhi m v : 1. T p h p oàn k t h i viên, giúp nhau nâng cao trình khoa h c k thu t nghi p v trong lĩnh v c dư c; 2. Gi gìn, b o v lương tâm và o c ngh nghi p. T qu n trong vi c tuân th m i quy nh c a lu t pháp và c a Nhà nư c trong ph m vi th c hành ngh nghi p; 3. Tham gia óng góp ý ki n vào ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n vi c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, chi n lư c phát tri n ngành dư c và vi c hành ngh c a dư c sĩ; 4. Tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i i v i các d án phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c có liên quan n lĩnh v c dư c khi có yêu c u; 5. Góp ph n vào công tác nghiên c u khoa h c và công tác b i dư ng chuyên môn k thu t, nh m không ng ng nâng cao ki n th c và tay ngh cho h i viên; 6. H p tác và trao i kinh nghi m v i các H i chuyên môn và ngh nghi p trong và ngoài nư c có liên quan n lĩnh v c dư c. Không ng ng ph n u xây d ng ngành dư c Vi t Nam v ng m nh ngang t m v i khu v c và th gi i, áp ng yêu c u cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân; 7. B o v danh d , quy n h n và l i ích chính áng c a các h i viên phù h p v i pháp lu t hi n hành; 8. H p tác và oàn k t ch t ch v i t t c các H i v y t và y h c.
  3. i u 6. Quy n h n: 1. i di n cho các t ch c thành viên và h i viên trong các ho t ng có liên quan n tôn ch , m c ích và nhi m v c a H i Dư c h c Vi t Nam; 2. Tri n khai các tài nghiên c u khoa h c, cung c p d ch v v i các t ch c hay cá nhân có nhu c u theo quy nh c a pháp lu t. 3. B o tr cho các h i viên tri n khai các ho t ng nghiên c u khoa h c, tham gia ánh giá các công trình nghiên c u khoa h c, d án thu c lĩnh v c dư c; 4. Ch trì ho c tham gia xây d ng các chương trình, d án ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c nh ng gi i pháp nh m phát tri n chuyên ngành dư c; 5. Xu t b n, sách, t p chí c a H i theo quy nh c a pháp lu t b i dư ng nâng cao ki n th c, c p nh t thông tin, trau d i o c ngh nghi p. 6. T ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c nâng cao trình chuyên môn và cung c p thông tin v lĩnh v c dư c cho h i viên; 7. Phát tri n H i úng v i yêu c u c a ngh nghi p trong ph m vi lu t pháp; 8. ư c gia nh p làm thành viên c a H i Khoa h c k thu t v ngh nghi p y dư c trong khu v c và th gi i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I VIÊN i u 7. H i viên c a H i: 1. Dư c sĩ i h c và trung h c ã và ang ho t ng trong m i lĩnh v c c a ngành dư c Vi t Nam; 2. Dư c sĩ ư c c p ch ng ch hành ngh dư c tư nhân, theo quy nh c a pháp lu t; 3. Nh ng cán b khoa h c k thu t thu c các lĩnh v c ã và ang ho t ng trong ngành dư c. i u 8. Các hình th c h i viên: 1. H i viên chính th c: là dư c sĩ Vi t Nam ho c cán b khoa h c k thu t Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u, gi ng d y, qu n lý có liên quan n lĩnh v c dư c và s n xu t, kinh doanh dư c tán thành i u l H i t nguy n làm ơn xin gia nh p. 2. H i viên tán tr : là ngư i Vi t Nam trong ho c ngoài nư c, không phân bi t tu i tác, ngành ngh , có s óng góp tích c c v tinh th n cũng như v v t ch t vào s nghi p phát tri n ngành dư c Vi t Nam.
  4. 3. H i viên tán tr không ư c tham gia ng c , c vào Ban lãnh o H i và bi u quy t các v n c a H i. i u 9. Nhi m v c a h i viên: 1. Ch p hành i u l , tôn ch m c ích H i. B o v danh d và l i ích h p pháp c a H i; 2. Tuân th m i quy nh c a Nhà nư c v công tác dư c; 3. Không ng ng nâng cao trình , kh năng v m i m t, góp ph n xây d ng H i, ngành dư c và ngành y t Vi t Nam; 4. Gi v ng và cao o c ngh nghi p; 5. Sinh ho t trong m t t ch c cơ s c a H i, th c hi n t t các ch trương, ngh quy t, k ho ch ho t ng c a H i; 6. oàn k t tương tr h p tác gi a các h i viên và t ch c H i, gi a h i viên v i cán b y dư c thu c ngành ngh khác; 7. Tham gia sinh ho t và óng h i phí y . i u 10. Quy n l i c a h i viên: 1. Tham gia th o lu n, bi u quy t m i công vi c c a H i, ư c ng c , c và tham gia b u Ban ch p hành H i; 2. ư c b i dư ng v chuyên môn, nghi p v ; ư c t o i u ki n phát huy kh năng v m i m t có liên quan n ngh nghi p; ư c giúp khi khó khăn, ho n n n, thăm h i lúc m au, chúc th khi tu i cao, phúng vi ng khi qua i; 3. ư c H i b o tr , t o i u ki n th c hi n công tác nghiên c u khoa h c và báo cáo, gi i thi u, ăng t i các k t qu , thông tin v nghiên c u trên các t p chí, cũng như b o v quy n tác gi , quy n sáng tác; 4. ư c H i b o v nh ng quy n l i h p pháp chính áng trong ho t ng ngh nghi p; 5. ư c hư ng m i quy n l i khác do H i quy nh; 6. ư c ra kh i H i. Chương 4 T CH C C A H I i u 11. Nguyên t c t ch c
  5. H i Dư c h c Vi t Nam t ch c theo nguyên t c t p trung dân ch , t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính. i u 12. H i Dư c h c Vi t Nam ư c t ch c: a) Trung ương: H i Dư c h c Vi t Nam. b) các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh): H i Dư c h c T nh. Vi c thành l p H i t nh do U ban nhân dân t nh quy t nh. N u H i t nh tán thành i u l H i Dư c h c Vi t Nam, xin gia nh p s ư c công nh n là H i thành viên. c) cơ s : Tùy theo tình hình th c t , cơ s có t 5 H i viên tr lên ư c thành l p liên chi h i ho c chi h i cơ quan, vi n, trư ng, doanh nghi p và chi h i các dư c sĩ hành ngh tư. i u 13. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i i bi u toàn qu c, nhi m kỳ 5 năm. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi có trên 1/2 s y viên Ban ch p hành Trung ương H i yêu c u. Thành ph n, s lư ng i bi u d i h i do Ban ch p hành ương nhi m c a Trung ương H i quy nh Nhi m v c a i h i: T ng k t, ánh giá ho t ng c a H i trong nhi m kỳ ã qua, bàn phương hư ng, k ho ch hành ng c a nhi m kỳ m i. Thông qua, s a i i u l (n u có). B u Ban Ch p hành và Ban ki m tra Trung ương H i. Quy t nh nh ng v n quan tr ng v tôn ch m c ích, nhi m v , quy n h n c a H i. i u 14. Ban ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o gi a hai nhi m kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành Trung ương H i do i h i n nh và tr c ti p b u. Ban ch p hành có nhi m v : Lãnh o th c hi n Ngh quy t c a i h i. Lãnh o th c hi n i u l c a H i. Phát tri n m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c, góp ph n phát tri n H i. B u Ban thư ng v Trung ương H i và Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký. Ban ch p hành Trung ương H i h p nh kỳ 6 tháng 1 l n (tr trư ng h p t xu t).
  6. i u 15. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch p hành Trung ương H i là Ban thư ng v , g m có Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký, Phó T ng thư ký và m t s y viên, s lư ng Ban Thư ng v không quá 1/3 t ng s y viên Ban ch p hành Trung ương H i. Ban Thư ng v H i có nhi m v : Lãnh o th c hi n các quy t nh c a Ban ch p hành Trung ương H i gi a hai kỳ h p c a Ban ch p hành, C p th h i viên, L p k ho ch, báo cáo ho t ng c a H i theo quy nh c a Ban ch p hành Trung ương H i, Theo dõi ho t ng c a các H i c p t nh và các Ti u ban chuyên môn, Ban Thư ng v h p nh kỳ 3 tháng 1 l n. Khi c n thi t theo ngh c a Ch t ch và T ng thư ký, Ban thư ng v có th tri u t p h p b t thư ng. i u 16. Ch t ch H i do Ban ch p hành Trung ương H i b u ra trong s các y viên thư ng v , ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành Trung ương H i và Ban thư ng v H i, i u hành vi c tri n khai các Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương H i và Ban thư ng v , b nhi m trư ng ban chuyên môn, Chánh văn phòng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a H i. i u 17. Phó ch t ch do Ban ch p hành Trung ương H i b u ra, ư c Ch t ch H i phân công lãnh o t ng m t ho t ng c a H i. i u 18. T ng thư ký do Ban ch p hành Trung ương H i b u ra, nhi m v do Ch t ch phân công và i u hành m i ho t ng văn phòng Trung ương H i. i u 19. Ban ki m tra: Ban ch p hành b u ra ban ki m tra, Ban ki m tra có nhi m v : Ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a i h i, i u l , Quy ch và chương trình công tác hàng năm c a H i. Ki m tra H i viên trong các ho t ng bi u dương khen thư ng, ng th i phát hi n khi có d u hi u vi ph m pháp lu t k p th i ch n ch nh. Ki m tra các ho t ng kinh t , tài chính c a H i và các t ch c tr c thu c H i; xem xét và gi i quy t các ơn thư khi u t . i u 20. Khi c n thi t Ban Thư ng v H i có th xem xét và quy t nh thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c kinh t , d ch v (sau ây g i chung là t ch c) t o
  7. ngu n tài chính và ph c v cho công tác phát tri n H i. Vi c thành l p các t ch c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 KHEN THƯ NG, K LU T i u 21. T ch c, h i viên có nhi u thành tích ư c H i khen thư ng ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng. i u 22. T ch c, h i viên làm t n h i n uy tín, thanh danh c a H i, làm trái v i i u l , Ngh quy t c a H i thì b k lu t t khi n trách, c nh cáo n khai tr . Trư ng h p có gây thi t h i v v t ch t, ngoài hình th c k lu t còn ph i b i thư ng theo pháp lu t. i u 23. Các h i thành viên, cá nhân c a H i trong 1 năm không n p H i phí ho c không sinh ho t 3 kỳ liên ti p không có lý do, thì b xóa tên trong danh sách h i viên. i u 24. Ban ch p hành trung ương b u ra m t h i ng khen thư ng và k lu t g m 7 thành viên, trong ó 2 n 3 thành viên là y viên Ban ch p hành; trong ó m t trong nh ng thành viên c a H i ng ph i là m t dư c sĩ am hi u pháp lu t. i u 25. H i ng m i năm h p 2 l n xem xét khen thư ng và x lý các trư ng h p vi ph m k lu t. Trư ng h p c bi t H i ng có th h p b t thư ng, vi c h p b t thư ng do Ban thư ng v quy nh. Chương 6 TÀI CHÍNH C A H I i u 26. Kho n thu c a H i do các ngu n sau ây: H i phí do h i viên óng góp. M c h i phí do Ban ch p hành Trung ương H i quy t nh hàng năm. Thu nh p do các ho t ng chuyên môn k thu t c a H i. óng góp c a các cá nhân và các chi h i, t nh h i, do các ngu n thu nh p t ho t ng c a H i. óng góp c a các t ch c do H i l p ra ho c b o tr . Ti n và hi n v t c a các cá nhân và t ch c trong và ngoài nư c ng h H i. i u 27. Kho n chi c a H i g m: T ch c các sinh ho t khoa h c, h i ngh , h i th o In tài li u thu c công vi c chung c a H i.
  8. H tr vi c nghiên c u cho các t ch c và các cá nhân i v i các tài khoa h c có ý nghĩa chung i v i ho t ng c a H i. Hành chính phí: Tr lương và ph c p cho cán b chuyên trách và kiêm nhi m. Trang b cơ s v t ch t cho Văn phòng Trung ương H i. Chi khen thư ng c a H i. i u 28. Các kho n thu và chi c a H i ư c th c hi n theo các nguyên t c công khai theo quy nh c a Nhà nư c. Ban ch p hành H i ch u trách nhi m qu n lý tài chính c a H i và quy t toán hàng năm theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 7 HI U L C THI HÀNH i u 29. S a i và b sung i u l . Vi c s a i, b sung i u l này do i h i toàn qu c c a H i Dư c h c Vi t Nam thông qua và có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t. i u 30. Hi u l c thi hành. Giao Ban ch p hành Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n thi hành b n i ul này. B n i u l này g m VII chương và 30 i u ã ư c i h i toàn qu c H i Dư c h c Vi t Nam thông qua ngày 22 tháng 02 năm 2003, có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản