Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS về việc bổ sung Danh mục kháng sinh nhóm Fluorquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C KHÁNG SINH NHÓM FLUORQUINOLONES C M S D NG TRONG S N XU T, KINH DOANH TH Y S N XU T KH U VÀO THN TRƯ NG M VÀ B C M B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 2/5/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Th y s n; Căn c Ch th s 07/2002/CT- TTg ngày 25/2/2005 c a Th tư ng Chính Ph v vi c tăng cư ng qu n lý s d ng thu c kháng sinh, hóa ch t trong s n xu t kinh doanh th c ph m có ngu n g c ng v t; Xét ngh c a C c Trư ng C c qu n lý Ch t lu ng, an toàn v sinh và Thú y Th y s n v vi c b sung Danh m c kháng sinh nhóm Fluoroquinolones c m s d ng trong s n xu t, kinh doanh th y s n xu t kh u vào th trư ng M và B c M ; QUY T NNH: i u 1. Quy nh danh m c kháng sinh nhóm Fluoroquinolones c m s d ng (gi i h n b ng không) trong s n xu t, kinh doanh th y s n xu t khNu vào th trư ng M và B c M có hi u l c t 20/8/2005 (ph l c kèm theo). i u 2. Các Doanh nhgi p s n xu t, kinh doanh th y s n có trách nhi m ki m soát dư lư ng hóa ch t, kháng sinh trong s n xu t, kinh doanh th y s n nói chung theo Quy t nh s 07/2005/Q -BTS ngày 24/2/2005 c a B trư ng B Th y s n và ki m soát khánh sinh nhóm Fluoroquinolones theo quy nh c a văn b n này i v i các lô hàng th y s n xu t khNu vào th trư ng M và B c M . i u 3. C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, an toàn v sinh và Thú y th y s n ch u trách nhi m t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các C c, V , Thanh tra B ; Giám c Trung tâm Khuy n ngư Qu c gia và Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c các s Th y s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý th y s n, Ch t ch Hi p h i ch bi n và xu t khNu th y s n Vi t Nam, Ch t ch H i ngh cá Vi t Nam và các ơn v có liên quan có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n và thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
  2. T Quang Ng c Ph l c: B SUNG DANH M C KHÁNG SINH NHÓM FLUOROQUINOLONES C M S D NG TRONG S N XU T, KINH DOANH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005 c a B trư ng B Th y s n) TT Tên hóa ch t, kháng sinh i tư ng áp d ng 1 Danofloxacin 2 Difloxacin Th c ăn, thu c thú y, hóa ch t, ch t x lý 3 Enrofloxacin 4 Ciprofloxacin môi trư ng, ch t tNy r a kh trùng, ch t 5 Sarafloxacin 6 Flumequine b o qu n, kem bôi da tay trong t t c các khâu s n xu t gi ng, 7 Norfloxacin nuôi tr ng ng th c v t dư i 8 Ofloxacin nư c và lư ng cư, d ch v ngh cá và b o qu n, ch bi n. 9 Enoxacin 10 Lomefloxacin 11 Sparfloxacin
Đồng bộ tài khoản