Quyết định số 26/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2004/Q -BTS Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N C P NGÀNH B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T NNH: i u 1: Ban hành theo Quy t nh này 05 Tiêu chuNn Ngành sau ây v quy trình k thu t s n xu t gi ng và ch t lư ng c a cá B ng: 1. 28TCN 215 : 2004 : Quy trình k thu t s n xu t gi ng cá B ng. 2. 28TCN 216 : 2004 : Cá nư c ng t - Cá B ng b m - Yêu c u k thu t. 3. 28TCN 217 : 2004 : Cá nư c ng t - Cá B ng b t - Yêu c u k thu t. 4. 28TCN 218 : 2004 : Cá nư c ng t - Cá B ng hương - Yêu c u k thu t. 5. 28TCN 219 : 2004 : Cá nư c ng t - Cá B ng gi ng - Yêu c u k thu t i u 2: Tiêu chuNn th nh t ư c khuy n khích áp d ng; các tiêu chuNn th hai t i th năm b t bu c áp d ng cho các cơ s nuôi thu s n có i u ki n s n xu t gi ng, nuôi thương phNm cá B ng và có hi u l c th c hi n sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c, Thanh tra B ; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; các cơ s s n xu t gi ng và nuôi thu s n nói t i i u 2 và các ơn v có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG
  2. Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản