Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
6
download

Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT về việc quy định Tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 264/2002/QÐ-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH V VI C QUY NNH TIÊU CHU N LO I TR B NH PHONG QUY MÔ C P T NH VÀ C P HUY N B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Y t ; - Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 71/2001/QÐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 v các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005; - Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 190/2001/QÐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2001 -2005 ; - Xét Biên b n h p H i ng m r ng xét duy t tiêu chu n, cách t ch c ki m tra công nh n ơn v lo i tr b nh phong ngày 15 tháng 6 năm 2001; - Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Da li u t i Công văn s 318/DL ngày 11 tháng 9 năm 2001; - Theo ngh c a V trư ng V Ði u tr Y t , QUY T NNH Ði u 1. Nay quy nh "Tiêu chuNn lo i tr b nh phong quy mô c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( ư c g i chung là c p t nh) và c p huy n, qu n, th xã ( ư c g i chung là c p huy n)" như sau: a. Tiêu chuNn 1 : Trong 3 năm li n t l lưu hành b nh phong dư i 0,2/10.000dân. b. Tiêu chuNn 2: T i th i i m ki m tra, t l phát hi n ngư i b nh phong m i dư i 1/100.000 dân. c. Tiêu chuNn 3: T i th i i m ki m tra, t l ngư i b nh phong m i ư c phát hi n b tàn t t II dư i 15% d. Tiêu chuNn 4: Ki m tra ng u nhiên 20% cán b xã (bao g m cán b Ð ng, Chính quy n, cán b oàn th c a xã), cán b y t và h c sinh trung h c cơ s t i xã: 100% s ngư i ư c ki m tra u tr l i úng các câu h i cơ b n trong n i dung tuyên truy n v b nh phong. Ði u 2. Ð i v i các t nh ã ư c ki m tra công nh n ơn v thanh toán b nh phong theo tiêu chuNn t i Công văn s 1191BYT-CB ngày 5/3/1985 và ơn v lo i tr b nh
  2. phong theo tiêu chuNn t i Công văn s 7136/ÐTR ngày 13/10/1997 ph i ti p t c ph n u t ư c và duy trì k t qu ã t theo tiêu chuNn trên. Các t nh này s không t ch c ki m tra công nh n l n 2. Ði u 3. Giao cho V trư ng V Ði u tr và Vi n trư ng Vi n Da li u Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n c th cách t ch c ki m tra công nh n ơn v lo i tr b nh phong c p t nh và c p huy n. Ði u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . Ði u 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Ði u tr , V trư ng các V thu c cơ quan B Y t , Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Vi n trư ng Vi n Da li u Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng
Đồng bộ tài khoản