Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
89
lượt xem
10
download

Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 26/2004/Q -BXD NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH TCXDVN 323:2004 "NHÀ CAO T NG - TIÊU CHU N THI T K " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Biên b n ngày 23/3/2004 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu d th o tiêu chu n "Nhà cao t ng - Tiêu chu n thi t k " Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc t i Công văn s 481/VNCKT- TC ngày 24/9/2004 và V trư ng V Khoa h c Công ngh QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 323 : 2004 "Nhà cao t ng - Tiêu chuNn thi t k " i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo i u 3: Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Ki n trúc và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM NHÀ CAO T NG- TIÊU CHU N THI T K High Rise Apartment Building- Design Standard
 2. 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng thi t k nhà căn h có chi u cao t 9 t ng n 40 t ng Chú thích: Khi thi t k nhà dư i 9 t ng và nhà t p th ki u ký túc xá có th tham kh o tiêu chuNn này. 2. Tài li u vi n d n B Quy chuNn xây d ng Vi t Nam TCVN 2737-1995- T i tr ng và tác ng- Tiêu chuNn thi t k TCVN 6160-1996- Phòng cháy, ch a cháy- Nhà cao t ng- Yêu c u thi t k TCVN 5760-1993- H th ng ch a cháy- Yêu c u chung v thi t k , l p t và s d ng TCVN 5738: 2001- H th ng báo cháy- Yêu c u k thu t TCVN 5687-1992- Thông gió, i u ti t không khí và sư i m- Tiêu chuNn thi t k TCVN 4474-1987- Thoát nư c bên trong- Tiêu chuNn thi t k TCVN 4513-1988- C p nư c bên trong- Tiêu chuNn thi t k TCVN 4605-1988- K thu t nhi t- k t c u ngăn che- Tiêu chuNn thi t k TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng TCXD 16-1986- Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng TCXD 29-1991- Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng TCXD 25-1991- t ư ng dây d n i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chuNn thi t k TCXD 27-1991- t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chuNn thi t k TCXD 198-1997- Nhà cao t ng-Thi t k k t c u bê tông c t thép toàn kh i TCXDVN 266-2002. Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng 3. Gi i thích t ng 3.1. M t xây d ng: là t s c a di n tích xây d ng công trình trên di n tích lô t (%):
 3. Di n tích xây d ng công trình (m2) x 100% Di n tích lô t (m2) Trong ó di n tích xây d ng công trình ư c tính theo hình chi u m t b ng mái công trình. 3.2. H s s d ng t: là t s c a t ng di n tích sàn toàn công trình trên di n tích lô t: T ng di n tích sàn toàn công trình HSD = Di n tích lô t Trong ó t ng di n tích sàn toàn công trình không bao g m di n tíchsàn c a t ng h m và mái. 4. Quy nh chung 4.1.Thi t k nhà cao t ng ph i m b o an toàn, b n v ng, thích d ng, m quan, phù h p v i i u ki n khí h u, t nhiên và nhu c u s d ng c a c ng ng. 4.2. Thi t k nhà cao t ng c n a d ng v quy mô căn h áp ng nhu c u và phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i, thu n ti n cho vi c s d ng và qu n lý công trình. 4.3. Thi t k căn h trong nhà cao t ng ph i m b o các i u ki n v an ninh, ch ng n, t m nhìn c nh quan và v sinh môi trư ng ng th i m b o tính c l p, khép kín, ti n nghi và an toàn s d ng. 4.4. Nhà cao t ng c n m b o thu n l i cho ngư i s d ng ti p c n v i các trang thi t b và h th ng cung c p d ch v như i u hoà không khí, c p ga, cáp truy n hình, i n tho i, vi n thông, thu gom rác v.v... 4.5. Thi t k nhà cao t ng ph i tính n tác ng c a ng t và gió bão như quy nh trong các tiêu chuNn hi n hành. 4.5.1. Có gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n c th c a công trình. Nên s d ng h k t c u bê tông c t thép toàn kh i. H k t c u ch u l c c a nhà cao t ng ph i rõ ràng, m ch l c. 4.5.2. Nên l a ch n gi i pháp t ch c m t b ng và hình kh i nh m m b o tăng c ng công trình 4.6. Thi t k k t c u công trình nhà cao t ng ph i b o m b n v ng, n nh có bi n d ng n m trong gi i h n cho phép.. 4.7. Vi c b trí khe lún, khe co giãn ph i tuân theo các quy nh c a tiêu chuNn hi n hành.
 4. 4.8. K t c u tư ng bao che bên ngoài nhà ph i m b o an toàn, ch ng th m, cách nhi t và ch ng n. 5. Yêu c u v quy ho ch t ng th trong khu ô th m i 5.1. Khu t xây d ng nhà cao t ng ph i m b o các nguyên t c cơ b n sau ây: a) Phù h p v i quy ho ch ư c duy t; b) Có h th ng h t ng k thu t ng b , áp ng yêu c u hi n t i và phát tri n trong tương lai; c) m b o an toàn phòng ch ng cháy n , thu n ti n cho vi c ch a cháy và mb o v sinh môi trư ng. Chú thích : Ch xây d ng nhà cao t ng xen c y trong các khu ô th cũ khi m b o có ngu n cung c p d ch v h t ng cho công trình như i n, c p thoát nư c, giao thông và m b o vi c u n i v i k t c u h t ng c a khu ô th . 5.2. Tuỳ thu c vào yêu c u quy ho ch xây d ng, ki n trúc c nh quan ô th , nhà cao t ng ư c thi t k theo cao kh ng ch mà quy ho ch ô th quy nh cho t ng vùng. 5.3. Ph i b o m m t xây d ng không vư t quá 40% và h s s d ng t không vư t quá 5,0 khi thi t k nhà cao t ng trong các khu ô th m i. Chú thích: 1) Quy nh trên áp d ng cho khu nhà chung cư cao t ng bao g m các không gian ch c năng khác nhau như quy nh i u 5.4. 2) M t xây d ng như quy nh trên có tính n di n tích xây d ng c a các công trình khác trong khu ô th như nhà th p t ng, công trình ph c v công c ng... 3) i v i nhà cao t ng ư c xây trên m t lô t trong các ô th cũ thì m t xây d ng và h s s d ng t ư c xem xét theo i u ki n c th c a lô t ó và ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 5.4. Các không gian ch c năng trong khu ô th m i bao g m: - Không gian ch c năng ; - Không gian ch c năng văn hoá, giáo d c; - Không gian ch c năng d ch v , thương m i; - Không gian ch c năng ngh ngơi, gi i trí; - Không gian ch c năng giao thông tĩnh và ng;
 5. - Không gian ch c năng qu n lý hành chính khu ; - Không gian ch c năng làm vi c. - H th ng k thu t h t ng. 5.5. B c c nhà cao t ng ph i m b o các yêu c u v phòng cháy, ch a cháy, chi u sáng, thông gió, ch ng n, kho ng cách ly v sinh, ng th i phù h p nh ng yêu c u dư i ây: a) Gi i quy t t t m i quan h gi a vi c xây d ng hi n t i và d ki n phát tri n tương lai, gi a công trình xây d ng kiên c v i công trình xây d ng t m th i; b) T n d ng thông gió t nhiên mát v mùa hè, h n ch gió l nh v mùa ông, tránh t o thành vùng áp l c gió; c) Thu n ti n cho vi c thi t k ng b h th ng h t ng k thu t: cung c p i n, nư c, thoát nư c, trang thi t b k thu t, thông tin liên l c, c p ga, giao thông, sân vư n, c ng và tư ng rào. 5.6. H th ng thoát nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c mưa ph i ư c thi t k tách riêng. N u h th ng thoát nư c không u n i v i h th ng thoát nư c chung c a ô th thì nư c th i sinh ho t ph i ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi x ra khu v c thoát nư c c a ô th . 5.7. Tuỳ thu c vào t ch c quy ho ch không gian ki n trúc, chi u cao công trình và chi u r ng c a l gi i, kho ng lùi t i thi u c a nhà cao t ng không ư c nh hơn 6m. 5.8. Kho ng cách gi a các m t nhà i di n c a hai nhà cao t ng c l p ph i m b o i u ki n thông gió, chi u sáng t nhiên, an toàn khi có cháy và không ư c nh hơn 25m (xem hình 1). a) Hai nhà song song b) Hai nhà so le c) Hai nhà vuông góc c) Hai nhà uh i L- kho ng cách gi a hai m t nhà i di n Hình 1. Kho ng cách t i thi u gi a hai nhà 5.9. m b o kho ng cách an toàn phòng ch ng cháy trong khu nhà cao t ng, ư ng dành cho xe ch a cháy ph i có chi u r ng thông thu không nh hơn 3,5m và chi u cao thông thu không nh hơn 4,25m. Cu i ư ng c t ph i có kho ng tr ng quay xe. Kích thư c ch quay xe không nh hơn 15m x 15m. 5.10. Khi xây d ng nhà cao t ng ph i b trí ch xe. Ch xe có th t trong công trình ho c ngoài công trình. Di n tích tính toán ch xe ư c l y như sau:
 6. - Ch xe ô tô: tính t 4 h n 6 h có 1 ch xe v i tiêu chuNn di n tích là 2/ 25m /xe; - Ch xe môtô, xe máy: tính 2 xe máy/h v i tiêu chuNn di n tích t 2,5m2/xe n 3,0m2/xe và 1 xe p/h v i tiêu chuNn di n tích: 0,9m2/xe. 6. N i dung và gi i pháp thi t k công trình 6.1. Khi thi t k nhà cao t ng c n ph i căn c vào các ho t ng trong công trình, i tư ng s d ng, y u t tâm lý, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n khí h u t nhiên và xu th phát tri n nhà cao t ng trong tương lai xác nh cơ c u căn h và l a ch n gi i pháp thi t k cho phù h p. 6.2. Các lo i không gian ch c năng trong nhà cao t ng: - Không gian ch c năng giao ti p: s nh chính vào nhà, s nh t ng, phòng a năng (phòng s d ng cho ho t ng sinh ho t t p th , h i h p...); - Không gian ch c năng d ch v công c ng : d ch v s a ch a dùng gia ình, ch xe chung, các d ch v công c ng, văn hoá...; - Không gian ch c năng qu n lý hành chính: phòng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t ngôi nhà; - Không gian ch c năng : các căn h ; - Không gian ch c năng giao thông : c u thang b , hành lang, thang máy; - Không gian k thu t : các bu ng t thi t b i n, nư c , thu gom rác... 6.2.1. Không gian ch c năng giao ti p trong nhà cao t ng 6.2.1.1. S nh chính vào nhà cao t ng ph i d dàng nh n bi t. S nh c n ư c b trí thêm các ch c năng công c ng như thư ng tr c, b o v , ch i, hòm thư báo c a các gia ình v.v... 6.2.1.2. Trong nhà cao t ng c n b trí phòng a năng c a toà nhà. Phòng a năng ư c b trí t ng 1 k t h p v i s nh ho c có th b trí trên mái ho c trong t ng ph c v công c ng, ư c dùng vào các m c ích sinh ho t h i h p c a các t ch c, oàn th , câu l c b ho c ph c v các nhu c u th thao văn hoá c a c ng ng s ng trong ngôi nhà. Tiêu chuNn di n tích ư c tính t 0,8m2/ ch ng i n 1,0m2/ ch ng i v i di n tích không nh hơn 36m2. 6.2.1.3. S nh t ng nên có di n tích t i thi u là 9m2 và ư c chi u sáng phù h p v i các ho t ng giao ti p hàng ngày. 6.2.2. Không gian ch c năng ph c v công c ng trong nhà cao t ng
 7. 6.2.2.1. Các không gian ch c năng ph c v công c ng trong nhà cao t ng có th ư c thi t k t p trung ho c phân tán theo các t ng c a toà nhà. 6.2.2.2. T ch c ph c v công c ng trong nhà cao t ng ph i theo ơn nguyên và liên h v i kh năng ph c v công c ng trong khu ô th . 6.2.2.3. m b o an toàn và v sinh môi trư ng, trong nhà cao t ng không b trí các c a hàng kinh doanh v t li u xây d ng, hoá ch t, các lo i hàng hoá gây ô nhi m môi trư ng, các c a hàng buôn bán v t li u cháy, n , c a hàng ăn u ng công c ng có b p n u, nhà t m công c ng, xông hơi, nhà gi t, nhà v sinh công c ng... 6.2.3. Không gian ch c năng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t 6.2.3.1. Trong nhà cao t ng c n ph i b trí phòng cho các nhân viên qu n lý nhà, trông gi xe, b o v , d ch v k thu t. 6.2.3.2. Tuỳ thu c vào i u ki n c th mà các không gian trên ư c b trí t ng h m hay t ng m t c a toà nhà. Di n tích phòng làm vi c ư c tính t 5m2/ngư i n 6m2/ngư i. M i t ng c n có m t phòng k thu t. 6.2.4. Không gian ch c năng c a căn h 6.2.4.1. Các không gian ch c năng c a căn h trong nhà cao t ng, bao g m: S nh căn h ; Phòng khách- sinh ho t chung; Ch làm vi c, h c t p; Ch th cúng t tiên; Các phòng ng ; Phòng ăn; B p; Phòng v sinh; Ch gi t giũ, phơi qu n áo; Ban công ho c logia; Kho ch a . 6.2.4.2. Tuỳ theo m c ích s d ng có th b trí k t h p các lo i không gian ch c năng trên như sau:
 8. - S nh căn h : liên h tr c ti p v i phòng khách, k t h p làm ch mũ áo, giày dép... - Phòng khách- sinh ho t chung: có th m thông v i b p, phòng ăn và ban công ho c lôgia. - Ch làm vi c, h c t p: có th k t h p v i phòng ng ; - Phòng ăn: có th k t h p v i b p ho c phòng sinh ho t chung; - B p- k t h p v i phòng ăn: có l i vào tr c ti p, g n ban công ho c lô gia, g n h th ng k thu t (c p thoát nư c, c p ga)...; - Phòng v sinh: b trí chung ho c b trí theo phòng ng . - Ch gi t giũ, phơi qu n áo: b trí trong phòng v sinh chung ; - Ban công ho c lôgia: ư c thi t k g n li n v i phòng sinh ho t chung và phòng ng . Có th dùng ban công ho c lô gia làm ch cây c nh ho c phơi qu n áo. - Kho ch a : có th k t h p v i không gian t tư ng trong các phòng ng , không gian sát tr n ho c trong các h c tư ng... - Ch b trí bàn th t tiên: có th b trí trong phòng sinh ho t chung ho c k t h p v i không gian làm vi c ho c phòng riêng. (Hình 2 minh ho m t b ng m t ơn nguyên i n hình và m t b ng m t căn h i n hình). 6.2.4.3. Vi c b trí các bu ng, phòng trong căn h ph i m b o các yêu c u sau: - H p lý v dây chuy n s d ng, mb o c l p, khép kín, t o không gian ki n trúc hài hoà; - Có kh năng chuy n i linh ho t. S d ng h p lý, an toàn, không phá v c u trúc và b n v ng công trình; Có không gian r ng, thoáng, b c c m tăng hi u qu không gian ki n trúc căn h ; -B o m yêu c u v sinh và i u ki n vi khí h u cho căn h . 6.2.4.4. m b o an toàn và ti n nghi s d ng, các t m tư ng ngăn cách gi a các căn h ph i làm b ng v t li u có b n ch c và cách âm. 6.2.4.5. T t ng 6 tr lên không ư c thi t k ban công, ch ư c thi t k lô gia. Lan can lô gia không ư c h chân và có chi u cao không nh hơn 1,2m. 6.2.4.6. i v i căn h dành cho ngư i tàn t t c n tham kh o tiêu chuNn " Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng".
 9. 6.2.4.7. S lư ng căn h h p lý c a m t t ng trong m t ơn nguyên c a nhà cao t ng nên t 4 căn h n 6 căn h , ư c b trí xung quanh m t nút giao thông thang b , thang máy. 6.2.4.8. S phòng t i thi u trong m t căn h không nh hơn 2. 6.2.4.9. Di n tích căn h không nên nh hơn 50 m2 . 6.2.4.10. Các căn h trong nhà cao t ng ư c phân thành 3 lo i: nh (A), trung bình (B) và l n (C). T l s lư ng các căn h gi a lo i nh , trung bình và l n là 1: 2: 1. Di n tích và m c ti n nghi c a các lo i căn h tham kh o trong b ng 1. 6.2.4.11. Tiêu chuNn di n tích s d ng t i thi u m t s b ph n cơ b n trong căn h ư c quy nh như sau: - S nh căn h : 3m2; - Phòng khách- phòng sinh ho t chung: 14m2; - Phòng ng ôi: 12m2; - Phòng ng ơn: 10m2 - Phòng v sinh có b n t m : 5m2; t m hương sen: 3m2 - B p n u : 5m2; - B p k t h p v i phòng ăn : 12m2 6.2.4.12. Chi u cao thông thu các phòng không ư c nh hơn 3m và không ư c l n hơn 3,6m. Chú thích: Chi u cao thông thu là chi u cao t m t sàn n m t dư i c a tr n . 6.2.4.13. Phòng b p, phòng v sinh có th ư c thi t k th p hơn nhưng không ư c nh hơn 2,4m. B NG 1. PHÂN LO I CĂN H VÀ M C TI N NGHI Lo i căn h M c ti n Tiêu chuNn S phòng nghi Ngư i/h Ti n nghi Di n tích (m2) A A1 1- 2 Trung bình áp ng yêu ³ 50 2 c u s d ng A2 Khá y 55-60 2
 10. A3 Cao Cao c p 65-70 2-3 B B1 3-4 Trung bình áp ng yêu 75-80 3 c u s d ng B2 Khá y 85-90 4 B3 Cao Cao c p 95-100 4-5 C C1 5-6 Trung bình áp ng yêu 105-110 5 c u s d ng C2 Khá y 115-120 6 C3 Cao Cao c p >125 6-7 Chú thích: 1) S phòng ư c tính bao g m phòng khách- phòng sinh ho t chung, phòng làm vi c, h c t p, gi i trí và phòng ng . 2) Các căn h tm c ti n nghi trung bình, khá, cao ph thu c vào các i u ki n sau: V t li u và ch t lư ng hoàn thi n n i th t căn h ; Trang thi t b b p và v sinh; Tiêu chuNn di n tích (quy mô và cơ c u phòng ); T m nhìn c nh quan c a các phòng trong căn h . 6.2.5. Không gian ch c năng giao thông trong nhà cao t ng Giao thông ng trong nhà cao t ng bao g m c u thang b và thang máy. 6.2.5.1. C u thang b 6.2.5.1.1. C u thang b ư c thi t k và b trí ph i áp ng yêu c u s d ng và thoát ngư i an toàn. S lư ng c u thang b c a m t ơn nguyên trong nhà cao t ng không ư c nh hơn 2, trong ó ít nh t có m t thang tr c ti p v i t ng 1 và m t thang lên ư c t ng mái. Chú thích : Trư ng h p có m t thang b trí ti p giáp v i bên ngoài thì ch c n có 1 thang b . 6.2.5.1.2. Chi u r ng thông thu c a bu ng thang ngoài vi c áp ng quy nh c a tiêu chuNn phòng cháy, còn ph i d a vào c trưng s d ng c a công trình. Chi u
 11. r ng m t v thang c a c u thang dùng thoát ngư i khi có s c ư c thi t k không nh hơn 1,2m. 6.2.5.1.3. Chi u cao c a m t t thang không ư c l n hơn 1,8m và ph i b trí chi u ngh . Chi u r ng chi u ngh l n hơn ho c b ng chi u r ng v thang. 6.2.5.1.4. C u thang ít nh t ph i có m t phía có tay v n. Chi u cao tay v n c a c u thang tính t mũi b c thang không ư c nh hơn 0,9m. 6.2.5.1.5. Chi u cao b c thang không ư c l n hơn 150mm, chi u r ng b c thang không nh hơn 300mm. 6.2.5.1.6. Trong bu ng thang cho phép b trí c a thu rác, b ng i n, hòm thư... c a t ng t ng. 6.2.5.1.7. Kho ng cách tính t c a căn h n c u thang ho c n l i ra ngoài nhà không ư c l n hơn 25m 6.2.5.1.8. Khi thi t k c u thang trong nhà cao t ng ph i chú ý n yêu c u thoát khói khi x y ra s c . 6.2.5.1.9. Hành lang, phòng m, s nh ph i có h th ng thông gió và van thoát khói t ng m khi có cháy. 6.2.5.2.Thang máy 6.2.5.2.1. Khi thi t k nhà cao t ng ph i b trí thang máy. S lư ng thang máy ph i phù h p v i yêu c u s d ng nhưng không ư c ít hơn 2, trong ó có m t thang chuyên d ng . 6.2.5.2.2. Vi c thi t k và l a ch n thang máy trong nhà cao t ng ph i căn c vào: - S t ng và cao t ng; - S căn h trong toà nhà; - Lư ng ngư i c n v n chuy n t i a trong th i gian cao i m; - Yêu c u v ch t lư ng ph c v ; - Các yêu c u k thu t khác. 6.2.5.2.3. Tr ng t i thang máy ph i có s c t i t 420 kg n 630kg. T c thang máy ư c b trí trong nhà cao t ng không nh hơn 1,5m/s. Chú thích: 1). Ph i b trí m t thang máy có kích thư c cabin 2.200mm x 2.400mm ch c, băng ca c p c u trong trư ng h p c n thi t
 12. 2). Trư ng h p có yêu c u c bi t thì s lư ng thang máy, s c t i và t c thang máy do thi t k quy nh. 6.2.5.2.4. Ngoài vi c xác nh các thông s k thu t c a thang máy cũng c n tính n gi i pháp thi t k gi ng thang, phòng t máy và thi t b , các y u t v kinh t , di n tích chi m ch c a thang. 6.2.5.2.5. Thang máy ư c b trí g n l i vào chính c a toà nhà. Ca bin thang máy ph i b trí tay v n và b ng i u khi n cho ngư i tàn t t s d ng. Chú thích: Yêu c u thi t k cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng c n tuân theo các quy nh trong tiêu chuNn "Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng" 6.2.5.2.6. Khi có s c thang máy ph i có kh năng t ng ch y v t ng g n nh t và t ng m c a. 6.2.5.2.7. Gian t máy và thi t b thang máy không ư c b trí tr c ti p trên phòng mà ư c b trí trên gi ng thang. Gi ng thang không ư c b trí k bên phòng và ph i có bi n pháp ch ng n, ch ng ch n ng. 6.2.5.2.8. Không ư c b trí tr c ti p b nư c trên gi ng thang và không cho các ư ng ng c p nư c, c p nhi t, c p ga i qua gi ng thang. 6.2.5.2.9. Ph i m b o thông gió, cách nhi t, ch ng Nm, ch ng n và ch ng s gi m áp cho gi ng thang. 6.2.5.2.10. C a thang máy không nên ti p giáp v i c u thang b tránh ùn t c c n tr thoát ngư i khi x y ra ho ho n. 6.2.5.2.11. Không s d ng thang máy làm l i thoát ngư i khi có s c . 6.2.5.2.12. Vi c l p t và s d ng thang máy c n tuân theo các quy nh trong tiêu chuNn " Thang máy. Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng". 6.2.6. Không gian k thu t 6.2.6.1. Không gian k thu t trong nhà cao t ng ư c b trí trong t ng h m ho c t ng k thu t c a toà nhà. Chú thích: Khi s d ng t ng h m làm t ng k thu t ph i có bi n pháp thoát nư c và ch ng th m hi u qu . 6.2.6.2. Chi u cao thông thu c a t ng k thu t ư c xác nh trong t ng trư ng h p c th , tuỳ thu c vào lo i thi t b và h th ng b trí trong t ng k thu t có tính t i i u ki n v n hành s d ng.
 13. 6.2.6.3. C n b trí l thông gió cho t ng k thu t v i t ng di n tích các l thông gió không nh hơn 1/400 di n tích sàn c a t ng k thu t và phân b u trên chu vi tư ng ngoài. Di n tích c a m i l thông gió t i thi u 0,05m2. 6.2.6.4. Trong t ng k thu t, các c a ngăn ch ng cháy ph i làm b ng v t li u ch ng cháy theo như quy nh trong các tiêu chuNn hi n hành v phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình. 6.2.7. T ng h m 6.2.7.1. T ng h m có th ư c s d ng làm t ng k thu t, ch xe, b trí t i n và máy bơm nư c cho toà nhà. Chú thích: T ng h m trong nhà cao t ng c n tính n kh năng phòng th dân s trong trư ng h p c n thi t. 6.2.7.2. Chi u cao t ng h m không nên nh hơn 2,2m. i v i các không gian s d ng cho ho t ng công c ng như h i h p, sinh ho t c ng ng, chi u cao thi t k ư c l y theo yêu c u s d ng. 6.2.7.3. Ph i thi t k có m t thang máy xu ng t i t ng h m c a toà nhà. 6.2.7.4. Các l i ra t t ng h m không ư c thông v i hành lang c a toà nhà mà ph i b trí tr c ti p ra ngoài. S lư ng l i ra không ư c ít hơn 2 và có kích thư c không nh hơn 0,9m x1,2m. 6.2.7.5. Ph i có gi i pháp ch ng th m và thông gió cho t ng h m. 6.2.8. Mái 6.2.8.1. Mái c a nhà cao t ng ph i m b o ch c năng cách nhi t và ch ng th m. C n l a ch n v t li u và k t c u mái phù h p v i yêu c u cách nhi t, ch ng Nm và thoát nư c mưa. 6.2.8.2. Trên mái nhà cao t ng có th l p t b nư c, các mi ng hút, x khí, i u hoà trung tâm (n u có), thang máy, thi t b chuyên d ng ... 6.2.8.3. H th ng các cơ c u ph c v công tác b o trì, b o dư ng m t ngoài nhà trong quá trình s d ng ph i ư c neo ch c ch n vào k t c u ch u l c c a mái. 6.2.8.4. Trên mái ph i có h th ng thu nư c mưa b ng sênô d n n các ư ng ng ng thoát nư c xu ng h th ng thoát nư c ngoài nhà. 6.2.8.5. Ph i có bi n pháp ch ng ng sương, ch ng th m và ch ng Nm cho l p cách nhi t c a mái. 6.2.8.6. L p không khí cách nhi t t ng giáp mái ph i có cao không làm c n tr ư ng thông gió. 6.2.9. C a s
 14. 6.2.9.1. C a s nhà cao t ng ư c thi t k theo ki u c a l t, c a Ny, c a trư t ng, trư t ngang ho c k t h p c hai . Yêu c u k thu t c a c a ư c quy nh trong các tiêu chuNn hi n hành v c a g và c a kim lo i. 6.2.9.2. C a ph i m b o an toàn v b n cơ h c, b n ch u áp l c gió, b n ch u th m nư c và l t không khí. V t li u làm gioăng m và các ch t k t dính gi a ph n kính v i ô cánh, khung cánh v i khuôn c a ph i b o m yêu c u v àn h i, dính k t và b n kín nư c. 6.2.9.3. Ngư ng c a s ph i m b o thoát nư c. L thoát nư c không nh hơn 5mm2. C n có chi ti t g t nư c mưa thanh dư i khung cánh c a s . 6.2.9.4. Khi gia công l p d ng c a ph i h n ch th m ng nư c gi a các chi ti t l p ráp. Các góc l p ráp ph i ư c n i ghép ch c ch n và ph ng m t. Hèm t kính ph i tháo l p ư c d dàng. 6.2.9.5.Kính s d ng cho c a s tư ng ngoài nhà cao t ng ph i là kính an toàn, kính lư i thép, gi m ư c b c x m t tr i và t yêu c u trong tiêu chuNn hi n hành v kính an toàn. 6.2.10. N n và sàn nhà 6.2.10.1. B m t sàn và n n c a các gian phòng ph i b o m không trơn trư t, không có k h , ít b mài mòn, d lau chùi và ch ng ư c n m, Nm. 6.2.10.2. Sàn nhà ph i m b o không rung và cách âm trong quá trình s d ng. Không ư c dùng v t li u ho c các ch t ph gia có tính c h i làm v t li u lát n n. 6.2.10.3. Ph i có các bi n pháp ch ng Nm chân tư ng và ngăn ng a kh năng cong, vênh, n t v các l p lát. 6.2.11. ng thông hơi, ng thông gió và ư ng ng rác 6.2.11.1. ng thông hơi và ng thông gió t nhiên trong nhà cao t ng ph i phù h p v i nh ng quy nh dư i ây: a) ng thông hơi và ng thông gió ph i làm b ng v t li u không cháy; Không s d ng các lo i ng giòn, d v ; b) M t c t, hình d ng, kích thư c và m t trong c a ng thông hơi và ng thông gió ph i thu n ti n cho vi c thoát khí d dàng, không làm c n tr , t c, rò r khói và thoát ngư c; c) T ng di n tích m t c t ng thông hơi ư c xác nh căn c vào lư ng không khí c n hút tránh hi n tư ng chênh l ch áp su t gi a ng ng thoát khí và áp su t khí quy n; d) H th ng ng thông hơi và thông gió ph i ư c tách riêng;
 15. e) ng thông hơi và ng thông gió ph i vư t lên trên mái. Chi u cao nhô lên không ư c nh hơn 0,7m, cách c a s ho c c a hút gió ³ 3m theo chi u ngang. Trên nh ng ph i có bi n pháp tránh thoát ngư c. 6.2.11.2. Tuỳ vào i u ki n c th , trong nhà cao t ng có th thu gom rác t i ch t t i các t ng ho c b trí ư ng ng rác. N u thu rác t i ch thì ch thu rác c a t ng t ng ư c b trí t i các góc khu t g n c u thang b ho c thang máy; Ph i có bi n pháp ch ng mùi hôi bay vào các căn h . N u b trí ư ng ng rác thì kho ng cách t c a vào căn h n ư ng ng rác g n nh t không l n hơn 25m. 6.2.11.3. C a thu rác trên ư ng ng rác t i các t ng ph i có n p y b ng gioăng kín cách âm và ngăn ng a mùi hôi, gián, côn trùng bay vào căn h . 6.2.11.4 . ư ng ng rác nên b trí d a vào tư ng ngoài nhà, th ng ng, ng th i làm b ng v t li u không cháy, m t trong nh n, ch ng bám dính, không rò r , không có v t nhô ra. gi m ti ng n và tránh nguy cơ cháy trong quá trình s d ng, ư ng ng rác nên thi t k hình tr tròn có ư ng kính không nh hơn 0,5m, có thi t b r a và v sinh ư ng ng. 6.2.11.5. u ư ng ng rác ph i có ư ng ng thoát hơi nhô lên trên mái 0,7m. Di n tích m t c t không ư c nh hơn 0,05m2, ng th i ph i có b ph n ch p mái che mưa và lư i ch n ch ng chu t, b . 6.2.11.6. Bu ng thu rác ư c b trí ngay dư i ư ng ng rác t ng m t. Chi u cao thông thu c a bu ng thu rác t i thi u l y 2,5m. 6.2.11.7. Bu ng thu rác ph i có l i vào riêng và có c a m ra ngoài. C a bu ng thu rác ư c cách ly v i l i vào nhà b ng tư ng c và ư c ngăn b ng tư ng ch ng cháy. 6.2.11.8. C a bu ng thu rác ph i m b o kho ng cách li v sinh. Phương th c thu gom và v n chuy n rác ph i phù h p v i phương th c qu n lí rác c a ô th . C n có h thu nư c ch y t bu ng thu rác vào h th ng thoát nư c bNn ho c b trí máy bơm thoát nư c c c b . 6.3. Gi i pháp t h p m t b ng và m t ng trong nhà cao t ng 6.3.1. B trí m t b ng nhà cao t ng ph i phù h p v i yêu c u s d ng, m b o yêu c u v thông gió và chi u sáng t nhiên, ng th i ph i có sơ ch u l c h p lý, d t p trung h th ng k thu t như nút giao thông ng (thang máy, thang b ), b trí khu v sinh, b p, ư ng ng c p thoát nư c, i n chi u sáng, cáp i n tho i, cáp truy n hình, vi n thông, ư ng ng c p nư c ch a cháy, ư ng ng rác, c p ga.... 6.3.2. Các chi ti t ki n trúc trên m t ng c a nhà cao t ng ph i làm b ng v t li u có b n cao, tránh rêu m c và ph i m b o ch c năng bao che, thông gió, chi u sáng t nhiên, che ch n n ng, ch ng mưa h t.
 16. 6.3.3. L a ch n gi i pháp m t ng ơn gi n, màu s c hài hoà v i quy h ach t ng th , tránh s d ng các chi ti t trang trí rư m rà. 7. Yêu c u thi t k c p thoát nư c 7.1. Trong nhà cao t ng ph i thi t k h th ng c p nư c sinh ho t và c p nư c ch a cháy như quy nh trong tiêu chuNn hi n hành . 7.2. Tuỳ theo m c ti n nghi, tiêu chuNn dùng nư c trong ngày dùng nư c l n nh t ư c tính t 200lít /ngư i/ngày êm n 300lít/ngư i/ ngày êm. Tiêu chuNn nư c ch a cháy l y 2,5lít/giây/c t và s c t nư c ch a cháy bên trong nhà l y là 2. 7.3. C n t n d ng tri t áp l c ư ng ng c p nư c bên ngoài. Khi không áp l c, ph i thi t k h th ng phân vùng c p nư c m b o lưu lư ng và áp l c nư c. áp l c nư c làm vi c c a các d ng c v sinh trong h th ng c p nư c sinh ho t không ư c l n hơn 60m. áp l c t do thư ng xuyên c a các h ng ch a cháy bên trong nhà ph i m b o chi u cao c t nư c không th p hơn 6m. Chú thích: i v i khu v c mà áp l c nư c không cung c p nư c cho các h ng ch a cháy trong nhà thì c n ph i t máy bơm tăng áp và có b ph n i u khi n t xa, b trí ngay t i h ng ch a cháy. 7.4. Ph i m b o c p nư c liên t c cho nhu c u s d ng nư c trong nhà cao t ng. 7.5. Trư ng h p không áp l c và lưu lư ng nư c ph i b trí b ch a, máy bơm ho c các thi t b tăng áp khác. 7.6. M ng lư i phân ph i c a ư ng ng c p nư c bên trong nhà cao t ng ư c t trong t ng h m, t ng k thu t nhưng không ư c t chung v i các ư ng ng thông gió và thông hơi. 7.7. Ph i có gi i pháp ch ng n do hi n tư ng va thu l c cho các thi t b c p thoát nư c như van gi m áp, vòi l y nư c, máy bơm... 7.8. gi m áp l c nư c và tránh lãng phí nư c, trên ư ng ng d n nư c vào ho c trên ư ng ng nhánh d n nư c t i các i m l y nư c m i t ng c n t các thi t b sau: - Khi lưu lư ng không i t rông en (t m ch n c l ); - Khi lưu lư ng thay i t thi t b i u ch nh áp l c, 7.9. Ph i t két nư c áp l c ho c b ch a nư c trên mái nhà cao t ng mb o kh i lư ng nư c d tr nh m i u ch nh ch nư c không iêù hoà và c p nư c ch a cháy trong th i gian 10 phút. C n có ng phân ph i riêng m b o lư ng nư c ch a cháy không b s d ng vào m c ích khác. Chú thích: Trong m i trư ng h p, dung tích két nư c áp l c không ư c l n hơn t 25 m3. N u vư t quá quy nh ph i chia nh ph c v cho m t khu v c c p nư c nh t nh.
