Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT ngày 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY T NNH S 1635/2004/Q -BYT NGÀY 11/5/2004 C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH QUY CH CH NG NH N DANH HI U GIA ÌNH S C KH E, LÀNG S C KH E, KHU PH S C KH E VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Bãi b Quy t nh s 1635/2004/Q -BYT ngày 11/5/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch ch ng nh n danh hi u Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản