Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện Nghị định số:197/2004/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 26/2005/Q -UB-HN Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH “QUY NNH V B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ, TH C HI N NGHN NNH 197/2004/N -CP NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph và Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v b i thư ng, h tr , tái nh cư, th c hi n Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2: . Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các Quy t nh ã ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n huy n, phư ng, xã, th tr n; các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ - Th tư ng Chính ph , N I - Văn phòng Chính ph , KT. CH TNCH - B TNMT, B XD, B TC, PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y, - Thư ng tr c H ND Thành ph , ( báo cáo) - Các /c Phó Ch t ch UBND thành ph , Lê Quý ôn - Như i u 3, - ài phát thanh và truy n hình Hà N i,
 2. - Báo HNM, Báo KT T, - Các phó VPUB, t chuyên viên, - Lưu : NTh, Nn, VT. - Lưu. QUY NNH V B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ, TH C HI N NGHN NNH S :197/2004/N -CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh B n Quy nh này quy nh v b i thư ng, h tr , tái nh cư; trình t , th t c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph Hà N i theo ph m vi quy nh t i i u 1 Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ; ng th i c th hoá m t s chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư cho phù h p v i c i m, tình hình qu n lý, s d ng t ai, qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. B n quy nh này không áp d ng i v i các d án s d ng t vào m c ích phát tri n kinh t theo quy nh t i Kho n 6 i u 36 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph mà Nhà nư c không ra Quy t nh thu h i t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, c ng ng dân cư, cơ s tôn giáo, h gia ình, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang s d ng t b Nhà nư c thu h i (g i t t là ngư i b thu h i t) có i u ki n ư c b i thư ng t, tài s n thì ư c b i thư ng theo qui nh. Trư ng h p ngư i s d ng t sau khi b thu h i t không còn ch nào khác thì ư c gi i quy t chính sách tái nh cư. 2. Các cơ quan, ơn v thu c U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c ư c giao t, cho thuê t có liên quan trong vi c t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. 3. Nh ng trư ng h p sau không thu c i tư ng áp d ng quy nh này: - Ngư i thuê, mư n t c a ngư i có t b thu h i, nh n góp v n liên doanh, liên k t mà chưa chuy n quy n s d ng t và quy n tài s n vào liên doanh, liên k t; các i tư ng không ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t.
 3. - Vi c xây d ng, ch nh trang các công trình ph c v l i ích chung c a c ng ng dân cư b ng ngu n v n do nhân dân óng góp ho c Nhà nư c h tr và khi Nhà nư c thu h i t. Vi c x lý ti n b i thư ng, h tr (n u có) gi a ngư i có quy n s d ng t h p pháp và ch s h u tài s n trên t v i ngư i thuê, mư n t, liên doanh, liên k t ư c gi i quy t theo qui nh v quan h dân s và h p ng kinh t ã ký k t. i u 3. Nguyên t c chung v vi c chi tr ti n b i thư ng, h tr và b trí tái nh cư 1. ư c th c hi n theo i u 3, 4, 5 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph . 2. Vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i ư c th c hi n công khai, dân ch và úng pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t có trách nhi m chi tr ti n b i thư ng, h tr theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t, không ph i tr b t c m t kho n h tr nào khác ngoài chính sách cho t ch c, cá nhân ho c a phương có t b thu h i. Chương 2: B I THƯ NG, H TR V T, TÀI S N TRÊN T VÀ TÁI NNH CƯ Ph n A - B I THƯ NG, H TR V T i u 4. Nguyên t c b i thư ng, h tr v t ư c th c hi n i u 6, 7 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 1 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. Do Nhà nư c không còn qu t nông nghi p chưa giao s d ng, nên ngư i b thu h i t nông nghi p trên a bàn Thành ph ch ư c b i thư ng, h tr b ng ti n theo giá t do U ban nhân dân thành ph quy nh, không ư c b i thư ng b ng t nông nghi p. i u 5. i u ki n ư c b i thư ng v t ư c th c hi n i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 2 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. i u 6. Giá t tính b i thư ng và chi phí u tư vào t còn l i 1. ư c th c hi n theo i u 9 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 3 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính.
 4. 2. Giá t tính b i thư ng là giá t theo m c ích s d ng ư c pháp lu t quy nh, do U ban nhân dân thành ph công b theo quy nh t i Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Ch nh ph v phương ph p x c nh gi t và khung gi c c lo i t. Không b i thư ng theo giá t s ư c chuy n i m c ích sau khi thu h i; Không b i thư ng theo giá t do th c t s d ng t không phù h p v i m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p khi Nhà nư c thu h i t mà th a t t i khu v c, v trí thu h i chưa xác nh ư c giá t tính b i thư ng, h tr thì U ban nhân dân qu n, huy n báo cáo S Tài chính xem xét trình U ban nhân dân thành ph quy nh m c giá làm căn c l p phương án b i thư ng, h tr . 4. Trư ng h p th a t b thu h i không có căn c phân lo i t và m c ích s d ng t theo quy nh t i i u 6 Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai thì U ban nhân dân qu n, huy n xác nh căn c theo tình hình qu n lý, s d ng t, hi n tr ng s d ng t, tình tr ng tranh ch p, khi u ki n v t ai làm căn c b i thư ng ho c h tr . i u 7. B i thư ng, h tr iv i t nông nghi p c a h gia ình, cá nhân 1. ư c th c hi n theo i u 10 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 4 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng b ng ti n theo giá tr quy n s d ng t nông nghi p. 3. i v i di n tích t vư n, ao li n k t ( t , t ao, vư n li n k ph i cùng n m m t th a t ư c th hi n trong h sơ a chính) ngoài vi c b i thư ng theo giá t nông nghi p theo quy nh còn ư c h tr thêm 20% giá t li n k . 4. i v i t nông nghi p xen k trong khu dân cư trong các qu n n i thành ngoài vi c b i thư ng theo giá t nông nghi p theo b ng giá do U ban nhân dân thành ph quy ng còn ư c h tr thêm m t kho n như sau: a. Khu v c các phư ng c a qu n Hoàn Ki m (tr phư ng Phúc Tân), qu n Ba ình (tr phư ng Phúc Xá), qu n ng a, qu n Hai Bà Trưng (tr các phư ng t i M c b dư i ây), phư ng Thu Khuê, qu n Tây H : - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên: 600.000 ng/m2. - Các th a tn m v trí còn l i: 300.000 ng/m2. b. Khu v c thu c các phư ng: Vĩnh Tuy, Minh Khai, Mai ng, Thanh Lương, Trương nh, B ch ng, qu n Hai Bà Trưng; phư ng Phúc Tân, qu n Hoàn Ki m; phư ng Phúc Xá, qu n Ba ình; phư ng Qu ng An, Yên Ph , Bư i, qu n Tây H ; phư ng Giáp Bát, Hoàng Văn Th , Tân Mai, Tương Mai, qu n Hoàng Mai:
 5. - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên: 350.000 ng/m2. - Các th a tn m các v trí còn l i: 150.000 ng/m2. c. Khu v c thu c các phư ng: Quan Hoa, Nghĩa ô, Nghĩa Tân, qu n C u Gi y; các phư ng: Phương Li t, Phương Mai, Khương Trung, Thư ng ình, qu n Thanh Xuân; các phư ng: Nh t Tân, T Liên, qu n Tây H : - Các th a t ti p giáp v i ư ng ph có t tên: 200.000 ng/m2. - Các th a t còn l i: 50.000 ng/m2. d. Khu v c thu c các phư ng còn l i thu c các qu n: Thanh Xuân, C u Gi y, Tây H , Hoàng Mai và qu n Long Biên, các th tr n C u Di n, Văn i n, Gia Lâm, c Giang: 50.000 ng/m2. i u 8. B i thư ng iv i t phi nông nghi p là t 1. Th c hi n i u 13 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 5 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Ngư i s d ng t ư c b i thư ng b ng ti n theo giá tr quy n s d ng t xác nh theo khu v c, v trí do U ban nhân dân thành ph công b hàng năm. Trư ng h p ph i di chuy n ch thì ư c b trí tái nh cư theo các quy nh t i Ph n D - Chương II c a b n Quy nh này. i u 9. X lý m t s trư ng h p c th v t 1. Th c hi n i u 14 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph . 2. Trư ng h p Nhà nư c thu h i m t ph n t c a ngư i ang s d ng n u ph n di n tích ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng còn l i dư i 20m2 ho c t 20m2 tr lên nhưng hình th th a t không i u ki n xây d ng nhà theo quy ho ch – ki n trúc thì U ban nhân dân qu n, huy n nơi có t b thu h i ra quy t nh thu h i t i v i t ng h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích công c ng, ho c t o i u ki n cho các t ch c, h gia ình cá nhân chuy n như ng, chuy n i quy n s d ng t h p kh i xây d ng theo quy ho ch. Chi phí b i thư ng, h tr ư c tính vào t ng chi phí b i thư ng, h tr c a d án. Trư ng h p chuy n i quy n s d ng t h p kh i, các t ch c, h gia ình cá nhân ph i có cam k t v s d ng t và xây d ng công trình v i U ban nhân dân qu n, huy n. 3. Ngư i s d ng t khi Nhà nư c thu h i t mà không thu c i tư ng ư c b i thư ng t theo i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph thì di n tích t thu h i ư c h tr chi phí u tư vào t 35.000 ng/m2. Trư ng h p ph i di chuy n ch n u không còn ch nào khác thì ư c xem xét b trí tái nh cư theo các quy nh t i Ph n D - Chương II c a b n Quy nh này. i u 10. B i thư ng v t i v i nh ng ngư i ang ng quy n s d ng t
 6. 1. Th c hi n Kho n 2 i u 15 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 7 Ph n II Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Trư ng h p thu h i t c a nhà nhi u t ng, nhi u h có t s d ng chung thì ti n b i thư ng t ư c tính theo di n tích sàn căn h ư c xây d ng trên di n tích thu c quy n s d ng c a t ch c, h gia ình, cá nhân và ti n b i thư ng ư c phân chia theo h s t ng như sau: Nhà chung H s t ng cư T ng 1 T ng 2 T ng 3 T ng 4 T ng 5 2 t ng 0,7 0,3 3 t ng 0,6 0,25 0,15 4 t ng 0,6 0,2 0,1 0,1 5 t ng 0,55 0,15 0,1 0,1 0,1 Trư ng h p nhà t 6 t ng tr lên thì t ng 01 ư c phân b 48%; t ng 2 ư c phân b 12% ti n s d ng t; các t ng t t ng 3 tr lên ư c phân b chung 40% ti n s d ng t và ư c chia u bình quân cho các t ng. Ph n B - B i thư ng, h tr v tài s n i u 11. Nguyên t c b i thư ng, h tr v tài s n Th c hi n theo i u 18 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph . i u 12. B i thư ng nhà, công trình xây d ng trên t 1. Th c hi n i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 2 Ph n III Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. i v i nhà, công trình xây d ng khác không thu c Kho n 1 i u 19 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ư c b i thư ng như sau: M c b i thư ng Giá tr hi n có c a nhà, (Giá tr xây m i – Giá tr = + nhà, công trình công trình b thi t h i hi n có) x 60%. 3. i v i nhà, công trình c t xén mà b nh hư ng n k t c u và s an toàn c a c nhà, công trình mà ph i d b toàn b thì ư c b i thư ng cho toàn b nhà, công trình ó theo quy nh. 4. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng c p qu n, huy n có trách nhi m xác nh giá tr còn l i c a công trình; xác nh m c nh hư ng n k t c u, an toàn công
 7. trình quy nh t i Kho n 2, 3 i u này, báo cáo H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n xem xét, l p phương án b i thư ng, h tr . 5. Khi Nhà nư c thu h i t i v i các cơ s s n xu t mà ph i di chuy n h th ng máy móc, dây chuy n s n xu t thì Ch u tư ph i h p v i ơn v b thu h i t l p d toán chi phí di chuy n, l p t, báo cáo H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n xem xét, thNm nh trình U ban nhân dân qu n, huy n phê duy t. 6- S Xây d ng có trách nhi m ban hành hư ng d n v vi c xác nh giá tr công trình; xác nh nhà, công trình c t xén mà b nh hư ng n k t c u và s an toàn c a c nhà, công trình mà ph i d b toàn b theo quy nh t i Kho n 1,2,3,4 i u này làm căn c l p phương án b i thư ng, h tr . i u 13. X lý m t s trư ng h p b i thư ng, h tr c th v nhà, công trình 1. Th c hi n i u 20 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 3 Ph n III Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Nhà, công trình khác xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và không có gi y phép xây d ng, n u t i th i i m xây d ng mà chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy nh v ph m vi hành lang b o v công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t, công b thì ư c h tr b ng 80% m c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 197/2004/N -CP c a Chính ph . 3. Nhà, công trình khác xây d ng trư c ngày 01/7/2004 trên t không i u ki n ư c b i thư ng, không ư c cơ quan có thNm quy n c p phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t thì: a. Công trình là nhà t m và v t ki n trúc xây d ng trên t nông nghi p, t r ng (không dùng làm nhà ) ho c xây d ng trên t nông nghi p cho mư n, cho thuê, t u th u ư c H p tác xã ho c chính quy n xã, phư ng, th tr n cho phép (b ng văn b n) ư c b i thư ng 100% theo giá chuNn xây d ng m i công trình cùng lo i do cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n quy nh. b. i v i nhà , công trình xây d ng khác: - i v i nhà , các công trình xây d ng t trư c ngày 15/10/1993, khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t, hành lang b o v công trình thì ư c h tr b ng 80% ( i v i khu v c nông thôn), 70% ( i v i khu v c ô th ) m c b i thư ng theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 197/2004/N -CP c a Chính ph . - i v i nhà , các công trình xây d ng t 15/10/1993 n trư c ngày ban hành quy t nh thu h i t mà vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t, hành lang b o v công trình thì ư c h tr b ng 50% theo giá chuNn xây d ng ( i v i khu v c nông thôn), 40% ( i v i khu v c ô th ) m c b i thư ng ư c xác nh t i i u 12 b n Quy nh này. Trư ng h p có quy t nh ho c biên b n x lý vi ph m tr t t xây d ng thì không ư c b i thư ng, ch ư c h tr chi phí phá d 10% theo giá chuNn xây d ng m i công trình cùng lo i.