 17. 7.10. Tiêu chuNn nư c th i sinh ho t ư c l y theo tiêu chuNn c p nư c và ư c thi t k theo ch t ch y. N u không th t ch y ra h th ng thoát nư c bên ngoài ph i thi t k tr m bơm thoát nư c. Thi t k h th ng thoát nư c bên trong c n tuân theo quy nh trong tiêu chuNn hi n hành. 7.11. i v i h th ng thoát nư c sinh ho t c n tách riêng nư c phân ti u và nư c t m r a, sinh ho t. 7.12. Ph i thi t k h th ng thoát nư c mưa trên mái và thoát nư c mưa t ng h m. H th ng thoát nư c mưa t ng h m ư c thu gom t i các h ga sau ó dùng máy bơm t ng bơm vào h th ng thoát nư c. 7.13. Cách b trí ph u thu nư c mưa trên mái ph i tính toán d a vào m t b ng mái, di n tích thu nư c cho phép c a m t ph u thu và k t c u mái . 8. Yêu c u thi t k thông gió và i u hoà không khí 8.1. H th ng thông gió, i u hoà không khí trong nhà cao t ng ư c thi t k theo quy nh c a tiêu chuNn hi n hành. 8.2. Có th thi t k h th ng i u hoà không khí trung tâm cho các không gian ph c v công c ng trong toà nhà. H th ng i u hoà không khí trung tâm có th là m t t máy c l p ho c không c l p ư c t t i m t v trí thích h p v i dài c a tuy n ng d n khí i và v không nên l n hơn 60m. 8.3. i v i các căn h nên thi t k h th ng i u hoà không khí c c b . Ph i ch a s n v trí l p t các thi t b i u hoà và các ư ng ng thu nư c t máy i u hoà không nh hư ng n ki n trúc m t ng c a công trình và v sinh môi trư ng. 8.4. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí trong nhà cao t ng ph i m b o các ch tiêu gi i h n ti n nghi vi khí h u trong phòng. 8.5. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí c n ph i có các gi i pháp công ngh , gi i pháp ki n trúc và k t c u m t cách h p lý nh m m b o yêu c u v sinh, tiêu chuNn k thu t, ti t ki m và kinh t . 8.6. m b o thông gió t nhiên c n t o gió xuyên phòng b ng c a ón gió vào và c a thoát gió ra. 8.7. Ph i có các gi i pháp cách nhi t, che ch n n ng theo các quy nh trong tiêu chuNn hi n hành. 8.8. ng d n gió c a h th ng thông gió, i u ti t không khí ph i th ng ng th i gió và c p gió. Các ng ng này ư c ghép n i các nhánh ng gió cho m i t ng, dùng s c Ny cơ khí ho c s c Ny t nhiên. ng nhánh m i t ng ư c n i vào ng ng sát tr n t ng trên ho c t ng dư i so v i t ng có ng nhánh.
 18. i v i nhà cao t 10 t ng tr lên, trên ng nhánh hút gió c a hai t ng trên cùng v trí u vào ng ngang ph i l p van m t chi u t ng. 9. Yêu c u thi t k i n chi u sáng, ch ng sét và h th ng thông tin liên l c 9.1. Thi t k chi u sáng cho nhà cao t ng ph i tuân theo tiêu chuNn hi n hành v chi u sáng. Tri t t n d ng chi u sáng t nhiên. Chi u sáng t nhiên có th là chi u sáng bên, chi u sáng trên ho c chi u sáng h n h p. Chú thích : Trư ng h p chi u sáng t nhiên không m b o ph i s d ng chi u sáng nhân t o chi u sáng làm vi c, chi u sáng s c , chi u sáng phân tán ngư i và chi u sáng b o v . 9.2. Các gi i pháp ki n trúc che ch n n ng không ư c nh hư ng n chi u sáng t nhiên. 9.3. T phân ph i i n cung c p chi u sáng trong nhà cao t ng ph i ư c b trí phòng k thu t. Các t , b ng i n ư c t các t ng c p i n cho các căn h và ti n qu n lý, s d ng, s a ch a và m b o m quan. 9.4. Vi c cung c p i n t t ,b ng i n t ng n b ng i n c a t ng căn h ph i i b ng các tuy n dây ho c cáp i n d c theo hành lang và chôn ng m vào tư ng. Trư ng h p k p n i trong t ng k thu t ph i lu n dây qua ng nh a t ch ng cháy ho c ng thép 9.5. H th ng chi u sáng ư c b o v b ng các áptomát. Các công t c i u khi n, c m ư cl p cao 1,20m 9.6. T i các khu v c hành lang, c u thang, s nh t ng ph i b trí chi u sáng s c và chi u sáng phân tán ngư i. 9.7. H th ng ư ng dây d n i n ph i ư c thi t k c l p v i các h th ng khác và ph i m b o d dàng thay th , s a ch a khi c n thi t.. Quy nh l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n ư c l y theo tiêu chuNn l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n trong nhà và công trình công c ng. 9.8. Khi thi t k nhà cao t ng ph i c bi t chú ý n các gi i pháp ch ng sét tránh kh năng b sét ánh th ng, ch ng c m ng tĩnh i n và c m ng i n t và ch ng i n áp cao c a sét lan truy n theo h ư ng dây c p i n h áp trong công trình . Khuy n khích s d ng h th ng ch ng sét tiên ti n, b o m thNm m ki n trúc và ch ng th m, d t mái. 9.9. Vi c l a ch n gi i pháp ch ng sét ư c tính toán theo yêu c u trong tiêu chuNn ch ng sét hi n hành. 9.10. Trong nhà cao t ng c n ph i thi t k ng b h th ng thông tin, liên l c, phát thanh, truy n hình. Trư ng h p c n thi t có thêm h th ng i u khi n t xa các thi t b k thu t.
 19. 9.11. Thi t k , l p t h th ng thông tin liên l c, phát thanh truy n hình ph i tuân theo quy nh c a các tiêu chuNn chuyên ngành có liên quan. T phân cáp ư c t t i các phòng k thu t xây trên b cao 0,5m và ư c kéo t i các h p u dây t t i các t ng. H p u dây ư c t cao trên 1,5m. 9.12. Trong các căn h , các c m i n tho i t ng m trong tư ng ư c b trí cao 0,5m tuỳ theo ki n trúc n i th t. M ng thuê bao i n tho i ư c thi t k theo sơ nguyên lý m ng hình tia. 9.13. Toàn b dây d n ư c i ng m trong tư ng và kéo ra h p u dây các t ng, T h p u dây các t ng kéo xu ng t phân cáp t t ng 1 u ra h th ng bên ngoài c a thành ph . 9.14. Cho phép b trí c t ăngten thu sóng truy n thanh, truy n hình trên mái nhà. Trư ng h p c n thi t, cho phép b trí t ng giáp mái các thi t b thu sóng truy n hình. H th ng m ng lư i truy n hình t t phân ph i n các căn h ph i kín, ng th i ph i có gi i pháp ch ng sét cho các c t thu sóng truy n hình. 9.15. m b o an ninh cho toàn b toà nhà nên b trí b khoá mã l i vào t i s nh chính. 9.16. H th ng c p ga, khí t t p trung ph i tuân theo quy nh chuyên ngành có liên quan 10. Yêu c u thi t k phòng cháy ch ng cháy (các quy nh trong m c này là yêu c u b t bu c) 10.1. Khi thi t k phòng ch ng cháy cho nhà cao t ng ph i tuân theo nh ng quy nh trong các tiêu chuNn hi n hành . 10.2. Ph i t ch c ư ng giao thông, h th ng c p nư c ch a cháy và h th ng báo cháy trong khu v c nhà cao t ng. 10.3. Nhà cao t ng ph i ư c thi t k v i b c ch u l a b c I. Gi i h n ch u l a t i thi u c a các c u ki n và v t li u xây d ng ư c quy nh trong các tiêu chuNn hi n hành v phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình . 10.4. Trong nhà cao t ng ph i chia thành các vùng ngăn cháy ho c khoang ngăn cháy. Vùng ngăn cháy là kho ng m chia ngôi nhà theo su t chi u r ng (chi u dài) và chi u cao ngôi nhà. 10.5. Ph i m b o kho ng cách an toàn phòng cháy ch a cháy t c a căn h nl i thoát n n g n nh t trong công trình. Kho ng cách t c a căn h n l i thoát n n g n nh t không ư c l n hơn 25m. 10.6. B trí ch xe trong toà nhà ph i m b o các yêu c u ngăn cháy và thoát n n cho ngư i khi có s c . 10.7. Thang thoát hi m ph i thi t k ti p giáp v i bên ngoài.
 20. 10.8. L i thoát n n ư c coi là an toàn khi m b o m t trong các i u ki n sau: - i t các căn h t ng1 tr c ti p ra ngoài hay qua ti n s nh ra ngoài; - i t căn h b t kỳ t ng nào (tr t ng 1) ra hành lang có l i thoát. 10.9. C u thang và hành lang thoát hi m ph i m b o các yêu c u sau: - Có thông gió i u áp và không b t khói bu ng thang; - Có èn chi u sáng s c . 10.10. Trong nhà cao t ng nên l p t h th ng báo cháy. Tuỳ thu c vào m c ti n nghi và yêu c u s d ng mà lư ch n h th ng báo cháy cho phù h p. 10.11. H th ng báo cháy t ng ư c t trung tâm toà nhà, bao g m: t báo cháy trung tâm, b ng tín hi u các vùng, u báo khói, u báo nhi t và nút báo cháy khNn c p. Ngoài ra ph i có thi t b báo cháy b ng tín hi u âm thanh và thi t b liên l c v i i phòng cháy ch a cháy. Yêu c u k thu t v l p t h th ng báo cháy ph i tuân theo tiêu chuNn hi n hành. 10.12. u báo khói, u báo nhi t ư c l p t cho các khu v c nhà xe, khu v c công c ng khác và trong các phòng i u khi n i n, phòng i u khi n thang máy. 10.13. Các thi t b báo ng như loa truy n thanh, còi báo ng và các nút báo ng khNn c p ư c b trí t i t t c các khu v c, nh ng nơi d th y, d thao tác. d truy n tín hi u báo ng và thông báo a i m x y ra ho ho n. 10.14. Các h p vòi ch a cháy ư c t m i t ng t i các s nh c u thang và ph i m b o cung c p nư c ch a cháy khi có cháy x y ra. 10.15. Ph i b trí h ng ch ch a cháy bên ngoài nhà. H ng ch này ư c l p t n i h th ng ư ng ng ch a cháy bên trong v i ngu n c p nư c ch a cháy t bên ngoài. 10.16. Trong nhà cao t ng ph i l p h th ng thông gió, hút khói hành lang và bu ng thang. Nh ng b ph n c a h th ng này ph i làm b ng v t li u không cháy. 10.17. H th ng thông gió hay th i gió bu ng thang ph i m b o an toàn cho các thi t b và cho vi c óng m c a s . 10.18. m b o yêu c u thoát ngư i khi có s c , ph i có gi i pháp không cho khói t thang máy, bu ng thang lan vào các t ng và ngư c l i. 10.19. Trong gi ng thang máy ph i m b o cung c p không khí bên ngoài t h th ng riêng vào ph n trên c a gi ng thang máy khi có cháy x y ra. 10.20. Thi t b thông gió, và thoát khói ph i b trí trong t ng h p thông gió ngăn cách b ng ngăn ch ng cháy. Ph i b trí t ch a cháy và t i u khi n m i t ng.
Đồng bộ tài khoản