Quyết định số 264/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
7
download

Quyết định số 264/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 264/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 264/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 264/Q -BTC Hà N i, ngày 9 tháng 2 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG B I DƯ NG NGHI P V THI C P CH NG CH HÀNH NGH DNCH V LÀM TH T C V THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn c Quy t nh s 76/2007/Q -TTg ngày 28/5/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Thu tr c thu c B Tài chính; Căn c Thông tư s 28/TT-BTC ngày 3/4/2008 c a B Tài chính hư ng d n vi c ăng ký hành ngh và qu n lý ho t ng hành ngh d ch v làm th t c v thu , vi c t ch c thi, c p, thu h i Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình khung b i dư ng nghi p v thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c Thu , Th trư ng các ơn v ào t o, b i dư ng nghi p v thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th tr c v thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  2. B I DƯ NG NGHI P V THI C P CH NG CH HÀNH NGH DNCH V LÀM TH T C V THU (Kèm theo Quy t nh s 264/Q -BTC ngày 9 tháng 2 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) 1. Môn pháp lu t v thu Th i STT N i dung lư ng (%) I Nh ng v n chung v thu 20 1 Khái ni m, c i m, ch c năng, vai trò c a thu 4 2 Phân lo i thu 4 3 Các y u t c u thành m t s c thu 4 4 H Th ng thu Vi t Nam 8 4.1 Chính sách thu 4 4.2 Qu n lý thu 4 II Các quy nh c th v h th ng chính sách thu hi n hành 58 1 Thu GTGT 10 2 Thu TT B 6 3 Thu TNDN 10 4 Thu tài nguyên 6 5 Thu thu nh p cá nhân 10 6 Các kho n thu liên quan n t ai 10 7 Phí, L phí, các kho n thu NS khác 6 III Quy nh c th v Qu n lý thu 66 1 Nh ng v n chung v qu n lý thu 8 2 Hoá ơn, ch ng t 4 3 Th t c hành chính thu (bao g m c hư ng d n khai các lo i 50 thu , kho n thu) 3.1 Th t c khai thu 46 - Thu GTGT 14 - Thu TNDN 14 - Thu TT B 2 - Thu Tài nguyên 4 - Thu Thu nh p cá nhân 8 - L phí trư c b 2
  3. - Các kho n thu khác 2 3.2 Th t c n p thu , mi n thu , gi m thu , hoàn thu 4 4 Quy nh v i lý thu và hành ngh i lý thu 4 T ng c ng: (18 ngày) 144 gi 2. Môn k toán Th i STT N i dung lư ng (%) I Khái quát chung v h th ng pháp lu t k toán 16 1 N i dung cơ b n c a Lu t k toán và các văn b n hư ng d n 4 2 Các ch k toán hi n hành (C KT doanh nghi p, C KT 8 doanh nghi p v a và nh , C KT h kinh doanh) 3 H th ng chuNn m c k toán Vi t Nam 4 II T ch c công tác k toán t i cơ s kinh doanh 8 1 T ch c công tác k toán 4 2 Các hình th c t ch c k toán và t ch c b máy k toán 4 III K toán tài chính 32 B n ch t, vai trò c a k toán tài chính i tư ng, nhi m v c a k toán tài chính N i dung c a k toán tài chính: - K toán tài s n ng n h n - K toán tài s n dài h n - K toán n ph i tr - K toán v n ch s h u - K toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành - K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v - K toán xác nh và phân ph i k t qu kinh doanh - K toán thu và các kho n ph i n p vào NSNN IV Phương pháp l p, phân tích Báo cáo tài chính 24 1 Phương pháp l p BCTC 12 2 Phương pháp c và phân tích BCTC 8 3 Phân bi t BCTC và quy t toán thu 4 T ng c ng: (10 ngày) 80 gi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản