Quyết định số 26/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2006/QĐ-BTC về việc sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2006/QĐ-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V ngân sách nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Xóa b các kho n ph n ánh chương trình m c tiêu qu c gia và d án ban hành theo các Quy t nh c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành, b sung, s a i M c l c ngân sách nhà nư c: s 280-TC/Q /NSNN ngày 15/4/1997, s 156/2002/Q -BTC ngày 20/12/2002, s 26/2004/Q -BTC ngày 18/3/2004, s 23/2005/Q -BTC ngày 15/4/2005, s 70/2005/Q -BTC ngày 19/10/2005 và Quy t nh s 01/2006/Q -BTC ngày 05/01/2006; các Thông tư c a B Tài chính hư ng d n, b sung, s a i M c l c ngân sách nhà nư c: s 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998, s 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999, s 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000, s 67/TT-BTC ngày 22/8/2001, theo ph l c ính kèm Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Cơ quan thu c Qu c h i, cơ quan Trung ương các oàn th , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o, tri n khai và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n theo Quy t nh này. i u 3. V trư ng V Ngân sách nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính ch u trách nhi m, hư ng d n và t ch c thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Tòa án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC, - Cơ quan TW c a các đoàn th , - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - S TC, C c Thu , KBNN, Qu H tr phát tri n các t nh, Tr n Văn Tá thành ph tr c thu c TW, - Công báo, - Các đơn v thu c, tr c thu c B , - Lưu: VT, V NSNN. DANH M C CÁC KHO N PH N ÁNH CHƯƠNG TRÌNH, M C TIÊU VÀ D ÁN QU C GIA TRONG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B XÓA B (kèm theo quy t đ nh s 26/2006/qđ-btc ngày 11 tháng 04 năm 2006 c a b trư ng b tài chính)
  2. Lo i Kho n Tên g i 01 11 D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 01 99 Chương trình, m c tiêu khác 02 99 Chương trình, m c tiêu khác 03 99 Chương trình, m c tiêu khác 04 99 Chương trình, m c tiêu khác 05 99 Chương trình, m c tiêu khác 06 99 Chương trình, m c tiêu khác 07 99 Chương trình, m c tiêu khác 08 99 Chương trình, m c tiêu khác 09 99 Chương trình, m c tiêu khác 10 99 Chương trình, m c tiêu khác 11 04 Chương trình công ngh thông tin 11 07 Chương trình công ngh sinh h c 11 08 Chương trình công ngh v t li u 11 09 Chưong tình công ngh t đ ng hóa 11 99 Chương trình, m c tiêu khác 12 99 Chương trình, m c tiêu khác 13 10 Chương trình bi n Đông, h i đ o, c nh sát bi n 13 11 Chương trình phòng ch ng t i ph m 13 99 Chương trình m c tiêu khác 14 14 D án c ng c và phát huy k t qu ph c p giáo d c ti u h c và xóa mù ch , th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s 14 15 D án h tr giáo d c mi n núi, vùng dân t c ít ngư i và vùng có nhi u khó khăn 14 16 D án đào t o và b i dư ng giáo viên, tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng sư ph m 14 19 M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng ph thông 14 20 M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng trung h c 14 21 M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng đ i h c và cao đ ng 14 22 M c tiêu tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng d y ngh 14 23 Tăng cư ng cơ s v t ch t các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p 14 24 D án tăng cư ng năng l c đào t o ngh 14 25 D án đ i m i chương trình, n i dung SGK 14 26 D án đào t o cán b tin h c và đưa tin h c vào nhà trư ng 14 99 Chương trình, m c tiêu khác 15 04 Chương trình qu c gia dân s k ho ch hóa gia đình 15 11 D án phòng ch ng b nh s t rét
  3. 15 12 D án phòng ch ng b nh bư u c 15 13 D án tiêm ch ng m r ng 15 14 D án phòng ch ng b nh lao 15 15 D án phòng ch ng b nh phong 15 16 D án xóa xã tr ng v y t 15 17 D án nâng c p thi t b y t 15 18 D án qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS 15 19 D án ch ng n n m i dâm 15 20 D án hành đ ng phòng ch ng ma tuý 15 24 D án phòng ch ng suy dinh dư ng tr em 15 25 d án phòng ch ng b nh s t xu t huy t 15 26 D án chăm sóc s c kh e tâm th n 15 31 D án đ u tư xây d ng cơ s h t ng các xã đ c bi t khó khăn (CT 135) 15 32 D án tín d ng cho h nghèo vay v n đ phát tri n s n xu t, kinh doanh 15 33 D án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh các xã nghèo 15 34 D án hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn và khuy n nông, lâm, ngư 15 35 D án đào t o làm công tác h tr xóa đói, gi m nghèo và cán b xã nghèo 15 36 D án đ nh canh, đ nh cư các xã nghèo 15 38 D án s p x p, n đ nh dân di cư và xây d ng vùng kinh t m i các xã nghèo 15 39 D án h tr đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn 15 40 D án xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao (CT 135) 15 41 D án đ m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m 15 43 D án xây d ng mô hình xóa đói gi m nghèo n m ngoài CT 135 15 44 D án xây d ng cơ s h t ng các xã nghèo n m ngoài CT 135 15 45 D án quy ho ch b trí l i dân cư (CT 135) 15 46 D án n đ nh và phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p g n v i ch bi n tiêu th s n ph m (CT 135) 15 47 D án đào t o cán b xã, b n, làng, phum sóc (CT 135) 15 48 D án t ch c cho vay v n theo các d án gi i quy t vi c làm 15 49 D án nâng cao năng l c và hi n đ i hóa các trung tâm d ch v vi c làm 15 50 D án đi u tra, th ng kê th trư ng lao đ ng và xây d ng h th ng thông tin th trư ng lao đ ng 15 51 D án đào t o, b i dư ng cán b làm công tác gi i quy t vi c làm 15 99 Chương trình, m c tiêu khác
  4. 16 13 D án ch ng xu ng c p và tôn t o các di tích l ch s , cách m ng và kháng chi n 16 22 D án sưu t m và b o t n các giá tr văn hóa phi v t th tiêu bi u; xây d ng ngân hàng d li u v văn hóa phi v t th 16 24 D án nghiên c u, đi u tra, b o t n m t s làng, b n, luôn tiêu bi u và l h i truy n th ng đ c s c c a dân t c ít ngư i 16 25 D án xây d ng các thi t ch văn hóa thông tin cơ s ; xây d ng các mô hình ho t đ ng văn hóa thông tin làng xã 16 26 D án xây d ng làng, b n, p, xã, phư ng văn hóa 16 27 D án cung c p các s n ph m văn hóa thông tin cho cơ s 16 28 D án tăng cư ng ho t đ ng văn hóa – thông tin tuy n biên gi i và h iđ o 16 29 D án trang b k thu t hi n đ i cho s n xu t và lưu gi phim 16 30 D án trang b k thu t hi n đ i cho ph bi n phim 16 31 D án đào t o, nâng cao trình đ s d ng công ngh hi n đ i trong s n xu t, lưu gi và ph bi n phim 16 99 Chương trình, m c tiêu khác 17 99 Chương trình, m c tiêu khác 18 99 Chương trình, m c tiêu khác 19 99 Chương trình, m c tiêu khác 20 99 Chương trình, m c tiêu khác 21 10 Chương trình qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn
Đồng bộ tài khoản