Quyết định số 26/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 26/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ - XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 103/2001/Q -UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm t i T trình s 08/TT-BQL ngày 08 tháng 01 năm 2003 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 11/TCCQ ngày 30 tháng 01 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc, Giám c S a chính-Nhà t, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Trư ng Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm có trách nhi m thi hành Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - Công an thành ph (PC.13) Lê Thanh H i - Ban T ch c Chính quy n thành ph - VPH -UB : các PVP, T T
  2. - Lưu ( T-Tr) QUY CH T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ-XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/Q -UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm (g i t t là Ban Qu n lý Khu Th Thiêm) ư c thành l p theo Quy t nh s 103/2001/Q -UB ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng t i Khu ô th m i Th Thiêm theo quy ho ch, k ho ch ư c duy t và nh ng quy nh có liên quan c a Nhà nư c. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm th c hi n vai trò ch u tư, là u m i ti p nh n các d án u tư và tham mưu y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch u tư, t ch c th c hi n qui ho ch và u tư ng b theo k ho ch và hư ng d n, thNm nh, trình duy t các d án u tư t i Th Thiêm. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm th c hi n vi c qu n lý xuyên su t quá trình chuNn b u tư, tri n khai xây d ng, qu n lý, khai thác công trình k thu t h t ng theo quy ch c th và th ng nh t. i u 2.- Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm có tên giao d ch i ngo i là : INVESTMENT & CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THUTHIEM URBANIZER AREA (THUTHIEM I.C.A). Tr s t t i s 86B, ư ng Lê Thánh Tôn, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i n tho i : 8.274.159 Fax : 84.8.8274160. E.Mail : bqltt.@.hcm.vnn.vn i u 3.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph t ch c kêu g i u tư, th c hi n vi c qu n lý hành chính Nhà nư c v u tư và xây d ng theo ch “m t c a” ; ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan c a thành ph và y ban nhân dân qu n 2 qu n lý các ho t ng khác có liên quan n u tư, xây d ng trên a bàn. Ban có trách nhi m xem xét t ng th t ch c u tư, qu n lý h t ng k thu t và d ch v công ích ô th c a Khu, xu t y ban nhân dân
  3. thành ph cho thành l p và y quy n qu n lý cho các ơn v ch c năng c a y ban nhân dân qu n 2 và thành ph i v i các ho t ng qu n lý u tư và h t ng ô th , m b o các ho t ng này t hi u qu cao, m b o m c tiêu th c hi n nhi m v qu n lý, u tư và xây d ng phát tri n Khu Th Thiêm theo yêu c u quy ho ch ư c phê duy t. i u 4.- Kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh. Ban ư c phép thu và s d ng m t s lo i phí, l phí trên a bàn Khu theo quy nh ; ng th i xây d ng cơ ch tài chính c thù, thí i m theo hư ng t ch và phát tri n tài chính m b o yêu c u tri n khai d án, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 5.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m xây d ng, xu t phương th c u tư và các hình th c kêu g i u tư phù h p v i n i dung quy ho ch chi ti t, k ho ch và phương th c khai thác, s d ng t trong quá trình u tư, xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ; là u m i ti p nh n các yêu c u và nghiên c u trình duy t, hư ng d n chính sách, h tr các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào Khu. i u 6.- Ph m vi do Ban Qu n lý Khu Th Thiêm qu n lý ư c xác nh theo án t ng m t b ng xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm t l 1/5000 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 và Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 v i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020. i u 7.- Th i gian ho t ng c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ph thu c vào ti n u tư, xây d ng Khu ô th m i d ki n là 8 năm và vi c ch m d t ho t ng c a Ban do y ban nhân dân thành ph quy t nh. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 8.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có nhi m v , quy n h n và trách nhi m như sau: 1. V lĩnh v c qu n lý quy ho ch, ki n trúc và xây d ng. 1.1- Căn c quy ho ch chi ti t 1/5000 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, n i dung i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000 và i u l qu n lý quy ho ch - u tư - xây d ng ư c c p có thNm quy n và Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm t ch c hư ng d n, thNm nh và phê duy t các lo i án sau : 1.1.1- Các án quy ho ch chi ti t 1/1000, 1/500, 1/200 các khu ch c năng theo quy ho ch phê duy t. 1.1.2- ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t các công trình h t ng k thu t, công trình ki n trúc thu c nhóm B, C trong ph m vi d án. Trong quá trình thNm nh, tùy
  4. theo tính ch t c a t ng d án, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm s có văn b n ho c t ch c h i ngh tư v n l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn. 1.1.3- i v i công trình h t ng k thu t không s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm th c hi n theo thNm quy n ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n. 1.1.4- i v i công trình thu c nhóm B, C s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm chuy n h sơ n các S chuyên ngành theo phân c p ư c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. 1.2- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có nhi m v theo dõi, tri n khai vi c th c hi n quy ho ch và xu t c p thNm quy n các yêu c u i u ch nh quy ho ch chi ti t phù h p v i quy nh, quy trình và th c t áp d ng ; ban hành trình t , th t c và quy trình ti n hành cho t ng lo i công vi c này. Thi t l p quy trình th c hi n phê duy t phù h p v i yêu c u, c i m c a các lo i án. Trong quá trình th c hi n, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm m i ơn v tư v n trong nư c và ngoài nư c có pháp nhân và ch c năng hành ngh phù h p v i các yêu c u, c i m c a lo i án tham gia nghiên c u góp ý theo hình th c h p ng tư v n, thNm nh, giám nh ti n hành ch n l a gi i pháp t i ưu, x lý ánh giá ch t lư ng công vi c theo trình t th t c, n i dung quy nh c a pháp lu t. 1.3- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c phép l p H i ng tư v n tham mưu góp ý cho vi c ánh giá k t qu nghiên c u c a các án quy ho ch chi ti t thi t k công trình theo quy ch riêng ph i h p v i H i ng ki n trúc quy ho ch thành ph th c hi n nhi m v chuyên môn theo ch c năng phân công. 1.4- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m t ch c công b n i dung các quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. 1.5- Xây d ng và qu n lý h th ng tài li u, s li u, b n m ng lư i, m c cao , các tài li u ph c v vi c qu n lý và các quy nh v ch cung c p cho các yêu c u c a ch u tư. 1.6- Xây d ng và cung c p ch ng ch quy ho ch, ph c v cho yêu c u th a thu n a i m trong quy trình chuNn b u tư. 1.7- T ch c, xây d ng h th ng quy chuNn v qu n lý t ch c c nh quan ki n trúc, nh hư ng cho quá trình tri n khai quy ho ch, các quy nh chi ti t i v i các khu v c ch c năng và công trình ki n trúc c a Khu ô th m i. 1.8- T ch c l p và trình duy t i u l qu n lý quy ho ch - u tư - xây d ng Khu Th Thiêm ; t ch c th c hi n, ki m tra và ph i h p cùng Chính quy n a phương, các cơ quan liên quan th c hi n x lý vi ph m theo pháp lu t ; xu t các bi n pháp ch tài c n thi t nh m m b o yêu c u tri n khai xây d ng các công trình k t c u h t ng, các công trình th c hi n theo gi y phép u tư úng quy ho ch và ti n quy nh.
  5. 1.9- T ch c th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng công trình h t ng k thu t, công trình riêng l theo n i dung gi y phép u tư và theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 1.10- T ch c tri n khai th c hi n vi c ph i h p qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. 2. V lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng : 2.1- Ti n hành xây d ng cơ ch chính sách ưu ãi và h tr u tư vào Khu ô th m i Th Thiêm ưu tiên cho các lo i công trình h t ng k thu t và công trình công c ng quan tr ng, trình c p có thNm quy n quy t nh tri n khai th c hi n. 2.2- Xây d ng các phương án thu hút các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t ; nghiên c u các d án u tư tr ng i m và t ch c th c hi n u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; th c hi n y nhi m c a y ban nhân dân thành ph , ti n hành àm phán v các kho n vay và vi n tr cho các d án phát tri n cơ s h t ng công c ng c a Khu ô th m i. 2.3- xu t y ban nhân dân thành ph ti p nh n, l a ch n ch u tư cho các d án trong Khu ô th m i Th Thiêm ; hư ng d n, ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh các d án u tư (báo cáo ti n kh thi, kh thi) trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t u tư ho c c p gi y phép u tư theo quy nh hi n hành ; theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c ã c p gi y phép u tư. 2.4- ư c y quy n c a các cơ quan có thNm quy n v c p gi y phép u tư theo n i dung ư c phân c p. 2.5- Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n gi y phép u tư, h p ng gia công s n phNm, h p ng cung c p d ch v , h p ng kinh doanh ho c các tranh ch p kinh t theo yêu c u c a nhà u tư và doanh nghi p. 2.6- Th c hi n qu n lý Nhà nư c v xây d ng theo gi y phép xây d ng, phát hi n các vi ph m xây d ng báo cáo n các cơ quan ch c năng có thNm quy n x lý theo quy nh. 3. V lĩnh v c qu n lý t ai. 3.1- Là cơ quan u m i, ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan c a thành ph th c hi n vi c qu n lý s d ng t trong khu v c theo quy nh ; ti n hành i u tra, kh o sát, o c, l p b n a chính và l p k ho ch s d ng t theo quy ho ch và theo phân c p. 3.2- Căn c quy ho ch chi ti t ư c phê duy t và n i dung phương th c u tư, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm xu t các hình th c giao, cho thuê t phù h p v i yêu c u u tư và khai thác có hi u qu qu t trong ph m vi d án.
