Quyết định số 261/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định số 261/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 261/QĐ-BYT về việc giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 261/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 261/Q -BYT Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO CHO T NG GIÁM C T NG CÔNG TY DƯ C VI T NAM T NG GIÁM C T NG CÔNG TY THI T BN Y T VI T NAM VÀ GIÁM C CÁC DOANH NGHI P C L P TR C THU C B KÝ QUY T NNH C HO C CHO PHÉP CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ H P NG LAO NG THU C QUY N QU N LÝ RA NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03/03/2000 c a Chính ph v xu t c nh và nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. Giao cho T ng giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam và Giám c doanh nghi p c l p tr c thu c B Y t quy t nh c ho c cho phép công ch c, viên ch c và h p ng lao ng thu c quy n qu n lý ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát và gi i quy t vi c riêng. Vi c ra nư c ngoài c a Ch t ch H i ng qu n tr , các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c c a T ng công ty Dư c Vi t Nam và T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, Giám c các doanh nghi p c l p tr c thu c B do B trư ng B Y t quy t nh. i u 2. T ng giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam và Giám c các doanh nghi p c l p tr c thu c B ch u trách nhi m trư c pháp lu tvà B trư ng B Y t v vi c qu n lý nhân s và qu n lý h chi u c a công ch c, viên ch c và h p ng lao ng thu c quy n qu n lý ra nư c ngoài. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ban hành và thay th Quy t nh s 2916/Q -BYT ngày 14/8/2000 c a B trư ng B Y t v vi c giao cho T ng giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam và T ng giám c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam ký văn b n cho phép công nhân, viên ch c ra nư c ngoài công tác, tham quan, h c t p và gi i quy t vi c riêng.
  2. i u 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V H p tác qu c t , T ng giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, Giám c các doanh nghi p c l p tr c thu c B Y t và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản