Quyết định số 2629/1997/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 2629/1997/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2629/1997/BYT-QĐ về việc ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1998 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2629/1997/BYT-QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2629/1997/BYT-Q Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG NĂM 1998 B TRƯ NG B YT Căn c i u 7, Chương II, Lu t BVSKND và i u l v sinh, ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/01/1991; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph , quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Kho n 1, i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá và Thông tư liên b Y t - Khoa h c Công ngh Môi trư ng s 07/TTLB ngày 01/7/1996 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 08/12/1995; Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n "Danh m c hàng hoá th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng năm 1998" (có b n danh m c kèm theo). Riêng danh m c hàng hoá th c phNm thu s n ph i ăng ký ch t lư ng năm 1998 ư c th c hi n theo Quy t nh c a B trư ng B Khoa h c Công ngh Môi trư ng s 1606/Q -T C ngày 21/10/1997 v vi c ban hành danh m c hàng hoá b t bu c ph i ăng ký ch t lư ng năm 1998. i u 2: T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t s n xu t, ch bi n hàng hoá th c phNm và nh p khNu th c phNm trong danh m c ban hành kèm theo quy t nh này u ph i ăng ký ch t lư ng hàng hoá theo quy nh. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/1998. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: V Y t d phòng ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 5: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Y t d phòng và các V c a cơ quan B Y t , Giám c s Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) DANH M C HÀNG HOÁ TH C PH M S N XU T TRONG NƯ C VÀ NH P KH U PH I ĂNG KÝ CH T LƯ NG NĂM 1998 (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 2629/1997/BYT-Q ngày 13 tháng 12 năm 1997) Mã s HS Tên hàng hóa mô t m t hàng Căn c ăng ký CL Nhóm Phân nhóm 0210 Th t và các cơ quan n i t ng dùng làm - Tiêu chuNn Vi t Nam th c phNm, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô, hun khói; Các lo i b t ăn và th c ăn - Tiêu chuNn c a B Y t ch bi n t th t và các cơ quan n i t ng ( óng gói s n) - Tiêu chuNn cơ s 0210 90 00 - Lo i khác, k c b t ăn, th c ăn làm t -H p ng thương m i th t ho c các b ph n n i t ng d ng th t - Tiêu chuNn Codex 0401 S a và kem chưa cô c, chưa pha thêm - nt - ư ng ho c ch t ng t khác. (S a tươi óng chai, óng túi). 0401 10 - Có hàm lư ng ch t béo không quá 1% 0401 10 19 -- S a tươi ã ch bi n 0401 10 90 -- Lo i khác 0401 20 - Có hàm lư ng ch t béo trên 1% nhưng không quá 6% 0401 20 19 -- S a tươi ã ch bi n 0401 20 90 -- Lo i khác 0401 30 - Có hàm lư ng ch t béo trên 6% 0401 30 19 -- S a tươi ã ch bi n 0401 30 90 -- Lo i khác 0402 S a và kem ã cô c, ã pha thêm - nt - ư ng ho c ch t ng t khác 0402 10 - D ng b t, h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo không
 3. quá 1,5% - D ng b t h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t béo trên 1,5% 0402 29 -S a c có ư ng 0402 00 10 - S a và kem, cô c chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác (s a g y) 0402 00 90 - S a và kem khác S a b t dùng cho tr em t 6 tháng tu i tr xu ng Lo i khác 0403 S a nư c tách bơ, s a ông kem, s a - nt - chua, kerphi và s a, kem khác ã lên men ho c axit hoá, ã ho c chưa cô c, pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, hương li u, hoa qu , ho c cacao. 0403 10 - S a chua, s a chua óng gói công nghi p 0403 10 10 -- Chưa pha hương li u, hoa qu , h t ho c cacao 0403 10 90 -- Lo i khác 0403 90 - Lo i khác 0403 90 10 -- Chưa pha hương li u, hoa qu , h t ho c cacao 0403 90 90 -- Lo i khác 0404 Váng s a ã ho c chưa cô c, thêm - nt - ư ng ho c ch t ng t khác; các s n phNm có ch a thành ph n s a t nhiên ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác, không ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 0404 - S a b t h p các lo i 0404 10 00 - Nư c s a và s a ã ư c làm bi n i, ã ho c chưa cô c, pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác 0404 90 00 - Lo i khác 0405 Bơ và các ch t béo khác, các lo i d u bơ, - nt - bơ tinh ch t s a; l p ph t bơ s a (bao gói s n)
 4. 0405 10 00 - Bơ 0405 20 00 - L p ph t bơ s a 0405 90 - Lo i khác 0405 90 10 -- D u bơ 0405 90 90 -- Lo i khác 0406 Pho mat và s a ông dùng làm pho mat (bao gói s n) 0406 10 - Pho mat tươi (k c pho mat t váng - nt - s a), chưa lên men và s a ông dùng làm pho mat 0406 90 90 - Lo i khác 0901 Cà phê, rang ho c chưa rang, ã ho c - nt - chưa kh ch t cafein; v qu và v h t cà phê; các ch t thay th cà phê có chưa cafein theo t l nào ó (cà phê rang xay óng gói nh lư ng). - Cà phê ã rang 0901 21 00 -- Chưa kh ch t cafein (cafe b t, k c lo i hoà tan) 0901 22 00 -- ã kh ch t cafein 0901 90 00 - Lo i khác 0902 Chè, ã ho c chưa pha hương li u (chè - nt - xanh óng h p, óng gói nh lư ng, chè en óng h p, óng gói nh lư ng). 0902 10 00 - Chè xanh (chưa men), óng gói s n, tr ng lư ng gói không quá 3 kg 0902 20 00 - Chè xanh khác (chưa men) 0902 30 00 - Chè en ( ã men) và chè ã men m t ph n, óng gói s n, tr ng lư ng không quá 3kg 0902 40 00 - Chè en khác ( ã men) và chè ã men m t ph n 0910 G ng, ngh tây, ngh , húng tây, lá nguy t - nt - qu , cary và các lo i khác ( óng gói s n) 0910 50 00 - Cary - Gia v khác
 5. 0910 91 00 -- H n h p các gia v 0910 99 00 -- Lo i khác 1506 00 00 Các lo i m , d u ng v t khác và các - nt - thành ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1507 D u u tương và các thành ph n c a d u - nt - u tương, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1507 90 00 - Lo i khác: D u u tương tinh ch làm th c phNm óng chai 1508 D u l c và các thành ph n c a d u l c ã - nt - ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1508 90 90 - Lo i khác: D u l c tinh ch làm th c phNm óng chai 1509 D u ô liu và các thành ph n c a d u ô liu - nt - ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c 1509 10 00 - Nguyên ch t, ã qua tinh ch 1509 90 00 - Lo i khác 1510 D u khác và các thành ph n c a chúng - nt - chi t trong dung môi t các lo i qu ô liu, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c, k c các ch t h n h p c a các lo i d u này ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1509 1510 00 90 - Lo i khác, dùng làm th c phNm cho ngư i 1511 D u c ho c các thành ph n c a d u c - nt - ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. - Lo i ã qua tinh ch -- D ng l ng (Palm olein, Palm oil) - Lo i khác chưa qua tinh ch 1512 D u h t hư ng dương, d u cây rum, d u - nt - h t bông và các thành ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i
 6. thành ph nh hoá h c. - D u h t hư ng dương, d u cây rum và các thành ph n c a chúng. 1512 19 -- Lo i khác, ã qua tinh ch 1512 19 --- D u h t hư ng dương 1512 19 19 --- Lo i khác 1512 21 - D u h t bông và thành ph n c a d u h t bông 1512 21 90 -- Lo i khác 1513 D u d a, d u h t c ho c d u c babasu - nt - ã ho c chưa tinh ch , nhưng không thay i thành ph n hoá h c. - D u d a và các thành ph n c a d u d a 1513 19 90 --- Lo i khác, dùng trong th c phNm - D u h t c , d u c babasu và các thành ph n c a chúng 1513 29 90 --- Lo i khác dùng trong th c phNm 1514 D u h t c i, d u mù t t và các thành ph n - nt - c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1514 90 90 --Lo i khác, dùng trong s n xu t th c phNm 1515 Các lo i m và d u th c v t ông c - nt - khác và các thành ph n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i thành ph n hoá h c. 1515 19 90 - D u h t lanh và thành ph n c a nó 1515 29 90 - D u h t ngô và các thành ph n d u h t ngô 1515 50 99 - D u h t v ng và các thành ph n c a nó 1515 90 90 - Lo i khác 1516 M d u ng v t ho c th c v t và các - nt - thành ph n c a chúng ã qua hydro hoá, este hoá liên h p, tái este hoá ho c eledin hoá toàn b ho c t ng ph n, ã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa ch bi n thêm 1516 10 00 -M ,d u ng v t và các thành ph n c a
 7. chúng 1516 20 00 - M , d u th c v t và các thành ph n c a chúng 1517 Margarin, các h n h p và ch phNm dùng - nt - ăn làm t m ho c d u ng th c v t ho c các thành ph n c a các lo i m ho c d u khác nhau thu c chương này, tr m ho c d u ăn ư c, ho c các thành ph n c a chúng thu c nhóm 1516 1517 10 00 - Margarin, tr margarin d ng l ng 1517 90 - Lo i khác (các lo i d u ăn có ngu n g c t d u th c v t) 1517 90 10 -- Shortening 1518 M và d u ng v t ho c th c v t và các - nt - thành ph n c a chúng, ã lu c, rán lo i nư c, th i khô, b ng cách un nóng trong chân không ho c b ng bi n pháp x lý hoá h c khác, tr các lo i thu c nhóm 1516; d u ng v t ho c th c v t ho c t các thành ph n c a các lo i m , d u khác không ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1601 Xúc xích và các s n phNm tương t làm - nt - t th t, cá, làm t các b ph n n i t ng ho c ti t ng v t; các ch phNm th c ăn t các s n phNm ó. (Xúc xích, l p sư ng). - óng h p 1601 00 11 -- Hun khói 1601 00 - Không óng h p 1601 00 21 -- Hun khói 1602 Th t, các b ph n n i t ng, ti t ã ch bi n - nt - ho c b o qu n khác 1602 10 - Ch phNm thu n ch t 1602 10 10 -- óng h p 1602 10 90 -- Lo i khác 1602 20 10 - S n phNm t gan ng v t (Pate h p) 1602 20 90 -- óng h p
 8. 1602 31 - S n phNm t gia c m thu c nhóm gia c m: gà, v t, ngan, ng ng 1602 31 10 -- T gà tây 1602 31 90 --- óng h p 1602 32 00 --- Lo i khác 1602 39 00 -- S n phNm t gà ( óng h p) -- S n phNm t gia c m khác ( óng h p) 1602 41 - S n phNm t th t l n 1602 41 90 --- óng h p 1602 0 10 - S n phNm t trâu bò 1602 90 90 -- óng h p 1602 90 10 - Lo i khác k c s n phNm ch bi n t ti t ng v t 1602 90 90 -- óng h p 1603 S n phNm tinh chi t và nư c ép t th t, cá - nt - ho c ng v t giáp xác hay ng v t thân m m ho c ng v t không xương s ng dư i nư c khác. 1603 00 10 - S n phNm tinh chi t và nư c ép t th t ( óng h p) 1603 00 90 - Lo i khác 1701 ư ng mía, ư ng c c i và ư ng - nt - sucroza tinh chi t v m t hoá h c, d ng tinh th . - ư ng thô chưa pha thêm hương li u ho c ch t m u 1701 11 -- ư ng mía 1701 11 10 --- Dùng tinh ch 1701 11 90 --- Lo i khác 1701 12 -- ư ng c c i 1701 12 10 --- Dùng tinh ch 1701 12 90 --- Lo i khác - Lo i khác 1701 91 00 -- Có pha thêm hương li u ho c ch t m u
 9. 1701 99 -- Lo i khác 1702 ư ng khác, bao g m ư ng lactoza, - nt - mantoza, glucoza, fructoza tinh khi t v m t hoá h c, d ng tinh th : Siro ư ng chưa pha thêm hương li u ho c ch t m u; m t ong nhân t o ã ho c chưa pha tr n v i m t ong t nhiên; ư ng th ng (caramen). - ư ng lactaza và xirô lactoza 1702 11 00 -- Có t tr ng 99% ho c hơn là ư ng lactoza ư c ép thành d ng khan, tính th khô. 1702 19 00 -- Lo i khác 1702 20 00 - ư ng t cây thích và sirô t cây thích 1702 30 - Glucoza và sirô glucoza, không ch a fructoza ho c có ch a fructoza d ng khô v i t l dư i 20% 1702 30 10 -- Glucoza 1702 30 90 -- Sirô glucoza 1702 40 00 - Glucoza và sirô glucoza có ch a fructoza d ng khô v i t l ít nh t là 20% nhưng dư i 50% 17025 0 00 - Fructoza tinh khi t v m t hoá h c 1702 60 00 - Fructoza và xiro fructoza có t tr ng fructoza trên 50% 1702 90 - Lo i khác, k c ư ng ngh ch chuy n 1702 90 10 - Mantoza và xiro mantoza 1702 90 20 -- M t ong nhân t o 1702 90 30 -- ư ng th ng 1702 90 90 -- Lo i khác 1703 M t t quá trình chi t su t ho c tinh ch - nt - ư ng (bao gói s n). 1703 10 00 - M t mía 1703 90 00 - Lo i khác 1704 Các lo i m t k o có ư ng (k c sôcôla - nt - tr ng) không ch a cacao.
 10. 1704 10 00 - K o cao su ã ho c chưa b c ư ng 1704 90 00 - M t k o có ư ng khác 1803 B t cacao làm thành d ng viên, bánh, - nt - kh i, ã ho c chưa kh ch t béo. 1803 10 00 - Chưa kh ch t béo 1803 20 00 - ã kh m t ph n hay toàn b ch t béo 1804 00 00 Bơ cacao, ch t béo và d u cacao - nt - 1805 00 00 B t cacao, chưa pha thêm ư ng hay ch t - nt - ng t khác 1806 Sôcôla và các ch phNm ăn ư c ch a - nt - cacao 1806 10 00 - B t cacao ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác 1860 20 00 - Ch phNm khác d ng kh i ho c mi ng có tr ng lư ng trên 2kg ho c d ng lorg, b t nhão, b t m n, b t h t hay d ng khác óng trong thùng ho c gói s n tr ng lư ng trên 2kg - Lo i khác, d ng kh i, mi ng ho c thanh 1806 31 -- Có nhân 1806 31 10 --- Bánh, k o 1806 31 90 --- Lo i khác 1806 32 -- Không có nhân 1806 32 10 --- Bánh, k o 1806 32 90 --- Lo i khác 1806 90 - Lo i khác 1806 90 10 -- Bánh, k o 1860 90 90 -- Lo i khác 1901 Chi t su t t h t ngũ c c ã n y m m - nt - (malt); th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t chi t su t c a malt, không ch a cacao ho c có ch a cacao ã kh ch t béo v i t tr ng dư i 40% chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n phNm thu c nhóm
 11. 0401 n 0404, không ch a cacao ho c có ch a cacao ã kh toàn b ch t béo v i t tr ng dư i 5%, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1901 10 00 - Ch phNm dùng cho tr em ã óng gói bán l - Lo i khác 1901 90 10 -- Chi t su t t malt 1901 90 90 -- Lo i khác 1902 Các s n phNm b t nhào (pasta) ã ho c - nt - chưa n u ho c nh i (th t ho c các ch t khác) hay ch bi n cách khác như các lo i mì ng spaghety, macaroni, mì s i, mì d t, grochi, rovioli; couscout (cut - cut) ã ho c chưa ch bi n. 1902 20 00 - Các s n phNm b t nhào ã nh i, ã ho c chưa n u chín ho c ch bi n cách khác 1902 30 00 - Các s n phNm b t nhào khác 1902 40 00 - Mì couscous (cut - cut) 1903 00 00 Các s n phNm t tinh b t s n, và s n phNm - nt - thay th ch bi n t tinh b t, d ng m nh, h t, b t xay, b t rây hay các d ng tương t ( óng gói nh lư ng) 1904 Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ - nt - c c, ho c t các s n phNm ngũ c c (ví d : b ng ngô); ngũ c c (tr ngô) d ng h t, d ng m nh ho c d ng h t ã ch bi n cách khác (tr b t thô và b t m n), ã làm chín s n ho c ch bi n cách khác, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1904 10 - Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ c c ho c các s n phNm ngũ c c 1904 10 10 -- T g o 1904 10 20 -- T ngô 1904 10 90 -- Lo i khác 1904 20 00 - Th c ăn ch bi n t ngũ c c m nh chưa rang, t h n h p c a ngũ c c m nh chưa rang v i ngũ c c m nh ã rang, ngũ c c ãn
 12. 1904 90 - Lo i khác 1904 90 10 -- T g o 1904 90 90 -- Lo i khác 1905 Bánh mỳ, bánh ng t, bánh quy, các lo i - nt - bánh khác, có ho c không ch a cacao; bánh thánh, bánh qu , bánh a nem, và các s n phNm tương t 1905 10 00 - Bánh mỳ giòn 1905 20 00 - Bánh g ng và các lo i tương t 1905 30 - Bánh quy ng t; bánh qu , kem x p 1905 30 10 -- Bánh quy ng t 1905 30 20 -- Bánh qu và bánh kem x p 1905 40 00 - Bánh bitc t, bánh mỳ nư ng và các lo i bánh tương t 1905 90 - Lo i khác 1905 90 20 -- Bánh a nem và các s n phNm tương t 1905 90 30 -- Bánh mì khác 1905 90 90 -- Lo i khác 2001 Rau qu và các s n phNm khác c a cây ã - nt - ch bi n ho c b o qu n b ng d m ho c axit axetic. 2001 10 - Dưa chu t và dưa chu t ri 2001 10 10 -- óng h p 2001 10 90 -- Lo i khác 2001 20 - Hành 2001 20 10 -- óng h p 2001 20 90 -- Lo i khác 2001 90 - Lo i khác -- Ngô ng t 2001 90 11 --- óng h p 2001 90 19 --- Lo i khác -- N m 2001 90 21 --- óng h p
 13. 2001 90 29 --- Lo i khác -- Lo i khác 2001 90 91 --- óng h p 2001 90 99 --- Lo i khác 2002 Cà chua ã ch bi n ho c b o qu n cách - nt - khác tr axit axetic ho c d m 2002 10 - Cà chua nguyên qu ho c cà chua mi ng 2002 10 10 -- óng h p 2002 10 90 -- Lo i khác 2002 90 - Lo i khác 2002 90 10 -- óng h p 2002 90 90 -- Lo i khác 2003 N m và n m c c, ã ch bi n ho c b o - nt - qu n cách khác tr axit axêtic hay d m. 2003 10 -N m 2003 10 10 -- óng h p 2003 10 90 -- Lo i khác 2003 20 -N mc c 2003 20 10 -- óng h p 2003 20 90 -- Lo i khác 2004 Rau khác, ã ch bi n ho c b o qu n dư i - nt - các hình th c khác tr axit axêtic và d m, ã ư p ông, tr các s n phNm thu c nhóm 2006 2004 10 - Khoai tây 2004 10 10 -- óng h p 2004 10 90 -- Lo i khác 2004 90 - Lo i khác 2004 90 10 -- Ngô ng t 2004 90 20 -- Măng h p 2004 90 90 -- Lo i khác 2005 Rau khác, ã ch bi n hay b o qu n dư i - nt -
 14. các hình th c khác tr axit axêtic ho c d m, không ư p ông, tr các s n phNm thu c nhóm 2006. 2005 10 - Rau ch bi n thu n ch t 2005 10 10 -- óng h p 2005 10 90 -- Lo i khác 2005 20 - Khoai tây 2005 20 10 -- óng h p 2005 20 90 -- Lo i khác 2005 40 - u Hà Lan 2005 40 10 -- óng h p 2005 40 90 -- Lo i khác - uh t 2005 51 -- ã bóc v 2005 51 10 --- óng h p 2005 51 90 --- Lo i khác 2005 59 -- Lo i khác 2005 59 10 --- óng h p 2005 59 90 --- Lo i khác 2005 60 - Măng tây 2005 60 10 -- óng h p 2005 60 90 -- Lo i khác 2005 70 - Ôliu 2005 70 10 -- óng h p 2005 70 90 -- Lo i khác 2005 80 - Ngô ng t 2005 80 10 -- óng h p 2005 80 90 -- Lo i khác 2005 90 - Rau và h n h p các lo i rau 2005 90 10 -- óng h p 2005 90 90 -- Lo i khác
 15. 2006 Rau, qu , và các ph n khác c a cây ư c - nt - b o qu n b ng ư ng (tNm ư ng t o thành s n phNm các d ng: ư t ho c có l p áo ư ng m ng hay d ng cô c tinh ch ). h p các lo i qu ngâm ư ng. M t làm t các lo i qu . 2006 00 10 - Qu , h t 2006 00 90 - Lo i khác 2007 M t, nư c qu ông, m t qu nghi n, b t qu nghi n, b t qu nghi n ã cô c, n u chín, ã ho c chưa pha thêm ư ng hay ch t ng t khác. 2007 10 00 - Ch phNm thu n ch t - Lo i khác 2007 91 00 -- Qu h chanh 2007 99 00 -- Lo i khác 2008 Qu , qu h ch và các ph n ăn ư c khác - nt - c a cây ư c ch bi n b o qu n cách khác ã ho c chưa thêm ư ng ho c ch t ng t khác, ho c rư u; chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác (bao gói s n). 2008 11 - Qu h ch, l c và h t khác, ã ho c chưa pha tr n v i nhau 2008 11 10 -- L c 2008 11 20 --- L c chao d u và lo i tương t 2008 11 90 --- L c b c ư ng 2008 19 --- Lo i khác 2008 19 10 -- Lo i khác, k c h n h p 2008 19 90 --- H t i u ã ch bi n 2008 20 --- Lo i khác 2008 20 10 -D a 2008 20 90 -- óng h p 2008 30 00 -- Lo i khác 2008 40 00 - Qu h chanh
 16. 2008 50 00 - Lê 2008 60 00 - Mơ 2008 70 00 - Anh ào 2008 80 00 - Mâm xôi 2008 90 - Dâu tây 2009 Nư c qu ép (k c hèm rư u nho), nư c - nt - rau ép chưa lên men ho c chưa pha thêm rư u, ã ho c chưa pha thêm ư ng hay ch t ng t khác (bao gói s n) - Nư c cam ép 2009 11 -- Ư p ông 2009 11 10 --- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 11 90 --- Lo i khác 2009 19 -- Lo i khác 2009 19 10 --- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 19 90 --- Lo i khác 2009 20 - Nư c bư i ép 2009 20 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 20 90 -- Lo i khác 2009 30 - Nư c ép t qu h chanh 2009 30 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 30 90 -- Lo i khác 2009 40 - Nư c d a ép 2009 40 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 40 90 -- Lo i khác 2009 50 - Nư c cà chua ép 2009 50 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 50 90 -- Lo i khác 2009 60 - Nư c nho ép (k c hèm nho) 2009 60 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 60 90 -- Lo i khác
 17. 2009 70 - Nư c táo ép 2009 70 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 70 90 -- Lo i khác 2009 80 - Nư c ép t m i lo i qu ho c rau khác 2009 80 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 80 90 -- Lo i khác 2009 90 - Nư c ép h n h p 2009 90 10 -- ã ch bi n tiêu dùng ngay 2009 90 90 -- Lo i khác 2103 Nư c s t và các ch phNm làm nư c - nt - s t; gia v h n h p và b t canh h n h p; b t m n và b t thô và h t mù t t và mù t t ch bi n 2103 10 00 - Nư c s t u tương (k c Magi) 2103 20 00 - Nư c s t cà chưa n m và nư c s t cà chua khác 2103 30 00 - B t m n, thô t h t mù t t và mù t t ch bi n 2103 90 - Lo i khác 2103 90 10 -- Mì chính 2103 90 20 -- B t canh 2103 90 90 -- Lo i khác 2104 Súp, nư c xuýt và ch phNm làm súp, - nt - nư c xuýt; th c ăn t ng h p ch bi n thu n ch t (bao gói s n) 2104 10 00 - Súp, nư c xuýt và ch phNm tương t 2104 20 10 - Th c ăn t ng h p ch bi n thu n ch t 2105 Kem và s n phNm tương t , có ho c - nt - không chưa cacao 2106 Các lo i th c ăn chưa ư c chi ti t ho c - nt - ghi nơi khác (bao gói s n) 2106 10 00 - Ch t protein cô c và ch t protein ư c làm r n 2106 90 - Lo i khác
