Quyết định số 261/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 261/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 261/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế một số thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 261/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các Nghệ sĩ, Nhà giáo và Thầy thuốc ngày 30 tháng 5 năm 1985; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú tại công văn số 2341/VP ngày 26 tháng 3 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Các ông có tên dưới đây thôi giữ chức ủy viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú : 1. Ông Nguyễn Tấn Phát, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Điều 2. Cử các ông có tên dưới đây giữ chức ủy viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú : 1. Ông Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Ông Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên ở Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  2. Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Trung ương Phạm Gia Khiêm và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Các ông có tên ở Điều 1 và Điều 2, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : KG (5), VT.
Đồng bộ tài khoản