Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 26 /2007/Q -BCN Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A VI N CÔNG NGHI P TH C PH M - T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH C HI N CƠ CH T CH , T CHNU TRÁCH NHI M, HO T NG THEO MÔ HÌNH VI N V I CÁC ƠN VN THÀNH VIÊN B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p; Căn c Thông tư Liên t ch s 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2006 c a B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính, B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p; Căn c Quy t nh s 3643/Q -BCN ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p v vi c phê duy t án chuy n i Vi n Công nghi p th c ph m thành t ch c khoa h c và công ngh th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m quy nh t i Ngh nh s 115/2005/N -CP; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Công nghi p th c ph m t i T trình s 204/TTr- VTP ngày 28 tháng 9 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a Vi n Công nghi p th c phNm, t ch c khoa h c và công ngh th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m, ho t ng theo mô hình Vi n v i các ơn v thành viên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và Vi n trư ng Vi n Công nghi p th c phNm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Khoa h c và Công ngh ;
 2. - B Tài chính; -B N iv ; - B K hoach và u tư; - B Lao ng -Thương binh &XH; - B Giáo d c và ào t o; H u Hào - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Kho b c Nhà nư c; - B trư ng ( b/c); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB (2b). I UL T CH C VÀ HO T NG C A VI N CÔNG NGHI P TH C PH M - T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH C HI N CƠ CH T CH , T CHNU TRÁCH NHI M HO T NG THEO MÔ HÌNH VI N V I CÁC ƠN VN THÀNH VIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 26 /2007/Q -BCN ngày 31 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích chuy n i Vi n Công nghi p th c phNm - t ch c khoa h c và công ngh công l p th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m quy nh t i Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, nh m i m i cơ ch qu n lý khoa h c - công ngh ; th c hi n g n k t gi a nghiên c u v i ào t o và s n xu t - kinh doanh các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao có năng l c c nh tranh trên th trư ng. i u 2. Vi n Công nghi p th c ph m 1. Vi n Công nghi p th c phNm thành l p theo theo Ngh nh s 112/CP ngày 21 tháng 7 năm 1967 c a Chính ph , ư c chuy n i thành t ch c khoa h c và công ngh th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m ho t ng theo mô hình Vi n v i các ơn v thành viên. a) Tên y b ng ti ng Vi t: Vi n Công nghi p th c phNm; b)Tên giao d ch qu c t : Food Industries Research Institute; c) Tên vi t t t: FIRI; d) Tr s chính: S 301, ư ng Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i; ) V n i u l : 40.893.760.779 ng;
 3. e) Trong ó v n ngân sách Nhà nư c c p: 40.893.760.779 ng. 2. Vi n Công nghi p th c phNm (sau ây g i t t là Vi n) tr c thu c B Công nghi p, có ch c năng nghiên c u, tư v n, thi t k , chuy n giao công ngh và s n xu t - kinh doanh v ngành công nghi p ch bi n th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi n có tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng, h ch toán kinh t c l p, ư c Nhà nư c u tư 100% v n i u l . Trong quá trình ho t ng Vi n có th thay i v n i u l . 4. Vi n gi vai trò trung tâm, chi ph i, liên k t các ho t ng c a các ơn v thành viên nh m t hi u qu trong ho t ng nghiên c u khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh và u tư phát tri n. 5. Ngoài hình th c chi ph i các ơn v thành viên theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c; Vi n ư c quy n chi ph i ơn v thành viên m t s lĩnh v c quan tr ng thông qua vi c cung c p bí quy t công ngh , k thu t theo nguyên t c tho thu n và quy nh t i i u l ho c Quy ch t ch c - ho t ng c a ơn v thành viên. 6. Vi n tr c ti p th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , ào t o thông qua các b môn khoa h c, trung tâm nghiên c u ng d ng, cơ s ào t o; t ch c các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư các ơn v thành viên (công ty nhà nư c, công ty TNHH m t thành viên nhà nư c, phân vi n, các trung tâm h ch toán c l p do Vi n n m gi toàn b v n i u l ; các công ty TNHH hai thành viên, công ty c ph n, Vi n có v n góp chi ph i ho c không chi ph i); ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i Vi n và v n u tư vào các ơn v thành viên. 7. Ho t ng nghiên c u, tri n khai khoa h c, công ngh và ngành ngh kinh doanh: a) Nghiên c u xây d ng chi n lư c, chính sách, quy ho ch phát tri n, nh m c kinh t - k thu t, quy ph m, tiêu chuNn ngành công nghi p ch bi n th c phNm; b) Nghiên c u, phát tri n, ng d ng và chuy n giao công ngh ch bi n th c phNm ph c v s n xu t công nghi p, các t ch c và cá nhân có nhu c u; c) B i dư ng nâng cao trình qu n lý, i u hành s n xu t - kinh doanh, và chuyên môn cho i ngũ cán b khoa h c - công ngh c a Vi n; t ch c ào t o sau i h c, trên i h c; ào t o công nhân k thu t ph c v s n xu t - kinh doanh chuyên ngành và xu t khNu lao ng; d) Giám nh, ki m nh, ki m tra ch t lư ng nguyên li u, bán s n phNm, s n phNm, v sinh an toàn th c phNm; dây chuy n công ngh , thi t b , máy, ph tùng thu c ngành công nghi p ch bi n th c phNm; ) T ch c các ho t ng thông tin khoa h c, công ngh và kinh t ngành công nghi p ch bi n th c phNm;
 4. e) H p tác nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , u tư tr c ti p, liên doanh liên k t, d ch v khoa h c, công ngh v lĩnh v c ch bi n th c phNm v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c; g) Tư v n u tư, thi t k , ch t o, l p t, b o trì, b o dư ng, v n hành dây chuy n công ngh ; chuy n giao công ngh ch bi n th c phNm và công ngh sinh h c; gi ng sinh v t và các d ch v phân tích; h) S n xu t, kinh doanh các ch phNm sinh h c, hoá ch t, thi t b thu c ngành công nghi p ch bi n th c phNm, g m: - Các s n phNm ăn, u ng, ph gia th c phNm, th c phNm ch c năng, d u th c v t và hương li u t nhiên; - Các ch phNm sinh h c, các kít th ng d ng trong ch bi n th c phNm, th c ăn chăn nuôi, hoá ch t ph c v nhu c u s d ng c a các t ch c và ngư i tiêu dùng; - Kinh doanh các thi t b ch bi n th c phNm, thi t b công ngh sinh h c, thi t b b o v môi trư ng. i) Kinh doanh b t ng s n và cho thuê văn phòng; k) Kinh doanh xu t khNu, nh p khNu tr c ti p nhiên li u, s n phNm, hoá ch t, thi t b và dây chuy n công ngh trong lĩnh v c ch bi n th c phNm; l) u tư tài chính vào các ơn v thành viên và các lo i hình doanh nghi p khác; m) Các lĩnh v c ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh, d ch v và ngành ngh khác phù h p v i i u ki n năng l c c a Vi n, nhu c u th trư ng và ư c pháp lu t cho phép. i u 3. ơn v thành viên 1. Các ơn v thành viên ư c Vi n u tư v n (100% v n ho c thông qua chuy n giao li-xăng, bí quy t công ngh ho c góp v n tr c ti p, ch u s chi ph i c a Vi n v t l u tư v n theo quy nh c a pháp lu t), là ơn v thành viên c a Vi n g m có: Công ty nhà nư c, công ty TNHH m t thành viên nhà nư c, phân vi n và các trung tâm h ch toán c l p do Vi n n m gi toàn b v n i u l ; công ty TNHH hai thành viên, công ty c ph n, Vi n có V n góp chi ph i ho c không chi ph i. 2. Các công ty khác có nguy n v ng làm thành viên, ư c Vi n u tư, góp v n chi ph i t 51% tr lên, chuy n giao công ngh , li-xăng theo quy nh c a pháp lu t tr thành các ơn v thành viên c a Vi n. 3. Công ty nhà nư c, công ty TNHH m t thành viên nhà nư c, phân vi n và các trung tâm h ch toán c l p (g i chung là công ty nhà nư c) do Vi n quy t nh thành l p, phê duy t i u l ho c quy ch t ch c và ho t ng; các công ty thành viên khác, Vi n góp v n thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Các ơn v thành viên có tư cách pháp nhân, tài s n, tên, tr s và b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a ơn v .
 5. i u 4. ơn v s nghi p thành viên c a Vi n Các cơ s ào t o, trung tâm nghiên c u, ng d ng và chuy n giao công ngh là các ơn v s nghi p thành viên ư c Vi n u tư 100% v n (g i chung là ơn v s nghi p) th c hi n h ch toán kinh t c l p ho c h ch toán kinh t ph thu c do Vi n quy t nh thành l p, ban hành i u l ho c quy ch t ch c và ho t ng. i u 5. Ti p nh n quy n và nghĩa v c a Vi n Vi n, các ơn v thành viên và ơn v s nghi p tr c thu c ư c t ch c l i, có trách nhi m k th a các quy n, nghĩa v , l i ích h p pháp c a Vi n Công nghi p th c phNm. i u 6. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i trong Vi n T ch c ng C ng s n Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i khác trong Vi n ho t ng theo Hi n pháp, Pháp lu t và i u l ho c quy ch c a t ch c phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY N, NGHĨA V , T CH C QU N LÝ C A VI N M c 1: QUY N, NGHĨA V C A VI N i u 7. Quy n và nghĩa v v tài s n 1. Chi m h u, s d ng, nh o t tài s n c a Vi n. 2. Th c hi n các quy n và l i ích h p pháp khác t tài s n c a Vi n. 3. Thay i cơ c u v tài s n phát tri n ho t ng khoa h c - công ngh và s n xu t - kinh doanh. 4. Chuy n như ng, cho thuê, c m c , th ch p, thanh lý tài s n c a Vi n theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t cùng v i tài s n g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý và s d ng các tài s n là t ai, tài nguyên do Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t ho t ng nghiên c u khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh và th c hi n các ho t ng công ích khác ư c Nhà nư c giao. 6. Vi n có quy n quy t nh t l c ph n n m gi khi c ph n hoá các công ty thành viên Nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c ơn v ph thu c; t l góp v n khi tham gia liên doanh v i các ơn v bên ngoài.
 6. 7. ư c quy n góp v n ho c góp v n b ng tài s n khi u tư ra nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và nư c s t i. 8. Vi n ch u trách nhi m dân s b ng toàn b tài s n c a mình. i u 8. Quy n và nghĩa v trong ho t ng khoa h c - công ngh 1 Vi n có quy n trong ho t ng khoa h c - công ngh như sau: a) T ch , t ch u trách nhi m trong vi c ti n hành ho t ng khoa h c - công ngh ã ăng ký; ký k t h p ng khoa h c - công ngh ; ăng ký tham gia tuy n ch n th c hi n nhi m v khoa h c - công ngh các c p; b) Thành l p các t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c - công ngh , các doanh nghi p khoa h c - công ngh tr c thu c theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh và các quy nh khác c a pháp lu t; c) Vi n ư c tham gia tuy n ch n ho c ư c giao ch trì các chương trình, tài nghiên c u khoa h c - công ngh c p B , c p Nhà nư c và các d án thu c các chương trình kinh t - k thu t c a Nhà nư c; d). ư c hư ng các chính sách ưu ãi c a nhà nư c như i v i ơn v s n xu t m i thành l p và ưu ãi như i v i ơn v nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh vào các m c ích: - Th c hi n các nhi m v khoa h c - công ngh ; nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh thu c lĩnh v c ưu tiên, tr ng i m, nhi m v khoa h c - công ngh ph c v l i ích chung c a xã h i; - T ch c ào t o, ào t o l i nhân l c sau khi ư c chuy n i t ch c, ho t ng c a Vi n. - Phát tri n ti m l c khoa h c - công ngh ; - Xây d ng cơ s v t ch t - k thu t và u tư chi u sâu. ) ư c Nhà nư c h tr kinh phí u tư phát tri n khoa h c - công ngh , tăng cư ng năng l c nghiên c u, xây d ng xư ng th c nghi m, phòng thí nghi m tr ng i m u ngành v công nghi p ch bi n th c phNm; e) H p tác, liên doanh, nh n tài tr c a t ch c, cá nhân; góp v n b ng ti n, tài s n, giá tr quy n s h u trí tu ti n hành ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; g) ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n giao, chuy n như ng k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh theo quy nh c a pháp lu t; h) Vi n và các ơn v thành viên ư c hư ng ch ưu ãi v thu , tín d ng, các ưu ãi khác khi ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh nh m nâng cao s c
 7. c nh tranh c a s n phNm và u tư i m i công ngh theo Lu t Khoa h c và Công ngh ; i) ư c thu th p và cung c p các thông tin c n thi t ph c v cho ho t ng nghiên c u, thi t k , s n xu t, ho t ng u tư nư c ngoài vào Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; k) H p tác qu c t v khoa h c - công ngh : - ư c m r ng, giao lưu và h p tác qu c t v khoa h c - công ngh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài, các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t, m b o nguyên t c c l p, ch quy n qu c gia, bình ng và cùng có l i; - ư c nh n tài tr , tham gia t ch c h i ngh khoa h c - công ngh qu c t , h i khoa h c - công ngh trong và ngoài nư c; tư v n, ào t o, nghiên c u v i các t ch c, cá nhân và h p tác th c hi n nhi m v khoa h c - công ngh c a Vi t Nam nư c ngoài; - ư c c cán b ra nư c ngoài ti n hành các công vi c c a Vi n theo quy nh c a pháp lu t; - ư c l p các chi nhánh ho c i di n trong nư c và ngoài nư c theo nhu c u công vi c c a Vi n ư c pháp lu t cho phép. l) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.. Vi n có nghĩa v trong qu n lý ho t ng khoa h c - công ngh như sau: a). B o m công tác nghiên c u, thi t k , s n xu t, tư v n u tư có hi u qu trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c ghi trong i u l ; b).Th c hi n các h p ng khoa h c - công ngh ã ký k t, nhi m v khoa h c - công ngh ã ăng ký và nhi m v nghiên c u khác do cơ quan, t ch c có thNm quy n giao; s d ng có hi u qu kinh phí u tư phát tri n khoa h c và công ngh . Ch u trách nhi m trư c B Công nghi p v k ho ch nghiên c u khoa h c - công ngh ; trư c khách hàng v th c hi n h p ng, ch t lư ng s n phNm, th i gian giao hàng; c) Tuân th các quy nh c a pháp lu t, th c hi n y các nghĩa v i v i Nhà nư c, góp ph n xây d ng, phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c; d) B o v l i ích c a t nư c và xã h i; quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân ho t ng khoa h c - công ngh trong Vi n; gi bí m t khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n dân ch , bình ng, công khai trong vi c b trí và th c hi n các nhi m v khoa h c - công ngh ; e) Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Quy n và nghĩa v trong s n xu t - kinh doanh
 8. 1. Vi n có quy n trong t ch c qu n lý, t ch c s n xu t - kinh doanh như sau: a) T ch c s n xu t - kinh doanh, t ch c b máy qu n lý theo yêu c u kinh doanh và m b o kinh doanh có hi u qu ; b) Kinh doanh các ngành ngh pháp lu t không c m, m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Vi n và nhu c u th trư ng; c) T l a ch n th trư ng, khách hàng và ký k t h p ng; d) Tr c ti p kinh doanh xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t; ) T quy t nh giá mua, giá bán s n phNm và d ch v (tr nh ng s n phNm, d ch v do Nhà nư c nh giá); e) Ban hành, áp d ng các nh m c kinh t - k thu t, ơn giá ti n lương và các chi phí khác trên cơ s b o m hi u qu kinh doanh c a Vi n, phù h p v i quy nh c a pháp lu t; g) Tuy n ch n, thuê mư n, b trí, s d ng, ào t o, khen thư ng, k lu t, cho thôi vi c i v i lao ng; l a ch n các hình th c tr lương, thư ng phù h p v i yêu c u s n xu t - kinh doanh và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng, các quy nh khác c a pháp lu t; ư c quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s b o m hi u qu s n xu t - kinh doanh c a Vi n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t; h) Các quy n kinh doanh khác theo nhu c u th trư ng và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Vi n có nghĩa v qu n lý ho t ng s n xu t - kinh doanh như sau: a) ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; b o m ch t lư ng s n phNm và d ch v do Vi n th c hi n theo tiêu chuNn ã ăng ký; b) i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý nâng cao hi u qu , kh năng c nh tranh; c) B o m quy n và l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, b o m quy n tham gia qu n lý Vi n c a ngư i lao ng theo quy nh t i i u 18 c a i u l này; d) Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v qu c phòng và an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, b o v tài nguyên, môi trư ng, di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh; ) Th c hi n ch báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t; e) Ch u s giám sát, ki m tra c a ch s h u Nhà nư c; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan theo quy nh c a pháp lu t.
 9. i u 10. Quy n và nghĩa v trong qu n lý tài chính 1. Quy n qu n lý tài chính c a Vi n như sau: a) S d ng v n, các qu cho ho t ng khoa h c - công ngh theo Lu t Khoa h c và Công ngh và s d ng v n, qu cho s n xu t - kinh doanh c a Vi n theo nguyên t c có hoàn tr ; b) T huy ng v n ho t ng khoa h c - công ngh và s n xu t - kinh doanh dư i hình th c: Vay v n c a các t ch c tín d ng, huy ng v n c a ngư i lao ng trong Vi n và các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Lãi su t huy ng v n c a các thành ph n kinh t khác không ư c cao hơn lãi su t do Ngân hàng công b t i th i i m huy ng v n. Vi c huy ng v n c a các cá nhân, t ch c nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a Chính ph v qu n lý vay, n nư c ngoài; c).Vi c huy ng v n s n xu t - kinh doanh th c hi n theo nguyên t c t ch u trách nhi m, có hoàn tr , b o m hi u qu s d ng v n huy ng, không ư c làm thay i hình th c s h u v n c a Vi n; d) ư c b o lãnh b ng tài s n, tín nhi m c a Vi n v i các t ch c tín d ng vay v n ho c cho các ơn v thành viên vay v n theo quy nh c a pháp lu t; ) Quy t nh trích kh u hao cơ b n theo nguyên t c m c trích kh u hao t i thi u ph i b o m bù p hao mòn h u hình, hao mòn vô hình th c t c a tài s n và không th p hơn t l trích kh u hao t i thi u do Nhà nư c quy nh. Vi n ph i ăng ký m c trích kh u hao v i cơ quan thu , cơ quan tài chính, m b o k t qu s n xu t - kinh doanh không b thua l ; e). ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v ho t ng công ích, qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c mà doanh thu không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch v này c a Vi n; g) ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a pháp lu t; Vi n còn ư c hư ng các ch ưu ãi sau: - Ch ưu ãi v thu và các ch ưu ãi khác như i v i ơn v s n xu t m i thành l p; - Ch ưu ãi như i v i ơn v nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và ch ưu ãi khác c a m t doanh nghi p nhà nư c; - Ch c p h tr kinh phí tăng cư ng trang thi t b ph c v cho nghiên c u và xây d ng, s a ch a nhà, xư ng. h) Th c hi n quy n i di n ch s h u i v i ph n v n c a Vi n u tư vào các ơn v thành viên;
 10. i) T ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân, cơ quan hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o, công ích; k) Vi c s d ng l i nhu n sau thu c a Vi n ư c th c hi n theo các nguyên t c quy nh trong Quy ch tài chính do B Tài chính quy nh và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Nghĩa v qu n lý tài chính như sau: a) T ch v tài chính, t ch cân i các kho n thu chi, có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n, k c ph n v n góp vào các công ty thành viên; b). ăng ký, kê khai và n p thu , tr các kho n thu mà các công ty thành viên ã n p; th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t; c) . Qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n v n s n xu t - kinh doanh, bao g m ph n v n u tư vào ơn v thành viên và các ngu n l c khác do Nhà nư c u tư cho Vi n; d). S d ng v n và các ngu n l c th c hi n các ho t ng công ích trên cơ s h p ng và nh ng nhi m v c bi t khi Nhà nư c yêu c u; ).Th c hi n úng ch , các quy nh v qu n lý v n, qu , tài s n, ch h ch toán k toán, ch ki m toán do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính trung th c và h p pháp các ho t ng tài chính c a Vi n; e).Th c hi n ch báo cáo tài chính c a Vi n; báo cáo tài chính h p nh t c a Vi n và các công ty thành viên; công khai tài chính hàng năm và các thông tin khác ánh giá trung th c v ho t ng s n xu t - kinh doanh c a Vi n; g) L p s k toán, ghi chép s k toán, hoá ơn, ch ng t ; nh kỳ báo cáo y chính xác v tình hình tài chính c a Vi n theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. i u 11. Quy n và nghĩa v c a Vi n, khi tham gia ho t ng công ích Khi ư c Nhà nư c yêu c u, t hàng ho c tham gia u th u th c hi n ho t ng công ích, Vi n ư c s d ng v n và các ngu n l c th c hi n k ho ch s n xu t, cung ng s n phNm theo quy nh c a pháp lu t. M c 2: T CH C, QU N LÝ VI N i u 12. Cơ c u t ch c qu n lý Vi n có cơ c u t ch c qu n lý như sau: 1. Vi n trư ng; 2. Các Phó Vi n trư ng;
 11. 3. K toán trư ng; 4. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v . i u 13. Vi n trư ng và b máy giúp vi c 1. Vi n ư c t ch c và ho t ng theo ch th trư ng, Vi n trư ng do B trư ng B Công nghi p quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t. 2.Vi n trư ng th c hi n ho c ư c u quy n th c hi n m t s quy n c a ch s h u v n nhà nư c t i Vi n theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao; là i di n theo pháp lu t c a Vi n; gi i quy t m i v n liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t kinh - doanh, quy n l i và nghĩa v c a Vi n; Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công nghi p, trư c pháp lu t v toàn b các m t qu n lý, k t qu và hi u qu ho t ng c a Vi n. 3. Các Phó Vi n trư ng giúp vi c i u hành theo phân công, u quy n và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng, pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c u quy n. 4. K toán trư ng giúp Vi n trư ng ch o, t ch c th c hi n công tác tài chính - k toán, th ng kê, u tư tài chính, giám sát v n góp c a Vi n và ho t ng s n xu t - kinh doanh c a các công ty thành viên. K toán trư ng có nhi m v và quy n h n theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng và pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c u quy n. 5. Các phòng, ban chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c Vi n trư ng qu n lý, i u hành công vi c thư ng xuyên c a Vi n. i u 14. Tiêu chu n tuy n ch n và b nhi m Vi n trư ng Vi n trư ng ph i áp ng các tiêu chuNn và i u ki n sau ây: 1.Có trình , năng l c v khoa h c và công ngh , s n xu t - kinh doanh và t ch c qu n lý doanh nghi p ho t ng khoa h c - công ngh . 2.Có s c kho , phNm ch t o c t t, trung th c, liêm khi t, hi u bi t pháp lu t và có ý th c ch p hành pháp lu t. 3.Không ng th i m nhi m các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c. 4. Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 Lu t Phá s n. i u 15. Tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m Vi n trư ng 1. Vi n trư ng ư c B trư ng B Công nghi p tuy n ch n, b nhi m theo nhi m kỳ là 5 năm và có th ư c b nhi m l i. 2. Vi n trư ng b mi n nhi m trư c th i h n trong nh ng trư ng h p sau:
 12. a) Khi Vi n th c hi n nhi m v khoa h c - công ngh , ho t ng s n xu t kinh doanh b thua l t 2 năm tr lên, tr trư ng h p l khi th c hi n ho t ng s n xu t - kinh doanh theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; b)Không hoàn thành các nhi m v ho c ch tiêu do B Công nghi p giao; c)Không trung th c trong th c thi quy n h n ho c l m d ng a v quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ngư i khác; d) Vi ph m pháp lu t n m c b truy t ; ) Xin t ch c; e)Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; g) B m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s . i u 16. Nhi m v , quy n h n c a Vi n trư ng Vi n trư ng có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n, t ai, ngu n l c khác do ch s h u Nhà nư c u tư và giao cho Vi n. 2.Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm c a Vi n trình B trư ng B Công nghi p quy t nh. 3.Quy t nh các v n sau: a)Quy t nh các d án u tư, góp v n, mua c ph n c a các công ty khác theo quy nh phân c p c a B Công nghi p; b)Phương án t ch c, qu n lý ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh, b máy qu n lý, biên ch , các quy ch qu n lý, quy ho ch, ào t o, lao ng, phê duy t i u l c a các công ty thành viên, các ơn v do Vi n n m gi toàn b v n i u l ; phê duy t quy ch các t ch c tr c thu c; quy t nh thành l p chi nhánh, văn phòng i i n c a Vi n; c) L a ch n, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và quy t nh m c lương i v i Giám c, Phó giám c, K toán trư ng các ơn v thành viên, các ơn v h ch toán ph thu c và các ch c danh qu n lý khác trong Vi n; d) u tư b sung ho c i u ch nh i v i ph n v n và các ngu n l c do Vi n u tư vào các ơn v thành viên theo i u l ho c quy ch c a ơn v thành viên; ) Quy t nh phương án huy ng v n ho t ng khoa h c - công ngh và s n xu t kinh - doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u c a Vi n;
 13. e) Quy t nh các gi i pháp công ngh , ti p th và phát tri n th trư ng; g) Quy t nh phương án s d ng l i nhu n sau thu , x lý các kho n l trong quá trình s n xu t - kinh doanh; phê duy t báo cáo tài chính hàng năm c a các ơn v thành viên, th c hi n vi c công b công khai báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t; h) Ban hành và áp d ng các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương phù h p v i các quy nh c a pháp lu t; ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b các ơn v thành viên. 4. i di n Vi n ký k t, t ch c th c hi n các h p ng nghiên c u khoa h c - công ngh , h p ng dân s và kinh t ; quy t nh giá mua, giá bán s n phNm và d ch v c a Vi n. 5. i u hành và ch u trách nhi m v các ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh và hi u qu u tư vào các ơn v thành viên. 6.T ch c th c hi n giám sát vi c s d ng v n u tư c a Vi n, ho t ng s n xu t - kinh doanh c a các ơn v thành viên. 7.T ch c xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n thông qua và tri n khai th c hi n các phương án huy ng v n cho các d án l n ph c v yêu c u ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t kinh - doanh c a Vi n và các ơn v thành viên. 8. Ki n ngh B Công nghi p: a) Phê duy t và s a i, b sung i u l c a Vi n; b)Quy t nh d án u tư, góp v n, mua c ph n c a các công ty khác, phương án huy ng v n trên m c v n phân c p cho Vi n; c) Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, m c lương i v i Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, K toán trư ng c a Vi n; d) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Vi n. 9. Ch u s ki m tra, giám sát c a B Công nghi p và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan i v i vi c th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 10. ư c áp d ng các bi n pháp c n thi t trong trư ng h p khNn c p và ph i báo ngay v i B Công nghi p và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 17. Nghĩa v và quy n l i c a Vi n trư ng 1.Vi n trư ng có nghĩa v : a) Th c hi n quy n, nghĩa v ư c giao m t cách trung th c, m n cán vì l i ích c a Vi n và c a Nhà nư c;
 14. b)Không ư c l m d ng a v , quy n h n, s d ng tài s n và v n c a Vi n thu l i riêng cho b n thân, ngư i khác; không ư c em tài s n c a Vi n cho ngư i khác; trong th i gian ang th c hi n trách nhi m Vi n trư ng và trong th i h n 3 (ba) năm sau khi thôi làm Vi n trư ng không ư c ti t l bí m t c a Vi n, tr trư ng h p ư c B Công nghi p ch p thu n; c) Khi Vi n không thanh toán các kho n n , các nghĩa v tài s n khác n h n tr , Vi n trư ng ph i báo cáo B Công nghi p, thông báo tình hình tài chính c a Vi n cho t t c các ch n bi t; Vi n trư ng không ư c tăng lương, không ư c trích l i nhu n tr ti n thư ng cho cán b qu n lý và ngư i lao ng; tìm bi n pháp kh c ph c khó khăn v tình hình tài chính c a Vi n; d) Trư ng h p Vi n trư ng vi ph m i u l c a Vi n, quy t nh vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho Vi n và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a Vi n. 2.Ch lương c a Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng, K toán trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. V ho c ch ng, b m ho c b m nuôi, con ho c con nuôi, anh ch em ru t c a Vi n trư ng không ư c gi các ch c danh k toán trư ng, th qu c a Vi n và các ch c danh giám c, k toán trư ng, th qu các công ty thành viên. Chương 3: T P TH NGƯ I LAO NG i u 18. Hình th c và n i dung tham gia qu n lý Vi n c a ngư i lao ng 1. Ngư i lao ng tham gia qu n lý Vi n thông qua các hình th c t ch c: i h i toàn th ho c i h i i bi u công nhân viên ch c, ư c t ch c t các ơn v ph thu c, trung tâm, phòng (ban) n Vi n và các ơn v thành viên, t ch c Công oàn Vi n, Ban thanh tra nhân dân, H i ng Khoa h c - Công ngh Vi n; ư c th c hi n quy n ki n ngh , khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 2.Thông qua i h i công nhân viên ch c, ngư i lao ng có quy n th o lu n bi u quy t, quy t nh các v n : N i dung ho c b sung s a i tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i Vi n trư ng; quy ch s d ng các qu phúc l i, khen thư ng và các ch tiêu k ho ch c a Vi n có liên quan tr c ti p n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng phù h p v i hư ng d n c a Nhà nư c; b u Ban thanh tra nhân dân. 3.Ngư i lao ng có quy n tham gia th o lu n, góp ý ki n trư c khi c p có thNm quy n quy t nh các v n : Phương hư ng, nhi m v , k ho ch, bi n pháp phát tri n ho t ng khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh, phương án c ph n hoá, a d ng hoá s h u, các n i dung quy ch liên quan tr c ti p n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng; các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Vi n; b phi u thăm dò tín nhi m i v i các ch c danh Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, K toán trư ng và các ch c danh khác c a Vi n theo quy nh c a pháp lu t.
 15. 4. i h i i bi u công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. Chương 4: QUAN H GI A B CÔNG NGHI P, VI N VÀ CÁC ƠN VN THÀNH VIÊN i u 19. Quan h gi a B Công nghi p và Vi n 1. B Công nghi p th c hi n quy n ch s h u i v i Vi n: a) Phê duy t phương án t ch c l i Vi n; phê duy t i u l và b sung, s a i i u l c a Vi n; b)Trình Th tư ng Chính ph phê duy t d án u tư vư t m c phân c p c a B Công nghi p; c) Quy t nh phê duy t chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, hàng năm c a Vi n; d) Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c quy t nh c p v n u tư ban u, u tư b sung cho Vi n; ) Quy t nh ho c phân c p quy t nh các d án u tư có giá tr trên 50% v n i u l c a Vi n trong ph m vi quy nh c a Chính ph v vi c phân c p quy t nh các d án u tư trong nư c và ngoài nư c; quy t nh ho c phân c p quy t nh vi c góp v n, mua c ph n doanh nghi p khác có giá tr trên 50% v n i u l c a Vi n; e) Tho thu n v i B Tài chính quy t nh vi c tăng, gi m v n i u l c a Vi n; g) Ki m tra, giám sát th c hi n các m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao; ánh giá k t qu ho t ng nghiên c u khoa h c - công ngh , s n xu t - kinh doanh c a Vi n và ho t ng qu n lý, i u hành c a Vi n trư ng; h) Quy t nh tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, m c lương, ph c p và các quy n l i khác c a Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng, K toán trư ng. 2. Ph i h p v i B Tài chính ki m tra, giám sát Vi n trong vi c qu n lý, s d ng v n, phân ph i thu nh p, trích l p và s d ng các qu theo ch . 3. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Quan h gi a Vi n và công ty nhà nư c, công ty TNHH m t thành viên nhà nư c (g i chung là công ty) 1. Vi n có quy n và trách nhi m i v i công ty như sau: a) u tư 100% v n i u l , th c hi n quy n i di n ch s h u, qu n lý, s d ng v n và các ngu n l c khác do Vi n u tư vào công ty;
 16. b) Chuy n giao công ngh và s n phNm m i vào s n xu t t i các công ty, bao g m chuy n giao Li-xăng (bí quy t công ngh , s n phNm m i và tài li u k thu t), th trư ng khoa h c công ngh và ti n b k thu t trong tương lai; c) Quy t nh n i dung, s a i, b sung i u l công ty; d)Quy t nh i u ch nh v n i u l c a công ty; quy t nh vi c chuy n như ng và t l ph n trăm chuy n như ng v n i u l c a công ty cho t ch c, cá nhân khác theo quy nh c a pháp lu t; ) Xây d ng chi n lư c kinh doanh chung c a Vi n; t ch c ph i h p v th trư ng, khách hàng i v i ho t ng kinh doanh và ký h p ng v i công ty; phê duy t k ho ch dài h n và hàng năm c a công ty; e) Phê duy t các d án u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh v i các i tác trong nư c và ngoài nư c; g) T ch c giám sát, theo dõi, ánh giá ho t ng kinh doanh, tài chính và qu n lý công ty. Phê duy t báo cáo tài chính hàng năm và trong trư ng h p c n thi t yêu c u công ty báo cáo b t thư ng v tình hình tài chính c a công ty; h) Quy t nh vi c phân ph i và s d ng l i nhu n sau thu c a công ty theo quy nh c a Nhà nư c; i) Vi n ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác trong ph m vi s v n i u l c a Công ty; k) Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2) Quy n, nghĩa v c a công ty trong quan h s n xu t - kinh doanh v i Vi n: a)Ti p nh n chuy n giao công ngh và các s n phNm m i là k t qu nghiên c u khoa h c - công ngh t Vi n và có bi n pháp c i thi n, nâng cao tính c nh tranh c a s n phNm; b)Qu n lý và s d ng s v n do Vi n u tư; ch u trách nhi m trư c Vi n v hi u qu s d ng v n và các ngu n l c ư c giao; c)Có quy n t ch kinh doanh trên cơ s s d ng các ngu n l c c a công ty phù h p v i nhu c u c a th trư ng, m c tiêu, phương án ph i h p v k ho ch kinh doanh và chi n lư c phát tri n chung c a Vi n; d)Tham gia d án u tư ho c ư c giao t ch c th c hi n các d án u tư theo k ho ch c a Vi n trên cơ s h p ng ư c ký k t gi a Vi n và công ty; ) ư c u quy n ký k t và th c hi n h p ng kinh t c a Vi n v i các khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy t nh c a Vi n; tham gia th c hi n các nhi m v s n xu t - kinh doanh c a Vi n theo h p ng kinh t ký k t gi a Vi n và công ty trên cơ s b o m quy n bình ng trư c pháp lu t;
 17. e) ngh Vi n quy t nh ho c ư c Vi n u quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th , sáp nh p các ơn v tr c thu c; g) ư c s d ng l i nhu n sau thu theo phương án ã ư c Vi n phê duy t. 3. Nhà nư c u tư cho công ty thông qua Vi n. Vi n có quy n quy t nh s d ng v n u tư b sung c a Nhà nư c u tư cho công ty ho c m t công ty khác theo k ho ch kinh doanh chung c a Vi n và hi u qu kinh doanh c a công ty. 4. Công ty có quy n u tư, góp v n vào doanh nghi p khác trên cơ s phương án ư c Vi n phê duy t, nhưng không ư c phép u tư, góp v n vào Vi n. 5. Công ty có nghĩa v th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t. i u 21. Quan h gi a Vi n và công ty thành viên có c ph n, v n góp chi ph i ho c chi ph i b ng giá tr quy n s h u trí tu c a Vi n 1.Công ty c ph n, công ty TNHH hai thành viên tr lên có c ph n ho c v n góp chi ph i ho c có quy n chi ph i c a Vi n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i lo i hình công ty ó. Vi n th c hi n quy n, nghĩa v và trách nhi m c a c ông ho c thành viên bên góp v n t i công ty c ph n, v n góp chi ph i ho c chi ph i m t s lĩnh v c quan tr ng thông qua vi c cung c p bí quy t công ngh , k thu t theo nguyên t c tho thu n quy nh t i i u l ho t ng c a công ty thành viên ó và quy nh c a pháp lu t. 2.Vi n có quy n và trách nhi m i v i c ph n, v n góp chi ph i u tư công ty thành viên có c ph n, v n góp chi ph i như sau: a)Th c hi n quy n c a c ông, thành viên góp v n chi ph i thông qua i di n c a Vi n t i công ty theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty; b)C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t, quy t nh ph c p và quy n l i c a ngư i i di n i v i ph n v n do Vi n góp vào các công ty theo quy nh c a pháp lu t; c)Yêu c u ngư i i di n ph n v n góp c a Vi n, báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình tài chính, k t qu kinh doanh và các n i dung khác v công ty có v n góp c a Vi n; d)Giao nhi m v và yêu c u ngư i i di n c a Vi n xin ý ki n v nh ng v n quan tr ng c a công ty trư c khi bi u quy t; ) Thu l i t c t ph n v n góp c a Vi n các công ty; e) Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n góp c a Vi n; g) Ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n ph n v n góp c a Vi n. i u 22. Quan h gi a Vi n và công ty có c ph n, v n góp không chi ph i
 18. 1. Công ty c ph n, công ty TNHH hai thành viên tr lên có v n góp không chi ph i c a Vi n, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i lo i hình công ty ó. 2. Vi n th c hi n quy n c ông ho c thành viên bên liên doanh, bên góp v n i v i ph n v n góp các công ty thành viên có v n góp c a Vi n. Quy n, nghĩa v , trách nhi m c a c ông ho c thành viên bên góp v n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a công ty. 3. Quan h gi a Vi n v i i di n v n góp, v n c ph n c a Vi n t i doanh nghi p khác th c hi n theo Quy ch qu n lý ph n v n Nhà nư c doanh nghi p khác ban hành theo Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph , Thông tư s 33/2005/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2005 và Thông tư s 87/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý ph n v n Nhà nư c doanh nghi p khác. 4. Vi n tr c ti p qu n lý ph n v n u tư, v n góp doanh nghi p khác, trư ng h p ơn v thành viên h ch toán ph thu c góp v n vào doanh nghi p khác thì Vi n là ch s h u và qu n lý ph n v n góp ó. i u 23. Quan h gi a Vi n và các ơn v s nghi p, nghiên c u ng d ng và ào t o c a Vi n 1. Các ơn v s nghi p nghiên c u khoa h c - công ngh , ng d ng, ào t o (g i t t là ơn v s nghi p) h ch toán kinh t c l p ho c h ch toán kinh t ph thu c, ph i tuân th i u l T ch c - ho t ng c a Vi n và quy ch riêng c a ơn v . 2. Các ơn v s nghi p ho t ng theo nh hư ng chi n lư c phát tri n chung c a Vi n và k ho ch ư c Vi n giao; Vi n có trách nhi m b trí, tr giúp nhân s trong các t ch c nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , tư v n, d ch v khoa h c - k thu t và ào t o - b i dư ng ngu n nhân l c. 3. ư c phép s d ng cơ s v t ch t, cơ s nghiên c u khoa h c c a Vi n vào m c ích nghiên c u phát tri n, nghiên c u ng d ng, gi ng d y, ào t o, s n xu t th nghi m và s n xu t công nghi p theo quy nh c a Vi n. 4. Cán b c a các ơn v s nghi p ư c phép kiêm nhi m công tác t i Vi n ho c các ơn v thành viên khác và ngư c l i theo quy nh c a pháp lu t, c a Vi n. 5. nh kỳ, trư ng các ơn v s nghi p báo cáo ánh giá tình hình k t qu ho t ng v i Vi n trư ng. i u 24. Quan h gi a Vi n, các ơn v thành viên, các ơn v s nghi p, nghiên c u ng d ng, ào t o tr c thu c và chính quy n a phương Vi n, các ơn v thành viên, các ơn v s nghi p nghiên c u, ng d ng, ào t o tr c thu c ch u s qu n lý nhà nư c c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p nơi t tr s v ch p hành, th c hi n các quy nh qu n lý hành chính và các nghĩa v i v i a phương. Chương 5:
 19. T CH C L I, GI I TH , PHÁ S N i u 25. T ch c l i Vi n Vi c t ch c, s p x p l i Vi n do c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Ch m d t ho t ng i v i ơn v thành viên trong các trư ng h p 1. Không tuân th i u l ho c Quy ch t ch c - ho t ng c a ơn v . 2. Trong 2 năm, ơn v ho t ng không có hi u qu , b thua l . 3. Có lý do b t kh kháng. 4. Trong trư ng h p m t kh năng thanh toán n n h n mà sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t v n không kh c ph c ư c thì x lý theo quy nh t i Lu t Phá s n. i u 27. Vi c t ch c l i ho c ch m d t ho t ng c a ơn v thành viên do Vi n trư ng quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 28. i u l này áp d ng cho Vi n Công nghi p th c phNm, các ơn v , cán b , viên ch c, công nhân viên thu c Vi n có trách nhi m th c hi n các quy nh ã ghi trong i u l . i u 29. Trong quá trình t ch c và ho t ng theo mô hình Vi n v i các ơn v thành viên, n u có v n m i phát sinh ho c xét th y c n b sung, s a i i u l này, Vi n trư ng ngh B trư ng B Công nghi p xem xét quy t nh./. DANH SÁCH CÁC ƠN VN NGHIÊN C U KHOA H C, CHUY N GIAO CÔNG NGH VÀ CÁC ƠN VN THÀNH VIÊN, TR C THU C VI N CÔNG NGHI P TH C PH M (kèm theo i u l T ch c và ho t ng c a Vi n Công nghi p th c ph m) I. Các ơn v nghiên c u khoa h c, tư v n, thi t k và s n xu t - kinh doanh h ch toán ph thu c: 1. B môn Công ngh Enzim và Protein. 2. B môn Công ngh lên men.
 20. 3. B môn Công ngh ư ng - b t. 4. Trung tâm Vi sinh v t công nghi p. 5. Trung tâm Công ngh u ng. 6. Trung tâm Công ngh th c phNm và dinh dư ng. 7. Trung tâm Công ngh môi trư ng. II. Các ơn v thành viên do Vi n n m n m gi toàn b v n i u l 1. Phân Vi n Công nghi p th c phNm thành ph H Chí Minh. 2. Trung tâm D u, Hương li u và Ph gia th c phNm. 3. Trung tâm Phân tích và Giám nh th c phNm. 4. Công ty Ch bi n th c phNm an toàn.
Đồng bộ tài khoản