Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T NH AN c l p - T do - H nh phúc GIANG ------- ----- S : 26/2008/Q - Long Xuyên, ngày 04 tháng 8 năm 2008 UBND QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH KI M TRA VÀ HƯ NG D N X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC, V N CHUY N, KINH DOANH VÀ SAN L P B NG V T LI U CÁT SÔNG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2004; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ư c Qu c h i thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 150/2004/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Chính Ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a; Căn c Ngh nh s 98/2007/N -CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v thu và cư ng ch thi hành quy nh hành chính thu ; Căn c Ngh nh s 175/2007/N -CP ngày 10/10/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i: Căn c Ngh nh 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16/01/2008 c a Chính ph v vi c quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i; Căn c Ch th s 12/2005/CT-UB ngày 05 tháng 4 năm 2005 c a UBND t nh v vi c ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng khai thác cát lòng sông; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 24/STNMT.KS ngày 25/4/2008, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m tra và hư ng d n x lý vi ph m hành chính trong khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát sông trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các S , ban, ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: KT. CH TNCH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp ( - Website Chính ph ; b/c); PHÓ CH TNCH - B Tài nguyên và môi trư ng; - TT.TU, TT.H ND t nh ( b/c); - CT và các PCT UBND t nh; - Chi c c Khoáng s n Mi n Nam; - Chi c c ư ng sông phía Nam; - S , ban ngành, oàn th c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; Huỳnh Th Năng - Trung tâm Công báo; - P. KT, XDCB, NC, VHXH, TH; - Lưu: VT. QUY CH V VI C KI M TRA VÀ HƯ NG D N X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC, V N CHUY N, KINH DOANH VÀ SAN L P B NG V T LI U CÁT SÔNG TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2008/Q -UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a UBND t nh An Giang) Ho t ng khai thác cát sông trên a bàn t nh An Giang th i gian qua ã t ng bư c i vào n n p. Các ơn v khai thác cát sông ch p hành khá t t các quy nh c a pháp lu t v ho t ng khoáng s n và các quy nh khác liên quan. Các cơ quan chuyên môn và chính quy n a phương ã tăng cư ng công tác qu n lý và thư ng xuyên t ch c các t ki m tra ho t ng khai thác cát theo ch c năng qu n lý c a ngành. Tuy nhiên, ho t ng ki m tra, x lý ch t p trung cho vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong khai thác cát sông c a các t ch c, cá nhân, chưa ki m tra quá trình v n chuy n, kinh doanh, san l p m t b ng và thi công xây d ng b ng v t li u cát sông nên công tác qu n lý v n còn b t c p và ch n ch nh tình tr ng này, y ban nhân dân t nh quy nh: Chương 1. QUY NNH CHUNG
  3. i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v ki m tra và hư ng d n x lý vi ph m hành chính trong ho t ng khai thác; v n chuy n b ng phương ti n th y, b ; kinh doanh t i các bãi, v a và i m bán v t li u xây d ng; san l p m t b ng và thi công xây d ng b ng v t li u cát sông trên a bàn t nh An Giang. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có tham gia các ho t ng liên quan n vi c khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát sông trên a bàn t nh An Giang. i u 3. Gi i thích t ng 1. Khai thác cát sông là ho t ng nh m thu gom cát trên các tuy n sông, kênh, r ch. 2. Kinh doanh cát sông là ho t ng mua ho c bán cát sông. 3. Thi công xây d ng, san l p m t b ng và tôn t o n n nhà b ng cát là ho t ng ưa cát sông vào ph c v xây d ng công trình, san l p nâng cao trình c a công trình ho c n n nhà. 4. V n chuy n cát sông là ho t ng s d ng các phương ti n th y ho c phương ti n b ưa cát t các nơi khai thác n các bãi, v a, công trình ho c t các bãi, v a, i m bán v t li u xây d ng n công trrình. 5. Bãi v a ch a cát sông là nơi thu gom, t m ch a v t li u cát sông do v n chuy n t nơi khai thác n, bao g m c các a i m mua bán v t li u cát sông c nh ho c t m th i. i u 4. Hình th c ki m tra oàn ki m tra liên ngành c p t nh, huy n ho c thanh tra chuyên ngành Tài nguyên, Thu , Thương m i, Giao thông ư ng th y, Giao thông ư ng b ư c ti n hành ki m tra các hành vi sau: 1. Ki m tra các phương ti n a) ang khai thác. b) ang v n chuy n cát sông. c) ang neo, u mà trên phương ti n có ch a cát sông. d) ang bơm cát vào v a, bãi v a, công trình san l p. 2. Ki m tra vi c th c hi n các phương án a) Phương án khai thác m .
  4. b) Phương án m b o an toàn giao thông ư ng th y n i a. c) Phương án b o v môi trư ng. 3. Ki m tra ngu n g c cát a) T i các v a, bãi v a. b) T i công trình ang thi công san l p. 4. Ki m tra vi c l p hoá ơn ho c kê khai thu t i các khu v c khai thác và bãi, v a, i m bán v t li u xây d ng. Chương 2. HƯ NG D N X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 5. Căn c pháp lý x lý vi ph m hành chính trong ho t ng khai thác cát sông 1. Các hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 150/2004/N - CP ngày 29/7/2004 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 10/5/2007 c a Chính ph : a) Khai thác không có gi y phép ho c gi y phép ã h t h n; khai thác theo gi y phép chuy n như ng không úng theo quy nh. b) Khai thác không có thi t k m ho c khai thác sai thi t k m , khai thác không b nhi m giám c i u hành m ; khai thác ngoài khu v c ư c c p gi y phép. c) Không th c hi n báo cáo nh kỳ ho c báo cáo sai s li u v ho t ng khai thác khoáng s n cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh. 2. Các hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 09/2005/N - CP ngày 27/01/2005 c a Chính Ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a: a) Khai thác không có phương án m b o an toàn giao thông ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; không th c hi n ho c th c hi n không y phương án m b o an toàn giao thông ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. b) S d ng phương ti n không úng s hi u ho c vư t quá s lư ng phương ti n cho phép khai thác; khai thác vư t quá th i gian cho phép ho t ng trong ngày theo quy nh c a gi y phép; không l p t ho c có l p t bi n báo nhưng n i dung không úng v i n i dung ghi trong gi y phép. c) D ch chuy n phao báo hi u ho c hành vi khác làm m t tác d ng c a báo hi u trong quá trình khai thác.
  5. d) Không tháo d phao báo hi u, bi n báo khu v c khai thác, di chuy n phương ti n khai thác sau khi ch m d t vi c khai thác; ) i u khi n phương ti n khai thác, v n chuy n cát mà không có ch ng ch , b ng c p chuyên môn theo quy nh. e) Phương ti n khai thác, v n chuy n không có gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n; không có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n; tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n không úng tiêu chuNn theo quy nh. 3. Hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 98/2007/N -CP ngày 07/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v thu và cư ng ch thi hành quy nh hành chính thu và Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí: ơn v khai thác bán cát sông không th c hi n úng các quy nh c a Lu t thu , pháp l nh v thu hi n hành, các văn b n quy nh v thu và các văn b n quy nh v phí, l phí. i u 6. Căn c pháp lý x lý vi ph m hành chính trong v n chuy n, lưu thông v t li u cát sông 1. Hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 98/2007/N -CP ngày 07/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v thu và cư ng ch thi hành quy nh hành chính thu : V n chuy n cát sông b ng ư ng b ho c ư ng th y mà không cung c p ư c hoá ơn, ch ng t c a ơn v khai thác ho c bãi, v a, i m bán v t li u xây d ng kèm theo v t li u ang v n chuy n ch ng minh v t li u cát sông ư c khai thác h p pháp ho c ã n p thu ho c ã ư c qu n lý thu trong kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27/01/2005 c a Chính Ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a: Phương ti n th y v n chuy n cát sông không m b o i u ki n ho t ng và không trang b ho c trang b không s lư ng, không úng ch ng lo i các trang thi t b theo quy nh; neo u phương ti n nh hư ng n tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a. i u 7. Căn c pháp lý x lý vi ph m hành chính trong kinh doanh cát sông t i các bãi, v a, i m bán v t li u xây d ng 1. Các hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 98/2007/N - CP ngày 07/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v thu và cư ng ch thi hành quy nh hành chính thu :
  6. a) Kinh doanh không kê khai ăng ký thu . b) Không xu t trình ư c hóa ơn, ch ng t mua cát có ngu n g c h p pháp. c) Bán cát sông không l p hoá ơn theo quy nh. 2. Các hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 06/2007/N - CP ngày 16/01/2007 c a Chính ph v vi c quy nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i: a) Kinh doanh cát sông dư i hình th c h kinh doanh mà không có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c kinh doanh không úng ngành ngh , m t hàng, a i m, a bàn ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. b) Kinh doanh cát sông dư i hình th c doanh nghi p mà không úng ngành ngh , m t hàng, a i m, a bàn ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 3. Hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh 146/2007/N -CP ngày 14/9/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b : v t li u cát sông gây chư ng ng i ư ng b ; chi m d ng lòng ư ng, v a hè kinh doanh cát sông, buôn bán v t li u xây d ng. i u 8. Căn c pháp lý x lý vi ph m trong s d ng cát sông Hành vi sau ây ph i ư c x lý theo quy nh t i Ngh nh s 98/2007/N -CP ngày 07/6/2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v thu và cư ng ch thi hành quy nh hành chính thu : Thi công công trình; san l p m t b ng; tôn t o n n nhà mà không xu t trình ư c hoá ơn, ch ng t ho c h p ng mua, bán còn hi u l c kèm theo v t li u ã và ang san l p, s d ng ch ng minh v t li u cát sông ư c khai thác h p pháp ã n p thu ho c ã ư c qu n lý thu trong kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m các s , ngành và UBND huy n, th xã, thành ph 1. S Tài nguyên và Môi trư ng a) Ch trì, ph i h p v i các s , ngành, y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph xây d ng k ho ch ki m tra, n i dung ki m tra nh kỳ 2 l n/năm ho c t xu t theo yêu c u c a UBND t nh ho c UBND huy n, th , thành ph , ng th i ki m tra vi c th c hi n quy ch này t i các huy n dư i hình th c oàn ki m tra liên ngành c a t nh, t ng h p tình hình và báo cáo k t qu th c hi n cho UBND t nh. oàn ki m tra liên ngành g m S Tài nguyên và Môi trư ng, S Công thương, S Giao thông v n t i, C c
  7. Thu , Công an t nh, i Thanh tra giao thông ư ng th y n i a s 7 và UBND huy n, th xã, thành ph liên quan. b) D th o Quy t nh thành l p oàn ki m tra liên ngành và quy ch ho t ng c a oàn, trình UBND t nh phê duy t. c) Th c hi n ch c năng v qu n lý tài nguyên nói chung, không vi c khai thác cát nh hư ng gây s t l b sông. 2. Công an t nh a) Ch o l c lư ng c nh sát giao thông ư ng th y, ư ng b , c nh sát môi trư ng tăng cư ng công tác tu n tra, x lý các phương ti n và ch phương ti n ho t ng khai thác, v n chuy n cát sông úng các quy nh v an toàn giao thông ư ng th y, ư ng b . b) H tr cho l c lư ng liên ngành th c hi n nhi m v theo quy nh c a quy ch này. 3. C c Thu t nh a) Tham gia oàn ki m tra liên ngành ki m tra, x lý vi c kê khai, ăng ký các ho t ng liên quan n khai thác, v n chuy n, kinh doanh cát sông úng quy nh c a pháp lu t. b) Theo ch c năng, nhi m v ư c giao xu t UBND t nh các gi i pháp nh m tránh th t thu ngân sách t các ho t ng khai thác, kinh doanh cát lòng sông. 4. S Công Thương a) Tham gia oàn ki m tra liên ngành ki m tra, x lý vi c kê khai, ăng ký các ho t ng liên quan n khai thác, v n chuy n, kinh doanh cát sông úng quy nh c a pháp lu t. b) Theo ch c năng, nhi m v ư c giao xu t UBND t nh các gi i pháp nh m tránh th t thu ngân sách t các ho t ng khai thác, kinh doanh cát lòng sông. 5. i Thanh tra ư ng th y n i as 7 Tham gia oàn ki m tra liên ngành ki m tra, x lý vi c th c hi n các bi n pháp an toàn giao thông trong khai thác khoáng s n; i u ki n, tiêu chuNn c a ngư i v n hành phương ti n th y, ngư i i u khi n phương ti n khai thác khoáng s n trên o n sông qu n lý. 6. S Giao thông v n t i Tham gia oàn ki m tra liên ngành ki m tra, x lý vi c th c hi n các bi n pháp an toàn giao thông trong khai thác khoáng s n; i u ki n, tiêu chuNn c a ngư i v n hành phương ti n th y, ngư i i u khi n phương ti n khai thác khoáng s n trên o n sông qu n lý.
  8. 7. S Tài chính Ch u trách nhi m ph i h p v i các s , ngành và UBND các huy n, th xã, thành ph cân i ngân sách, th ng nh t ph n trăm kinh phí x ph t ư c trích l i và quy nh các kho n chi s d ng ph c v cho công tác ki m tra c a oàn ki m tra liên ngành t nh, huy n. 8. UBND huy n, th xã, thành ph nơi có ho t ng khai thác cát sông th c hi n nghiêm các n i dung sau ã ư c quy nh t i Ch th s 12/2005/CT-UB ngày 05/4/2005 c a UBND t nh v vi c ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng khai thác cát lòng sông: a) Ph i h p, h tr cho oàn ki m tra liên ngành c p t nh ho t ng trên a bàn trong vi c qu n lý, ki m tra các t ch c, cá nhân tham gia khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát lòng sông. b) Thành l p các bãi c nh dùng neo u phương ti n th y vi ph m b t m gi trong th i gian ch các ngành ch c năng x lý. c) Thành l p oàn ki m tra liên ngành c p huy n v i thành ph n như oàn ki m tra liên ngành c p t nh; thư ng xuyên t ch c các t ki m tra và x lý vi ph m i v i các ho t ng khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát lòng sông trên a bàn qu n lý. d) X lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m trong khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát sông. 9. UBND các xã, phư ng, th tr n Thư ng xuyên t ch c các t ki m tra trên a bàn qu n lý và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m hành chính trong san l p m t b ng, tôn t o n n nhà có ngu n g c t cát lòng sông không xu t trình ư c ch ng t ho c h p ng mua, bán còn hi u l c kèm theo v t li u ang san l p ch ng minh v t li u cát sông ư c khai thác h p pháp ã n p thu ho c ã ư c qu n lý thu trong kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 10. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan, UBND các huy n, th xã, thành ph ; các t ch c, cá nhân ho t ng khai thác, v n chuy n, kinh doanh và san l p b ng v t li u cát sông có trách nhi m th c hi n y các quy nh t i quy ch này. i u 11. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan k p th i báo cáo UBND t nh xem xét b sung, i u ch nh cho phù h p yêu c u c a công tác qu n lý./.
Đồng bộ tài khoản