 8. i u 14. B i thư ng nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c, nhà do t ch c t qu n 1. Th c hi n i u 21 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 4 Ph n III Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c ho c nhà do t ch c t qu n có khuôn viên t s d ng riêng (không ph i là nhà chung cư nhi u t ng, nhi u h ), n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d , di chuy n mà không ti p t c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c t i nơi tái nh cư thì ư c h tr h tr như sau: a. N u trong h p ng thuê ho c quy t nh phân ph i nhà, t có ghi rõ di n tích thì ph n di n tích này ư c h tr 60% giá tr quy n s d ng t; Ph n di n tích vư t (nhưng t ng di n tích s d ng không quá 120m2) thì di n tích vư t này ư c h tr 30%; Ph n di n tích t th c t vư t 120m2 thì ư c h tr chi phí u tư vào t 35.000 ng/m2. b- N u trong h p ng thuê ho c quy t nh phân ph i nhà, t không ghi rõ di n tích t thì h tr b ng ti n 60% giá tr t cùng lo i i v i di n tích t th c t ang s d ng không quá 60m2; Ph n di n tích t th c t s d ng trên 60m2 n 120m2 ư c h tr b ng ti n 30% giá tr t cùng lo i; Ph n di n tích t th c t vư t 120m2 ư c h tr công tôn t o 35.000 ng/m2. c- Ph n di n tích nhà ang thuê, t qu n ư c h tr 60% giá tr nhà theo ơn giá xây m i; Ph n di n tích công trình xây d ng do ch s d ng nhà t c i t o, s a ch a, nâng c p theo gi y phép c a chính quy n a phương ho c c a cơ quan qu n lý, cho thuê nhà thì ư c b i thư ng 100% cho chi phí; Trư ng h p xây d ng không có gi y phép ho c sai phép thì ch ư c h tr 80% chi phí (n u có). d- Trư ng h p h gia ình có nhu c u thì ư c mua nhà tái nh cư c a Thành ph thì th c hi n theo quy nh t i Ph n D - Chương II b n Quy nh này. 3. Trư ng h p ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c ho c nhà do t ch c t qu n có có t s d ng chung (nhà chung cư nhi u t ng, nhi u h ) n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d , di chuy n thì ư c ti p t c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c t i nơi tái nh cư v i di n tích t i thi u b ng di n tích nhà ang thuê nhân v i h s chuy n vùng quy nh t i Kho n 4 i u 25 c a b n quy nh này. 4- Trư ng h p h gia ình, cá nhân ã mua nhà căn h chung cư nhi u t ng, nhi u h , thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph , nay n m trong ph m vi thu h i t ph i phá d , di chuy n thì di n tích nhà ã mua (bao g m giá tr công trình và giá tr t phân b ) ư c b i thư ng b ng 100% theo giá nhà tái nh cư; ư c mua nhà tái nh cư theo giá bán do U ban nhân dân thành ph quy nh v i t ng v trí, t ng khu v c (b i thư ng nhà cũ b ng nhà m i). Di n tích nhà tái nh cư ư c b trí t i thi u b ng di n tích nhà t i nơi thu h i ư c b i thư ng nhân v i h s chuy n vùng quy nh t i Kho n 4 i u 25 b n quy nh này. i u 15. B i thư ng v di chuy n m m
 9. 1. Th c hi n i u 22 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph 2. Trư ng h p Thành ph có qu t b trí di chuy n m m thì ch m ư c b i thư ng ph n chi phí ào, b c, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p như sau: -M t: 1.200.000 ng/m ; - M xây: 1.500.000 ng/m ; - i v i m vô ch , ch u tư có trách nhi m di chuy n v nghĩa trang theo quy ho ch Thành ph , ư c thanh toán theo h p ng và m c giá quy nh hi n hành trên a bàn thành ph Hà N i. 3. Trư ng h p Thành ph không có qu t và gia ình t lo di chuy n m thì ư c h tr thêm v t ai là 1.000.000 ng/m . 4. Trư ng h p m chưa c i táng ph i di chuy n gi i phóng m t b ng úng th i h n theo quy nh ho c trong th i gian th c hi n gi i phóng m t b ng có ngư i m t t i a phương nhưng không ư c an táng vào nghĩa trang trong khu v c ph i gi i phóng m t b ng thì ư c h tr thêm 1.000.000 ng/m . 5. V t ki n trúc nghĩa trang (không thu c ph n m ) căn c vào hi n tr ng th c t và giá d toán do cơ quan qu n lý xây d ng qu n, huy n l p tính b i thư ng. i u 16. B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi chưa thu ho ch 1. Th c hi n i u 24 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 5 Ph n III Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Hàng năm, vào ngày 01 tháng 01 và ngày 01 tháng 7, S Tài chính ra thông báo m c giá chuNn b i thư ng cho các nhóm, lo i s n phNm nông nghi p, lâm nghi p, thu s n. Căn c thông báo m c giá chuNn trên, U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh giá b i thư ng, h tr i v i cây tr ng, v t nuôi c a các i tư ng b thu h i t. 3. i v i cây tr ng có th di chuy n n a i m khác thì ư c b i thư ng chi phí di chuy n và thi t h i th c t . M c b i thư ng do U ban nhân dân qu n, huy n xem xét quy t nh nhưng t i a không quá 50% giá tr cây tr ng. 4. V t nuôi là th y s n ư c tính b i thư ng theo s n lư ng bình quân hàng năm nhân v i m c giá chuNn ư c quy nh t i Kho n 2 i u này. i u 17. Tài s n phát sinh trên t M i trư ng h p u tư xây d ng, chôn c t, tr ng m i trên t sau khi có công b quy ho ch và thông báo gi i phóng m t b ng u không ư c b i thư ng. i u 18. X lý ti n b i thư ng i v i tài s n thu c s h u Nhà nư c
 10. 1. Th c hi n i u 25 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 6 Ph n III Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Trong trư ng h p các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr – xã h i, ơn v l c lư ng vũ trang, các t ch c kinh t (g i t t là các t ch c) b thu h i t có tài s n là nhà c a, v t ki n trúc ph i phá d gi i phóng m t b ng, mà tài s n này ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, n u có nhu c u s d ng ti n b i thư ng thi t h i u tư xây d ng l i theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c b i thư ng; n u chưa k p hoàn ch nh các th t c theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng thì t ch c nhan ti n b i thư ng, h tr ư c phép m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c qu n lý, s d ng s ti n này theo úng quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. Ph n C: CÁC CHÍNH SÁCH H TR KHÁC i u 19. H tr di chuy n 1. M i ch s d ng nhà, t khi di chuy n ch trong ph m vi Thành ph Hà N i ư c h tr di chuy n 3.000.000 ng cho 01 l n di chuy n. 2. Trư ng h p ch s d ng nhà t b thu h i ph i di chuy n ch , n u không nh n nhà ho c t tái nh cư do Thành ph b trí mà di chuy n ch v t nh khác thì ư c hư ng m c h tr di chuy n là 5.000.000 ng/ch s d ng nhà, t. 3. i v i các h gia ình ư c b trí tái nh cư nhưng chưa k p b trí nhà, t tái nh cư ho c không ư c b trí tái nh cư nhưng ph i phá d toàn b nhà ho c c t xén m t ph n nhà có nh hư ng n k t c u nhà, ph i phá d , di chuy n ch t m, n u bàn giao m t b ng úng ti n thì ư c h tr ti n thuê nhà t m là: 250.000 ng/nhân khNu/tháng; 500.000 ng/h c thân/tháng và không quá 1.500.000 ng/h /tháng theo th i gian như sau: a. i v i các h gia ình ư c b trí tái nh cư b ng nhà thì th i gian h tr ti n thuê nhà t m k t khi bàn giao m t b ng n khi có thông báo nh n nhà tái nh cư. b. i v i các h gia ình tái nh cư b ng giao t m i thì th i gian h tr ti n thuê nhà t m k t khi bàn giao m t b ng n khi nh n ư c t m i c ng thêm 06 tháng xây d ng nhà. c. i v i các h gia ình không i u ki n ư c b trí tái nh cư thì ư c h tr thuê nhà t m là 06 tháng k t khi bàn giao m t b ng t b trí tái nh cư. 4. N u các h ư c b trí nhà t m (nhà chung chuy n) trư c khi nh n nhà, t tái nh cư thì không ư c h tr thuê nhà t m. 5- i v i các trư ng h p s d ng nhà, t h p pháp, h p l , i u ki n ư c b i thư ng và b trí nhà , t tái nh cư nhưng t nguy n không nh n nhà tái nh cư, t b trí nơi tái nh cư thì ư c h tr 50.000.000 ng/ch s d ng nhà, t; Trư ng h p s d ng nhà, t có ngu n g c là h p pháp, h p l nhưng không có h khNu
 11. thư ng trú t i Hà N i thì không ư c b trí tái nh cư, nhưng ư c h tr 20.000.000 ng/ch s d ng t t b trí tái nh cư theo quy nh c a Pháp lu t. i u 20. H tr n nh i s ng và n nh s n xu t 1. Th c hi n i u 28 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 1 Ph n IV Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. i v i các h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b Nhà nư c thu h i t nông nghi p ư c h tr n nh i s ng 35.000 ng/m2. 3. T ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh có ăng ký kinh doanh mà b ng ng s n xu t kinh doanh, khi Nhà nư c thu h i t ư c h tr ng ng s n xu t kinh doanh b ng 30% thu nh p sau thu theo m c thu nh p bình quân c a 03 năm li n k trư c ó do cơ quan thu xác nh n. Trư ng h p trên cùng m t di n tích t thu h i mà ch s d ng t kinh doanh nhi u ngành ngh khác nhau và có n p thu riêng cho t ng ngành ngh thì ư c xét h tr cho t t c các ngành ngh mà ch s d ng t ó ã th c hi n nghĩa v thu v i Nhà nư c. i u 21. H tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm 1. Th c hi n i u 29 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 2 Ph n IV Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p t i các xã, th tr n ngo i thành và các phư ng m i thành l p sau năm 1997 khi b thu h i t s n xu t nông nghi p ư c h tr chi phí ào t o chuy n i ngh nghi p 25.000 ng/m2. 3. Khi Nhà nư c l p qu h tr t o vi c làm và b o hi m xã h i thì các kho n ti n trên ư c n p vào qu chung và s d ng theo các m c tiêu c th . i u 22. B i thư ng khi thu h i t công ích c a xã, phư ng, th tr n; h tr khi trưng d ng t t m th i. 1- Khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n thì 100% ti n b i thư ng n p ngân sách xã, phư ng, th tr n và ư c s d ng u tư xây d ng các công trình h t ng và m c ích công ích c a xã, phư ng, th tr n và ư c qu n lý theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Khi Nhà nư c trưng d ng t t m th i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, m c ích công c ng thì toàn b tài s n, cây tr ng, v t nuôi trên t ư c b i thư ng, h tr theo quy nh này. Di n tích t trưng d ng ư c h tr công tôn t o là 35.000 ng/m2 và ư c mi n toàn b ti n thuê t, ti n thu s d ng t trong th i gian trưng d ng. i u 23. Các kho n h tr khác 1. Thư ng ti n bàn giao m t b ng:
 12. a. Ngư i s d ng t nông nghi p h p pháp khi b thu h i t n u bàn giao m t b ng úng ti n do H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n quy nh thì ư c thư ng 3.000 ng/m2 nhưng không quá 3.000.000 ng/ch s d ng t. b. Ngư i b thu h i t ph i phá d toàn b nhà n u t giác ch p hành di chuy n ch theo k ho ch ư c thông báo c a H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n và bàn giao m t b ng úng ti n ư c thư ng b ng ti n như sau: + 3.000.000 ng/ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng úng ngày quy nh; + 4.000.000 ng/ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy nh trong ph m vi 15 ngày; + 5.000.000 ng/ ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy nh t 16 ngày tr lên. c. Trư ng h p khi thu h i t ph i phá d , di chuy n m t ph n nhà và bàn giao m t b ng úng ti n c a H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n quy nh ư c thư ng b ng ti n như sau: + 1.000.000 ng/ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng úng ngày quy nh; + 2.000.000 ng/ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy nh trong ph m vi 15 ngày; + 3.000.000 ng/ ch s d ng t i v i trư ng h p di chuy n và bàn giao m t b ng trư c ngày quy nh t 16 ngày tr lên. 2. H tr gia ình chính sách khi ph i di chuy n ch gi i phóng m t b ng, Ngoài chính sách h tr di chuy n t i i u 25 b n Quy nh này, h gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i c a Nhà nư c (có xác nh n c a Phòng Lao ng thương binh và xã h i) ph i di chuy n ch do b thu h i t ư c h tr như sau: a. Ngư i ho t ng Cách m ng trư c năm 1945, Anh hùng L c lư ng vũ trang, Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng lao ng, thương binh, b nh binh và ngư i ư c hư ng chính sách như thương b nh binh b m t s c lao ng t 81% tr lên, thân nhân c a li t sĩ ang hư ng ti n tu t nuôi dư ng hàng tháng ư c h tr : 5.000.000 ng/ch s d ng t . b. Thương binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh b m t s c lao ng t 61% n 80% ư c h tr : 4.000.000 ng/ch s d ng t. c. Thương binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 41% n 60% ư c h tr : 3.000.000 ng/ch s d ng t. d. Gia ình c a li t s , ngư i có công giúp Cách m ng ang hư ng tr c p hàng tháng, thương binh và ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng t 21% n 40% ư c h tr : 2.000.000 ng/ch s d ng t.
 13. e. H gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i khác c a Nhà nư c ư c h tr : 1.000.000 ng/ch s d ng t. Ph n D: TÁI NNH CƯ i u 24. Quy nh v khu tái nh cư 1. Th c hi n theo i u 34, 35 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và i m 1 Ph n V Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính. 2. Khi Nhà nư c thu h i t th c hi n các d án u tư theo quy nh t i i u 1 b n Quy nh này mà d án có nhu c u s d ng nhà, t tái nh cư thì t ch c ư c Nhà nư c giao làm Ch u tư ph i chuNn b qu nhà, t tái nh cư trư c khi th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. Các khu tái nh cư ph i ư c xây d ng phù h p v i quy ho ch, có i u ki n v cơ s h t ng b ng ho c t t hơn nơi cũ. 3. i v i d án u tư b ng ngu n v n ngân sách Thành ph thì qu nhà, t tái nh cư ư c b trí như sau: a. Trư ng h p b trí tái nh cư b ng t thì Ch u tư ph i l p d án xây d ng h t ng k thu t khu tái nh cư, t ch c xây d ng và bàn giao cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t b trí tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c U ban nhân dân qu n, huy n phê duy t. b. Trư ng h p b trí tái nh cư b ng căn h thì l p phương án nhu c u s d ng, báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ki m tra, b trí t qu nhà tái nh cư c a Thành ph . 4- i v i d án u tư b ng ngu n v n ngân sách Trung ương, ho c v n ngoài ngân sách Nhà nư c thì qu nhà, t tái nh cư ư c b trí như sau: a. Trư ng h p b trí tái nh cư b ng t thì Ch u tư ph i l p d án xây d ng h t ng k thu t khu tái nh cư, t ch c xây d ng và bàn giao cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t b trí tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c U ban nhân dân qu n, huy n phê duy t. b. Trư ng h p b trí tái nh cư b ng căn h mà Ch u tư không t b trí ư c thì l p phương án nhu c u s d ng báo cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ki m tra, trình U ban nhân dân thành ph b trí qu nhà tái nh cư c a Thành ph . Khi ó Ch u tư ph i mua nhà theo giá m b o kinh doanh do U ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 25. Các nguyên t c b trí tái nh cư 1. Ch xét giao t, bán ho c cho thuê nhà tái nh cư i v i các h gia ình, cá nhân có nhà , t h p pháp b thu h i có m t trong các i u ki n quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và có h khNu thư ng trú t i Hà N i. 2. Căn c qu t, nhà tái nh cư hi n có (s lư ng, di n tích, cơ c u căn h ), U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ban hành quy ch b trí, x p x p tái nh cư cho d án. Quy ch này ph i m b o công khai, công b ng, phù h p
 14. các quy nh c a pháp lu t. Ưu tiên tái nh cư t i ch cho ngư i b thu h i nhà , t t i nơi có d án tái nh cư. 3. Ngư i s d ng nhà , t t i khu v c n i thành, th tr n khi b thu h i thì ch y u ư c b i thư ng b ng b ng ti n và b trí tái nh cư b ng nhà căn h . Vi c gi i quy t nhà ư c quy nh như sau: a. Ch s d ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c (nhà ang thuê Nhà nư c ho c t ch c t qu n) khi b thu h i ư c mua ho c thuê nhà m i có di n tích không th p hơn di n tích nhà , t b thu h i. b. Ch s d ng nhà thu c s h u riêng (s h u tư nhân), có di n tích t s d ng riêng khi b thu h i gi i phóng m t b ng ư c b trí căn h theo nh ng nguyên t c sau: - Ch s d ng nhà , t có 01 s h khNu có t 10 nhân khNu tr lên ho c có t 02 s h khNu tr lên, ang ăn thư ng xuyên và ăng ký h khNu thư ng trú t i a i m gi i phóng m t b ng ư c xét mua 2 căn h tái nh cư; nhưng t ng di n tích các căn h ư c tái nh cư không quá 03 l n di n tích t b thu h i; - Ch s d ng nhà , t không ăng ký h khNu thư ng trú Hà N i nhưng không ăng ký thư ng trú t i a i m gi i phóng m t b ng (h khNu KT2) ch ư c xét mua 01 căn h tái nh cư. 4- Trư ng h p các h gia ình ho c cá nhân b thu h i nhà , t trong khu v c ư ng vành ai 1 (khu v c n i thành) khi di chuy n ra bên ngoài thì ngoài m c di n tích nhà tái nh cư ư c b trí theo quy nh t i Kho n 3 i u này còn ư c tính h s chuy n vùng như sau: - Nhà n m trong ư ng vành ai 1: h s b ng 1,0; - Nhà n mt ư ng vành ai 1 n ư ng vành ai 2: h s b ng 1,1; - Nhà n mt ư ng vành ai 2 n ư ng vành ai 3: h s b ng 1,2; - Nhà n m ngoài ư ng vanh ai 3: h s b ng 1,3. 5- Ph n di n tích nhà ư c b trí l n hơn tiêu chuNn quy nh t i Kho n 3,4 i u này ư c bán theo giá quy nh c a U ban nhân dân thành ph nhân v i h s b ng 1,2. 6. Trư ng h p các huy n ngo i thành, các qu n m i thành l p sau năm 1997 mà ngư i dân v n sinh s ng ch y u b ng nông nghi p, ngành ngh ti u, th công nghi p thì tuỳ theo qu t th c t t i a phương có th b trí ư c tái nh cư, ngư i có t h p pháp b thu h i có th ư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh. N u ư c xét giao t thì theo h n m c như sau: a. N u di n tích t b thu h i toàn b b ng ho c nh hơn các m c di n tích quy nh dư i ây thì ư c giao b ng 100% di n tích t b thu h i: - 60m2 i v i khu v c n i thành; - 80m2 i v i khu v c n i th xã, th tr n, các phư ng (trư c ây là xã) m i ư c thành l p sau năm 1997; - 120m2 i v i khu v c nông thôn ng b ng; - 160m2 i v i khu v c nông thôn trung du. Vi c phân lo i xã nông thôn ng b ng, trung du áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 199/2004/Q -UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. b. N u di n tích b thu h i toàn b l n hơn các m c quy nh t i M c a trên ây thì ư c giao theo M c a và giao b sung b ng 50% ph n di n tích chênh l ch, nhưng t ng di n tích t ư c giao không l n hơn 1,5 l n ( i v i t ô th ) và không l n hơn 2 l n ( i v i t nông thôn) m c quy nh t i M c a. nêu trên. c. Trư ng h p Nhà nư c thu h i toàn b di n tích t c a ngư i ang s d ng
 15. mà di n tích b thu h i nh hơn 40m2 ( i v i t t i ô th ) và 100m2 ( i v i t t i nông thôn) thì ngư i có t b thu h i có th ư c xét giao t b sung cho m c giao t t i thi u (40m2 i v i t t i ô th ; 100m2 i v i t t i nông thôn), nhưng ph n di n tích giao b sung ph i n p ti n s d ng t theo giá t do ư c U ban nhân dân thành ph quy nh nhân v i h s i u ch nh K = 1,2. 7. Các trư ng h p b thu h i m t ph n nhà , t : a. Không xét bán căn h , giao t tái nh cư cho các ch s d ng nhà , t sau ây: - Có di n tích nhà , t b thu h i nh hơn ho c b ng 20m2 mà di n tích còn l i ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng l n hơn ho c b ng 40m2 ( i v i t t i ô th ) và 100m2 ( i v i t t i nông thôn) cho m t ch s d ng t; - Di n tích nhà , t b thu h i nh hơn ho c b ng 10m2 mà di n tích còn l i ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng l n hơn ho c b ng 20m2; - Di n tích t còn l i ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng trên 120m2 tính cho 01 ch s d ng t. b. Các trư ng h p nêu t i M c a trên ây mà di n tích còn l i ngoài ch gi i gi i phóng m t b ng (có di n tích nh hơn 20m2 ho c l n hơn 20m2 nhưng kích thư c th a t không h p lý) không xây d ng nhà ư c theo quy ho ch, n u U ban nhân dân qu n, huy n ã có quy t nh thu h i toàn b ho c ch s d ng t ã chuy n như ng cho h li n k h p kh i xây d ng theo quy ho ch thì ư c xem xét bán nhà, giao t tái nh cư như trư ng h p b thu h i toàn b nhà , t theo Kho n 1, 2, 3, 4 i u này. 8. Các trư ng h p t ng s ti n b i thư ng, h tr v nhà, t và tài s n trong phương án b i thư ng, h tr không n p ti n mua căn h tái nh cư thì ph n chênh l ch còn thi u ư c phép tr d n trong 10 năm theo quy nh (tr trư ng h p các h t nguy n tr ti n m t l n khi mua nhà). Vi c cho phép bán tr d n ư c l p ngay trên phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư. Chương III : TRÌNH T , TH T C ,T CH C TH C HI N GI I PHÓNG M T B NG i u 26. L p h sơ th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Khi nh n ư c Quy t nh v thu h i t, cho thuê t ho c quy t nh giao nhi m v chuNn b m t b ng xây d ng công trình c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, Ch u tư có trách nhi m l p h sơ ngh t ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư n U ban nhân dân qu n, huy n nơi có t b thu h i; ng th i báo cáo Thư ng tr c Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph t ng h p, theo dõi. 2. H sơ g m có: - Văn b n ngh th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư, danh sách ngư i i di n tham gia H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư; yêu c u v ti n th c hi n; - Quy t nh giao t, cho thuê t ho c quy t nh giao nhi m v chuNn b m t b ng th c hi n d án u tư (b n sao); - D án u tư ư c phê duy t (n u có); - Phương án t ng th v gi i phóng m t b ng (bao g m c vi c xác nh v trí, m t b ng, di n tích nhà, t tái nh cư - n u ph i tái nh cư); -B n hi n tr ng t l 1/500, có xác nh di n tích và ch gi i khu t thu h i ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xác nh n; - B n v Quy ho ch m t b ng ư c S Quy ho ch Ki n trúc ch p thu n; - K ho ch v n ho c cam k t v v n theo ti n gi i phóng m t b ng; - B n d toán chi phí ph c v công tác gi i phóng m t b ng
 16. i u 27. T ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Trong th i h n không quá 05 ngày sau khi nh n ư c h sơ c a Ch u tư, U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m thành l p H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư cho d án; ng th i giao nhi m v cho các cơ quan, ơn v có liên quan. Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n (nơi ã thành l p) ho c Phòng Tài chính qu n, huy n là cơ quan thư ng tr c c a U ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thNm tra h sơ, trình U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh. 2. Trong th i h n không quá 10 ngày sau thành l p, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m trình Ch t ch UBND qu n, huy n phê chuNn k ho ch gi i phóng m t b ng cho ơn v ư c giao t, trong ó bao g m c n i dung v áp d ng chính sách giá t tính b i thư ng thi t h i, giá b i thư ng, h tr v tài s n, cây c i, hoa màu, giá bán nhà ho c thu ti n s d ng t tái nh cư, các kho n h tr theo quy nh. 3. Trong th i h n không quá 03 ngày sau khi nh n ư c h sơ, Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m phê duy t k ho ch th c hi n gi i phóng m t b ng, quy t nh các n i dung áp d ng chính sách theo thNm quy n; ng th i báo cáo U ban nhân dân thành ph và Thư ng tr c Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph t ng h p, ch o. 4- Các cơ s pháp lý thành l p H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư; k ho ch th c hi n và các chính sách áp d ng ư c niêm y t công khai trong su t th i gian h c hi n t i nơi làm vi c c a H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư và tr s U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi thu