 18. 2106 90 10 -- Ch phNm ch bi n nư c chanh, nư c ng t khác 2106 90 30 -- B t làm kem (tr lo i thu c nhóm 1701, 1702, 1806, 1901) 2106 90 40 -- Ch phNm làm th ch (nư c qu ông) 2106 90 -- Lo i khác 2106 90 91 --- Ch phNm ch bi n u ng có ch a c n 2106 90 99 --- Lo i khác 2201 Các lo i nư c, k c nư c khoáng t nhiên ho c nhân t o và nư c có ga, chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác hay hương li u; nư c á và tuy t 2201 10 - Nư c khoáng và nư c có ga 2201 10 10 -- Nư c khoáng 2201 10 20 -- Nư c có ga 2201 90 00 - Lo i khác 2202 Các lo i nư c, k c nư c khoáng và nư c - nt - có ga, ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác hay hương li u và u ng không ch a c n, không bao g m nư c qu ép ho c rau ép thu c nhóm 2009. 2202 10 - Các lo i nư c k c nư c khoáng và nư c có ga ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác hay hương li u 2202 10 10 -- Nư c gi i khát có hương li u hoa qu (cam, chanh, dâu...) 2002 10 20 -- Nư c cola và các lo i tương t 2002 10 90 - Lo i khác 2002 90 00 - Lo i khác 2203 00 Bia s n xu t t m ch nha (malt) - nt - 2203 00 10 - Bia h p 2203 00 90 - Lo i khác 2204 Rư u vang làm t nho tươi, k c rư u - nt - vang cao , hèm nho tr lo i thu c nhóm 2009
 19. 2204 10 00 - Rư u vang có ga nh 2204 10 00 -- Sâm banh 10 00 -- Lo i khác - Rư u vang khác; hèm nho ã pha c n gi ho c c n s lên men 21 00 -- Lo i trong ng không quá 2 lít 29 00 -- Lo i khác 30 00 - Hèm nho khác 2205 Rư u vermourth và rư u vang khác làm - nt - t nho tươi ã pha thêm hương v b ng th o m c và ch t thơm khác 2205 10 10 - Lo i trong ng không quá 2 lít 2205 90 00 - Lo i khác 2206 u ng có men khác (ví d : vang táo, vang lê, vang m t ong...); h n h p c a u ng có men và u ng không ch a c n ư c chi ti t nơi khác. 2206 00 10 - Vang hoa qu 2206 00 20 - Vang m t ong 2206 00 30 - Vang t g o (k c rư u sakê và lo i ã cho thêm vitamin) 2206 00 90 - Lo i khác 2208 C n etylic chưa b làm bi n tính có n ng - nt - c n dư i 80%; rư u m nh, rư u mùi và u ng có rư u khác 2208 - Rư u m nh c t t rư u vang nho ho c t rư u bã nho 20 -- Brandy (ví d : cougnhac) 2208 --- óng chai 2208 20 11 --- Lo i khác 20 19 -- Lo i khác 2208 20 91 --- óng chai 2208 20 99 --- Lo i khác 2208 30 - Whisky
 20. 2208 30 10 -- óng chai 2208 30 90 -- Lo i khác 2208 40 - Rư u rum và rư u rum c t t m t mía 2208 40 10 -- óng chai 2208 40 90 -- Lo i khác 2208 50 - Rư u Gin và Rư u C i 2208 50 10 -- óng chai 2208 50 90 -- Lo i khác 2208 60 - Rư u Votka 2208 60 10 -- óng chai 2208 60 90 -- Lo i khác 2208 70 - Rư u mùi và rư u b -- Rư u mùi 2208 70 11 --- óng chai 2208 70 19 --- Lo i khác -- Rư u b 2208 70 91 --- óng chai 2208 70 99 --- Lo i khác 2208 90 - Lo i khác 2208 90 10 -- Rư u tr ng 2208 90 90 -- u ng có ch a rư u m nh khác 2209 00 Gi m và ch t thay th gi m làm t axit axetic ( óng chai) 2209 00 10 - Gi m - nt - 2209 00 20 - Các ch t thay th gi m 2402 Xì gà, xì gà nén hai d u, xì gà nh và - nt - thu c lá i u, ch bi n t thu c lá lá ho c ch t thay th thu c lá lá 2402 10 00 - Xì gà, xì gà nén hai u và xì gà nh , có ch a thu c lá lá 2402 20 00 - Thu c là i u ch bi n t thu c lá lá 2402 90 00 - Lo i khác
Đồng bộ tài khoản