Quyết định số 2670/1998/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 2670/1998/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2670/1998/QĐ-UBND về giao kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2670/1998/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2670/1998/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 1998 QUY T NNH V GIAO K HO CH TÍN D NG U TƯ ƯU ÃI NĂM 1998. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c công văn s 1958 BKH/TH, ngày 27/3/1998 c a B K ho ch và u tư v thông báo ch tiêu tín d ng ưu ãi năm 1998 c a thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i công văn s 946/CV- KH T-KT ngày 17 tháng 4 năm 1998 ; QUY T NNH : i u 1. Giao k ho ch tín d ng u tư ưu ãi năm 1998 cho các ch u tư theo danh m c kèm theo. i u 2. Giao cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph , C c trư ng C c u tư và Phát tri n thành ph l p th t c cho vay và ki m tra vi c s d ng v n vay úng m c ích. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph , C c trư ng C c u tư Phát tri n thành ph và các ch u tư liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê Thanh H i DANH M C
  2. CÁC D ÁN VAY TÍN D NG U TƯ ƯU ÃI K HO CH NĂM 1998 (Ban hành kèm theo quy t nh s 2670/1998-Q -UB-QLDA ngày 21 tháng 5 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính: T ng K NA S VÀ NGÀY HO CH TÊN D ÁN CH U TƯ I M DUY T TÍN U TƯ QUY T NNH D NG NĂM 1998 T ng s 80 A. NGÂN HÀNG 46 T&PT VI T NAM 1/ Các doanh 20 nghi p c a ng - Khu công nghi p Cty Xây d ng và Th c 324/TTg ngày 20 Tam Bình 1. kinh doanh nhà 16/5/1997 Phú Nhu n 2/ D án nhóm A: 10 - Khu công nghi p Cty XNK và d ch Th c 101/TTg ngày 10 Bình Chi u v qu n 1 (nay là 17/02/1998 T ng Công ty B n Thành) 3/ D án nhóm 16 B&C - C ng B n Nghé C ng B n Nghé Nhà Bè 4339/Q -UB 5 (giai o n 2) ngày 20/9/1996 - Di d i và xây Công ty óng tàu Nhà Bè 4359/Q -UB- 3 d ng cơ s v t ch t An Phú QL T ngày c a Công ty óng 14/6/1995 tàu An Phú t phư ng An Phú, Th c v xã Phú M , Nhà Bè. - S n xu t ng PE Công ty SXKD- Bình 7061/Q -UB- 8 thay th hàng nh p XNK nh a TP Th nh KT ngày khNu 08/12/1997 B. T NG C C 34 U TƯ VÀ PT 1/ Tàu ánh cá xa 20 b :
  3. - u tư 11 tàu Xí nghi p Khai 6662/Q -UB- 11,9 ánh cá vùng khơi thác ch bi n d ch KT ngày v th y s n (T ng 21/11/1997 Cty Nông nghi p Sài gòn). - Các h ngư dân UBND huy n C n 8,1 huy n C n Gi Gi 2/ D án nhóm A: 10 - Khu công nghi p Cty XNK và u Bình 81/TTg ngày 10 Vĩnh L c tư Ch L n Chánh 05/02/1997 3/ D án Nhóm B 4 và C - u tư i m i Xí nghi p In s 4 Qu n 3 6538/Q -UB- 3 thi t b in. KT ngày 15/11/1997 - Di chuy n máy Cty Gi y Xuân Qu n 9 5810/Q -UB- 1 móc thi t b và x c KT ngày lý môi trư ng 15/10/1997
Đồng bộ tài khoản