Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
331
lượt xem
40
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT về việc Ban hành "quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t d phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG HUY N, QU N, THN XÃ,THÀNH PH THU C T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm Y t d phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t ,ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân huy n và s ch o v chuyên môn, k thu t c a các Trung tâm thu c h d phòng, các Trung tâm chuyên ngành tuy n t nh. i u 2. Trung tâm Y t d phòng huy n là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Trung tâm Y t d phòng huy n có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kho sinh s n và truy n thông giáo d c s c kho trên a bàn huy n. i u 4. Trung tâm Y t d phòng huy n có nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kho sinh s n và truy n thông giáo d c s c kho trên cơ s k ho ch c a t nh và tình hình th c t trên a bàn huy n trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c th c hi n các ho t ng sau: a) Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kho lao ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kho sinh s n, s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, truy n thông giáo d c s c kho theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách i v i các tr m y t xã, phư ng, th tr n, các cơ s y t trên a bàn; c) Tham gia ào t o, ào t o l i, t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b y t c p xã, nhân viên y t thôn, b n và các cán b khác;
  3. d) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan; ) Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c S Y t phân công; e) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; g) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; h) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t và U ban nhân dân huy n giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm Y t d phòng huy n có Giám c và các Phó Giám c; 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng Truy n thông Giáo d c s c kho . 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS; b) Khoa An toàn v sinh th c phNm; c) Khoa Y t công c ng; d) Khoa Chăm sóc s c kho sinh s n; ) Khoa Xét nghi m. i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch , nh m c lao ng c a Trung tâm Y t d phòng huy n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Ngân sách s nghi p y t ; 2. Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia;
  4. 3. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t; 4. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v c a các Khoa, Phòng 1. Phòng Hành chính t ng h p: a) Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm, c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n k ho ch; b) T ch c th c hi n nhi m v hành chính, qu n tr , ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý tài chính, tài s n, thu c, v t tư, hoá ch t, trang thi t b ph c v cho công tác chuyên môn, ho t ng c a trung tâm và ch u trách nhi m thanh, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t; d) Qu n lý công tác t ch c, cán b ; th c hi n ch , chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n t ng h p, th ng kê, báo cáo các ho t ng c a Trung tâm theo quy nh. 2. Phòng Truy n thông Giáo d c s c kho : a) Th c hi n vi c tuyên truy n các ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c y t ; b) Ch u trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n nghi p v truy n thông giáo d c s c kho v y t d phòng; phòng ch ng HIV/AIDS; an toàn v sinh th c phNm; chăm sóc s c kho sinh s n trên a bàn huy n; c) Th c hi n tư v n s c kho cho ngư i dân và hư ng d n nghi p v tư v n s c kho i v i các cơ s y t trên a bàn. 3. Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS: a) Th c hi n giám sát thư ng xuyên và qu n lý ch t ch di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch, các b nh xã h i, HIV/AIDS trên a bàn; t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng d ch, b nh; b) T ch c i u tra nh kỳ tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch, b nh xã h i, HIV/AIDS t i các cơ s y t và t i c ng ng trên a bàn huy n; c) T ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS, hư ng d n qu n lý, chăm sóc ngư i nhi m HIV t i gia ình và c ng ng; ph i h p v i các b nh vi n trên a bàn huy n trong qu n lý công tác i u tr HIV/AIDS; d) Qu n lý ch t ch các d ch cũ, phát hi n k p th i d ch m i; ti n hành các bi n pháp chuyên môn, k thu t ngăn ch n d ch phát sinh, lây lan;
  5. ) T ng h p s li u, l p b n , bi u các lo i b nh d ch, b nh xã h i, HIV/AIDS t i a phương; e) Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án liên quan v y t d phòng, phòng, ch ng b nh xã h i, HIV/AIDS trên a bàn huy n; 4. Khoa An toàn v sinh th c phNm: a) Hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm và ph bi n ki n th c v dinh dư ng c ng ng cho các cơ quan, t ch c trên a bàn huy n; b) Giám sát vi c th c hi n các i u ki n an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn huy n; c) Th c hi n ki m tra an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s d ch v ăn u ng th c ăn ư ng ph , các cơ s s n xu t th c phNm trên a bàn huy n; i u tra và tri n khai các bi n pháp phòng ng a ng c th c phNm theo quy nh; d) Ph i h p th c hi n “Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm”. ) Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án liên quan v an toàn v sinh th c phNm trên a bàn huy n; 5. Khoa Y t công c ng: a) Ch u trách nhi m hư ng d n chuyên môn, k thu t v : V sinh an toàn lao ng, v sinh trư ng h c, phòng, ch ng tai n n thương tích, phòng, ch ng nhi m c hoá ch t b o v th c v t; xây d ng, s a ch a và s d ng các công trình v sinh; bi n pháp x lý các ch t th i trên a bàn huy n; b) Giám sát v sinh ngu n nư c sinh ho t, i u ki n v sinh an toàn lao ng i u ki n v sinh trư ng h c; t ng h p, theo dõi, ánh giá ch t lư ng và hi u qu th c hi n các i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh v chuyên môn k thu t i v i các cơ s , cơ quan, t ch c trên a bàn huy n; c) L p h sơ v sinh lao ng và t ch c khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng; d) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các ban, ngành, oàn th trên a bàn huy n trong vi c xây d ng làng văn hoá s c kho , mô hình c ng ng an toàn, phòng, ch ng tai n n thương tích; ) Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án v s c kho môi trư ng, lao ng, trư ng h c, phòng, ch ng tai n n thương tích và phòng, ch ng b nh ngh nghi p trên a bàn huy n. 6. Khoa Chăm sóc s c kho sinh s n: a) Qu n lý các ch s v chăm sóc s c kho sinh s n và ánh giá th c tr ng s c kho sinh s n trong huy n;
  6. b) Giám sát và h tr v chuyên môn, k thu t i v i y t tuy n xã th c hi n theo hư ng d n chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc s c kho sinh s n; c) Cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình, phòng, ch ng nhi m khuNn ư ng sinh s n; d) Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án v chăm sóc s c kho sinh s n, phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em trên a bàn. 7. Khoa Xét nghi m: a) Th c hi n các xét nghi m cơ b n ph c v cho công tác chuyên môn c a Trung tâm và y t tuy n xã; l y m u và b o qu n m u xét nghi m g i tuy n trên theo quy nh; b) Ph i h p v i Khoa C n lâm sàng c a các B nh vi n trên a bàn huy n tri n khai các xét nghi m ph c v k p th i công tác chuyên môn; c) T ch c th c hi n các d ch v xét nghi m thu c lĩnh v c theo quy nh c a c p có thNm quy n./.
Đồng bộ tài khoản