  6. 3.3- Là u m i qu n lý và l p th t c i v i các d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 3.4- Ch trì trong vi c t ch c u giá v quy n s d ng t theo quy ch ư c y ban nhân dân thành ph ban hành. 3.5- T ch c, ph i h p, x lý và ki n ngh c p thNm quy n thu h i quy n s d ng t, thuê t i v i các d án ch m tri n khai u tư ho c tri n khai không úng m c ích u tư. 3.6- Căn c quy nh hi n hành có liên quan, Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ch trì ph i h p v i S Tài chính-V t giá, y ban nhân dân qu n 2 và các s -ngành liên quan xây d ng chính sách n bù, gi i phóng m t b ng, b trí t m cư, tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t và t ch c th c hi n. Ban có trách nhi m nghiên c u, xu t trình duy t và ban hành các chính sách có l i cho vi c khai thác s d ng t m b o hi u qu và cân i tài chánh cho d án. 4. V lĩnh v c qu n lý khai thác h t ng và môi trư ng. 4.1- T ch c qu n lý th ng nh t các ho t ng u tư và xây d ng c a các d án tri n khai trên a bàn. 4.2- T ch c i u tra và l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng làm cơ s tri n khai các quy ch qu n lý c th . 4.3- T ch c l p và ban hành quy ch qu n lý khai thác h t ng k thu t trong Khu ô th m i Th Thiêm. 4.4- T ch c lưu tr h sơ thi t k k thu t và h sơ hoàn công công trình. 4.5- Ph i h p v i y ban nhân dân qu n 2 và các cơ quan liên quan c a thành ph th c hi n công tác t tên ư ng, s nhà theo qui nh c a y ban nhân dân thành ph . 5. V t ch c th c hi n quy ch u th u xây d ng và u giá quy n s d ng t : Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n : 5.1- Qu n lý Nhà nư c vi c th c hi n các quy nh v công tác u th u xây d ng và u giá quy n s d ng t, cho thuê t trên a bàn. 5.2- Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham gia u th u (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có d tuy n trư c) và phê duy t k t qu u th u các d án nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c.
  7. 5.3- Ti n hành vi c u giá quy n s d ng t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t và y ban nhân dân thành ph trên khu v c t ư c giao. 6. V các lĩnh v c qu n lý khác : 6.1- Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan, th c hi n qu n lý Nhà nư c v lao ng thông qua vi c ki m tra, thanh tra các i tư ng và t ch c th c hi n các quy nh có liên quan c a Nhà nư c v h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th , an toàn lao ng và ti n lương. 6.2- Qu n lý các ho t ng d ch v trong a bàn theo quy nh c a Nhà nư c. 6.3- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m th c hi n thanh quy t toán thu, chi khi k t thúc năm tài chính và l p d toán năm sau g i S Tài chính-V t giá xem xét, phê duy t. 6.4- Quan h và ph i h p v i cơ quan ch c năng có liên quan c a thành ph và y ban nhân dân qu n 2 nh m m b o an ninh, chính tr , qu n lý hành chính, tr t t -an toàn trong khu v c. 6.5- Th c hi n ch báo cáo lưu tr và b o m t theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: CƠ C U T CH C B MÁY i u 9.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có Trư ng Ban, các Phó Trư ng Ban, các y viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m ho c mi n nhi m Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Các Phó Trư ng Ban và y viên Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Qu n lý Khu Th Thiêm. i u 10.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ho t ng theo ch th trư ng, Trư ng Ban là ngư i lãnh o, qu n lý và i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m tr c ti p v i y ban nhân dân thành ph . Các Phó Trư ng Ban và các y viên có trách nhi m giúp Trư ng Ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m v i Trư ng Ban v k t qu th c hi n nh ng n i dung ã ư c phân công. Nh ng trư ng h p Trư ng Ban y nhi m cho các Phó Trư ng Ban và các y viên gi i quy t công vi c thu c trách nhi m và thNm quy n c a Trư ng Ban thì các Phó Trư ng Ban và các y viên ph i ch u trách nhi m v i Trư ng Ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. i u 11.- T ch c b máy và nhân s c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c i u ch nh phù h p theo t ng giai o n phát tri n c a d án nh m áp ng ch c năng, nhi m v , yêu c u, m c tiêu phát tri n và qu n lý có hi u qu i v i yêu c u u tư, xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  8. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v ch u s qu n lý tr c ti p c a Trư ng Ban và các Phó Trư ng Ban, các y viên Ban theo lĩnh v c ư c phân công ph trách ; ng th i ư c s hư ng d n, h tr v chuyên môn, nghi p v t các s -ngành thành ph có liên quan. Căn c tình hình th c hi n, ti n u tư, xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p và y quy n qu n lý các lo i hình t ch c c n thi t (doanh nghi p ho c t ch c s nghi p) áp ng yêu c u qu n lý, tri n khai và khai thác u tư, th c hi n các d ch v , khai thác cơ s h t ng trong quá trình tri n khai u tư, xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm. Chương 4: QUAN H CÔNG TÁC i u 12.- Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm căn c n i dung c a quy ch này, xây d ng n i quy ho t ng c a Ban, th c hi n ch thông tin v qu n lý và ch o thông qua h i ngh giao ban nh kỳ ho c t xu t. i u 13.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph . Ban có trách nhi m báo cáo khi có yêu c u i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và các B -Ngành Trung ương có liên quan. i u 14.- Quan h v i s -ngành thành ph . 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm v i các s -ngành thành ph là quan h trao i thông tin và ph i h p ho t ng qu n lý Nhà nư c gi a các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c y ban nhân dân thành ph quy nh. 2. Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n có liên quan n công tác qu n lý Nhà nư c ngành trên a bàn Khu ô th m i Th thiêm. 3. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và ph i h p ch t ch , h tr Ban hoàn thành nhi m v , quy n h n ư c giao ; ki m tra các ho t ng c a Ban theo lĩnh v c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. i u 15.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm là ơn v d toán c p I, ch u s qu n lý v m t tài chính c a S Tài chính-V t giá theo quy nh hi n hành. i u 16.- Quan h v i a phương. 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm v i y ban nhân dân qu n 2 là m i quan h gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính c a a phương.
  9. 2. Trong các lĩnh v c thu c thNm quy n c a Ban Qu n lý Khu Th Thiêm ư c quy nh trong quy ch này, Ban có trách nhi m thông báo và ph i h p v i y ban nhân dân các c p trên a bàn qu n 2 trong các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch u tư, xây d ng cơ s h t ng, các khu dân cư, các cơ s kinh t thi t y u liên quan n i s ng c a nhân dân a phương. 3. y ban nhân dân các c p trên a bàn qu n 2 th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c a phương, có trách nhi m ph i h p và h tr Ban Qu n lý Khu Th Thiêm, ng viên ngu n l c t i ch tham gia u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, th c hi n ch trương, k ho ch di d i, tái nh cư theo quy ho ch và ch , chính sách hi n hành ; t ch c l c lư ng ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n và x lý k p th i, úng pháp lu t m i vi ph m Ch th s 34/2001/CT-UB ngày 20 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph và các quy nh có liên quan c a thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý v nhà - t trên a bàn thành ph . i u 17.- Ban Qu n lý Khu Th Thiêm có trách nhi m t o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, k ho ch và các ch , chính sách, th t c hành chính, th i gian gi i quy t, ch thu phí và l phí có liên quan, gi i quy t th t c hành chính theo yêu c u c a các nhà u tư. i u 18.- Hư ng d n và giám sát ho t ng c a các nhà u tư, x lý vi ph m (n u có) theo thNm quy n ; ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý hành vi vi ph m khi vư t quá thNm quy n c a Ban. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19.- Trư ng Ban Qu n lý Khu Th Thiêm, Th trư ng các s -ngành thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy ch này. i u 20.- Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t, y ban nhân dân thành ph s quy t nh s a i, b sung các i u kho n trong quy ch . Các t ng trong quy ch này không ư c gi i thích trái v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản