Quyết định số 265/1999/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 265/1999/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 265/1999/QĐ-TCBĐ về việc ban hành Bảng cước dịch vụ thư điện tử VNMail do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 265/1999/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 265/1999/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ VNMAIL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Xét tờ trình số 54/GCTT-HĐQT ngày 8/04/1999 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về cước dịch vụ thư điện tử VNMail; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Bảng cước dịch vụ thư điện tử VNMail Điều 2. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được quyết định mức cước thư điện tử VNMail gửi ra mạng X400 khác theo yêu cầu riêng đặc biệt của khách hàng. Điều 3. Căn cứ vào quyết định này, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện. Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 738/QĐ-KTKH ngày 8/12/1998 của Tổng cục Bưu điện và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/1999. Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - Như điều 5 - Ban VGCP - Lưu VP, KTKH; Mai Liêm Trực BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ VNMAIL (Ban hành kèm theo quyết định số 265/1999/QĐ-TCBĐ ngày 21/04/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện). STT Danh mục cước Đơn vị tính Mức cước (đồng) 1 Cước cài đặt thuê bao đồng/lần 100.000 2 Cước thuê bao đồng/tháng 27.000 3 Cước thông tin 3.1 Gửi thư trong nước đồng/trang 100 3.2 Gửi thư ra nước ngoài đồng/trang 250 3.3 Gửi ra Telefax đồng/trang Cước gửi thư trong nước + Cước Telefax 3.4 Gửi ra Telex đồng/trang Cước gửi thư trong nước + Cước Telex 3.5 Nhận thư đồng/trang Miễn phí 1. Đơn vị "trang" tính bằng 1 Kbytes 2. Giá lắp đặt thuê bao thu một lần đối với mỗi thuê bao. 3. Thư gửi trong và ngoài nước theo các Mục 3.1, 3.2 được xác định theo qui định về đặt tên miền và địa chỉ Internet của Tổng cục Bưu điện. 4. Thư gửi ra Telefax và Telex bao gồm phần cứơ gửi thư áp dụng theo các Mục 3.1, 3.2 cộng thêm cước Telefax và Telex được tính theo đơn vị đồng/phút áp dụng theo bảng cước viễn thông trong nước và quốc tế hiện hành. 5. Các mức cước trên không bao gồm cước điện thoại nội hạt và đường dài nếu có do thuê bao quay số để truy cập sử dụng dịch vụ VNMail. 6. Các mức cước trên đây chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Đồng bộ tài khoản