Quyết định số 265/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 265/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 265/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2005 do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 265/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 265/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện Đề án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) A. Những doanh nghiệp mà nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân: 17 doanh nghiệp I. Doanh nghiệp công ích: 10 doanh nghiệp: 1. Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Kẻ Gỗ, 2. Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Linh Cảm, 3. Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Can Lộc, 4. Công ty Quản lý khai thác và xây dựng công trình thuỷ lợi Hương Khê, 5. Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Sông Rác, 6. Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Hương Sơn, 7. Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, 8. Công ty Quản lý và xây dựng công trình giao thông, 9. Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, 10. Công ty Cấp nước. II. Doanh nghiệp kinh doanh: 07 doanh nghiệp: 1. Công ty Xổ số kiến thiết, 2. Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, 3. Công ty Sản xuất kinh doanh thông, 4. Lâm trường Chúc A, 5. Xí nghiệp In, 6. Nông trường Thạch Ngọc, 7. Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh: xây dựng Đề án chuyển thành Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (theo công văn số 33/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 01 năm 2003). B. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước: I. Năm 2003: 16 doanh nghiệp a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 03 doanh nghiệp
  3. 1. Công ty Phát triển công nghiệp, 2. Công ty Giống thủy sản, 3. Công ty Vận tải biển - thương mại. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 05 doanh nghiệp 1. Công ty Du lịch Hà Tĩnh, 2. Công ty Tư vấn thiết kế công trình giao thông, 3. Công ty Phát hành sách, 4. Công ty Xây dựng số I, 5. Công ty Xây dựng số II. c. Giao, bán doanh nghiệp: 04 doanh nghiệp 1. Công ty Lâm đặc sản và xuất nhập khẩu đường 8, 2. Công ty Kỹ thuật điện - điện tử, 3. Công ty Xây dựng và đầu tư, 4. Xí nghiệp Gạch ngói Can Lộc. d. Chuyển đi nơi khác: 02 doanh nghiệp 1. Công ty Bia - Nước giải khát (về Tổng công ty Bia Sài Gòn), 2. Công ty May xuất khẩu Thành Công (về Tổng công ty Dệt - May Việt Nam). e. Sáp nhập: 03 doanh nghiệp 1. Công ty Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hương Sơn vào Công ty Thương nghiệp Hà Tĩnh, 2. Công ty Thương nghiệp Bắc (thị xã Hồng Lĩnh) vào Công ty Thương nghiệp Hà Tĩnh, 3. Xí nghiệp Thuỷ lợi Nghi Xuân vào Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Linh Cảm. II. Năm 2004: 08 doanh nghiệp a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 05 doanh nghiệp 1. Công ty Thương nghiệp Hà Tĩnh, 2. Công ty Sách và thiết bị truờng học, 3. Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh, 4. Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế, 5. Công ty Việt Hà. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 03 doanh nghiệp
  4. 1. Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi, 2. Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và cơ sở hạ tầng, 3. Công ty Tư vấn xây dựng. III. Năm 2005: 06 doanh nghiệp a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 02 doanh nghiệp 1. Công ty Vật tư nông nghiệp, 2. Công ty Giống cây trồng. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 02 doanh nghiệp 1. Công ty Thương mại dịch vụ tổng hợp Nam, 2. Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam. c. Doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện khoán kinh doanh tiến hành cổ phần hoá nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 02 doanh nghiệp 1. Công ty Thương nghiệp Đức Thọ, 2. Xí nghiệp Gỗ Linh Cảm. d. Các doanh nghiệp thuộc huyện, thị xã không đủ điều kiện thành lập lại theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 đang hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động đều phải chuyển sang giao, bán hoặc sáp nhập, giải thể./.
Đồng bộ tài khoản