Quyết định số 2608/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 2608/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2608/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 7 và mưa lũ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2608/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2608/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C XU T G O D TR QU C GIA C U ÓI CHO CÁC NA PHƯƠNG KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 7 VÀ MƯA LŨ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 1658/Q -TTg ngày 17/11/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí, g o c u ói cho các a phương kh c ph c h u qu cơn bão s 7 và mưa lũ; Theo ngh c a C c trư ng C c D tr qu c gia, QUY T NNH i u 1. C c D tr qu c gia xu t c p (không thu ti n) 3.700 t n g o t ngu n d tr qu c gia h tr cho các a phương c u ói k p th i cho dân b thi t h i do mưa, lũ. Trong ó: - T nh Hà Tĩnh: 3.000 t n. - T nh Qu ng Ninh: 400 t n. - T nh Qu ng Nam: 300 t n. i u 2. C c D tr qu c gia có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân các t nh ư c h tr g o, khNn trương t ch c giao, nh n g o t i trung tâm huy n l theo k ho ch phân b c a t nh. C c D tr qu c gia ghi gi m v n d tr qu c gia s lư ng g o nói trên theo giá h ch toán ang theo dõi trên s sách k toán và báo cáo quy t toán hàng c u tr theo úng hư ng d n ã quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. C c trư ng C c D tr qu c gia, V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, V trư ng V Tài v qu n tr , C c trư ng C c Qu n lý giá và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Lao ng – Thương binh và Xã h i; - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Tr n Xuân Hà - UBND các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Ninh và Qu ng Nam; - Lưu: VT (2b), C c DTQG.
Đồng bộ tài khoản