h i t. Trong th i gian niêm y t, H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư và U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph i phân công cán b thu th p ý ki n óng góp, ph n ánh c a các t ch c, cá nhân. i u 28. i u tra xác l p s li u v t ai, tài s n làm cơ s l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Căn c k ho ch gi i phóng m t b ng ư c Ch t ch UBND qu n, huy n phê duy t, ch m nh t sau 3 ngày, H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư và Ch u tư ph i h p v i U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n t ch c h p v i các t ch c, cá nhân s d ng t n m trong ph m vi d án ph bi n các văn b n chính sách liên quan n b i thư ng, h tr và tái nh cư và hư ng d n kê khai; t ch c phát t kê khai theo m u n ngư i có t b thu h i th c hi n vi c kê khai. Cu c h p này ph i ư c l p biên b n và lưu vào h sơ. 2. Trong th i h n không quá 05 ngày k t ngày nh n ư c t khai, các t ch c, h gia ình b thu h i t ph i kê khai và n p l i t khai cho H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư qu n, huy n. Quá th i h n trên, t ch c, cá nhân b thu h i t không n p t khai thì U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n l p biên b n vi ph m hành chính; ng th i ra văn b n ki n ngh H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư qu n, huy n căn c vào h sơ qu n lý nhà, t, nhân h khNu l p h sơ. 3. i u tra, xác nh n h sơ làm căn c b i thư ng, h tr và tái nh cư: Trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao nhi m v , các cơ quan, ơn v có trách nhi m ti n hành th c hi n các công vi c sau: - H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư t ch c i u tra xác nh nhà, t, tài s n, nhân h khNu làm căn c l p phương án. Trư ng h p ch s d ng t và công trình
 17. c n tr , không cho i u tra thì H i ng báo cáo U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh bi n pháp cư ng ch i u tra theo quy nh. - U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n các n i dung v ngu n g c, quá trình s d ng t ai, nhà theo t ng th i gian c th . Vi c xác nh n v ngu n g c t, công trình trên t ph i căn c vào h sơ và tình hình qu n lý nhà, t; trư ng h p c n thi t thì tham kh o ý ki n c a M t tr n t qu c và các oàn th qu n chúng. K t qu xác nh n ư c công khai trong th i h n t i thi u là 03 ngày t i tr s U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n; - Công an phư ng, th tr n ho c U ban nhân dân xã xác nh n v nhân h khNu, vi c sinh ho t, cư trú c a h gia ình, cá nhân; - Cơ quan Thu xác nh n v h ng t nông nghi p khi thu h i và m c thu nh p sau thu (bình quân c a 3 năm trư c ó) cho các h s n xu t, kinh doanh; - Cơ quan qu n lý v n và doanh nghi p xác nh n v ngu n v n hình thành tài s n c a các doanh nghi p Nhà nư c; - Phòng Lao ng – Thương binh – Xã h i qu n, huy n xác nh n v i tư ng chính sách cho ngư i ư c hư ng ch chính sách xã h i. i u 29. L p, th m nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Căn c k ho ch th c hi n, các biên b n i u tra, kê khai và xác nh n h sơ, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư d th o phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư công khai d th o phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư t i tr s U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ho c nơi H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư công khai làm vi c t i a phương; ng th i g i t i ngư i s d ng nhà, t b thu h i ngư i b thu h i t ki m tra, góp ý ki n trong th i h n là 03 ngày. 3. Sau khi th c hi n công khai phương án t i tr s U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và n t ng ch s d ng t b thu h i ki m tra, góp ý ki n, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n hoàn thi n các phương án chi ti t và t ch c thNm nh. Th i gian xem xét, thNm nh c a H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n không quá 7 ngày (theo ngày làm vi c). Trư c khi trình Ch t ch UBND qu n, huy n quy t nh phê duy t, phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ngư i b thu h i t rà soát và có ý ki n l n cu i cùng trong th i h n là 03 ngày. Sau khi ã niêm y t công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư l n 2, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n t ch c phúc tra (n u th y c n thi t) và trình Ch t ch UBND qu n, huy n quy t nh phê duy t. Th i h n không quá 03 ngày (theo ngày làm vi c). 4. Sau khi phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư, U ban nhân dân qu n, huy n ch o H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư, ch u tư t ch c công khai phương án, ti n th c hi n; ph i h p v i U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n và các t ch c oàn th v n ng, gi i thích các t ch c, cá nhân có liên quan th c hi n. i u 30. T ch c th c hi n phương án b i thư ng thi t h i, tái nh cư ư c phê duy t 1. Trong th i h n không quá 03 ngày sau khi phương án b i thư ng thi t h i, tái nh cư ư c phê duy t, H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư và t ch c ư c giao t có trách nhi m thông báo công khai t i tr s U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi thu h i t, trên h th ng truy n thanh v phương án cho các t ch c, cá nhân b thu h i t và th i gian nh n ti n, giao nhà, t tái nh cư.
 18. 2. T ch c ư c giao t ph i h p v i H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư và U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n t ch c chi tr ti n b i thư ng, h tr n t ng i tư ng. Ngư i ang s d ng t ký biên b n cam k t th i gian bàn giao m t b ng cho ch u tư. 3. Sau khi nh n ti n b i thư ng, h tr và nh n nhà tái nh cư ngư i ang s d ng t có trách nhi m bàn giao m t b ng úng th i gian quy nh cho H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n, huy n và Ch d án. 4. U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi tái nh cư và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh các i tư ng tái nh cư n nh i s ng và sinh ho t. i u 31. Bàn giao t cho Ch u tư ho c ơn v ư c giao t Sau khi hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng, ch m nh t trong th i h n 03 ngày H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư t ch c vi c bàn giao m t b ng trên th c a cho ch u tư. i v i các d án l n có phân kỳ u tư ho c d án có yêu c u ti n thi công g p c n bàn giao trư c m t ph n t, Ch d án l p h sơ S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ch c bàn giao m c gi i ph n di n tích t ã hoàn thành gi i phóng m t b ng, (có s giám sát c a Thư ng tr c Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph ). i u 32. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. Ngư i b thu h i t n u chưa ng ý v i quy t nh phê duy t phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư c a c p có thNm quy n thì ư c khi u n i theo quy nh c a Lu t Khi u n i t cáo. Ngư i khi u n i ph i g i ơn n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t trong th i h n 30 ngày k t ngày công b quy t nh phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; quá th i h n này ơn khi u n i không còn th i hi u xem xét. 2. Khi u n i v b i thư ng, h tr , tái nh cư do Ch t ch UBND qu n, huy n ra quy t nh gi i quy t l n u. N u ương s còn ti p t c khi u n i thì Thanh tra thành ph Hà N i ki m tra, k t lu n, báo cáo U ban nhân dân thành ph quy t nh. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a U ban nhân dân thành ph là quy t nh gi i quy t cu i cùng theo quy nh c a Pháp lu t. 3- Trong khi các cơ quan ch c năng ang ki m tra, xem xét theo quy nh t i Kho n 1, 2 i u này thì ngư i khi u n i v n ph i ch p hành quy t nh thu h i t, th c hi n theo phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư và bàn giao m t b ng úng th i gian và k ho ch. i u 33. Cư ng ch thi hành Quy t nh thu h i t gi i phóng m t b ng 1. U ban nhân dân các c p ph i h p v i các t ch c chính tr – xã h i, t ch c xã h i v n ng ngư i b thu h i t t giác ch p hành, th c hi n quy t nh thu h i t, gi i phóng m t b ng. 2. Trong quá trình t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng, ngư i có t b thu h i không ch p hành quy t nh thu h i t, k ho ch gi i to có hành vi c ý gây c n tr thì U ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh
 19. v c qu n lý và s d ng t ai; t ch c th c hi n cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t gi i phóng m t b ng. 3. Ch t ch UBND qu n, huy n ra quy t nh cư ng ch thu h i t theo thNm quy n i v i trư ng h p ngư i s d ng t là h gia ình, cá nhân; U ban nhân dân thành ph y quy n cho Ch t ch UBND các qu n, huy n ra quy t nh cư ng ch và t ch c th c hi n cư ng ch i v i trư ng h p ngư i s d ng t là t ch c. Khi Ch t ch UBND qu n, huy n có quy t nh cư ng ch , H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m giám sát các l c lư ng ti n hành cư ng ch và xác nh n vi c bàn giao gi a l c lư ng ti n hành cư ng ch v i ch u tư. Trình t , th t c t ch c th c hi n cư ng ch gi i phóng m t b ng th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph . Chương 4: T CH C TH C HI N I U 34. CH C NĂNG, NHI M V , TH M QUY N C A CÁC S , NGÀNH. 1. Thư ng tr c Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph - Xây d ng k ho ch hàng năm và ch o các c p, các ngành, UBND các qu n, huy n xây d ng k ho ch công tác gi i phóng m t b ng c p, ngành c a mình v nhu c u u tư trong công tác gi i phóng m t b ng. - Ki m tra, ôn c và giám sát vi c th c hi n ti n gi i phóng m t b ng c a U ban nhân dân các qu n, huy n; Ch u tư và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. ôn c các S , Ngành k p th i gi i quy t nh ng v n phát sinh thu c lĩnh v c S , Ngành ph trách. - Ti p nh n toàn b các ý ki n, ki n ngh v các v n vư ng m c, phát sinh có liên quan n vi c áp d ng ch , chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư và trong vi c t ch c th c hi n hư ng d n gi i quy t ho c trình U ban nhân dân thành ph gi i quy t theo thNm quy n. - Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xu t b trí qu nhà, t ph c v nhu c u tái nh cư cho các d án và phương án i u hoà qu nhà, t tái nh cư gi a các d án. - Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi các d án ang th c hi n gi i phóng m t b ng, phát hi n nh ng vư ng m c ch o ho c xu t hư ng gi i quy t; Báo cáo tình hình th c hi n công tác gi i phóng m t b ng hàng tháng, quý, năm trên a bàn Thành ph . - Hư ng d n vi c s d ng th ng nh t bi u m u, t khai, biên b n, phương án b i thư ng, h tr , k ho ch, báo cáo; - Th c hi n các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 2. S Tài chính - Ki m tra, giám sát vi c áp d ng quy nh v giá các lo i t khi b i thư ng thi t h i, giao t; giá bán nhà tái nh cư; Ch trì cùng các S , Ban, Ngành liên quan x lý nh ng vư ng m c v giá trong quá trình th c hi n; - Xây d ng m c giá chuNn b i thư ng, h tr cho các nhóm, lo i s n phNm nông nghi p, lâm nghi p, th y s n làm căn c b i thư ng, h tr i v i cây tr ng, v t nuôi. - Hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c chi tr ti n b i thư ng, h tr , quy t toán chi phí cho công tác t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư c a d án u tư. - Tham mưu xu t v i U ban nhân dân thành ph phương th c huy ng, qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n v n ph c v cho các d án xây d ng khu tái nh cư.
 20. - ThNm nh và phê duy t d toán kinh phí ph c v công tác t ch c th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư theo y quy n c a U ban nhân dân thành ph . 3. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - Qu n lý, b trí qu nhà, t ph c v nhu c u tái nh cư cho các d án và phương án i u hoà qu nhà, t tái nh cư gi a các d án. - Hư ng d n, ki m tra vi c b trí tái nh cư cho các d án. 4. S Xây d ng - Nghiên c u, trình U ban nhân dân thành ph ban hành ơn giá b i thư ng thi t h i v công trình xây d ng g n li n v i t b thu h i; các quy nh v xác nh giá tr công trình, m c nh hư ng n k t c u công trình khi phá d , c t xén. - Hư ng d n và ki m tra v vi c qu n lý ch t lư ng xây d ng các khu nhà tái nh cư. 5. S K ho ch u tư - Hư ng d n, ki m tra vi c l p và th c hi n các d án tái nh cư. - Cùng S Tài chính cân i và i u ch nh ngu n v n ngân sách a phương áp ng nhu c u v n b i thư ng, h tr và xây d ng khu tái nh cư theo k ho ch ư c U ban nhân dân thành ph giao. 6. C c Thu thành ph Hư ng d n các Chi c c Thu xác nh n m c thu nh p sau thu c a các t ch c, h s n xu t kinh doanh; xác nh n h ng t tính thu s d ng t nông nghi p. 7. Các S : N i v , Quy ho ch Ki n trúc; Giao thông công chính, Lao ng Thương binh và Xã h i; Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn theo ch c năng ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n và các S , Ngành khác t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. i u 35. y ban nhân dân các qu n, huy n 1. i u hành toàn di n công tác gi i phóng m t b ng, b i thư ng, h tr , tái nh cư trên a bàn; Quy t nh thành l p H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư, Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n, huy n. 2. Phê duy t các phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn. 3. Căn c quy trình t ch c th c hi n t i B n quy nh này, ban hành trình t gi i quy t các th t c hành chính có liên quan, phân công nhi m v , quy nh trách nhi m c a các các phòng, ban, U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n và cán b công ch c trong vi c t ch c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản