Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc bổ Sung thêm chức năng nhiệm vụ cho trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 26/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 03 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG THÊM CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM XÚC TIẾNĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 về việc bổ sung tên giao dịch quốc tế, nhiệm vụ và phòng chuyên môn thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai; Theo đề nghị của Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh tại văn bản số 94 TT/TTXTĐT-TM ngày 19/4/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai: 1. Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ. 2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp. 3. Theo dõi việc thực hiện tiến độ triển khai các dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, thỏa thuận đầu tư (trừ các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án ODA, NGO); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc. Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại; Giám đốc Sở, Ban ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Phạm Thế Dũng
Đồng bộ tài khoản